pelto

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kommentoi yhtiön osavuosikatsausta Q1/2019:

HKScanin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos oli tappiollinen, mutta koheni selkeästi vertailukaudesta. Tänään raportoidut tulokset eivät ole tyydyttäviä, mutta olemme tunnistaneet heikon tuloskehityksen juurisyyt ja jatkamme päättäväisesti työtä tuloskehityksemme korjaamiseksi.

Vuodenvaihteen jälkeen käynnistetyt ja tehostetut kustannussäästö- ja kehittämistoimenpiteet, yhdessä viime vuonna aloitettujen toimien kanssa, alkoivat tuottaa tulosta. Merkittävimmät tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan ja siihen liittyvän Rauman tehtaan myönteinen kehitys, onnistuneet tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla sekä määrätietoinen kustannusten karsiminen. Suomen siipikarjaliiketoiminnan kohentunut suorituskyky näkyi sekä rahavirran että liiketuloksen kohenemisena. Rauman yksikön käyttökate kääntyi positiivisiksi ensimmäisen neljänneksen aikana.

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan eteni suunnitellusti ja ensimmäisen vientivuoden tavoitteet saavutetaan. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttama sianlihantuotannon voimakas väheneminen Kiinassa on lisännyt sianlihan kysyntää maailmanmarkkinoilla ja vaikuttaa myönteisesti vientimyynnin hintatasoon.

Raportointikauden jälkeen kerroimme muutoksista konsernin johtoryhmän kokoonpanossa. Muutokset tulivat voimaan välittömästi. Johtoryhmää on vahvistettu aiemmin esitettyjen tavoitteiden mukaisesti liha- ja elintarviketoimialaosaamisella.

Uusi johtoryhmä on ottanut vastuun niin lyhyen aikavälin korjaustoimien johtamisesta kuin konsernin strategian ja siihen liittyvien strategisten painopistealueiden uudistamisesta. Strategiatyö jatkuu kevään ja kesän ajan. Uusi johtoryhmä valmistelee yhtiölle kolmevuotista ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus toimialan johtavien yritysten tasolle. Tulosparannusohjelman sisältö sekä yhtiön päivitetty strategia viestitään viimeistään loppukesän aikana. Aiemmin aloitetut tehostamisohjelmat liitetään uuteen tulosparannusohjelmaan.

Aiemmin kerrotun mukaisesti vahvistamme sekä koko lihan arvoketjun että tuoteportfolion johtamista markkina-aluetasolla. Tuotekehitystoiminnoissa siirrymme nykyisestä konsernitasolle keskitetystä toimintatavasta maa- ja markkina-aluekohtaiseen vastuumalliin, joka ottaa paremmin ja nopeammin huomioon paikallisten kuluttajien ja kaupan toimijoiden tarpeet. Uskomme muutoksen näkyvän tuotteidemme haluttavuudessa ja myynnin kehityksessä. Muutoksella varmistamme toimintamme asiakas- ja kuluttajalähtöisyyden. Liiketoimintamme perustan vahvistamisessa olennaisimmat painopistealueet ovat edelleen liikevaihdon kasvattaminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Tavoitteemme on palauttaa brändijohtajuutemme valituissa tuotekategorioissa sekä keskittyä kehittämään ja kasvattamaan kyseisiä kategorioita. Vastuullisuustyötä vahvistetaan edelleen keskeisenä osana liiketoimintamme perustaa. Aiempaakin keskeisempään rooliin yhtiön vastuullisuustyössä nousee vastaaminen ilmastomuutoksesta käytävään keskusteluun.

Näemme, että HKScanin liiketoiminnan pidemmän aikavälin strategisen kehittämisen kasvusuunnat ovat siipikarja- ja aterialiiketoiminnoissa. Sian- ja naudanlihassa vahvistamme kehitysotettamme entisestään ja vastaamme ennakoivasti kuluttajien mahdollisiin vastuullisuuteen liittyviin huoliin. Arvioimme avoimesti myös rooliamme kuluttajan ruokalautasella nykyistä laajemmin ja tarkastelemme liiketoimintaportfoliotamme.

Suunnittelemme myös osakeantia rahoitusasemamme ja pääomarakenteemme vahvistamiseksi. Tällä luodaan vahvaa perustaa yhtiön talouden tasapainottamiseksi ja rakennetaan edellytykset tulevaisuuden kasvulle.

Talouden tasapainottamisen kautta teemme HKScanista kiinnostavaa ja omistajiaan palkitsevaa, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluvaa yhtiötä.