HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010                 


HKSCANIN KANSAINVÄLINEN MENESTYS TASOITTI SUOMEN MARKKINA-ALUEEN HAASTEITA   

* Alkuvuoden haastavasta markkinatilanteesta huolimatta HKScan-konserni säilytti
tai kasvatti asemiaan markkina-alueillaan.                   

* Ruotsin, Baltian ja Puolan markkinasegmenttien vahvistumisesta        
huolimatta HKScan-konsernin liiketoiminnan kannattavuus jäi ensimmäisellä    
kvartaalilla vuoden 2009 tasosta. Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (8,2 milj.
euroa).                                     

* Konsernin liikevaihto oli 483,6 miljoonaa euroa (492,1 milj.euroa).      
Merkittävimpinä liikevaihdon laskua aiheuttaneina syinä olivat alhaisemmat   
sianlihavolyymit konsernin vientimarkkinoilla sekä siipikarjanlihan myyntihinnat
Suomessa.                                    

* Konsernin liiketoiminnan kehitysprojektit etenivät tavoitteiden mukaisesti.  

* Ensimmäisen kvartaalin loppupuolen tuloskehitys vahvistaa johdon käsitystä  
siitä, että alkuvuoden vaikea markkinatilanne erityisesti Suomessa kohenee   
yhtiölle tärkeän kesäkauden kuluessa ja vahvistaa kannattavuuskehitystä.    

* Yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin 
verran vuoden 2009 tasosta.                           HKSCAN-KONSERNI                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    483,6 |    492,1 |   2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |     5,5 |     8,2 |     55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%          |     1,1 |     1,7 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto / tappio ennen veroja   |     3,9 |     1,7 |     37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |    0,06 |    0,00 |     0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  


TAMMI-MAALISKUU 2010                              

- Konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 483,6 miljoonaa 
euroa (492,1 milj. euroa) eli 1,7 prosenttia pienempi kuin vertailujaksolla   
2009.                                      

- Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa). Suomessa kvartaali oli 
tappiollinen -0,6 milj. euroa (6,2 milj. euroa 2009). Ruotsissa, Baltiassa ja  
Puolassa liikevoitto parani edellisestä vuodesta.                

- Asiakas- ja tuoteryhmien volyymien ja kannattavuuksien kehityksissä oli    
poikkeuksellisen suuria heilahteluja konsernin eri markkina-alueilla.      


TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:                        

"Vuoden alkukuukausien aikana HKScan-konserni on säilyttänyt vahvan       
markkina-asemansa ja parantanut voittoaan ennen veroja.             
Tammi-maaliskuun liiketoiminnan ja sen kannattavuuden kehityksen arviointi   
osoittautui selvästi ennakoitua haastavammaksi, erityisesti Suomen osalta.   
Vaikka liiketoiminta Ruotsissa, Baltiassa ja Puolassa eteni vahvasti, jäi    
HKScan-konserni kokonaisuudessaan viime vuoden ensimmäisen vuosikvartaalin   
liikevoittotasosta.                               

Toteutunut vaisu kannattavuuskehitys Suomessa nopeuttaa konsernin        
liiketoimintaketjun kehittämisprojektien käynnistämistä. Toukokuun alussa    
voimaanastunut EU:n siipikarjanlihan markkinastandardin muutos vahvistaa    
pidemmällä aikavälillä paikallisesti tuotetun tuoreen siipikarjanlihan     
markkina-asemaa. HKScan-konsernille tällä muutoksella on erityisen suuri    
merkitys, koska yhtiö on markkinajohtaja tuoreessa siipikarjanlihassa Suomessa 
Kariniemen-tuotemerkillä ja Baltiassa Tallegg-tuotemerkillä.          

HK Ruokatalon markkina-aseman säilyttäminen Suomessa on alkuvuoden aikana    
osoittautunut erityisen haastavaksi.                      

Ruotsissa Scanin liiketoiminnan rakenne- ja tehostamisohjelma on edennyt    
suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti.                     

Baltiassa Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg pystyivät edelleen parantamaan    
kannattavuuttaan kireässä liiketoimintaympäristössä.              

Puolassa Sokolów vahvistui sekä kotimarkkinoilla että viennissä ja kasvatti   
selvästi tulostaan.                               

HKScan-konsernin perustavoitteena on kannattavuuden kasvattaminen. Tämän    
varmistamiseksi konsernissa on käynnistetty lukuisia kehityshankkeita. Yksi   
esimerkki on vastuullisuusohjelmien rakentaminen koko toimintaketjuun      
alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin asti. Vastuullisuusohjelmien       
painopistealueiksi vuodelle 2010 on valittu ravitsemus, ympäristö ja      
tuotantoeläinten hyvinvointi.                          
Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden suurin haaste on riittävä      
kannattavuus. Koko tuotantoketjun kilpailukyvyn ylläpitäminen ja määrätietoinen 
kehittäminen luovat perustan paikallisen tuotannon jatkumiselle. Kannattavaa  
liiketoimintaa kehitetään ketjussa asiakkaiden ja kuluttajien ehdoilla.”    


MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    167,8 |    175,3 |    732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     -0,6 |     6,2 |     27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%         |     -0,4 |     3,6 |     3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Saavutettujen markkina-asemien säilyttämisen aiheuttama hintakilpailu vei    
liikevoiton Suomessa tappiolle -0,6 miljoonaan euroon (6,2 milj. euroa 2009).  
Viime vuoden vertailuluku sisältää kertaluonteisia kuluja 1,1 milj. euroa.   

Suurin markkinahäiriö oli siipikarjanlihassa, jossa kiristynyt hintakilpailu  
ennen toukokuun alussa 2010 voimaantullutta EU:n siipikarjanlihan        
markkinastandardin muutosta laski tilapäisesti siipikarjaliiketoiminnan     
kannattavuutta. Kotimaassa vuoden alkuun mennessä kertyneiden siipikarjanlihan 
pakkasvarastojen purku kuluttajamarkkinoille synnytti poikkeuksellisen     
hintakilpailun. Tilanne laski samalla tuoreen siipikarjanlihan volyymeja.    

Toteutunut vaisu kannattavuuskehitys Suomessa nopeuttaa konsernin        
liiketoimintaketjun kehittämisprojektin käynnistämistä. Huhtikuussa kerrotut  
liiketoiminnan kannattavuuden vahvistamiseen tähtäävät suunnitelmat käsittävät 
koko liiketoimintaketjun ja niillä tavoitellaan 12 miljoonan euron vuosittaisia 
tuloshyötyjä.                                  
Alustavien suunnitelmien mukaan HK Ruokatalon tuotannollista toimintaa     
keskitettäisiin ja alihankintaverkostossa tapahtuvaa tuotantoa vähennettäisiin 
merkittävästi. Suunnitelmat koskisivat HK Ruokatalon kaikkia tuotantolaitoksia 
ja yhtiön koko henkilöstöä sekä alihankintaverkostoa Suomessa. Alustavien    
suunnitelmien mukaan ohjelmien läpivienti merkitsisi noin 200 henkilötyövuoden 
vähentymistä HK Ruokatalon liiketoimintaketjussa. Suunnitelmien tarkentuessa  
aloitetaan asianmukaiset neuvottelut Suomen liiketoimintasegmentin yhtiöiden  
henkilöstön kanssa.                               

Osana vastuullisuusohjelmaansa HK Ruokatalo kertoi alkuvuodesta tuovansa vuoden 
2011 aikana markkinoille uudenlaisen entistä terveellisemmän ja maukkaamman   
porsaanlihan, jonka rasva on luonnollisella tavalla muutettu          
ravitsemussuositusten mukaiseksi. Innovaatio on toteutettu uudella porsaiden  
ruokintakonseptilla, jossa kasviöljyn laadulla ja sen annostusmenetelmällä on  
keskeinen rooli. Uudessa Rypsiporsaassa kovan rasvan osuus on saatu laskemaan  
alle ravitsemussuosituksissa vaaditun kolmasosan lihan kokonaisrasvan määrästä. 
Samalla myös ihmiselle välttämättömien ravinnon kautta saatavien omega 3    
-rasvahappojen määrä on Rypsiporsaassa saatu kasvamaan 3,5 -kertaiseksi.    

Huhtikuussa alkaneilla elintarvikealan työtaistelutoimenpiteillä ennustetaan  
olevan selkeä laskeva vaikutus Suomen liiketoimintasegmentin myyntiin ja    
kokonaistulokseen.                               


MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    230,5 |    238,4 |   1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     2,7 |     2,1 |     16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%         |     1,2 |     0,9 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsissa liikevaihto aleni 230,5 miljoonaan euroon (238,4 milj. euroa 2009).  
Euroissa mitattuna liikevaihto laski 4 prosenttia ja kruunuissa mitattuna 12  
prosenttia. Lasku johtui suunnitellusta viennin vähentämisestä.         

Liikevoitto sen sijaan kasvoi 2,7 miljoonaan euroon (2,1 milj. euroa 2009).   
Viime vuoden vertailuluku sisältää kertaluonteisia kuluja 1,2 milj. euroa.   

Maaliskuussa myynti onnistui erityisen hyvin ja mm. Pärsons -tuotemerkillä   
myytävissä leivänpäällisissä yhtiö on edennyt tavoitteita nopeammin.      

Scanin syyskuussa 2009 aloittama teollinen rakennemuutos etenee suunnitelmien ja
aikataulun mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana nautojen teurastus 
on keskitetty Linköpingiin, sikojen leikkuutoiminnot Kristianstadiin ja     
hampurilaispihvien valmistus on siirretty Linköpingistä Skaraan. Lisäksi    
Linköpingiin rakenteilla oleva uusi logistiikkakeskus on edennyt        
koeajovaiheeseen, käyttöön se otetaan syksyllä 2010.              

Tavoitteena on päästä 30 miljoonan euron vuosittaisiin kehittämishyötyihin   
vuoden 2012 loppuun mennessä.                          

Rakennemuutoksesta aiheutuu edelleen jonkin verran ylimääräisiä         
tuotantokustannuksia.                              

Scan on panostanut kuluttajapakatun lihan tuotantoon ja markkinointiin.     
Maaliskuussa yhtiö solmi kuluttajapakatun lihan toimittamista koskevan     
yhteistyösopimuksen ruotsalaisen vähittäiskaupan keskusliikkeen Coopin kanssa. 
Valtakunnallisesti merkittävä sopimus mahdollistaa kuluttajapakattua lihaa   
koskevan tehdasinvestoinnin Linköpingiin ja työpaikkojen määrän kasvun noin   
60:llä.                                     


MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    35,8 |     37,3 |     156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     1,1 |     1,0 |      9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%         |     3,0 |     2,7 |      6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Baltian markkina-alueella AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg ovat edelleen 
parantaneet kannattavuuttaan ja vahvistaneet markkina-asemiaan Baltian     
kansantalouksien vaikeasta taloustilanteesta ja työttömyyden kasvun       
aiheuttamasta kulutuksen vähenemisestä sekä kiristyvästä kilpailusta huolimatta.
Vaikka liikevaihto Baltiassa jäi edellisen vuoden tasosta, kasvoi liikevoitto  
tuotevalikoiman sopeuttamisen ja onnistuneen kulujenhallinnan ansiosta.     

Rakvere-konsernin Latviassa toimiva tytäryhtiö AS Rigas Miesnieks kertoi    
maaliskuussa allekirjoittaneensa aiesopimuksen yli 90 prosentin osuuden     
hankkimiseksi savustettuihin lihavalmisteisiin erikoistuneesta latvialaisesta AS
Jelgavas Galas Kombinatsista. Suunniteltu kauppa vahvistaa HKScan-konsernin   
asemaa alan johtavana toimijana Latviassa.                   


MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
| *)               |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     63,9 |     56,4 |     251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |     4,2 |     1,6 |      9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%        |     6,6 |     2,9 |      3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.    

Puolassa Sokolówin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi euroissa 13 prosenttia  
vuoden 2009 vastaavasta jaksosta ja zlotyissa mitattuna yhden prosentin.    
Liiketoiminnan kannattavuus on parantunut merkittävästi.            

Onnistunut pääsiäismyynti, vahva eteneminen modernin vähittäiskaupan ketjuissa, 
hyvä kustannusten hallinta, tytäryhtiöiden menestys ja vientimarkkinoiden veto 
nostivat Sokolówin ensimmäisen kvartaalin tuloksen 4,2 milj. euroon(1,6     
milj.euroa 2009). Tulos on yhtiön historian paras ensimmäisen kvartaalin tulos. 

Eurooppalainen taloudellinen taantuma ei merkittävästi näy ruoan kulutuksessa  
tai kuluttajien ostopäätöksissä Puolassa.                    


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                          

HKScan Oyj siirtyi holding-muotoiseen omistukseen Suomen yhtiöiden osalta.   
Taloudellista raportointia ja sisäistä valvontaa selkeyttävä järjestely     
toteutettiin liiketoimintasiirtona 1.1.2010 siirtämällä HKScan Oyj:n Suomen   
tuotannollinen käyttöomaisuus sekä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden   
omistus HKScan Finland Oy -nimiselle holding-yhtiölle. HKScan Oyj omistaa    
holding-yhtiön kokonaan.                            

Toimenpide oli luonteeltaan juridinen ja tekninen eikä vaikuta operatiiviseen  
toimintaan. Suomen liiketoiminnasta vastaavat yhtiöt HK Ruokatalo Oy ja LSO   
Foods Oy jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Järjestelyllä ei ollut     
henkilöstövaikutuksia eikä vaikutusta emoyhtiön tai sen osakkeenomistajien   
asemaan. HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja Jari Leija toimii oman toimensa   
ohessa HKScan Finland Oy:n toimitusjohtajana.                  

Suomalaisen liharaaka-aineen menekkiä varmistaakseen HK Ruokatalo Oy aloitti  
vuoden alussa yhteistyön Länsi-Suomessa toimivan perheyrityksen Kivikylän    
Kotipalvaamo Oy:n kanssa. Yhteistyö toteutuu vähemmistöosakkuutena Kivikylässä 
nykyisten yrittäjien jatkaessa varsinaista yritystoimintaa.           
Yhtiö konsolidoidaan määräysvaltaan perustuen tytäryhtiönä.           


MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA                            

Hallitus sopi tammikuussa 2010 HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonojan  
kanssa siitä, että hän jatkaa aikaisemmin ilmoitettua pidempään yhtiön     
toimitusjohtajana. Toimitusjohtajuus kestää helmikuun 2012 loppuun, minkä    
jälkeen Perkonoja siirtyy eläkkeelle. Aiemmin hänen oli tarkoitus jäädä     
eläkkeelle vuoden 2010 jälkeen.                         

Ekonomi Olli Antniemi aloitti 1.1.2010 HKScan Oyj:n strategia- ja        
kehitysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa liiketoiminnan      
strategisesta suunnittelusta painopisteenä konsernisynergiat ja konsernin    
strategiaprosessin johtaminen. Antniemi on aiemmin ollut HKScan-konsernin    
Baltia-ryhmän johtajana, Scan AB:n toimitusjohtajana sekä viimeksi HK Ruokatalo 
Oy:n kehitysjohtajana.                             

HKScanin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2010 alkaen puheenjohtaja, toimitusjohtaja  
Matti Perkonoja, talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen, strategia- ja    
kehitysjohtaja Olli Antniemi, HKScan Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Leija ja 
Scan AB:n toimitusjohtaja Denis Mattsson. Lisäksi johtoryhmän kokouksiin    
osallistuvat toimitusjohtajat Anne Mere AS Rakvere Lihakombinaatista ja Teet  
Soorm AS Talleggista. Johtoryhmän jäsen, johtaja Tero Hemmilä siirtyi toisen  
yrityksen palvelukseen vuoden 2010 alussa. HKScan Oyj:n toimitusjohtajan    
varamiehenä toimii talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen.          


INVESTOINNIT JA RAHOITUS                            

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä olivat  
18,9 miljoonaa euroa (12,7 Meur). Ne jakaantuivat tuotannollisiin kohteisiin  
markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 8,9 miljoonaa euroa (4,0 Meur), Ruotsi  
6,0 miljoonaa euroa (4,2 Meur) ja Baltia 2,1 miljoonaa euroa (1,1 Meur).    
HKScanin osuus Sokolówin investoinneista Puolassa oli 1,9 miljoonaa euroa (3,4 
Meur).                                     

Konsernilla oli korollista velkaa maaliskuun lopussa 435,0 miljoonaa euroa   
(517,8 Meur). Lainamäärän selkeä lasku viime vuoden vastaavaan ajankohtaan   
verrattuna johtuu joulukuussa 2009 toteutetusta 78,0 miljoonan euron      
osakeannista. Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman 
ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. Hybridilaina) takaisinmaksuun. Lopuilla  
antivaroilla maksettiin muita korollisia velkoja.                

Vuoden vaihteen jälkeen Ruotsin kruunun ja Puolan zlotyn voimakas vahvistuminen 
ja käyttöpääomarahoitustarpeen lisääntyminen ovat lisänneet yhtiön korollisia  
velkoja 17,6 miljoonaa euroa.                          

Nettorahoituskulut ovat laskeneet edellisvuodesta selvästi johtuen korkotason  
alentumisesta sekä lainamäärän laskusta. Rahoituskuluja rasittavat edelleen   
EEK-määräisen oman pääoman suojauskustannukset. Käyttämättömien valmiusluottojen
määrä 31.03.2010 oli 212,3 miljoonaa euroa (155,4 Meur).Lisäksi konsernilla oli 
muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 42,0 miljoonaa euroa (36,6   
Meur). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 18,0 miljoonaa 
euroa (8,0 Meur).                                

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 37,2 prosenttia (29,5 %). Omavaraisuuden
vahvistumiseen vaikutti olennaisesti joulukuussa 2009 toteutettu osakeanti.   
Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 37,1 prosenttia.              


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

HKScanin hallussa oli 31.3.2010 yhteensä 51 982 omaa A-osaketta, joiden     
markkina-arvo oli 0,52 miljoonaa euroa (á 9,93 euroa). Osuus kaikista osakkeista
oli 0,10 prosenttia ja äänistä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta  
osinkoa.                                    


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

Katso kohtaa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.               


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa työskenteli tammi-maaliskuussa keskimäärin 6 825    
henkilöä (6 968 Q1/2009). Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:   

--------------------------------------------------------------------------------
|             |         Q1/2010 |         Q1/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          |          2 183 |          2 218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         |          2 862 |          2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltia         |          1 780 |          1 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 586 (5 700) henkilöä.         

Maaliskuun lopussa henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti:          
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       31.3.2010 |       31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi            |        37,6 % |        39,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi            |        32,0 % |        31,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro             |        23,0 % |        21,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (Scan)         |         3,2 % |         2,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia            |         2,6 % |         3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut maat          |         1,6 % |         1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                     

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät  
raaka-aineiden hintakehitykseen ja jatkossa mahdollisesti myös saatavuuteen.  
Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy erityisesti Suomessa ja   
Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien onnistumiseen.           

Kansainvälinen taloustilanne on vakiintumassa. Jatkuvat suuret heilahtelut   
konsernin keskeisissä valuutoissa voivat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja  
tulokseen sekä taseeseen. Erityisesti paikallisten valuuttojen devalvoituminen 
saattaa vaikuttaa negatiivisesti konsernin Baltian toimintoihin.        

Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua   
taloudellisesta tilanteesta kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä     
aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat heikentää konsernin liikevaihtoa ja    
tulosta.                                    

Elintarviketeollisuudessa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan 
sulkea pois.                                  

Pitkittyneet työmarkkinaneuvottelut Suomessa vaikuttavat haitallisesti     
liiketoiminnassa myynnin ja kannattavuuden kehittymiseen.            

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden 
käsittely on kesken, mutta niillä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia  
konsernin taloudelliseen asemaan.                        


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                       

(1) Yhtiö ilmoitti 9.4.2010 nopeuttavansa Suomen liiketoimintaketjua koskevia  
kehittämistoimia. Tavoitteena on vahvistaa HK Ruokatalon asemaa Suomessa ja   
saavuttaa noin 12 miljoonan euron vuosittaiset tuloshyödyt.           

Alustavien suunnitelmien mukaan HK Ruokatalon tuotannollista toimintaa     
keskitettäisiin ja alihankintaverkostossa tapahtuvaa tuotantoa vähennettäisiin. 
Suunnitelmat koskisivat HK Ruokatalon kaikkia tuotantolaitoksia ja yhtiön koko 
henkilöstöä sekä alihankintaverkostoa Suomessa. Alustavien suunnitelmien mukaan 
ohjelmien läpivienti merkitsisi noin 200 henkilötyövuoden vähentymistä HK    
Ruokatalon liiketoimintaketjussa. Suunnitelmien tarkentuessa aloitetaan     
asianmukaiset neuvottelut Suomen liiketoimintasegmentin yhtiöiden henkilöstön  
kanssa.                                     

(2) 23.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin  
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja       
toimitusjohtajalle vuodelta 2009. Osinkona päätettiin maksaa hallituksen    
esityksen mukaisesti 0,22 euroa osakkeelta eli yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.  

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Markku Aalto, Tiina    
Varho-Lankinen, Matti Karppinen sekä Matti Murto valittiin uudelleen. Pasi Laine
ja Otto Ramel valittiin uusiksi jäseniksi hallitukseen. Puheenjohtajaksi    
hallitus valitsi Markku Aallon ja varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen,  
molemmat uudestaan.                               

(3) Yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö       
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg 
ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi
Pietarinen.                                   

(4) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan     
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:                      
Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta, 
mikä vastaa noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 7,2 % yhtiön A-sarjan 
osakkeista.                                   

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla    
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa      
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan    
hintaan.                                    

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa   
30.6.2011 asti.                                 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen  
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.                

(5) Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja   
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:                 

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan   
päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla   
voidaan kuitenkin antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen   
enimmäismäärä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 %   
yhtiön A-sarjan osakkeista.                           

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien   
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja     
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua      
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti.               

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen  
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien antamisesta.                       

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan    
myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta 
tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen        
rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu  
omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön    
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää      
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.           

(6)HKScan Oyj antoi LSO Osuuskunnan osakekauppoja koskevaan sisäpiiritutkintaan 
liittyvän pörssitiedotteen 29.4.2010. HKScan Oyj:n saaman tiedon mukaan asian  
esitutkinta ja syyteharkinta on valmistunut. HKScanin toimitusjohtajan Matti  
Perkonojan ja yhden yhtiön toimihenkilön kohdalla Helsingin kihlakunnansyyttäjä 
on tehnyt päätöksen syyttämättäjättämisestä.                  

Helsingin kihlakunnan syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen kuutta LSO     
Osuuskunnan johtoon vuonna 2006 kuulunutta henkilöä vastaan epäillystä törkeästä
sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Näistä henkilöistä kolme kuuluu tällä hetkellä 
HKScan Oyj:n hallitukseen. Syyte perustuu ko. henkilöiden silloiseen asemaan LSO
Osuuskunnan edustajina eikä liity henkilöiden toimintaan HKScan Oyj:n      
johtohenkilöinä.                                

HKScan seuraa oikeusprosessin edistymistä ja tarkastelee asiaa viimeistään, kun 
oikeusprosessin lopputulos on tiedossa.                     


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ                              

Ruoan kulutuskysynnän odotetaan edelleen pysyvän vakaana konsernin       
kotimarkkina-alueilla ja vientimarkkinoiden ennakoidaan elpyvän jonkin verran  
loppuvuoden aikana. Liiketoiminnan tehostamisohjelmat, erityisesti Ruotsin   
rakennemuutosohjelman eteneminen sekä Suomessa suunnitellun tehostamisohjelman 
käynnistäminen, antavat pohjan konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden    
paremmalle kehitykselle.                            

Konsernin Suomen liiketoiminnassa huhtikuussa alkaneilla            
työtaistelutoimenpiteillä ennustetaan olevan selkeä laskeva vaikutus segmentin 
myyntiin ja kokonaistulokseen. Sen vaikutuksesta myös konsernin ennustetaan   
jäävän kannattavuudessaan viime vuodesta toisella vuosikvartaalilla.      

Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehityksen jäädessä merkittävästi viime vuoden 
vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, arvioidaan konsernin koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin verran vuoden 2009 tasosta.      


*****                                      
AIEMPI OHJAUS                                  
HKScan Oyj, tilinpäätöstiedote 19.2.2010:                    

Konsernin koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan     
ylittävän vuoden 2009 tason huolimatta markkinatilanteessa olevista suurista  
haasteista vuoden alkupuoliskolla.                       

******                                     KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.3.2010                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           |    483,6 |    492,1 |   2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot ja kulut  |   -464,1 |    -470,5 |   -2 013,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |     0,5 |     0,2 |     0,9 |
| tuloksista            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |    -14,6 |    -13,6 |    -57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           |     5,5 |     8,2 |     55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |     2,2 |     1,9 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |    -4,8 |     -8,7 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |     1,0 |     0,3 |     2,0 |
| tuloksista            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA    |     3,9 |     1,7 |     37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            |     0,1 |     -1,3 |     -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO     |     4,0 |     0,4 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITON/TAPPION    |       |       |       |
| JAKAUTUMINEN:          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille  |     3,4 |     0,1 |     29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille       |     0,6 |     0,3 |     2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |     4,0 |     0,4 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton,    |    0,06 |    0,00 |     0,64 |
| jatkuvat toiminnot euroa/osake  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu,     |    0,06 |    0,00 |     0,64 |
| jatkuvat toiminnot euroa/osake  |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. - 31.3.                   
(miljoonaa euroa)                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto / tappio    |     4,0 |     0,4 |     32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT     |       |       |       |
| (verojen jälkeen):        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät  |     7,2 |    -6,4 |     1,8 |
| muuntoerot            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset   |     0,4 |    -0,2 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus        |    -2,8 |    -0,6 |     -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT     |     4,8 |    -7,2 |     -4,8 |
| YHTEENSÄ             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ    |     8,8 |    -6,8 |     27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN    |       |       |       |
| JAKAUTUMINEN:           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille   |     8,0 |    -6,9 |     24,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille       |     0,8 |     0,1 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |     8,8 |    -6,8 |     27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Laskettaessa tunnuslukua Tulos/osake on oman pääoman ehtoisen lainan tilikauden 
aikana kertynyt korko verolla oikaistuna vähennetty tilikauden tuloksesta. Laina
ei ole vaikuttanut laimennettuun osakemäärään.                 

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  KONSERNIN TASE                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Viite |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet  |   1. |     68,3 |    57,0 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo        |   2. |     90,3 |    82,7 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet  |   3. |    479,4 |    468,9 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet         |    |     22,7 |    18,3 |    20,9 |
| osakkuusyhtiöissä    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset |    |     21,0 |    18,5 |    18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat    |    |     11,1 |     9,8 |    10,5 |
| sijoitukset       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen      |    |     14,2 |     9,8 |    12,3 |
| verosaaminen       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT   |    |    707,0 |    665,1 |    685,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus     |   4. |    133,5 |    144,9 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut  |    |    199,6 |    194,6 |    194,3 |
| saamiset         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen     |    |     0,3 |     1,5 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat    |    |     2,1 |     2,1 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset |    |     49,5 |    67,5 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT   |    |    385,1 |    410,7 |    389,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |    |   1 092,1 |   1 075,8 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma       |   5. |     66,8 |    66,8 |    66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto     |    |     74,2 |    73,5 |    74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet      |    |     -0,0 |    -0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja |    |    146,7 |    95,5 |    149,7 |
| muut rahastot      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |    |     -7,1 |    -20,7 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat  |    |    115,7 |    96,3 |    111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön        |    |    396,2 |    311,5 |    389,3 |
| osakkeenomistajien oman |    |       |       |       |
| pääoman osuus      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus     |    |     9,5 |     5,5 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA        |    |    405,7 |    317,0 |    398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS   |    |       |       |       |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka |    |     31,7 |    33,2 |    32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen |    |    335,6 |    428,1 |    329,9 |
| vieras pääoma      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton  |    |     5,0 |     5,3 |     5,9 |
| vieras pääoma      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet     |    |     3,5 |     3,6 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset |    |     6,0 |     2,7 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS   |    |    381,9 |    472,9 |    380,1 |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS   |    |       |       |       |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen |    |     99,4 |    89,7 |    87,5 |
| vieras pääoma      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat |    |    199,0 |    193,1 |    202,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka      |    |     3,0 |     0,6 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset |    |     3,1 |     2,4 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS   |    |    304,5 |    285,8 |    295,1 |
| PÄÄOMA          |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT   |    |   1 092,1 |   1 075,8 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| PÄÄOM |  8 | ,2 |  4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 010  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   | 0, | -2, |   |  | 0, | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 0,8 | 8,8 |
| lla  |   | 1 |  4 |   |  | 3 |   |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tut  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tuoto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t ja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kulut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| yhtee |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   | -0 |   |   |  |  |   |   |   | -0, |   | -0,2 |
| perus |   | ,2 |   |   |  |  |   |   |   |  2 |   |   |
| -teis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ten  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ohjel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kuluk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| irjau |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu  |   |  |   |   |  | -1 |   |   |   | -1, | 0,0 | -1,0 |
| muuto |   |  |   |   |  | ,0 |   |   |   |  0 |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ukset |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| voitt |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o-var |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| oihin |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| ot  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| välil |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eiden |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| hanki |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nta  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| yhtiö |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -omis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tukse |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lisäy |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| onjak |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 74 | -10 | 143 | 0, | 13 | -7, | 0,0 | 115 | 396 | 9,5 | 405, |
| PÄÄOM |  8 | ,2 | ,8 | ,5 | 0 | ,9 |  1 |   | ,7 | ,2 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 31.03 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .2010 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄOM |  8 | ,5 |  2 |  7 | ,0 | ,2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 009  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   | -0 | -0, |   |  | -0 | -4, |   | -0, | -6, | 0,1 | -6,8 |
| lla  |   | ,1 | 8 |   |  | ,4 |  9 |   |  7 |  9 |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tut  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tuoto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t ja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kulut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| yhtee |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,2 |   | 0,2 |
| perus |   | 2 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -teis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ten  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ohjel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kuluk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| irjau |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu  |   |  |   |   |  | 0, |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| muuto |   |  |   |   |  | 0 |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ukset |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| voitt |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o-var |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| oihin |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr |   |  | 0,3 |   |  | -0 |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| ot  |   |  |   |   |  | ,3 |   |   |   |   |   |   |
| erien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| välil |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eiden |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| hanki |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nta  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omina |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eina |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| suori |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tetut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| maksu |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| onjak |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 11 | -20 | 0,0 | 96, | 311 | 5,5 | 317, |
| PÄÄOM |  8 | ,5 |  8 |  7 | ,0 | ,5 | ,7 |   |  3 | ,5 |   |  0 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 31.03 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| .2009 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4.    
Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 
7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön         
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Vähemmistön osuus, 12. Yhteensä     

*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavasta hybridilainasta.          
**) Muodostuu hybridilainalle maksetusta korosta.                

Vuoden 2009 osavuosikatsauksessa yhtiö on esittänyt nettosijoituksen suojaukseen
liittyvän arvostuksen Arvonmuutosrahastossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä    
esittämistapaa on muutettu niin, että suojaukset on kirjattu oikaisemaan    
muuntoeroja. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.     


RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     5,5 |     8,2 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon      |     -0,7 |     2,3 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     14,6 |     13,5 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos         |     -2,8 |     2,0 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |    -27,2 |    -30,2 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |     2,2 |     1,9 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |     -4,8 |     -8,7 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |     0,1 |     -1,3 |    -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |    -13,1 |    -12,4 |    97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden         |    -16,1 |    -13,2 |    -43,7 |
| bruttoinvestoinnit        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit     |     1,5 |     0,5 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen   |     0,0 |      - |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet  |     -0,3 |     0,0 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat         |     -0,7 |     0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     0,1 |     0,1 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -15,5 |    -12,7 |    -40,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta    |    -28,6 |    -25,1 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      - |      - |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen lainan   |      - |      - |    -20,0 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |     31,2 |     16,7 |    46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -22,5 |     -2,7 |    -82,3 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |     10,4 |     10,8 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |    -16,0 |    -22,0 |   -160,8 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan korot       |      - |      - |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |      - |      - |    -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |     3,2 |     2,9 |    -76,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |    -25,5 |    -22,2 |    -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.          |     75,9 |     94,4 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten   |     1,2 |     -2,6 |     1,4 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 31.3.         |     51,6 |     69,6 |    75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton,   |     0,06 |     0,00 |    0,64 |
| euroa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa |     0,06 |     0,00 |    0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 31.3., euroa 1) |     7,34 |     6,99 |    7,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     37,2 |     29,5 |    37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakkeiden   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen lukumäärä, milj. |     54,0 |     44,6 |    44,9 |
| kpl               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit käyttö-    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuteen, milj. euroa     |     18,9 |     12,7 |    41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kuu-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausien lopun keskiarvona    |    6 825 |    6 968 |    7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta               KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                    

LAADINTAPERIAATTEET                               

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2010 on laadittu IAS 34      
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on  
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009.     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2009 tilinpäätöksestä.    

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit ja 
tulkinnat:                                   

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää     
tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan   
konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli 
määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus  
arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista   
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja 
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen  
tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät     
vähemmistön sijoituksen määrän.                         

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)                  
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |    Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi             |    167,8 |     175,3 |    732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi            |    230,5 |     238,4 |   1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltia            |     35,8 |     37,3 |    156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Puola             |     63,9 |     56,4 |    251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen      |    -14,3 |     -15,3 |    -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |    483,6 |     492,1 |   2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO           |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi             |     -0,6 |      6,2 |    27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi            |     2,7 |      2,1 |    16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltia            |     1,1 |      1,0 |     9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Puola             |     4,2 |      1,6 |     9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen      |     0,0 |      0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä       |     7,4 |     10,9 |    62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinnon kulut     |     -1,9 |    *)-2,8 |   *) -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        |     5,5 |      8,2 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)Sisältää ensimmäiselle neljännekselle kirjatun, entisen toimitusjohtajan   
työsuhteen päättymisestä johtuvan kertaluonteisen erokorvauksen 1,3 miljoonaa  
euroa.                                     


TASEEN LIITETIEDOT                               


1. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    65,7 |     57,8 |    57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     3,2 |     -0,4 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     0,2 |     0,0 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -0,0 |     -0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -0,8 |     -0,5 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,0 |     0,1 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    68,3 |     57,0 |    65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


2. LIIKEARVON MUUTOKSET                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    88,2 |     81,7 |    81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     2,1 |     -0,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     0,0 |     1,2 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |     0,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    90,3 |     82,7 |    88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    469,1 |    479,3 |    479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |    10,0 |     -9,0 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |    17,0 |     11,8 |    41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |     0,3 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |    -2,3 |     -0,5 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -14,4 |    -12,9 |    -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,0 |     -0,1 |    -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    479,4 |    468,9 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. VAIHTO-OMAISUUS                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |   Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       |    82,6 |     94,9 |    73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet      |     7,8 |     7,4 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet         |    29,6 |     29,0 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat              |     0,1 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        |     3,9 |     4,1 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           |     2,4 |     1,8 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41      |     7,2 |     7,7 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     |    133,5 |    144,9 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  |  Ulkona |  Osake | Ylikurss |   SVOP |   Omat |  Yht. |
| ja      | olevien | pääoma |    i |     | osakkeet |    |
| ylikurssiraha | osakkeid |     | rahasto |     |     |    |
| sto      |    en |     |     |     |     |    |
|        | lukumäär |     |     |     |     |    |
|        |    ä |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma                       


JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2010 | 31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset        |  * 136,5 |   106,8 |    104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |   206,8 |   276,6 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset          |    11,1 |    8,7 |     10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot  |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset        |    -0,7 |    -0,8 |     -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |   -14,7 |   -15,0 |    -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset          |    -1,0 |    -2,5 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
* summa sisältää 35,5 milj. euron arvosta huhtikuun 2010 alussa erääntyneitä ja
jo jatkettuja valuuttajohdannaisia                       


KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET                        
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 31.3.2010 | 31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat         |    35,6 |    37,9 |     33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset      |    53,1 |    40,2 |     55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit              |    32,4 |    20,1 |     30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset        |    21,4 |    15,9 |     20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset             |    5,0 |    5,5 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit        |    11,7 |    11,2 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut           |    20,6 |    20,0 |     19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut            |    41,7 |    43,7 |     40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |    6,1 |    4,5 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  Q1/2010 |  Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille      |    9,2 |    7,4 |     34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä       |    9,2 |    9,3 |     35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |    2,0 |    1,8 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |    9,1 |    8,7 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus |    0,0 |    1,3 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


KERTALUONTEISET ERÄT                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  Q1/2010 |  Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet   |     - |    -3,6 |    -10,8 |
| kulut                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |     - |    0,0 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät yhteensä    |     - |    -3,6 |    -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


Vantaalla 4.5.2010                               

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää      
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218            


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1   
miljardia euroa.                                JAKELU:                                     
Nasdaq OMX, Helsinki                              
Finanssivalvonta                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com