HKSCAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2009. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2009 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2010 ovat
merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään HKScanin
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.5.2010. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenten vuosipalkkiona maksetaan hallituksen jäsenelle 21 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 51 600 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksista maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin kuusi. Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen ja
Matti Murto valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uusiksi jäseniksi
valittiin Pasi Laine ja Otto Ramel. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Aallon ja
varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen, molemmat uudelleen. 

Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Pasi Laine on Metso-konsernin Energia- ja
ympäristöteknologian toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri
Teknillisestä korkeakoulusta. 

Otto Ramel on maatilayrittäjä ja naudanlihantuottaja. Hän on suorittanut
maatalousteknologian tutkinnon Ruotsin Maatalousyliopistossa ja
liiketaloudellisen tutkinnon Lundin yliopistossa. 

Kaikkien hallitukseen valittujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com. 


TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti,
että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että
varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth
sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen. 


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Yhtiöjärjestyksen 6 § koskien yhtiökokouksen pitopaikkaa, 7 § koskien
yhtiökokouskutsua ja 9 § koskien yhtiön hallitusta muutettiin kuulumaan
seuraavasti: 

”6 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä
hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön
kotipaikassa Turussa, Vantaalla tai Helsingissä.” 

”7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää,
julkaisemalla kutsu Yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä,
yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa
sanomalehdessä.” 

”9 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”


VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: 
Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta,
mikä vastaa noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 7,2 % yhtiön A-sarjan
osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa
30.6.2011 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 


VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan
päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla
voidaan kuitenkin antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 %
yhtiön A-sarjan osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan
myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta
tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen
rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu
omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä HKScanin internet-sivuilla viimeistään
7.5.2010 alkaen. 


HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto
vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com