Danish ZeroCarbon wwwkuva 1600x500

Vores mål er CO2-neutral fødevareproduktion i 2040

Vi sigter efter at gøre vores egen industriproduktion CO2-neutral ved udgangen af 2025 og at opnå CO2-neutralitet i hele værdikæden fra gård til forbruger senest ved udgangen af 2040. Vi udfører klimaarbejde på alle vores hjemmemarkeder i Finland, Sverige, Baltikum og Danmark. For at kunne nå disse mål skal der ske en væsentlig reduktion af CO2-udledningen og en stigning i CO2-dræn i samarbejde med kontraktlandbrug og andre samarbejdspartnere. Vi går forrest i arbejdet i tråd med vores egen Zero Carbon-klimaplan.

Zero Carbon-klimaplanen viser vejen til at opnå CO2-neutralitet i HKScan, som er en af de største fødevarevirksomheder i Østersøregionen. Identifikationen af udledningskilder medfører i første omgang foranstaltninger for de aktiviteter, der har det største klimaaftryk.

HKScans CEO Tero Hemmilä: ”Vi har fastsat ambitiøse mål, og sammen med vores kontraktlandbrug og andre samarbejdspartnere vil vi ydmygt, men beslutsomt påbegynde opfyldelsen af dem. Det er vigtigt for os at arbejde langsigtet og skabe permanente og mere klimavenlige driftsmodeller. Samtidig anerkender vi, at dette kun er begyndelsen på vores rejse".


Fra plan til klimahandling

Vores rejse mod CO2-neutralitet tager udgangspunkt i at identificere, måle og reducere CO2-udledningen. I 2020 har vi gennemført en omfattende undersøgelse i hele koncernen og beregnet virksomhedens klimaaftryk fra gård til forbruger på alle vores hjemmemarkeder, dvs. Finland, Sverige, Baltikum og Danmark. I 2019 udgjorde den samlede udledning omkring 2,4 megaton kuldioxidækvivalent (CO2e). HKScans klimaaftryk er udregnet i henhold til GHG Protocol (scope 1-3). KPMG har valideret dataenes nøjagtighed og fuldstændighed.

 

Danish_ZeroCarbon_ympyra_www_970x560_122020.jpg

I Finland og Sverige tegner fødevareproduktion sig for ca. 20 procent af CO2-udledningen, hvoraf kødproduktion udgør omkring halvdelen. Inden for kødproduktion vedrører de mest betydelige udledninger foderproduktion og opdyrkning af marker.

CO2-neutral egen-produktion ved udgangen af 2025

I perioden 2014-2020 har vi reduceret CO2-udledningen i vores egen industriproduktion med mere end 70 procent ved f.eks. at indføre grøn elektricitet fra vedvarende energikilder og ved systematisk at forbedre vores energieffektivitet. Vores produktionsenheder bruger kun elektricitet fra vedvarende energikilder, der er forsynet med en oprindelsesgaranti.

Danish_A_ZeroCarbon_www_970x560_122020 (1).jpg

Med udledningen fra vores egen produktion mener vi de emissioner fra vores produktion, der opstår som følge af f.eks. processer, opvarmning og nedkøling af vores produktionsenheder samt pendling. Disse emissioner hører til under Scope 1 og 2 i GHG protocol

Vi reducerer landbrugets klimaaftryk via samarbejde

Ud over HKScans egen industriproduktion skyldes klimapåvirkninger primærproduktion, logistik, emballage og affald. Disse emissioner hører til under Scope 3 i GHG protocol.

I primærproduktionen har vores foranstaltninger navnlig fokus på at reducere CO2-udledning i forbindelse med foderproduktion og jordbrug, der har et stort klimaaftryk. Kernen i disse tiltag er øget ressourceeffektivitet og binding af CO2 i forbindelse med opdyrkning af landbrugsjord.

Vores prioriteter i Zero Carbon-klimaplanen i forhold til at reducere de miljømæssige konsekvenser af landbruget:

  • Vi reducerer klimapåvirkningen fra foderproduktionen ved at optimere brugen af gødning og andet produktionsinput.
  • Vi fremmer kulstofbinding på markerne sammen med vores partnere.
  • Vi udvikler betingelser for en mere effektiv cirkulær brug af husdyrgødning, for eksempel i energiproduktion eller som gødning.
  • Vi inviterer vores kontraktproducenter til at deltage i vores klimaundervisning og leverer værktøjer, der bidrager til at udvikle en mere bæredygtig kødproduktion.

Danish_B_ZeroCarbon_www_970x560_122020.jpg

HKScans kontraktlandbrug har i lang tid arbejdet på at reducere klimaaftrykket ved f.eks. at øge den cirkulære brug af husdyrgødning, indføre solenergi og forbedre ressourceeffektiviteten i foderproduktionen.

Reduktion af CO2-udledning i primærproduktionen kræver forskellige kompetencer, så ud over os og vores kontraktlandbrug vil også andre virksomheder samt eksperter og forskningsorganisationer blive involveret. Sammen vil vi udforske nye metoder til at reducere klimaaftrykket og skalere god praksis på tværs af vores hjemmemarkeder med udgangspunkt i en økosystembaseret driftsmodel.

Læs mere om Agrofood Ecosystem-netværket. 

HKScan involveret i etablering af lokale CO2-dræn

Kontraktlandbrugene i HKScans fødevarekæde har betydeligt potentiale til at øge bindingen af CO2. Foranstaltningerne kan målrettes både landbrug og skovbrug. Udvælgelsen af plantearter og landbrugsmetoder spiller en vigtig rolle i forhold til binding af CO2 på markerne. Sammen med vores kontraktlandbrug udvikler vi metoder til at måle og øge antallet af CO2-dræn på markerne. Endvidere ser vi på mulighederne for at øge bindingen af CO2 i de skove, der ejes af vores kontraktlandbrug.