HKSCAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 1.1. - 31.12.2009       


* HKScan-konsernin kilpailukyky vahvistui ja toimittajaosuudet kasvoivat    
kaikilla markkina-alueilla vuonna 2009.                     

* Raportoitu liikevoitto kasvoi 45 prosenttia ja nousi 55,1 miljoonaan euroon  
(38,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman 12,7 miljoonan euron kertaluonteisia eriä 
nousi 67,8 miljoonaan euroon (38,1 milj. euroa)                 

* Kannattavuuden paranemisen ja alentuneiden rahoituskustannusten ansiosta   
voitto ennen veroja nelinkertaistui 37,3 miljoonaan euroon (9,0 milj. euroa).  

* Valuuttakurssimuutoksista johtuen koko vuoden liikevaihto aleni euroissa 7,4 
prosenttia, mutta oli kiintein kurssein laskettuna edellisvuoden tasolla.    

* Joulukuussa toteutettu osakeanti vahvisti konsernin taserakennetta.      HKSCAN-KONSERNIN TULOSLASKELMA, neljäs neljännes ja koko vuosi         
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Q4/2009 |  Q4/2008 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  557,5 |   592,3 |  2 124,7 |  2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |   18,4 |   15,3 |   55,1 |   38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta      |   3,3 |    2,6 |    2,6 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden    |   0,6 |   -0,1 |    2,0 |    0,9 |
| tuloksesta          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut,   |   -3,6 |   -9,4 |   -19,7 |   -30,1 |
| netto             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |   15,4 |    5,9 |   37,3 |    9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta      |   2,8 |    1,0 |    1,8 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |   -1,6 |    2,1 |   -4,9 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto       |   13,8 |    8,0 |   32,5 |    7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta      |   2,5 |    1,4 |    1,5 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton       |     |      |      |      |
| jakautuminen:         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Emoyhtiön          |   13,2 |    6,9 |   29,9 |    4,7 |
| osakkeenomistajille      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähemmistöosakkaille    |   0,6 |    1,1 |    2,6 |    2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   13,8 |    8,0 |   32,5 |    7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton  |   0,28 |   0,15 |   0,64 |   0,10 |
| euroa             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu   |   0,28 |   0,15 |   0,64 |   0,10 |
| euroa             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  


LOKA-JOULUKUU 2009                               

- Vuoden 2009 viimeinen neljännes oli kaupallisesti ja tuloksellisesti     
menestyksellinen.                                

- Konsernin liikevoitto nousi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 18,4 miljoonaan
euroon (15,3 milj. euroa). Lisäystä tuli 20,3 prosenttia. Kvartaalin      
liikevoittoa rasittivat yhteensä 5,8 miljoonan euron (0 milj. euroa)      
kertaluonteiset kulut.                             

- Liikevaihdoksi muodostui 557,5 miljoonaa euroa (592,3 milj. euroa). 5,9    
prosentin lasku edellisvuoden vastaavasta jaksosta perustui           
valuuttakurssimuutoksiin ja alhaiseen vientihintatasoon.            


TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:                        

"Vuoden viimeisellä neljänneksellä onnistuimme sekä myynnillisesti että     
tuloksellisesti kaikilla markkina-alueilla. Baltiassa Rakvere Lihakombinaat ja 
Tallegg ylittivät konsernin asettaman viiden prosentin liikevoittotason. Ruotsin
markkina-alueen kehitys neljännellä neljänneksellä oli hyvä. Ilman 5,8 miljoonan
euron kertaluonteisia eriä liikevoittoprosentti olisi sielläkin noussut viiteen.
Suorituksen merkittävyyttä lisää se, että tulosparannus tehtiin Scan-konsernin 
rakenne- ja organisaatiomuutosten keskellä. Puolassa Sokolów ylti historiansa  
parhaaseen kvartaalitulokseen. Suomen markkina-alueella HK Ruokatalon vahva   
tuloksen kehitys jatkui vuoden loppuun asti.                  

Toteutimme joulukuussa 2009 noin 78 miljoonan euron suuruisen osakeannin.    
Osakeannin tuotolla vahvistettiin yhtiön pääomarakennetta sekä lisättiin    
operatiivista ja strategista joustavuutta.                   

Vuoden aikana luotiin uusi johtamisjärjestelmä sekä määritettiin ja kehitettiin 
operatiivisia ja hallinnollisia konserniprosesseja taloudellisten hyötyjen   
saavuttamiseksi. Keskeisiä kehittämisalueita ovat myös olleet vastuullisuus- ja 
riskienhallinta-asiat.                             

HKScan-konserni paransi suunnitellusti kannattavuuttaan vuonna 2009.      
Ilahduttavinta oli loppuvuoden odotuksiakin parempi kehitys. Tuloskehityksemme 
suunta on oikea.”                                MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    185,4 |    197,3 |    732,5 |    740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     6,4 |     6,4 |    27,0 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     3,5 |     3,2 |     3,7 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suomen markkina-alueen kannattavuuden kasvu jatkui suunnitellusti koko     
tilikauden ajan ja kannattavuus parani merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. 

HK Ruokatalon myynti kotimarkkinoilla kasvoi noin 10 prosenttia sekä volyymissa 
että euroissa mitattuna, ja toimittajaosuudet vahvistuivat. Toimitusvarmuus oli 
erinomaisella tasolla koko vuoden lisäten asiakastyytyväisyyttä. Vuoden 2008  
lopulla alkanut lihavalmisteiden menekin kasvu jatkui läpi vuoden 2009. Yhtiön 
tuloksen muodostukselle tärkeä joulun ja uuden vuoden myynti onnistui hyvin, ja 
joulukinkkujen toimittajana HK Ruokatalo oli maan suurin.            

Liiketoiminnassa korostuivat vastuullisuusasiat.                

HKScanin Suomen markkina-alueen 1,1 prosentin liikevaihdon lasku perustui    
vientimyynnin suunniteltuun vähentämiseen.                   

Vuoden 2009 tulokseen on kirjattu 1,1 miljoonan euron kuluvaraus liittyen HK  
Ruokatalon Forssan tuotantolaitoksen henkilöstövähennyksiin vuonna 2006. HKScan 
Oyj:n aiemman toimitusjohtajan 1,3 miljoonan euron suuruinen erokorvaus sisältyy
konsernihallinnon kuluihin.                           MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    278,3 |    301,6 |   1 037,4 |   1 179,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     9,1 |     8,6 |    16,7 |    18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     3,3 |     2,9 |     1,6 |     1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Scan AB tytäryhtiöineen paransi tulostaan koko vuoden ja menestyi erityisesti  
viimeisellä neljänneksellä. Neljäs kvartaali oli vuoden paras, liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä nousi 14,9 miljoonaan euroon (8,6 milj. euroa) eli 5,4   
prosenttiin (2,9 %) liikevaihdosta. Operatiivista kannattavuutta pystyttiin   
parantamaan haastavasta markkina- ja rakennemuutostilanteesta huolimatta.    
Kannattavuudeltaan vuosi 2009 oli yhtiön historian paras.            

Kaikkiaan Ruotsissa tehtiin vuoden 2009 aikana kertaluonteisia kulukirjauksia  
noin 10,3 miljoonan euron arvosta (0 milj. euroa). Ne liittyivät käynnissä   
olevaan tehostamisohjelmaan ja johdon henkilöjärjestelyihin. Viimeisellä    
neljänneksellä tehtiin 5,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulukirjaukset (0  
milj. euroa).                                  

Kruunun kurssin heikentyminen suhteessa euroon pienensi euromääräistä      
liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kruunuissa mitattuna liikevaihto aleni 2,9    
prosenttia edellisestä vuodesta.                        

Maaliskuussa 2009 käynnistettiin kolmivuotinen tehostamisohjelma, jolla on   
tarkoitus nostaa Scanin kannattavuus konsernin asettamalle 5 prosentin     
liikevoittotasolle. Kilpailukykyä parannetaan keventämällä Scanin        
kustannusrakennetta ja nostamalla tuotteiden jalostusastetta sekä tehostamalla 
kaupallista toimintaa.                             

Liharaaka-aineen hankinnan pitkäjänteistä kehittämistä varten Scan perusti   
erillisen hankintayhtiön, Svenska Livdjur och Service (SLS), joka jatkossa   
huolehtii keskitetysti Scanin tuottajasopimuksista, lihan hankinnasta sekä   
tuotantoneuvonnasta.                              

Scan AB:n johto vaihtui 4.3.2009, kun toimitusjohtaja Magnus Lagergren ja    
talousjohtaja Matts Rosendahl päättivät siirtyä pois yhtiön palveluksesta.   
Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Olli Antniemi ja hänen jälkeensä 
23.6.2009 eMBA Denis Mattsson.                         MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    38,1 |    43,0 |    156,9 |    168,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     2,0 |     0,6 |     9,8 |     6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     5,1 |     1,4 |     6,3 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

HKScanin Baltia-ryhmän taloudellinen tulos oli erinomainen. Suorituksen     
merkittävyyttä lisää se, että AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg tekivät  
tuloksensa erittäin vaativassa liiketoimintaympäristössä. Onnistunut      
kustannusten hallinta, toiminnallinen joustavuus ja ajankohtaan sopivat     
tuotelanseeraukset pitivät tuloksen kunnossa, vaikka liikevaihto supistui 6,7  
prosenttia vuoden aikana.                            

Syvä taantuma ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen näkyivät kysynnässä    
kaikissa Baltian maissa. Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg pystyivät siitä    
huolimatta kasvattamaan liikevoittoaan ja vahvistamaan markkina-asemiaan.    MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          |   Q4/2009 |   Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |    65,1 |    66,3 |    251,7 |    270,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |     2,9 |     1,9 |     9,3 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |     4,4 |     2,9 |     3,7 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.    

Puolassa Sokolówin liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkuivat  
vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin Sokolów saavutti 4,4    
prosentin liikevoiton (2,9 %). Yhtiön myynti kasvoi sekä volyymiltaan että   
arvoltaan. Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vuodesta 2008 zlotyissä mitattuna, 
mutta valuuttakurssimuutosten takia jäätiin euroissa edellisvuodesta.      

Liikevoiton paraneminen vuonna 2009 perustui menestykselliseen         
kotimarkkinamyyntiin, viennin kasvuun ja kustannusten hallintaan. Meneillään  
oleva taantuma ei ole vuonna 2009 vaikuttanut merkittävästi puolalaisten    
kuluttajien ruokaostospäätöksiin.                        


INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit tuotannollisiin kohteisiin vuonna 2009 olivat   
yhteensä 41,3 miljoonaa euroa (84,0 Meur). Ne jakaantuivat markkina-alueittain 
seuraavasti: Suomi 8,0 miljoonaa euroa, Ruotsi 18,5 miljoonaa euroa ja Baltia  
7,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Puolasta kertyi HKScanin osuudeksi 7,5 miljoonaa  
euroa Sokolówin investoinneista.                        

Ruotsissa tärkein kohde oli Linköpingiin rakennettava jakelukeskus, missä    
jatkuivat koneiden ja laitteiden asennukset. Jakelukeskus otetaan käyttöön   
keväällä 2010. Suomessa ja Baltiassa ei ollut käynnissä merkittäviä       
investointikohteita.                              


RAHOITUS                                    

Konsernin rahoituksen perustana on vuonna 2007 tehty 550 miljoonan euron    
suuruinen syndikoitu lainajärjestely, jonka maturiteetti on 275 miljoonan euron 
velkakirjalaina-osuuden osalta seitsemän vuotta ja 275 miljoonan euron     
luottolimiittiosuuden osalta viisi vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla, 
joista toinen on toteutettu. Käyttämättömien valmiusluottojen määrä 31.12.2009 
oli 207 miljoonaa euroa (140 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita    
käyttämättömiä shekkitili- ym. limiittejä 39 miljoonaa euroa (37 milj. euroa). 
100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli liikkeelle laskettu 5 miljoonaa
euroa (0 milj. euroa). Vapaiden limiittien määrän kasvu johtuu toteutetusta   
osakeannista, jonka nettovarat käytettiin velkojen lyhentämiseen. Yhtiö maksoi 
annin yhteydessä pois myös 20 miljoonan euron suuruisen hybridilainan.     

Yhtiöllä ei ole ollut ongelmia jälleenrahoituksessa eikä yhtiö näe merkittävää 
uudelleenrahoitustarvetta ennen vuotta 2013. Yhtiön nykyisissä lainasopimuksissa
on tavanomaiset tulokseen ja taseeseen liittyvät ehdot. Taloudelliset kovenantit
ovat nettovelkaantumisaste (gearing) ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen.  

Joulukuussa 2009 toteutettu osakeanti vahvisti yhtiön pääomarakennetta, ja   
omavaraisuusaste nousi vuoden lopussa 37,1 prosenttiin (29,5 %). Konsernin   
liiketoiminnan kassavirta vahvistui parantuneen tuloksen myötä ja investointien 
nettokassavirta vahvistui investointien tarkan harkinnan ansiosta.       


VEROT                                      

Konsernin verot tammi-joulukuussa 2009 olivat -4,9 miljoonaa euroa (-1,4 Meur). 
Efektiivinen veroaste oli 13,0 prosenttia (15,3 %). Efektiivisen veroasteen   
alhaisuuteen vaikuttivat useat eri tekijät. Suurimmat vaikutukset tulevat    
Baltiasta ja Ruotsista. Baltian toiminnoissa on pystytty hyödyntämään Viron   
0-verokantaa, kun yhtiö ei ole jakanut voittoa. Ruotsissa on hyödynnetty    
tappioita, joista ei aiemmin ole kirjattu laskennallista verosaamista.     


VALUUTTAKURSSIEN VAIKUTUS                            

Konsernin keskeisistä valuutoista Ruotsin kruunu ja Puolan zloty alkoivat    
heiketä suhteessa euroon voimakkaasti syksyllä 2008. Heikoimmillaan niiden   
kurssit olivat helmi-maaliskuussa 2009. Sen jälkeen kumpikin valuutta on    
vahvistunut, mutta ovat edelleen pitkäaikaisten tasojen alapuolella. Valuuttojen
kurssivaihtelut näkyvät konsolidoitaessa ulkomaisten liiketoimintasegmenttien  
lukuja. Ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista on suojattu         
tilinpäätöshetkellä keskimäärin kaksi kolmasosaa.                


OSAKEANTI JA JOUKKOVELKAKIRJALAINA                       

Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2009 antaman valtuutuksen nojalla HKScanin  
hallitus toteutti 2.-17.12.2009 välisenä aikana suunnatun osakeannin siten, että
osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia A-sarjan osakkeita samassa   
suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön A- ja/tai K-osakkeita. Osakeanti  
oli perusteltua järjestää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä      
operatiivisen ja strategisen joustavuuden lisäämiseksi. Merkintähinta oli 5,30 
euroa osakkeelta.                                

Annissa merkittiin 14 720 329 uutta A-osaketta. Niistä noin 99,0 prosenttia   
merkittiin ensisijaisessa merkinnässä ja loput toissijaisessa merkinnässä. Yhtiö
keräsi annilla noin 78,0 miljoonaa euroa ennen annista johtuvien kulujen ja   
palkkioiden vähentämistä.                            

Annin seurauksena HKScanin koko osakelukumäärä nousi 54 026 522 osakkeeseen ja 
A-osakkeiden määrä 48 626 522 osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon 
ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin 29.12.2009 lähtien, jolloin ne merkittiin
kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma ei annin seurauksena     
korottunut, koska summa kokonaisuudessaan kirjattiin sijoitetun vapaan oman   
pääoman rahastoon (SVOP).                            

Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisen    
joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) takaisinmaksuun, minkä yhtiö oli   
ottanut pääomistajiltaan syyskuussa 2008. Laina oli otettu vahvistamaan yhtiön 
pääomarakennetta. Sen korko oli 8,5 prosenttia vuodessa eikä sillä ollut    
eräpäivää. IFRS-tilinpäätöksessä lainaa käsiteltiin omana pääomana. HKScan   
maksoi lainan koron vuodelta 2009 rahana, mutta lainan antajilla olisi myös   
ollut mahdollisuus ottaa korko yhtiön osakkeina. Lopuilla antivaroilla     
maksettiin muita korollisia velkoja.                      


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta liittyy käytännössä lähes     
yksinomaan normaaliin tuotekehitystyöhön. Se tarkoittaa tuoteuutuuksien     
kehittämistä vuoden tai kahden aikajänteellä sekä markkinoilla jo olevien    
tuotteiden ajanmukaistamista. Tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin vuonna 2009
yhteensä 8,9 miljoonaa euroa (13,1 Meur), eli 0,4 prosenttia liikevaihdosta.  


MUUTOKSET JOHDOSSA                               

HKScan Oyj:n johto vaihtui 5.1.2009, kun hallitus vapautti yhtiötä huhtikuusta 
2006 johtaneen toimitusjohtaja Kai Seikun tehtävistään. Uudeksi         
toimitusjohtajaksi nimitettiin 12.1.2009 alkaen talousjohtaja Matti Perkonoja. 
Hän on ollut yhtiön talousjohtajana vuodesta 2000 ja sitä ennen kaupallisissa ja
teollisissa johtotehtävissä. Konsernin palvelukseen Perkonoja tuli 1993.    
Toimitusjohtajuuden sovittiin jatkuvan vuoden 2010 loppuun. Tammikuussa 2010  
hallitus sopi Perkonojan kanssa siitä, että hän jatkaa toimitusjohtajana    
helmikuun 2012 loppuun, minkä jälkeen hän siirtyy eläkkeelle.          

Konsernin johtoryhmää täydennettiin tammikuussa, kun talous- ja rahoitusjohtaja 
Irma Kiilunen sekä strategia- ja kehitysjohtaja Tero Hemmilä nimitettiin    
johtoryhmän jäseniksi. Johtaja Tero Hemmilä siirtyi toisen yrityksen      
palvelukseen vuoden 2010 alussa.                        

Ruotsissa Scan AB:n johto vaihtui 4.3.2009, jolloin Magnus Lagergren luopui   
tehtävästä. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Olli Antniemi ja   
hänen jälkeensä 23.6.2009 eMBA Denis Mattsson.                 

HKScan Oyj:n hallituksen jäsen Lars Hultström ilmoitti omasta aloitteestaan   
1.12.2009 eroavansa hallituksesta. Ero astui voimaan heti. Hultström valittiin 
yhtiön hallitukseen uutena jäsenenä varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2009.  


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                           

Yhtiöjärjestystä muutettiin vuoden aikana kahdesti. Varsinaisessa        
yhtiökokouksessa 23.4.2009 muutettiin yhtiökokouskutsun esittämisen määräaikoja 
yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä näin kuuluvaksi: ”Kutsu yhtiökokoukseen annetaan   
tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) hallituksen   
määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta.”                        

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.11.2009 nostettiin yhtiöjärjestyksessä    
mainittujen A-osakkeiden lukumäärää. Muutettuna kyseinen 3 § kuuluu: ”Yhtiön  
osakkeiden koko lukumäärästä on K-osakkeita vähintään 3.600.000 kappaletta ja  
enintään 8.000.000 kappaletta sekä A-osakkeita vähintään 400.000 kappaletta ja 
enintään 60.000.000 kappaletta. K- ja A-osakkeiden omistajilla on oikeus käyttää
yhtiökokouksessa äänioikeuttaan tämän yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä mainitulla   
tavalla.”                                    


OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPÄÄOMA                        

Osakasluetteloon oli tilikauden lopussa merkitty 11 387 osakkeenomistajaa.   
Vuotta aikaisemmin omistajia oli 8 356. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin 
suomalaisten omistuksessa oli vuoden 2009 lopussa 25,1 prosenttia (29,6 %)   
yhtiön kaikista osakkeista.                           

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli tilivuoden alussa 
ja lopussa 66 820 528,10 euroa. Osakekanta jakaantui seuraavasti:        

A-osakkeita  48 626 522 kpl  90,0 %                     
K-osakkeita  5 400 000 kpl  10,0 %                     
Yhteensä   54 026 522 kpl  100,0 %                     

Kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. K-osakkeet
ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Swedish Meatsin (665 000 kpl)      
omistuksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole
nimellisarvoa.                                 


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET VUOSINA 2007-2009                    

Yhtiön kaupparekisteriin merkittyä osakepääomaa ei tilikauden 2009 aikana    
korotettu. Marras-joulukuussa 2009 toteutettu noin 78 miljoonan euron osakeanti 
kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).  

Tilikaudella 2008 ei toimeenpantu osakepääoman korotuksia tai osakeanteja.   

Osakepääomaa korotettiin viimeksi tammikuussa 2007, jolloin toteutettiin 4 843 
000 A-osakkeen suunnattu osakeanti Swedish Meatsille. Anti oli osa Swedish   
Meatsin liiketoiminnan (Scan AB) ostoa. Merkintäaika oli 29.1.2007 ja      
merkintähinta 15,55 euroa osakkeelta. Yhtiön osakepääoma korottui 8 233 100,00 
eurolla nykyiseen 66 820 528,10 euroon. Korotus merkittiin kaupparekisteriin  
5.2.2007. Uudet osakkeet oikeuttivat osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta  
2007.                                      


OSAKKEIDEN NOTEERAUS                              

HKScanin A-osake on noteerattu Nasdaq OMX:ssä 6.2.1997 lähtien. Toimialaluokka 
on Päivittäistavarat. Kertomusvuonna yhtiön osakkeita vaihdettiin 22 285 126  
kappaletta yhteiseltä arvoltaan 149 498 534 euroa.               

Vuoden ylin kurssinoteeraus oli 10,38 euroa ja alin 3,70 euroa. Keskikurssi oli 
7,18 euroa ja vuoden lopun päätöskurssi 7,85 euroa. Vuoden aikana kurssi nousi 
77,6 prosenttia. Koko ruokateollisuutta kuvaava pörssin toimialaindeksi     
(HX302020) nousi puolestaan 47,8 prosenttia.                  

Yhtiön koko ulkona olevan osakekannan (A- ja K-sarja) markkina-arvo vuoden   
päättyessä oli 423,7 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aikaisemmin 173,7 miljoonaa 
euroa.                                     

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa Nasdaq OMX:n Liquidity Providing  
(LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.          


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2009 alussa yhteensä 4 474 yhtiön omaa     
A-osaketta. Vuoden aikana yhtiölle palautui 47 508 osaketta, jotka oli     
luovutettu vuosina 2006-2008 osana yhtiön avainhenkilöiden           
osakepalkkiojärjestelmää. 31.12.2009 yhtiön hallussa oli yhteensä 51 982 omaa  
A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,41 miljoonaa euroa (á 7,85 euroa). Osuus 
kaikista osakkeista oli 0,10 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Omille 
osakkeille ei makseta osinkoa.                         


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA                      

Yhtiö vastaanotti vuoden 2009 aikana kolme Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9.  
pykälän mukaista ilmoitusta muutoksesta yhtiön omistuksessa.          

(1) Rahastoyhtiö Artio Global Management LLC ilmoitti, että 20.4.2009 toteutetun
osakekaupan seurauksena sen omistus HKScanin osakepääomasta aleni nollaan.   

(2) HKScan Oyj ja Danske Bank A/S allekirjoittivat 24.11.2009 HKScanin tulevaan 
osakeantiin liittyvän merkintätakaussopimuksen. Danske Bank A/S Helsinki Branch 
antoi sen johdosta liputusilmoituksen ilmoittaen omistusosuutensa HKScanissa  
nousevan 14,2 prosenttiin osakkeista ja 4,9 prosenttiin äänistä, mikäli sen   
antama merkintätakaus toteutuu täysimääräisesti.                

Danske Bank A/S Helsinki Branch sitoutui merkintätakauksessaan tietyin ehdoin  
merkitsemään mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita HKScanin      
osakeannissa.                                  

(3) HKScan Oyj julkisti osakeannin lopullisen tuloksen 23.12.2009. Annissa   
Danske Bank A/S:lle ei tullut merkittäväksi osakkeita 24.11.2009 julkistetuissa 
liputusilmoituksessa kerrotun merkintätakaussopimuksen perusteella. Myöskään  
liputusilmoituksessa ilmoitettu mahdollinen omistus ei näin ollen toteutunut.  
Danske Bank antoi tätä koskevan liputusilmoituksen yhtiölle 23.12.2009.     


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

(1) Hallituksella on yhtiökokouksen 23.4.2009 myöntämä valtuutus päättää yhtiön 
omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on enintään 3 
500 000 kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 %
A-sarjan osakkeista.                              

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.                  

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa   
30.6.2010 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.             

(2) Hallituksella on lisäksi valtuudet päättää osakeannista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus      
valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-osakkeen annista, mikä vastaa noin
14,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,2 % A-sarjan osakkeista.      

Hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2010 asti.                                 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset myönnettiin,   
jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista 
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi
tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja   
suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista  
syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien            
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.                     


HENKILÖSTÖ                                   

HKScan-konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2009 aikana keskimäärin 7 429 
henkilöä (7 750). Vähennys johtui käynnissä olevista tehostamis- ja       
kustannusohjelmista erityisesti Ruotsin ja Baltian markkina-alueilla, joilla  
konsernin yhtiöt pyrkivät parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.   

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin: Ruotsi 3 270, Suomi 2 361 ja  
Baltia 1 798. Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 569 henkilöä.  

HKScan-konsernilla on henkilöstöä yhdeksässä maassa Euroopassa. Operatiivinen  
johto kussakin maassa huolehtii siitä, että konsernin yritykset ottavat     
toiminnassaan huomioon säädökset ja sopimukset, jotka kyseisissä maissa ohjaavat
työntekoa, palkkausta ja muita työehtoja sekä työturvallisuutta.        


AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ                      

Yhtiöllä oli käytössä avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä   
vuosille 2006-2008. Ohjelman umpeuduttua vuoden 2008 lopussa yhtiön hallitus ei 
ole käynnistänyt uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakepalkkioita ei 
ole maksettu vuosina 2008 eikä 2009. Ohjelman ehtojen mukaisesti yhtiölle    
palautui vuoden 2009 aikana 47 508 A-osaketta, jotka oli luovutettu       
kannustinjärjestelmän osana vuosina 2006-2008.                 


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                     

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät  
raaka-aineiden, erityisesti sianlihan, hintakehitykseen ja jatkossa       
mahdollisesti myös saatavuuteen. Maakohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy    
Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien onnistumiseen sekä Baltiassa    
kansantalouksien kehitykseen.                          

Kansainvälinen taloustilanne on hiljalleen vakiintumassa. Luottotappioiden   
mahdollisuus on edelleen olemassa. Asiakkaiden ongelmat aiheutuvat       
toimintamaiden talouden tilasta sekä rahoituksen saatavuudesta. Jatkuvat suuret 
heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa voivat vaikuttaa konsernin    
liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Erityisesti paikallisten valuuttojen 
devalvoituminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti konsernin Baltian toimintoihin.

Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua   
taloudellisesta tilanteesta kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä     
aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat heikentää konsernin liikevaihtoa ja    
tulosta.                                    

Elintarviketeollisuudessa eläintautien mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea 
pois.                                      

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden 
käsittely on kesken, mutta niillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä   
vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan.                  


YMPÄRISTÖNHALLINTA                               

HKScanin periaatteena on toimia niin, että tuotannosta aiheutuu ympäristölle  
mahdollisimman vähän haittaa. Periaatetta sovelletaan käytäntöön kaikilla    
markkina-alueilla ottaen huomioon voimassa olevat säännökset ja         
sertifiointimenettelyt. Operatiivinen johto kullakin markkina-alueella vastaa  
siitä, että ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Yhtiöllä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristönhallintajärjestelmä    
käytössä kaikissa HK Ruokatalon tuotantolaitoksissa Suomessa, AS Rakvere    
Lihakombinaatin ja AS Talleggin tehtailla Virossa sekä kuudessa         
tuotantolaitoksessa Ruotsissa. Muut Scanin laitokset soveltavat         
BAS-järjestelmää, jossa ympäristötyötä johtaa paikallinen ohjausryhmä. Se vastaa
siitä, että tehtaille on asetettu ympäristötavoitteet ja että niitä noudatetaan.
Puolassa Sokolówin tehtaat toimivat hyvien tuotantokäytäntöjen mukaisesti Puolan
Eläinlääkintäviraston jatkuvassa valvonnassa.                  

Elintarvikealalla suurin ympäristökuormitus aiheutuu energiasta, vedestä,    
bioperäisten materiaalien käsittelystä syntyvistä jätteistä, jätevesistä ja   
lämpökeskusten savukaasuista. HKScanin tavoite on vähentää energian ja veden  
kulutusta suhteessa tuotantoon (eli ominaiskulutusta), vähentää kaikkien    
jätteiden ja varsinkin kaatopaikalle menevien jätteiden suhteellista määrää ja 
tehostaa lajittelua. Painopistealueet vaihtelevat tuotantolaitoksittain, koska 
toiminnassa ja tekniikassa on eroja. Jatkuvaa parantumista on saatu aikaan   
yhdistämällä ja järkeistämällä toimintoja, ottamalla käyttöön uusia       
menettelytapoja sekä säätämällä ja parantamalla tekniikkaa.           

Kaikilla konsernin tehtailla Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa on lisäksi ISO  
9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä, ja useimmilla sen lisäksi 
sertifioitu ISO 22000 tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmä tai brittiläisen 
vähittäiskaupan BRC-sertifikaatti.                       


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                   

(1) HKScan Oyj siirtyi holding-muotoiseen omistukseen Suomen yhtiöiden     
liiketoiminnassa. Järjestely selkeyttää taloudellista raportointia ja sisäistä 
valvontaa, koska markkina-aluekohtainen liiketoiminta on erillään emoyhtiöstä. 
Uudistus toteutettiin liiketoimintasiirtona 1.1.2010 siirtämällä HKScan Oyj:n  
Suomen tuotannollinen käyttöomaisuus sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistus  
HKScan Finland Oy -nimiselle holding-yhtiölle. HKScan Oyj omistaa holding-yhtiön
kokonaan.                                    

Toimenpide on luonteeltaan juridinen ja tekninen eikä vaikuta operatiiviseen  
toimintaan. Suomen liiketoiminnasta vastaavat yhtiöt HK Ruokatalo Oy ja LSO   
Foods Oy jatkavat entiseen tapaan. Järjestelyllä ei ole henkilöstövaikutuksia  
eikä se vaikuta emoyhtiön tai sen osakkeenomistajien asemaan. HK Ruokatalo Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Leija toimii oman toimensa ohessa HKScan Finland Oy:n   
toimitusjohtajana.                               

(2) Hallitus sopi tammikuussa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonojan   
kanssa siitä, että hän jatkaa aikaisemmin ilmoitettua pidempään yhtiön     
toimitusjohtajana. Toimitusjohtajuus kestää helmikuun 2012 loppuun, minkä    
jälkeen Perkonoja siirtyy eläkkeelle. Aiemmin hänen oli tarkoitus jäädä     
eläkkeelle vuoden 2010 jälkeen.                         

(3) Ekonomi Olli Antniemi aloitti 1.1.2010 HKScan Oyj:n strategia- ja      
kehitysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa liiketoiminnan      
strategisesta suunnittelusta painopisteenä konsernisynergiat ja konsernin    
strategiaprosessin johtaminen. Antniemi on aiemmin ollut HKScan-konsernin    
Baltia-ryhmän johtajana, Scan AB:n toimitusjohtajana sekä viimeksi HK Ruokatalo 
Oy:n kehitysjohtajana.                             

HKScanin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2010 alkaen puheenjohtaja, toimitusjohtaja  
Matti Perkonoja, talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen, strategia- ja    
kehitysjohtaja Olli Antniemi, HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja Jari Leija ja  
Scan AB:n toimitusjohtaja Denis Mattsson. Lisäksi johtoryhmän kokouksiin    
osallistuvat AS Rakvere Lihakombinaatin toimitusjohtaja Anne Mere ja AS     
Talleggin toimitusjohtaja Teet Soorm. Johtoryhmän jäsen, strategiasta vastannut 
johtaja Tero Hemmilä siirtyi toisen yrityksen palvelukseen vuoden 2010 alussa. 
HKScan Oyj:n toimitusjohtajan varamiehenä toimii talous- ja rahoitusjohtaja Irma
Kiilunen.                                    

(4) Tammikuun lopulla HKScan Oyj antoi ilmoituksen ennakoitua paremmasta    
loppuvuodesta. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen ja erityisesti joulusesongin 
hyvä kaupallinen menestys olivat alustavien tietojen mukaan nostaneet HKScanin 
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoitua paremmaksi.          
HKScan oli aiemmin arvioinut vuoden 2009 liikevoiton ylittävän selvästi vuoden 
2008 tason. Alustavien tulostietojen perusteella HKScan-konsernin raportoitava 
liikevoitto vuodelta 2009 oli noin 55 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman   
kertaluonteisia eriä on noin 67 miljoonaa euroa.                
Yhtiö arvioi lisäksi, että Ruotsin rakennemuutosohjelman toimenpiteistä aiheutuu
noin 8,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset aiemmin ilmoitetun noin 5 
miljoonan euron sijaan.                             


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ                              

Ruoan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla 
ja vientimarkkinoiden ennakoidaan elpyvän jonkin verran loppuvuoden aikana.   
Lisäksi meneillään olevat tehostamisohjelmat ja erityisesti Ruotsin       
rakennemuutosohjelman eteneminen antavat pohjan vakaalle liiketoiminnan     
kehitykselle.                                  

Konsernin koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan     
ylittävän vuoden 2009 tason huolimatta markkinatilanteessa olevista suurista  
haasteista vuoden alkupuoliskolla.                       


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA                         

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 156,7 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun  
vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,1 miljoonaa euroa. Hallitus 
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle eli    
yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.                         

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.            


YHTIÖKOKOUS                                   

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 23.4.2010 klo 11.00  
alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Kongressisiiven A-salissa, osoite     
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne   
osakkeenomistajat, jotka 13.4.2010 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n    
(Suomen Arvopaperikeskus) ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon.     
Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin. HKSCAN-KONSERNIN KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009              


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.                       
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                  |   2 124,7 |    2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden     |     5,1 |      0,4 |
| varastojen muutos               |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön            |     0,9 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot           |     6,7 |     14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       |     0,9 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut            |  -1 474,5 |   -1 642,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut     |   -306,7 |    -319,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                    |    -57,2 |     -54,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset                |     0,0 |      0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut           |   -244,8 |    -257,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                  |    55,1 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                 |     5,2 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                 |    -24,9 |     -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       |     2,0 |      0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA           |    37,3 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                   |    -4,9 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO            |    32,5 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille         |    29,9 |      4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille              |     2,6 |      2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |    32,5 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot |    0,64 |     0,10 |
| euroa/osake                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot  |    0,64 |     0,10 |
| euroa/osake                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto / tappio           |    32,5 |      7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot   |     1,8 |     -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset         |     0,4 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus               |    -7,1 |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ       |    -4,8 |     -25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ          |    27,6 |     -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille         |    24,8 |     -20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille              |     2,8 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |    27,6 |     -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN TASE 31.12.                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | Viite |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT            |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet          |   1. |    65,7 |    57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                 |   2. |    88,2 |    81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet          |   3. |   469,1 |   479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä        |    |    20,9 |    17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset         |    |    18,2 |    17,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset      |    |    10,5 |    9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen        |    |    12,3 |    10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT            |    |   685,0 |   673,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT            |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |   4. |   118,7 |   128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |    |   194,3 |   198,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen             |    |    0,2 |    1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat            |    |    2,0 |    2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset          |    |    73,9 |    92,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT            |    |   389,0 |   422,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |    |  1 074,0 |  1 096,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT            |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                |   5. |    66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto             |    |    74,2 |    73,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet               |    |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   |    |   149,7 |    96,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                |    |   -13,1 |   -15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |    |   111,6 |    97,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman |    |   389,3 |   318,3 |
| osuus                   |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus              |    |    9,4 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                |    |   398,7 |   323,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka         |    |    32,2 |    33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  |    |   329,9 |   442,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma    |    |    5,9 |    7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet             |    |    3,6 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset          |    |    8,5 |    1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        |    |   380,1 |   488,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma  |    |    87,5 |    82,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |    |   202,0 |   199,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka               |    |    2,7 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset          |    |    2,8 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        |    |   295,1 |   284,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT            |    |  1 074,0 |  1 096,5 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.* | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|   |   |   |   |   | )  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 73, | -2, | 66, | 20, | 12, | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄ |  8 |  5 |  2 |  7 |  0 |  2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| OMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |   | 0,0 | -6, |   |   | -0, | 2,7 | 0,0 | 29, | 24, | 2,8 | 27,6 |
| del |   |   |  7 |   |   |  1 |   |   |  0 |  8 |   |   |
| la |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tuo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tot |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| yht |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| een |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sä |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa |   | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 | 0,8 |
| kep |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eru |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ste |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ist |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ohj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| elm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ien |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uki |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| us |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |   |   |   |   | -20 | 0,2 |   |   |   |   | -19 | -19, |
| muu |   |   |   |   | ,0 |   |   |   |   |   | ,8 |  8 |
| tos |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suo |   |   |   |   |   |   |   |   | -2, | -2, |   | -2,0 |
| rat |   |   |   |   |   |   |   |   |  0 |  0 |   |   |
| kir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jau |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kse |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| var |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oih |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| in |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sii |   |   | 0,6 |   |   | 2,3 |   |   | -2, | 0,0 |   | 0,0 |
| rro |   |   |   |   |   |   |   |   |  9 |   |   |   |
| t  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eri |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| väl |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ill |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ä  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa |   |   |   | 76, |   |   |   |   |   | 76, |   | 76,8 |
| kea |   |   |   |  8 |   |   |   |   |   |  8 |   |   |
| nti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omi |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kke |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ide |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| han |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kin |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tyt |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,1 | 2,1 |
| äry |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| hti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| öom |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ist |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uks |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lis |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| äys |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |   |   |   |   |   |   |   |   | -9, | -9, | -0, | -10, |
| ngo |   |   |   |   |   |   |   |   |  4 |  4 |  9 |  3 |
| nja |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 74, | -8, | 143 | 0,0 | 14, | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| PÄÄ |  8 |  2 |  4 | ,5 |   |  6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| OMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   | 1. | 2. | 3. | 4. | 5.* | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|   |  |   |   |   | )  |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66 | 73, | 0,8 | 66, | 0,0 | 10, | 3,0 | -0, | 105 | 328 | 2,9 | 331, |
| PÄÄ | ,8 |  4 |   |  7 |   |  8 |   |  7 | ,5 | ,5 |   |  5 |
| OMA |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| .20 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 08 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |  | -0, | -3, |   |   | 0,3 | -21 |   | 3,4 | -20 | 2,5 | -18, |
| del |  |  1 | 1 |   |   |   | ,1 |   |   | ,5 |   |  0 |
| la |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kir |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jat |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tuo |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tot |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ja |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ut |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| yht |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| een |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sä |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa |  | 0,2 |   |   |   |   |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 |
| kep |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eru |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ste |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ist |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ohj |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| elm |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ien |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kul |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| uki |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rja |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| us |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |  |   |   |   | 20, |   |   |   |   | 20, |   | 20,0 |
| muu |  |   |   |   |  0 |   |   |   |   |  0 |   |   |
| tos |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suo |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| rat |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kir |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| jau |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kse |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| voi |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tto |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| var |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| oih |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| in |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sii |  |   |   |   |   | 1,2 |   |   | -1, | 0,0 |   | 0,0 |
| rro |  |   |   |   |   |   |   |   |  2 |   |   |   |
| t  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| eri |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| en |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| väl |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ill |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ä  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omi |  |   |   |   |   |   |   | -0, |   | -0, |   | -0,1 |
| en |  |   |   |   |   |   |   |  1 |   |  1 |   |   |
| osa |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kke |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ide |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| n  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| han |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kin |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ta |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omi |  |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   | 0,8 |   | 0,8 |
| na |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| osa |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kke |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ina |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| suo |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rit |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| etu |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| mak |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| sut |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |  |   |   |   |   |   |   |   | -10 | -10 | -1,4 | -12, |
| ngo |  |   |   |   |   |   |   |   | ,6 | ,6 |   |  0 |
| nja |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ko |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66 | 73, | -2, | 66, | 20, | 12, | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄ | ,8 |  5 |  2 |  7 |  0 |  2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| OMA |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4.    
Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 
7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön         
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Vähemmistön osuus, 12. Yhteensä     

*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavasta hybridilainasta.          
**) Muodostuu hybridilainalle maksetusta korosta.                

Vuoden 2008 tilinpäätöksessä yhtiö on esittänyt nettosijoituksen suojaukseen  
liittyvän arvostuksen Arvonmuutosrahastossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä    
esittämistapaa on muutettu niin, että suojaukset on kirjattu oikaisemaan    
muuntoeroja. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.     


RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  |    55,1 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon             |    -0,4 |     -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                    |    57,2 |     54,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos                |     7,6 |      1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |     2,5 |      1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                 |     5,2 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                 |    -24,9 |     -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     |    -4,9 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         |    97,4 |     62,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                  |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit      |    -43,7 |     -84,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit            |     2,9 |     12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen          |    -4,7 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet         |    -0,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat                |    -0,0 |     -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut         |     5,1 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          |    -40,8 |     -70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta           |    56,6 |     -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut           |    76,8 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut |     0,0 |     20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu   |    -20,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot         |    46,6 |     187,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     |    -82,3 |    -164,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot         |    74,7 |     27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     |   -160,8 |     -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan korot              |    -2,1 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                |    -9,4 |     -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen          |     0,0 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           |    -76,5 |     53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |    -19,9 |     44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.                 |    94,4 |     56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus      |     1,4 |     -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 31.12.                |    75,9 |     94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa            |   2 124,7 |    2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa            |    55,1 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     2,6 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, milj. euroa        |    37,3 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     1,8 |      0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %          |     9,0 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       |     7,4 |      5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |    37,1 |     29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (gearing), %       |    84,9 |     131,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa        |    41,3 |     84,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     1,9 |      3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa     |     8,9 |     13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta               |     0,4 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä keskimäärin         |    7 429 |     7 750 |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                           
Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa    |    0,64 |     0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa     |    0,64 |     0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa            |    7,21 |     7,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko, euroa          |   0,22 *) |     0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko laimentamattomasta tuloksesta, %    |   34,5 *) |    199,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko laimennetusta tuloksesta, %       |   34,5 *) |    199,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %          |   2,8 *) |     5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton                |    12,3 |     36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu                 |    12,3 |     37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin osakekurssi, euroa            |    3,70 |     3,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin osakekurssi, euroa            |    10,38 |     12,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi, euroa               |    7,18 |     6,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden päätöskurssi, euroa           |    7,85 |     3,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa     |    423,7 |     173,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl    |   22 285 |     9 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % keskimääräisestä lukumäärästä       |    56,4 |     23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1.000 kpl    |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskimäärin tilikaudella           |   44 937 |    44 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - tilikauden lopussa              |   53 975 |    44 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - täysin laimennettu              |   53 975 |    44 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.                  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

               Voitto ennen veroja - verot           
Oman pääoman tuotto (%)    ---------------------------------- x 100     
               Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)          

               Voitto ennen veroja + korko- ja          
               muut rahoituskulut                
Sijoitetun pääoman tuotto (%) ---------------------------------- x 100     
               Taseen loppusumma - korottomat          
               velat (keskiarvo)                 

               Oma pääoma yhteensä               
Omavaraisuusaste (%)     ---------------------------------- x 100     
               Taseen loppusumma - saadut ennakot        

               Korolliset nettovelat - korolliset laina-     
               saamiset - rahavarat               
Nettovelkaantumisaste (%)   ---------------------------------- x 100     
(gearing)           Oma pääoma yhteensä                

               Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva       
               tilikauden voitto                 
Osakekohtainen tulos     -------------------------------------       
               Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu    
               lukumäärä tilikauden aikana            

               Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva       
               oma pääoma                    
Osakekohtainen oma pääoma   --------------------------------------------   
               Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä      
               tilikauden lopussa                

               Osinko / osake                  
Osakekohtainen osinko     --------------------------------------------   
               Tilikauden jälkeisten osakeantien         
               oikaisukerroin                  

               Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko      
Osinko tuloksesta (%)     --------------------------------------- x 100   
               Osakekohtainen tulos               

               Osakekohtainen osinko               
Efektiivinen osinkotuotto (%) --------------------------------------- x 100   
               Tilikauden viimeinen osakeantioikaistu      
               kaupantekokurssi                 

               Tilikauden viimeinen osakeantioikaistu      
               kaupantekokurssi                 
Hinta/voitto-suhde (P/E)   ---------------------------------------      
               Osakekohtainen tulos               

Osakekannan markkina-arvo   Ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden lo-  
               pussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi   

Henkilöstön määrä       Kalenterikuukausien lopussa laskettujen      
               henkilöstömäärien keskiarvo            
KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT                      


LAADINTAPERIAATTEET                               

HKScan Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2009 on laadittu IAS 34    
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Konsernitilinpäätös on laadittu   
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting    
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009    
voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.     

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin   
vuonna 2008 lukuun ottamatta seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja     
muutoksia olemassa oleviin standardeihin, jotka ovat voimassa 1.1.2009 alkaen. 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja     
standardeja ja tulkintoja:                           

- IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen     
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida 
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin  
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin     
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa. Konserni esittää 
erikseen sekä tuloslaskelman että laajan tuloslaskelman.            

- IAS 23 (uudistettu), Vieraan pääoman menot. Standardi edellyttää, että ehdot 
täyttävän hyödykkeen esim. tuotantorakennusinvestoinnin hankintamenoon     
sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Konserni on kirjannut aiemmin  
sallitulla tavalla vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka   
aikana ne ovat syntyneet. Standardimuutos vaikuttaa niin, että 1.1.2009 tai sen 
jälkeen tehtäviin rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot     
kohdistetaan hankkeelle ja aktivoidaan taseeseen. Konsernilla ei ole ollut   
tilikaudella tällaisia hankkeita.                        

- IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Sen mukaan  
segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä ”johdon lähestymistapaa”, jolloin 
tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Tämä standardi 
ei ole muuttanut konsernin segmenttiraportointijakoa.              

- Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen. Muutosten myötä 
otetaan käyttöön kolmitasoinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen 
esittämisessä. Muutettu standardi edellyttää myös lisäliitetietoja käypien   
arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi     
standardimuutokset selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaatimuksia       
maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä.              

- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset. Annual Improvements -menettelyn kautta 
standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään    
yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat  
muutokset koskevat yhteensä 34 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat  
standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä          
konsernitilinpäätöksen kannalta.                        

- IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset. Tulkinta 
selkeyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen       
kirjanpitokäsittelyä konsernitilinpäätöksessä. Tulkinnalla ei ole ollut     
merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.                

- Muutokset IFRS 2:een, Osakeperusteiset maksut -Oikeuden syntymisehdot ja   
peruutukset. Standardimuutokset edellyttävät, että kaikki lopullista oikeutta  
synnyttämättömät ehdot otetaan huomioon myönnettyjen oman pääoman ehtoisten   
instrumenttien käypää arvoa määritettäessä. Lisäksi standardimuutoksilla    
tarkennetaan peruutusten kirjanpitokäsittelyä koskevaa ohjeistusta. Muutoksilla 
ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.               

Konserni sovelsi jo 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa       
tilinpäätöksessään seuraavaa standardia ennen kuin sen soveltaminen oli     
pakollista:                                   

- Uudistettu IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen  
jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistetun standardin soveltamisala on     
aikaisempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita konsernin kannalta  
merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan 
liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla 
on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä         
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan lisäkauppahintaa
tai toteutetaan lisähankintoja.                         

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat,   
joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin    
standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä
on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden
alusta lukien.                                 

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää     
tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan   
konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli 
määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus  
arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista   
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja 
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen  
tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät     
vähemmistön sijoituksen määrän.                         

- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (voimaan pääsääntöisesti 1.1.2010 tai  
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta   
standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään    
yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat  
muutokset koskevat yhteensä 12 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat  
standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä          
konsernitilinpäätöksen kannalta. Standardimuutoksia ei ole vielä hyväksytty   
sovellettavaksi EU:ssa.                             

- ED 9, Yhteisyritykset. Nykyinen IAS 31 Yhteisyritykset -standardi antaa    
mahdollisuuden yhdistellä yhteisyrityksen lukuja suhteellisella yhdistelyllä  
(eli rivi-riviltä yhdistely). Standardiin (uusi ED 9) on todennäköisesti tulossa
muutos, että jatkossa vain pääomaosuusmenetelmä tulee olemaan sallittu. Uusi  
standardi tulee muuttamaan merkittävästi konsernin lukuja ja Puolan segmentin  
käsittelyä. Voimaantuloa ei ole vielä päätetty.                 SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU                           
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Q4/2009 |  Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi         |   185,4 |   197,3 |   732,5 |   740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi         |   278,3 |   301,6 |  1 037,4 |  1 179,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltia         |    38,1 |    43,0 |   156,9 |   168,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Puola         |    65,1 |    66,3 |   251,7 |   270,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen  |    -9,5 |   -16,0 |   -53,9 |   -64,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |   557,5 |   592,3 |  2 124,7 |  2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi         |    6,4 |    6,4 |    27,0 |    14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi         |    9,1 |    8,6 |    16,7 |    18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltia         |    2,0 |    0,6 |    9,8 |    6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Puola         |    2,9 |    1,9 |    9,3 |    4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen  |    0,0 |    0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Konsernihallinnon   |    -1,9 |    -2,2 |  *) -7,7 |    -4,9 |
| kulut          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    18,4 |    15,3 |    55,1 |    38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää ensimmäiselle neljännekselle kirjatun, entisen toimitusjohtajan   
työsuhteen päättymisestä johtuvan kertaluonteisen erokorvauksen 1,3 miljoonaa  
euroa.                                     TASEEN LIITETIEDOT                               


1. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa        |      57,8 |     65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |       3,0 |     -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                 |       2,8 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)          |       2,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |       0,0 |     -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        |      -2,7 |     -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään         |       2,8 |      2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa       |      65,7 |     57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


2. LIIKEARVON MUUTOKSET                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa        |      81,7 |     85,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |       1,6 |     -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                 |       1,9 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)          |       3,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään         |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa       |      88,2 |     81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa        |      479,3 |     476,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |       6,6 |     -24,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                 |      41,2 |     79,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)          |       3,8 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |      -3,3 |     -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        |      -55,8 |     -48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään         |      -2,6 |      6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa       |      469,1 |     479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. VAIHTO-OMAISUUS                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |    1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet            |      73,9 |     80,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet           |       7,1 |      7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet              |      23,7 |     25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat                  |       0,0 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus            |       4,1 |      4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut               |       2,1 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41           |       7,6 |      8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä          |      118,7 |     128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  |  Ulkona |  Osake | Ylikurss |   SVOP |   Omat |  Yht. |
| ja      | olevien | pääoma |    i |     | osakkeet |    |
| ylikurssiraha | osakkeid |     | rahasto |     |     |    |
| sto      |    en |     |     |     |     |    |
|        | lukumäär |     |     |     |     |    |
|        |    ä |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009   |  39 301 |  66,8 |   72,9 |   66,7 |   0,0 | 206,4 |
|        |   719 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     | -47 508 |     |     |     |   0,0 |  0,0 |
| osakkeiden  |     |     |     |     |     |    |
| palautuminen |     |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti   |  14 720 |     |     |   76,8 |     |  76,8 |
|        |   329 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009  |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma                       

Yhtiö maksoi 6.5.2009 osingot tilikaudelta 2008 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 
9 422 692,56 euroa.                               


KOROLLISET VELAT                                
Konsernin korolliset velat olivat vuoden lopussa 417,4 miljoonaa euroa (524,4  
Meur). Lainamäärän lasku johtui pääosin siitä, että joulukuussa toteutetun   
osakeannin nettovaroilla lyhennettiin korollisia velkoja. Antivaroilla     
maksettiin pois myös oman pääoman ehtoinen 20 miljoonan euron hybridilaina.   
Positiivinen liiketoiminnan kassavirta mahdollisti myös lainojen        
takaisinmaksuja.                                


RAHOITUSRISKIT                                 
Rahoitusriskejä ovat jälleenrahoitus ja maksuvalmius-, rahoitussopimusten    
vastapuoli-, valuutta-, korko-, hyödyke- ja luottoriskit. Rahoitusriskit ja   
niiden hallinta ovat osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt 
noudatettavan politiikan ja sen toteuttaminen on keskitetty konsernin      
talousjohtajan alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön. Tilikauden 2009 aikana 
rahoituspolitiikkaa muutettiin siten, että kaupallisen toiminnan        
valuuttakurssiriskiä voidaan suojata enintään 12 kuukautta eteenpäin ja     
ennustetusta nettovaluuttavirrasta suojataan lähtökohtaisesti 30-70 prosenttia. 
Kaudella aloitettiin ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus  
Puolan zlotyn osalta.                              

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla 
tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja      
mahdollistamalla orgaaninen ja rakenteellinen kasvu. Pääomarakenteeseen     
vaikutetaan ohjaamalla liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää sekä   
tuloksen, osingonjaon ja osakeantien kautta. Konserni voi myös päättää     
omaisuuserien myynnistä velkojen vähentämiseksi.                

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskien ja pääoman hallinnasta julkistetaan
vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa.                   JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset            |     104,6 |      84,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset              |     203,5 |     276,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset              |     10,8 |      8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset            |     -1,1 |      -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset              |     -11,3 |     -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset              |     -0,6 |      -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET                        
(milj. euroa)                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |  31.12.2009 |   31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu     |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat             |     33,9 |      41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset          |     55,5 |      36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit                  |     30,4 |      15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset            |     20,7 |      19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusyhteysyritysten puolesta annetut   |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset                 |      5,0 |      5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut           |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit            |     12,4 |      9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut              |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut               |     19,0 |      23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokravastuut             |     40,6 |      42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                |      5,8 |      4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille          |     34,9 |      37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä           |     35,2 |      37,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset       |      2,5 |      2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |      8,5 |      9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus     |      1,3 |      0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


KERTALUONTEISET ERÄT                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  Q4/2009 |  Q4/2008 |    2009 |    2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   |   -5,8 |    0,0 |   -10,8 |     0,0 |
| aiheutuneet kulut    |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |    0,0 |    0,0 |    -1,9 |     0,0 |
| arvonalentumiset     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |   -5,8 |    0,0 |   -12,7 |     0,0 |
| yhteensä         |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.     


Vantaalla 19. helmikuuta 2010                          

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi   
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218         


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1   
miljardia euroa.                                


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX, Helsinki                              
Finanssivalvonta                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com