pelto

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi yhtiön osavuosikatsausta Q3/2019:

Vuoden 2019 alussa käynnistetty turnaround-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. HKScanin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli voitollinen ja yli 14 miljoonaa euroa vertailukautta parempi. Olemme tammi-syyskuussa parantaneet vertailukelpoista liiketulostamme kumulatiivisesti yli 36 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suunta on oikea ja tulosparannus tavoitteen mukainen. Liiketulos ei luonnollisestikaan ole vielä tyydyttävällä tasolla, mutta koko henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä tulosparannuksen ja voitollisen liiketuloksen saavuttamiseksi. Jatkamme tavoitteellista ja järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi.

Merkittävimmät kolmannen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan myönteinen kehitys, johon vaikuttivat suotuisasti Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen®-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat vahvasti tulosparannukseen. Yhtiön rahavirta ennen rahoitusta oli heinä-syyskuussa positiivinen ja lähes 29 miljoonaa euroa vertailukautta parempi, vaikka nettokäyttöpääoma kasvoi.

HKScanin liikevaihto kasvoi katsauskaudella lähes 6 prosentilla ja kasvua saavutettiin yhtiön kaikilla markkina-alueilla. Raportoidut liikevaihtoluvut sisältävät vajaan 4 miljoonan euron arvosta myyntivastuun siirtymistä Ruotsista Tanskaan, joten oikaistuna myös Ruotsin liikevaihto kasvoi. HKScanin punaisen lihan myynnin arvo kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä yli 5 prosenttia vertailukaudesta, vaikka markkina oli alavireinen. Myös punaisen lihan myyntivolyymi kasvoi. Suomessa HKScanin siipikarjaliiketoiminnan myynti kasvoi yli 15 prosentilla. Kesäjakson aikana 2019 HKScan saavutti markkinajohtajan aseman Suomen siipikarjakategoriassa ja myös Kariniemen®-brändi nousi brändituotteiden markkinajohtajaksi. Yhtiön kaikki keskeiset tuotekategoriat kasvoivat.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki markkina-alueet paransivat liiketulostaan vertailukaudesta. Myös kumulatiivisesti tämän vuoden alusta syyskuun loppuun kaikki markkina-alueet Tanskaa lukuun ottamatta ovat parantaneet liiketulostaan. Tanska onnistui parantamaan kannattavuuttaan merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä heikon alkuvuoden jälkeen.  

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan kasvoi ja volyymit olivat tavoitteiden mukaiset. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevina kuukausina. Teemme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa tavoitteena saada vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama poikkeuksellinen tilanne Kiinan sianlihamarkkinassa vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja maailmanmarkkinahintoihin.

Suomessa ja Ruotsissa lihan kuluttajakysyntä vähittäiskaupassa pysyi tammi-syyskuun ajan vakaana, sillä siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on kompensoinut sian- ja naudanlihan kulutuksen laskua. Arvioimme siipikarjanlihan kulutuksen selvän kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina.

Painotamme lihan asemaa osana terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen vastuullisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan varmistajana. Liha on luonnollinen tapa saada monet tärkeät ravintoaineet osana terveellistä ruokavaliota. Teemme pitkäjänteistä ja määrätietoista vastuullisuustyötä arvoketjumme kaikilla osa-alueilla. Meille eläinten hyvinvointi ja vastuu ympäristöstä ovat keskeisiä painopistealueita. Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja rakennamme koko arvoketjumme kattavaa tuottavuutta ja vastuullisuusjalanjälkeä parantavaa ekosysteemiä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Julkistimme 6.11.2019 HKScanin uuden konsernistrategian. Sen keskiössä on jo alkuvuonna käynnistetty yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019–2021. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi, olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa markkina-asemaansa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaamme ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. HKScanin kasvun ajureita ovat siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit. Liha ja lihatuotteet ovat merkittävässä roolissa myös jatkossa. Keskeisenä osana strategiaansa HKScan panostaa myös asemansa vahvistamiseen kehittyvässä vähittäiskaupassa ja kasvavassa food service -kanavassa uusilla kaupallisilla konsepteilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi.

Suunnittelemme myös konsernilaajuisen toimintamallin uudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia.

HKScanin vahva tulosparannus ja kesällä 2019 toteutettu onnistunut osakeanti sekä lainojen uudelleenjärjestelyt antavat yhtiölle aikaa jatkaa meneillään olevaa järjestelmällistä työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. Turnaround-ohjelman järjestelmällinen toteuttaminen jatkuu ja uusi strategia asettaa suuntaviivat yhtiön kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.