HK Ruokatalo ja sen hankintayhtiö LSO Foods kannustavat sianlihatuottajia entistä vastuullisempaan tuotantotapaan. Yhtiöt ovat päättäneet luoda laatujärjestelmän, joka ottaa entistä paremmin huomioon eläinten kaikinpuolisen hyvinvoinnin.

”Yhtiömme edellyttävät, että teuraseläimet saavat asianmukaisen ja hyvän kohtelun tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. Tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että epäkohdat saadaan esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien lihaketjun toimijoiden kesken”, sanoo HK Ruokatalon toimitusjohtaja Jari Leija.


Tavoitteena vastuullinen eläintuotanto ja hyvinvoivat tuotantoeläimet

Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys koko lihaketjun toiminnalle ja kannattavuudelle. Eläinten hyvinvointi vähentää stressiä, sairastavuutta ja sitä kautta antibioottihoitojen tarvetta. Eläinten hyvinvointi pitää ottaa myös huomioon eläinjalostuksissa, eläinten pito-olosuhteissa ja kuljetuksissa.

Vastuullisen tuotantotavan laatujärjestelmä

HK Ruokatalon ja LSO Foodsin uusi laatujärjestelmä keskittyy sekä eläinten hyvinvointiin että koko ympäristön parempaan huomioimiseen kannattavaa tuotantoa unohtamatta.
Sopimustuotantoon kytkeytyvän vastuullisen tuotantotavan laatujärjestelmä muodostuu kolmesta osa-alueesta:
• Eläinten hyvinvointi- ja terveys
• Ympäristö
• Kannattava tuotanto
Kullekin osa-alueelle määritetään mittarit, jotka parhaiten mittaavat kyseisen osa-alueen tärkeimpiä kohteita ja mittareille määritetään raja-arvot, joita LSO Foodsin asiantuntijat seuraavat. Raportoinnissa asiaa seurataan yksinkertaisella liikennevalomallilla:


Vastuullinen ja kannattava tuotantotapa.
Asiat ovat kunnossa


Korjattava tuotantotapa.
Tuotannossa on tehtävä korjaavia toimenpiteitä, jotta päästään vihreälle tasolle.


Ei hyväksytty tuotantotapa.
Epäkohta korjattava välittömästi. Korjaamattomuus johtaa sopimuksen purkamiseen.


Aktiivista toimintaa eläinten hyvinvoinnin hyväksi myös aiemmin

HK Ruokatalo ja LSO Foods ovat panostaneet eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen jo kymmeniä vuosia ja ne osallistuvat sopimustuottajiensa kanssa omalla panoksellaan eläinten terveydenhuoltotyöhön. Yhtiöt ovat sitoutuneet kansallisesti määriteltyihin tuotantoeläinten hyvinvoinnin tavoitteisiin. Suomessa on mm. nollatoleranssi salmonellan osalta.
LSO Foods osallistuu aktiivisesti käynnissä olevan vastuullisuustyön kehittämiseen ja on mukana luomassa liha-alan yhteistä toimintatapaa vastuulliselle sianlihatuotannolle. Lisäksi LSO Foods on yksi Eläintautien Torjuntayhdistyksen (ETT), kansallisen sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Sikava) ja kansallisen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Naseva) perustajajäseniä.


Lisätietoja:
LSO Foods Oy:n toimitusjohtaja Kari Tillanen.
Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Säkön kautta p. 010 570 2602.

LSO Foods on HK Ruokatalolle sikoja ja nautoja hankkiva yhtiö, jolla on sopimustuottajinaan n. 700 sikatilaa ja n. 5 000 nautatilaa. Nämä tuottavat vuosittain yli 100 miljoonaa kiloa sian- ja naudanlihaa.