Tunnuslukujen laskentakaavat

HKScan julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen relevanttia tietoa sidosryhmille. Julkaistuja vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään myös yhtiön ohjaamiseen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja siihen liittyvät vaihtoehtoiset tunnusluvut julkaistaan, koska ne kuvaavat paremmin liiketoiminnan kehittymistä ja parantaa kausien välistä vertailukelpoisuutta.

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
___________________________________________________     x 100

Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste (%)

Oma pääoma yhteensä
___________________________________________________     x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing)

Korolliset nettorahoitusvelat
___________________________________________________     x 100

Oma pääoma

Osakekohtainen tulos (EPS)*

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
___________________________________________________     x 100

Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana

Osakekohtainen oma pääoma

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
___________________________________________________     x 100

Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä

Osakekannan markkina-arvo

Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi

Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta    

Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä

Rahavirta ennen investointeja

Rahavirta ennen rahoitusta, investointeja, rahoituseriä ja veroja

Henkilöstön määrä

Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Kertaluonteiset maksut, jotka eivät liity normaaliin jatkuvaan
toimintaan ja jotka olennaisesti vaikuttavat yhtiön talouteen.
Esimerkkejä näistä ovat uudelleenjärjestelykulut, irtisanomiset,
näihin liittyvät lakikulut, oikeudellisista tuomioista tai sopimisista
johtuvat maksut, yrityshankintoihin liittyvät transaktiokulut
(konsultointi, neuvonanto, lakipalvelut, dd-palvelut, rekisteröinti
ym.) sekä yritysmyyntien voitot/tappiot.

Vertailukelpoinen liiketulos

Liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja

Voitto/tappio ennen veroja – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos*

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto –
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
___________________________________________________     x 100

Ulkona olevien isakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana

Nettovelka

Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

 

*Osakekohtaisen tuloksen laskennassa tilikauden voitosta on vähennetty hybridilainan kaudelle kuuluva korko sekä liikkeeseenlaskukulut verovaikutuksella oikaistuna.