pelto

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi yhtiön puolivuosikatsausta Q2/2019:

HKScanin toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli edelleen hieman tappiollinen, mutta parani selvästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tulos ei ole tyydyttävällä tasolla, mutta kehityssuunta on ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana oikea. Vaikka ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen tappiollinen, se oli kuitenkin yli 22 miljoonaa euroa viime vuotta parempi.

Toisen neljänneksen aikana toteutettu osakeanti onnis­tui hyvin. Anti ylimerkittiin ja hallituksella ollut valtuutus lisäosake-erän hyödyntämiseksi käytettiin. Yhtiö sai osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat, mikä vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi ja mahdollistaa talouden hallitun tasapainottamisen. Katsauskauden jälkeen saimme pää­tökseen neuvottelut rahoittajapankkiemme kanssa ja pankki­lainojemme takaisinmaksuajat ovat nyt aiempaa pidemmät.

Vuodenvaihteen jälkeen käynnistetyt ja tehostetut kustannus­säästö- ja kehittämistoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Siipikarjaliiketoiminnan tulos Suomessa oli merkittävin tulosparannukseemme vaikuttanut tekijä myös toisen neljänneksen aikana. Rauman yksikön myönteinen kehitys on jatkunut ja toimituskyvyn parantuminen näkyy selvänä myynnin kasvuna. Suomen siipikarjaliiketoiminnan käyttökate oli positiivinen myös toisen neljänneksen aikana. Kariniemen®-tuotemerkin vahva asema tukee osaltaan myönteistä kehitystä. Tämän lisäksi onnistuneet tuotannon tehostamistoimenpiteet sekä määrätietoinen kustannusten karsiminen kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat tulokseen yhdessä parempien myyntikatteiden kanssa. Myös konsernin rahavirta parani selvästi.

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan eteni suunnitellusti ja ensimmäisen vientivuoden tavoitteet saavutettiin. Vaikutus konsernilukuihin on kuitenkin toistaiseksi rajallinen. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama sianlihantuotannon voimakas väheneminen Kiinassa on lisännyt sianlihan kysyntää maailmanmarkkinoilla ja vaikuttaa myönteisesti vientimyynnin hintatasoon. Kiinan poikkeuksellinen sianlihatilanne vaikuttaa jossain määrin myös muiden lihalajien kysyntään ja hintoihin.

Uusi johtoryhmä on jatkanut niin yhtiön tulosparannusohjelman laatimista kuin myös strategian uudistamista. Johtoryhmä on valmistellut yhtiölle kolmevuotista turnaround-ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus toimialan johtavien yritysten tasolle. Tulosparannusohjelman sisältö sekä yhtiön päivitetty strategia viestitään jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Aiemmin aloitetut tehostamisohjelmat liitetään uuteen turnaround-ohjelmaan.

Aiemmin kerrotun mukaisesti olemme vahvistaneet markkina-aluekohtaista tulosjohtamista kaikilla arvoketjun osa-alueilla. Aiempaa selkeämmät vastuut nopeuttavat päätöksentekoa ja parantavat toimintamme tuottavuutta merkittävästi. Johtamismallin kehittäminen on keskeinen osa myös yhtiön strategian uudistamista.

Näemme, että HKScanin liiketoiminnan pidemmän aikavälin strategisen kehittämisen kasvusuunnat ovat siipikarja- ja aterialiiketoiminnoissa. Sian- ja naudanlihassa meillä on aktiivinen kehitysote kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmissa. Tämä on tärkeä lähtökohta punaisen lihan kategoriakehityksessä samoin kun kuluttajien tarpeisiin vastaaminen uusilla ja mielenkiintoisilla tuotteilla. Arvioimme avoimesti myös rooliamme kuluttajan ruokalautasella nykyistä laajemmin ja tarkastelemme liiketoimintaportfoliotamme.

Painotamme lihan asemaa osana vastuullista ja terveellistä ruokavaliota sekä pohjoisen kotieläintuotannon merkitystä kotimarkkinoidemme kansallisen ruokaturvan takaajana. Teemme määrätietoista vastuullisuustyötä koko arvoketjussamme ja vastuullisuusohjelmamme kaikilla osa-alueilla, joista eläinten hyvinvointi ja ympäristövastuu ovat keskeisiä painopistealueitamme. Otamme lihantuotannon ja sen ilmastovaikutuksiin liittyvän keskustelun vakavasti ja kehitämme vastuullisuustyötämme tämän mukaisesti.

Kotimarkkinoidemme lihantuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti osana globaalia ilmastokeskustelua samalla kun globaalin väestönkasvun myötä tarvittavan ruoan määrä moninkertaistuu maailmassa seuraavien vuosikymmenten aikana. Näemme, että kotimarkkinoidemme vastuullinen lihantuotanto on osa kestävää ratkaisua, jolla globaalin ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä.

Kuluvan vuoden toisen neljänneksen ja koko alkuvuoden tuloskehityksen suunta on ollut oikea. Onnistunut osakeanti ja lainojen uudelleenjärjestelyt antavat HKScanille aikaa jatkaa meneillään olevaa määrätietoista työtä yhtiön tuloskehityksen korjaamiseksi. Tavoitteemme on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.