Isikuandmete töötlemise teavitus tööotsijatele

Loe lähemalt allpool.

HKScan Oyj ja/või HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte, kelle juurde te tööle kandideerite („HKScan“, „meie“), on vastutav töötleja seoses teie kui tööotsija isikuandmete töötlemisega. Vastav vastutav töötleja on alati HKScani kontserni äriühing, kuhu te tööle kandideerite (s.t HKScani kontserni äriühing, kuhu otsitakse uut töötajat).

Sellel leheküljel kirjeldame, kuidas me teie isikuandmeid kogume, töötleme, säilitame ja jagame ning millised on teie seaduslikud õigused. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete, et töötleme teie isikuandmeid turvaliselt. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ning et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sise-eeskirjadele ja protseduuridele.

Kogume teie isikuandmeid enamasti otse teie käest värbamisprotsessi käigus, nt kui täidate ja saadate meile oma avalduse meie veebisaidi kaudu või vastavalt sellele, mida olete meile öelnud tööintervjuu ajal, või kui võtate meiega ühendust telefoni ja e-posti teel või muul viisil. Lisaks võidakse teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel.

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume või genereerime, nt kui kasutate meie veebisaiti, kogume automaatselt teie ja teie veebisaidi külastuse kohta teie isikuandmeid (näiteks veebiidentifikaatoreid) (oma isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaitidel lugege täpsemalt siit.

Isikuandmed, mida kogume muudest allikatest, nt isikuandmed, mida saame isiksuse ja võimete hindamise teenusepakkujalt, isikuandmed, mida saame värbamisteenuse pakkujalt, samuti isikuandmed, mida me kogume teie endiselt tööandjalt või haridusasutuselt seoses soovitustega.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Värbamisprotsessi haldamine

Kui saadate meile oma töökohale kandideerimise avalduse meie veebisaidi kaudu või e-posti teel, töötleme teie isikuandmeid teie töökohale kandideerimise avalduse vastuvõtmise, talletamise ja haldamise eesmärgil ning ka selleks, et saaksime teid värbamisprotsessis arvesse võtta. Võite kandideerida otse ametikohale või saata avatud töökohale kandideerimise avalduse.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed
 • Ametikoha andmed
 • Töökogemuse ja hariduse üksikasjad
 • Litsentsid ja sertifikaadid
 • Oskuste andmed
 • Fotod või videosalvestised
 • Muu teave

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik värbamisprotsessi juhtimiseks ja selleks, et saaksime teid värbamisprotsessis arvesse võtta. Meie juurde tööle kandideerides võite eeldada, et töötleme kirjeldatud isikuandmeid nimetatud eesmärkidel, kuna töödeldavateks isikuandmeteks on värbamisprotsessides tavapäraselt kasutatavad isikuandmed.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse värbamisprotsessi ajal. Pärast värbamisprotsessi lõppu säilitatakse teie isikuandmeid maksimaalselt kolm aastat, et kaitsta meie õigustatud huve õigusnõudeid koostades, esitades või kaitstes. Kui saadate meile avatud töökohale kandideerimise avalduse ja te ei uuenda ega ajakohasta seda, säilitame teie isikuandmeid ülalnimetatud õigustatud huvi kaitseks maksimaalselt kolm aastat pärast avalduse saamist.

 

Kõne all oleva töö tegemise võimekuse kindlaksmääramine (isiksuse ja sobivuse hindamine)

Võime töödelda teie isikuandmeid seoses isiksuse ja sobivuse hindamisega, kui saame isiksuse ja sobivuse hindamise teenusepakkujalt selle hinnangu ülevaated, et hinnata ja teha kindlaks teie suutlikkus kõnealust tööd teha ja/või hinnata teie koolitus- või muu ametialase arengu vajadust.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed
 • Ametikoha andmed
 • Isiksuse ja sobivuse testi ülevaade

Nõusolek. Töötlemine on vajalik selleks, et hinnata ja teha kindlaks teie suutlikkus kõnealust tööd teha ja/või hinnata teie koolitus- või muu ametialase arengu vajadust.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse värbamisprotsessi ajal. Pärast värbamisprotsessi lõppu säilitatakse teie isikuandmeid maksimaalselt kolm aastat, et kaitsta meie õigustatud huve õigusnõudeid koostades, esitades või kaitstes.

 

Tööotsija hindamine valikuotsuse tegemise eesmärgil

Võime teie isikuandmeid töödelda, hinnates nii teie oskusi, pädevusi ja huvisid, kui ka seoses soovituste ja töövestlustega, et jõuda valikuotsuseni, kes on kõige sobivam kandidaat kõnealusele ametikohale.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed
 • Ametikoha andmed
 • Töökogemuse ja hariduse üksikasjad
 • Litsentsid ja sertifikaadid
 • Oskuste andmed
 • Tööintervjuul antud teave

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et jõuda valikuotsuseni sobivaima tööotsija suhtes.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse värbamisprotsessi ajal. Pärast värbamisprotsessi lõppu säilitatakse teie isikuandmeid maksimaalselt kolm aastat, et kaitsta meie õigustatud huve õigusnõudeid koostades, esitades või kaitstes.

 

Tervise või töövõime ja tegutsemissuutlikkuse hindamine (tervisekontroll)

Kui teid on valitud ametikohale, võime töödelda teie isikuandmeid seoses tervisekontrollidega. Teostame tervisekontrolle koostöös töötervishoiuteenuse pakkujaga vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele ja vastavuses nendega. Arstliku läbivaatuse eesmärk on uurida, kas töö põhjustab teile haigestumise riski, ja/või uurida teie töövõimet või tegutsemissuutlikkust ametikohaga seotud tervisenõuete täitmiseks. Samuti võime teha salmonellatesti, kui teie ametikoht nõuab loomaliha, sealiha või linnuliha tootmise, töötlemise või turustamisega tegelemist, et teha kindlaks teie töövõime ning tagada toiduhügieen ja meie toodete hea sanitaarkvaliteet.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed
 • Tervisekontrolli tõend
 • Salmonellatesti tõend

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et uurida, kas töö põhjustab teile haigestumise riski, ja/või uurida teie töövõimet või tegutsemissuutlikkust ametikohaga seotud tervisenõuete täitmiseks.

Säilitamistähtaeg: juhul, kui võtame teid enda juurde tööle, säilitatakse teie isikuandmeid vastavalt meie töötajate andmekaitsepoliitikale (lisateavet töösuhtega seotud säilitamistähtaegade kohta saate oma tööandjalt). Kui tervisekontrolli tulemused viivad olukorrani, kus me ei saa teid palgata, säilitame teie isikuandmeid maksimaalselt kolm aastat pärast seda, kui oleme otsustanud teid mitte palgata, et kaitsta meie õigustatud huve õigusnõudeid koostada, esitada või kaitsta.

 

Narkootikumide kasutamise kindlakstegemine tööga kaasnevate nõuete täitmiseks või HKScani huvide tagamiseks

Kui teid on valitud ametikohale, võime töödelda teie isikuandmeid, et teha kindlaks, kas olete tarvitanud narkootikume muudel kui meditsiinilistel eesmärkidel. Võime teha narkootikumide testi, kui peate töötama ametikohal, mis nõuab täpsust, usaldusväärsust, sõltumatut otsustusvõimet või head reageerimisvõimet. Lisaks võime viia läbi narkootikumide testi, kui töö tegemine narkootikumide mõju all või narkomaania korral võib ohustada tööohutust või ohustada töötamise ajal saadud teabe kaitset, kasutatavust, terviklikkust ja kvaliteeti või ohustada ärisaladuste turvalisust või meie finantshuve. Narkoteste viime läbi koostöös töötervishoiuteenuse pakkujaga vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ja vastavuses sellega.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed
 • Narkotesti tõend

Nõusolek. Töötlemine on seonduvate tööalaste nõuete täitmise eesmärgil või meie huvide tagamiseks vajalik selleks, et teha kindlaks, kas olete tarvitanud narkootikume muudel kui meditsiinilistel eesmärkidel.

Säilitamistähtaeg: juhul, kui võtame teid enda juurde tööle, säilitatakse teie isikuandmeid vastavalt meie töötajate andmekaitsepoliitikale (lisateavet töösuhtega seotud säilitamistähtaegade kohta saate oma tööandjalt). Kui narkootikumide testi tulemused viivad olukorrani, kus me ei saa teid palgata, säilitame teie isikuandmeid maksimaalselt kolm aastat pärast seda, kui oleme otsustanud teid mitte palgata, et kaitsta meie õigustatud huve õigusnõudeid koostades, esitades või kaitstes.

 

Töökohateavituste edastamine

Töötleme teie isikuandmeid, kui soovite saada meilt teavitusi karjäärivõimaluste kohta, edastades meile oma kontaktandmed värbamismessidel või koostöös kõrgkoolidega korraldatavatel üritustel või liitudes meie veebisaidi kaudu töökohtadest teavitamise meililistiga.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed
 • Ametikoha andmed

Nõusolek. Töötlemine on vajalik selleks, et vastavalt teie soovile saata teile teatisi karjäärivõimaluste kohta HKScanis.

Säilitamistähtaeg: teie isiklikke andmeid säilitatakse seni, kuni teie tellimus on aktiivne. Teie isikuandmed kustutatakse pärast tellimuse tühistamist (oma nõusoleku saate tagasi võtta, kui kasutate loobumislinki või võtate meiega ühendust vastavalt käesolevale isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele).

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teiste isikutega. Isikuandmete vastuvõtja on teie isikuandmete vastutav töötleja, kui me pole öelnud teisiti.

Jagame teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad IT-teenuseid (näiteks andmesalvestus- ja haldusteenused), isiksuse ja võimete hindamise teenuseid ning värbamisteenuseid (näiteks värbamisprotsessi juhtimine ning oskuste ja kompetentsuse hindamine). Teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult nendel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Oleme vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Muud vastuvõtjad

Kui see on vajalik, võime teatavatel juhtudel ja teatud eesmärkidel jagada teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega (nt tervisekontrolli tegemiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks ning õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks). Need vastuvõtjad on isikuandmete töötlemisel vastutavad töötlejad.

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid HKScan Oyj kontserni kuuluvate ettevõtetega Soomes, nt kui palume tuge värbamisprotsessi juhtimisel või kui usume, et olete sobiv töötaja mõnele teisele HKScani kontserni ettevõttele Soomes.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huve, mis on seotud värbamisprotsessi juhtimise või sobiva töötaja leidmisega.

Töötervishoiuteenuse pakkuja

 

 

Võime jagada vajalikke isikuandmeid töötervishoiuteenuse pakkujale, kes töötleb teie isikuandmeid tervisekontrolli ja/või narkootikumide testi läbiviimise eesmärgil.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et uurida, kas töö põhjustab teile haigestumise riski, ja/või uurida teie töövõimet või tegutsemissuutlikkust ametikohaga seotud tervisenõuete täitmiseks.

Nõusolek. Töötlemine on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas olete tarvitanud narkootikume muudel kui meditsiinilistel eesmärkidel, seotud tööalaste nõuete täitmiseks või meie huvide tagamiseks.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta õiguslikke nõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, nt politseiga, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avalikustada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Püüame isikuandmeid alati säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad asuvad siiski väljaspool EL-i/EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d. Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenusepakkujate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt rahvusvaheliste andmeedastuslepingute kaudu. Kui teil on küsimusi selle kohta, millistesse riikidesse teie isikuandmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid võtame kasutusele teie isikuandmete kaitseks, või soovite saada nende kaitsemeetmete ja teabe koopiat, kui need on kättesaadavad, siis võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitse-eeskirjade kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Teil on õigus:

Oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.

Oma isikuandmeid uuendada

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist.

Nõusolek tagasi võtta

Kui me tugineme isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel, teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et see huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Oma isikuandmed kustutada

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kuid me ei saa teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks seadusest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Oma isikuandmete kasutamist piirata

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele ainult teie isikuandmeid teie nõusolekul töödelda, et koostada, esitada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta teiste isikute õigusi.

Oma isikuandmeid edastada (andmete ülekantavus)

Lõpuks on teil õigus taotleda enda kohta talletatud isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus). Õigus andmete teisaldatavusele, võrreldes juurdepääsuõigusega, hõlmab ainult selliseid isikuandmeid, mille olete ise edastanud ja mida me töötleme teatud õiguslikel alustel, nt teie nõusoleku alusel.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktandmed leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Vastava järelevalveasutuse kontaktteabe leiate siit.

HKScan Oyj

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme, leiate allolevast tabelist.

Kategooria

Isikuandmete näited

Isikusamasuse andmed ja kontaktandmed

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Sünniaeg
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress

Ametikoha andmed

 • Tööülesanded
 • Osakond ja kontori asukoht
 • Tööajamuster
 • Töösuhte tüüp
 • Alguskuupäev

Töökogemuse ja hariduse üksikasjad

 • Praeguste ja endiste tööandjate nimed
 • Töösuhete kestus
 • Teave põhihariduse ja ülikoolihariduse kohta
 • Soovitused

Litsentsid ja sertifikaadid

 • Teave juhiloa kohta
 • Hügieenipass
 • Kursuste tunnistused ja diplomid

Oskuste andmed

 • Keeleoskus
 • IT-oskused

Intervjuu andmed

 • Intervjuul esitatud teave

Fotod või videosalvestised

 • Tööle kandideerimise avaldusele lisatud fotod ja/või videosalvestised

Muu esitatud teave

 • Teie esitatud lisateave, näiteks teie LinkedIni profiil

Isiksuse ja sobivuse testi ülevaade

 • Isiksuse profiil
 • Töötaja profiil
 • Motivatsiooniprofiil

Tervisekontrolli tõend

 • Teostatud tervisekontroll
 • Sobivus ametikohale (sobib, ei sobi, sobib piirangutega)

Salmonellatesti tõend

 • Salmonellatest on teostatud
 • Salmonellatesti tulemus (positiivne, negatiivne)

Narkootikumide testi tõend

 • Narkootikumide test on teostatud
 • Narkootikumide testi tulemus (narkootikume ei ole kasutatud; narkootikume on kasutatud muul kui meditsiinilisel otstarbel)