Tarbijad

Isikuandmete töötlemise teavitus tarbijatele

Vaadake allolevat jaotist.

HKScan Oyj, 0111425-3 ja / või mõni HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte

(edaspidi koos ja eraldi „HKScan“, „meie“) on vastutav töötleja teie kui tarbija isikuandmete töötlemisel. Seetõttu kehtib see isikuandmete töötlemise teavitus teie ja meie vahelisele suhtlusele HKScani tarbijateenuste või tarbijaturunduse osana Eestis.

Sellel lehel kirjeldame, kuidas me kogume, töötleme ja jagame isikuandmeid, mida saame, kogume ja säilitame. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete, et töötleme teie isikuandmeid turvaliselt. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ja et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sisepoliitikale ja -protseduuridele. Isikuandmete säilitamistähtaegade kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun selle isikuandmete töötlemise teavituse kohalikus keeles olevat versiooni.

Võime teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel.

Isikuandmed, mille te meile annate, nt meie veebisaidil olevate vormide täitmisel või suheldes meiega veebisaidi vestlusfunktsiooni kaudu, telefoni või e-posti teel.

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume või genereerime, nt kui külastate meie veebisaiti, kogume automaatselt teie ja teie külastuse kohta isikuandmeid meie kasutatavate veebisaidi küpsiste kaudu, sealhulgas Interneti-protokolli (IP) aadressi, mida kasutatakse teie seadme Interneti-ühenduse loomiseks (lugege lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaitidel siin).

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Teie küsimustele vastamiseks ja tagasiside käsitlemiseks

Kui võtate meiega ühendust tagasiside andmiseks või küsimuste esitamiseks, töötleme teie isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks ja teie tagasiside käsitlemiseks. Võite meile tagasisidet anda või küsimusi esitada eri kanalite kaudu, nt meie veebisaidil olevate vormide täitmise ja esitamisega või suheldes meiega veebisaidil oleva vestlusfunktsiooni kaudu või meie klienditeenindusse helistades.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuseandmed
 • Kontaktandmed
 • Teie suhtlus

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi vastata küsimustele ja käsitleda teilt saadud tagasisidet.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sel eesmärgil ainult nii kaua, kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, välja arvatud juhul, kui teie isikuandmete säilitamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Teie tagasisidele või kaebustele vastamiseks ja nende käsitlemiseks

Kui võtate meiega ühendust hüvitisenõude esitamiseks, näiteks esitate kaebuse meie toote kvaliteedi kohta ja nõuate hüvitist meie toote põhjustatud kahjude eest, töötleme teie isikuandmeid teie kaebusele ja/või nõudele vastamiseks ja selle menetlemiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Teie suhtlus
 • Finantsteave
 • Terviseandmed

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huve vastata teie kaebustele ja/või nõuetele ja neid asjakohaselt käsitleda.

Töötlemine on vajalik õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (GDPR artikli 9 lõike 2 punkt f). Terviseandmete töötlemine on vajalik teie kaebustele ja/või nõuetele vastamiseks ja nende menetlemiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse kaebuse või nõude käsitlemise käigus. Pärast kaebuste või nõuete käsitlemise protsessi lõpuleviimist säilitatakse teie isikuandmeid aja jooksul, mis on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Tarbijateenuste kvaliteedi tagamiseks ja parandamiseks

Kui võtate meiega telefoni teel ühendust, salvestame vastuvõetud kõned automaatselt. Sellega seoses võime töödelda teie isikuandmeid tarbijateenuste kvaliteedi tagamiseks ja parendamiseks. Näiteks võime kasutada kõnede salvestusi, et tagada, et olete saanud meilt hea teeninduse, või et parandada sisekoolituste kaudu meie tarbijateenuste kvaliteeti.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Kõnede salvestused

 

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie tarbijateenuste kvaliteedi tagamiseks ja parendamiseks.

Säilitamistähtaeg: kõnede salvestusi säilitatakse nii kaua, kui on vajalik nende kogumise eesmärgi saavutamiseks, ja pärast seda, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Meie kaubamärgi reklaamimiseks ning loosimiste või konkursside läbiviimiseks

Kui osalete meie korraldatud auhinnaloosimistel või konkurssidel, töötleme teie isikuandmeid nii oma kaubamärgi reklaamimiseks kui ka vastava auhinna loosimise või kõnealuse konkursi läbiviimiseks. Me kontakteerume loosi või konkursi võitjatega eraldi, et auhind üle anda. Võite osaleda meie auhindade loosimistel või konkurssidel, edastades meile oma isikuandmeid digitaalsetel platvormidel (nt sotsiaalmeedias või meie veebisaidil) või üritustel kohapeal.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Teie suhtlus
 • Sotsiaalmeediakontod

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik nii meie kaubamärgi reklaamimiseks kui ka vastava loosimise või konkursi läbiviimiseks (sh auhindade üleandmiseks võitjatele).

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse loosimise või konkursi ajal ja pärast seda nii kaua, kui see on vajalik eesmärkidel, milleks isikuandmeid koguti. Kui võidate meie loosimisel või konkursil ja saate selle tulemusel auhinna, salvestame teie isikuandmeid kehtivate maksuseaduste kohustuste täitmiseks.

 

Suhtlus kaubamärgi arendamise ja turunduse eesmärgil

Kui registreerute uudiskirjade või samalaadse automaatse süsteemi teel pakutava teabe tellimiseks, töötleme teie isikuandmeid teile soovitud tellimuse või teabe edastamiseks ning meie kaubamärgi ja toodete reklaamimiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed

Nõusolek. Töötlemine on vajalik soovitud tellimuse või teabe teile edastamiseks ning meie kaubamärgi ja toodete reklaamimiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teie tellimus on aktiivne. Teie isikuandmed kustutatakse pärast tellimuse tühistamist (nõusoleku saate tagasi võtta, kui kasutate loobumislinki või võtate meiega ühendust vastavalt käesolevale isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele).

 

Juriidiliste kohustuste täitmine

Töötleme teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt raamatupidamis- või maksudega seotud kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud iga juriidilise kohustuse täitmiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik seoses iga juriidilise kohustusega.

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teiste isikutega. Isikuandmete vastuvõtja on teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja, kui me pole öelnud teisiti.

Jagame teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad meile IT- (nt IT-süsteemide käitamine, tehniline tugi ja hooldus), nõustamis- ja turundusteenuseid. Teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Oleme vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Teised vastuvõtjad

Kui see on vajalik, jagame teatavatel juhtudel ja teatud eesmärkidel teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega (nt juriidiliste kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks).

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid teiste HKScani kontserni ettevõtetega sisemistel halduseesmärkidel, nt seoses teie kaebuste või nõuete käsitlemisega.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie sisemise halduse eesmärkidega seotud õigustatud huvide täitmiseks.

Riigiasutused

Jagame vajalikke isikuandmeid riigiasutustega, kui meil on seadusest tulenev kohustus teabe avaldamiseks.

Õiguslik kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Välised nõustajad

Jagame vajalikku teavet väliste nõustajatega, nt audiitorfirmad ja õigusbürood, kui seadusest tulenevalt oleme kohustatud teavet jagama, või õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks.

Juriidiline kohustus ja õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita juriidilisi kohustusi või teise võimalusena täita meie õigustatud huve õiguslike nõuete haldamisel ja kaitsmisel.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta õigusnõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, nt politseiga, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avalikustada.

Õiguslik kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Potentsiaalsed ostjad ja müüjad

Jagame isikuandmeid potentsiaalsete ostjate ja müüjatega ettevõtte omandamise või ühinemise korral.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi omandamise või ühinemise läbiviimiseks.

Kindlustusseltsid

Võime jagada teie isikuandmeid kindlustusseltsidega juhul, kui kasutame teile makstud hüvitiste katmiseks meie kindlustuspoliise.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi täitmiseks.

Pangad

Jagame teie isikuandmeid pankadega juhul kui maksame teile hüvitist.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvi täitmiseks.

Püüame isikuandmeid alati säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad asuvad siiski väljaspool EL-i/EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d.

Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenusepakkujate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt andmete edastamise lepingute kaudu (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardseid andmekaitseklausleid). Kui teil on küsimusi selle kohta, millistesse riikidesse teie isikuandmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks, või kui soovite koopiat sellistest kaitsemeetmetest ja teabest, kui need on saadaval, siis võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitsealase õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Teil on õigus:

Oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit [link HKScani andmekaitse veebisaidil olevale vormile]. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Oma isikuandmeid uuendada

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist.

Nõusolek tagasi võtta

Kui me tugineme isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel põhjustel teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et õigustatud huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Oma isikuandmed kustutada

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Siiski ei saa me teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks õigusaktidest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Oma isikuandmete kasutamist piirata

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele teie isikuandmeid töödelda teie nõusolekul, või selleks, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta teiste õigusi.

Oma isikuandmeid edastada (andmete ülekantavus)

Viimaseks on teil õigus taotleda teie kohta talletatud isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus). Õigus andmete teisaldatavusele, võrreldes juurdepääsuõigusega, hõlmab ainult selliseid isikuandmeid, mille olete ise edastanud ja mida me töötleme teatud õiguslikel alustel, nt teie nõusoleku alusel.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktandmed leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus oma jurisdiktsioonis asuvale pädevale järelevalveasutusele.

HKScan Oyj

Ettevõtte registreerimisnumber: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme, leiate allolevast tabelist.

Kategooria

Isikuandmete näited

Isikusamasuse andmed

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Sünniaeg
 • Isikukood

Kontaktandmed

 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress

Teie suhtlus

 • Kõik isikuandmed, mille lisate oma kontakti alla

Finantsteave

 • Pangakonto teave, hüvitise üksikasjad

Fotod või videod

 • Fotod
 • Videod

Terviseandmed

 • Teie esitatud tervisealane teave, sealhulgas teave intsidendi kohta, arstitõendid ja fotod

Kõnede salvestused

 

Sotsiaalmeediakontod

 • Sotsiaalmeediakonto profiil, mida kasutate meiega ühenduse võtmisel