TIEDOTE HKSCAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina huhtikuun 23. päivänä 2010 alkaen klo 11.00
Finlandia-talossa, Kongressisiiven A-salissa, osoite Mannerheimintie 13 e
(sisäänkäynnit M1 ja K1), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa
osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2010 ja osingon
maksupäivä 5.5.2010. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita maksetaan
seuraavasti: hallituksen jäsenelle 21 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51 600 euroa.
Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi
palkkioksi 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Markku Aalto, Tiina
Varho-Lankinen, Matti Karppinen ja Matti Murto valitaan uudelleen seuraavalle
toimikaudelle ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Pasi Laine ja Otto
Ramel. 

Pasi Laine on Metso-konsernin Energia- ja ympäristöteknologian toimitusjohtaja.
Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. 

Otto Ramel on maatilayrittäjä ja naudanlihantuottaja. Hän on suorittanut
maatalousteknologian tutkinnon Ruotsin Maatalousyliopistossa ja
liiketaloudellisen tutkinnon Lundin yliopistossa. 

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg
ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT
Pasi Pietarinen. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 6 § koskien
yhtiökokouksen pitopaikkaa, 7 § koskien yhtiökokouskutsua ja 9 § koskien Yhtiön
hallitusta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

6 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön
kotipaikassa Turussa, Vantaalla tai Helsingissä. 

7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
julkaisemalla kutsu Yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä,
yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa
sanomalehdessä. 

9 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 
Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta,
mikä vastaa noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 7,2 % yhtiön A-sarjan
osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa
30.6.2011 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan
päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla
voidaan kuitenkin antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 %
yhtiön A-sarjan osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan
myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta
tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen
rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu
omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

18. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla HKScan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.hkscan.com. HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla 1.4.2010 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 7.5.2010 alkaen. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.4.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 20.4.2010 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) HKScan Oyj:n internet-sivujen kautta www.hkscan.com;
b) puhelimitse numeroon 010 570 6218 (arkisin klo 9.00-16.00);
c) telefaksilla numeroon 02 250 1667; tai
d) kirjeitse osoitteeseen HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien HKScan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 20.4.2010 klo 10.00. 

4. Muut tiedot

HKScan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.3.2010 yhteensä 48 626 522 A-osaketta
ja 5 400 000 K-osaketta sekä A-osakkeilla 48 626 522 ääntä ja K-osakkeilla 108
000 000 ääntä. 

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen tarkoittama virallinen yhtiökokouskutsu
julkaistaan 26. ja 27.3.2010. 


Turku 18. maaliskuuta 2010

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto
vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com