Isikuandmete töötlemise teavitus külastajatele

Vaadake allolevat jaotist, mida soovite.

HKScan Oyj, 0111425-3, või mõni HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte („HKScan“, „meie“) on vastutav töötleja seoses teie isikuandmete töötlemisega külastajana HKScani valdustes.

Sellel lehel kirjeldame, kuidas me kogume, töötleme ja jagame isikuandmeid, mida saame, kogume ja säilitame. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete, et töötleme teie isikuandmeid turvaliselt. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ja et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sisepoliitikale ja -protseduuridele. Isikuandmete säilitamistähtaegade kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun selle isikuandmete töötlemise teavituse kohalikus keeles olevat versiooni.

Valdused“ tähendab HKScani kontoriruume, tootmisruume ja muid valdusi, mida külastate.

Allolevast tabelist saate lisateavet selle kohta, kes on vastutav töötleja seoses teie isikuandmete töötlemisega, kui külastate HKScani erinevaid valdusi.

Vastutav töötleja

Valdused

HKScan Oyj

 • Turku

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, Viljandi

AS Rakvere Farmid

 • HKScan’i enda farmid

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Riga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland Sp. zo.o

 • Swinoujscie

Võime teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel.

Isikuandmed, mille te meile annate, nt täites digitaalseid või käsitsi täidetavaid vorme või meiega telefoni või e-posti teel suheldes.

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume või genereerime, nt meie pakutavate seadmete, rakenduste, süsteemide või võrkude kasutamisel, samuti kui teostame oma valdustes videovalvet (videovalve abil teie isikuandmete töötlemise kohta lugege lähemalt siit).

Isikuandmed, mida kogume muudest allikatest, nt kui külastate ettevõtte külastuse käigus meie valdusi, võivad teie kolleegid anda meile enne teie külastust teie kohta isikuandmeid.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel

Uurimis - ja turvalisuskaalutlused

Töötleme teie isikuandmeid turvalisuse kaalutlustel; näiteks valdustele juurdepääsu registreerimisel, külastajakaartide väljastamisel ja meie IT-ressurssidele juurdepääsu ja lubadega seotud õiguste haldamisel. Samamoodi töötleme teie isikuandmeid seoses meie IT-süsteemidesse logimise ja nende kasutamise järelkontrolliga.

Samuti võime vajaduse korral töödelda teie isikuandmeid seoses intsidentide haldamisega, näiteks turvaintsidentide korral või turvajuurdluste läbiviimisel.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Külastuse andmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Sisselogimise andmed
 • Intsidenti puudutavad andmed

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi teie andmeid töödelda seoses uurimistega ja turvalisuse huvides; näiteks hoonele juurdepääsu registreerimisel, pääsulubade väljastamisel ning meie IT-ressurssidele juurdepääsu ja lubadega seotud õiguste haldamisel.

Säilitamistähtaeg: külastajakaartide väljastamiseks ning juurdepääsu- ja lubadega seotud õiguste haldamiseks töötleme teie isikuandmeid teie külastuse ajal ja pärast seda nii kaua, kui see on vajalik meie õigustatud huvi täitmiseks mis tahes õigusnõuete käsitlemisel ja täitmisel. Samal eesmärgil säilitatakse sisselogimisandmeid nii kaua, kui see on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi käsitleda ja täita mis tahes õigusnõudeid.

Samuti säilitatakse teie isikuandmeid intsidentide haldamiseks uurimise aja jooksul ja pärast seda vajalikuks ajaks, et saaksime täita oma õigustatud huvi võimalike õigusnõuete käitlemisel ja täitmisel.

 

Toiduohutuse tagamine ja nakkushaiguste leviku vältimine

Enne vastavatele toidukäitlemisaladele juurdepääsu lubamist kogume teie isikuandmeid terviseküsimustiku vormil, et tagada toiduohutus ja vältida nakkushaiguste levikut. Sellega seoses on meil juriidiline kohustus takistada kõigil haiguse all kannatavatel isikutel või sellise haiguse kandjatel, mida saab tõenäoliselt toidu kaudu edasi kanda, meie valdustes asuvatesse toidukäitlemisaladesse sisenemist.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Külastuse andmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Teave reisimise kohta
 • Terviseandmed

 

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik toiduohutuse tagamiseks ja nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.

Andmesubjekt on andnud töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku (GDPR artikli 9 lõike 2 punkt a). Toiduohutuse tagamiseks ja nakkushaiguste leviku tõkestamiseks võime töödelda isikuandmete asjakohaseid eriliike, näiteks terviseandmeid, ainult siis, kui teie külastus puudutab juurdepääsu toidukäitlemisaladele. Enne tervisega seotud andmete töötlemist küsime selleks teie selgesõnalist nõusolekut.

Säilitusaeg. Teie isikuandmed säilitatakse teie külastuse ajaks. Meie õiguspäraste huvide kindlustamiseks säilitame teie isikuandmeid 12 kuu vältel pärast teie külastuse lõppu. See võimaldab meil valmistuda võimalikeks õigustatud nõueteks ja end nende eest kaitsta ning samuti täita oma seadusest tulenevaid kohustusi.

 

IT-süsteemide ja -teenuste haldamine ja kaitsmine

Meie teenuste ja nendega seotud IT-süsteemide haldamiseks ja kaitsmiseks, nt meie võrku sisse logimisel, tõrkeotsingul, varundamisel, muudatuste ja probleemide haldamisel süsteemides ning seoses võimalike IT-intsidentidega võime töödelda teie isikuandmeid vajalikus ulatuses.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Külastuse andmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Sisselogimisandmed

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta oma veebisaiti, teenuseid ja seotud IT-süsteeme.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sama perioodi jooksul, mis on märgitud teie isikuandmete töötlemise iga ülaltoodud eesmärgiga seoses. Logides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja tõrkeotsinguks ja intsidentide käsitlemiseks. Varunduses sisalduvaid andmeid saab IT-süsteemide nõuetekohaseks kaitsmiseks varundamise ja avariitaaste protseduuride kohaselt kauem säilitada.

 

Juriidiliste kohustuste täitmine

Töötleme teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks et täita meie toiduohutuse ja -kvaliteediga seotud õiguslikke kohustusi.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud iga õigusliku kohustuse täitmiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik seoses iga juriidiliste kohustusega.

 

Õigusnõuete koostamine, esitamine, ja kaitsmine

Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks, nt vaidluse või kohtuvaidluse korral.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi käsitleda ja kaitsta õigusnõudeid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse aja jooksul, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teiste isikutega. Isikuandmete vastuvõtja on teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja, kui me pole öelnud teisiti.

Jagame teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad meile IT- (nt IT-süsteemide käitamine, tehniline tugi ja hooldus) ja turvateenuseid. Teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult nendel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Oleme vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Teised vastuvõtjad

Kui see on vajalik, siis jagame teatavatel juhtudel ja teatud eesmärkidel teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega, nt juriidiliste kohustuste täitmiseks või õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks.

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid teiste HKScani kontserni ettevõtetega sisemistel halduseesmärkidel, nt IT-tugiteenuste või majutusteenuste hankimisel.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie sisemise halduse eesmärkidega seotud õigustatud huvide täitmiseks.

Riigiasutused

Jagame vajalikke isikuandmeid riigiasutustega, kui meil on seadusest tulenev kohustus teabe avalikustamiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Välised nõustajad

Jagame vajalikku teavet väliste nõustajatega, nt audiitorfirmad ja õigusbürood, kui seadusest tulenevalt oleme kohustatud teavet jagama, või õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks.

Juriidiline kohustus ja õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita juriidilisi kohustusi või teise võimalusena täita meie õigustatud huve õigusnõuete haldamisel ja kaitsmisel.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta õigusnõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, nt politseiga, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avalikustada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Potentsiaalsed ostjad ja müüjad

Jagame isikuandmeid potentsiaalsete ostjate ja müüjatega ettevõtte omandamise või ühinemise korral.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi omandamise või ühinemise läbiviimiseks.

Püüame isikuandmeid alati säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad asuvad siiski väljaspool EL-i/EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d.

Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenusepakkujate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt andmete edastamise lepingute kaudu (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardseid andmekaitseklausleid). Kui teil on küsimusi selle kohta, millistesse riikidesse teie isikuandmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid võtame teie isikuandmete kaitseks, või kui soovite koopiat sellistest kaitsemeetmetest ja teabest, kui need on saadaval, siis võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Teil on õigus:

Oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.

Oma isikuandmeid uuendada

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist.

Nõusolek tagasi võtta

Kui me tugineme isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel, teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et see huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Oma isikuandmed kustutada

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Siiski ei saa me teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks seadusest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Oma isikuandmete kasutamist piirata

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele ainult teie isikuandmeid teie nõusolekul töödelda, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid või kaitsta teiste isikute õigusi.

Oma isikuandmeid edastada (andmete ülekantavus)

Viimaseks on teil õigus taotleda teie kohta talletatud isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus). Õigus andmete teisaldatavusele, võrreldes juurdepääsuõigusega, hõlmab ainult selliseid isikuandmeid, mille olete ise edastanud ja mida me töötleme teatud õiguslikel alustel, nt teie nõusoleku alusel.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktandmed leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus oma jurisdiktsioonis asuvale pädevale järelevalveasutusele.

HKScan Oyj

Ettevõtte registreerimisnumber: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme, leiate allolevast tabelist.

Kategooria

Isikuandmete näited

Isikusamasuse andmed

 • Eesnimi, perekonnanimi
 • Kasutajanimi
 • Isikukood
 • Allkiri

Kontaktandmed

 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress

Külastuse andmed

 • Külastuse põhjus
 • Külastuse võõrustaja
 • Külastuse kuupäev ja kellaaeg

Organisatsioonilised üksikasjad

 • Ärinimi
 • Teie ametialane roll

Sisselogimisandmed

 • Ajatempel
 • Logikirje

Intsidendi andmed

 • Turvaintsidendid
 • Õnnetus valdustes

Teave reisimise kohta

 • Teave hiljuti külastatud riikide või piirkondade kohta

Terviseandmed

 

 • Teave haiguste kohta (nt nakatunud haavad, nahainfektsioonid, haavandid või kõhulahtisus)