HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010                


HKSCAN KEHITTYY KANSAINVÄLISESTI, ALKUVUODEN TULOSTA RASITTIVAT HAASTEET SUOMEN 
MARKKINA-ALUEELLA                                

* HKScan-konsernin kannattavuuden kehittyminen jatkui Ruotsissa, Baltiassa ja  
erityisesti Puolassa.                              

* Suomessa huhti-toukokuun työtaisteluilla oli merkittävä vaikutus alkuvuoden  
tulokseen.                                   

* Konsernin koko alkuvuoden liikevoitto jäi vuoden 2009 tasosta ja oli 13,6   
miljoonaa euroa (22,5 milj. euroa).                       

* Konsernin liikevaihto oli 985,9 miljoonaa euroa (1 033,6 milj. euroa).    
Liikevaihdon laskua selittävät alhaisemmat myyntivolyymit, jotka johtuivat   
lähinnä työmarkkinariidoista Suomessa ja nautapulasta Ruotsissa.        

* Yhtiö pitää Q1-osavuosikatsauksessa antamansa tulosarvion ennallaan. Koko   
vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän jonkin verran  
vuoden 2009 tasosta.                              


HKSCAN-KONSERNI                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|          | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |  502,3 |  541,6 |   985,9 |  1 033,6 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   8,1 |   14,3 |   13,6 |   22,5 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%  |   1,6 |   2,6 |    1,4 |    2,2 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto / tappio  |   5,0 |   9,4 |    8,9 |   11,1 |   37,3 |
| ennen veroja    |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa |   0,07 |   0,16 |   0,13 |   0,15 |   0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  


HUHTI-KESÄKUU 2010                               

- Konsernin liikevaihto toisella neljänneksellä oli 502,3 miljoonaa euroa (541,6
milj. euroa ) eli 7,3 prosenttia pienempi kuin vertailujaksolla 2009.      
- Liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa).           
- Suomessa tulosta heikensivät huhti-toukokuulle ajoittuneet työtaistelut   
painaen liikevoiton tappiolliseksi. Liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (6,7  
milj. euroa).                                  
- Ruotsissa ja Baltiassa liikevoitto oli viime vuotisella tasolla.       
- Puolassa liikevoitto kasvoi merkittävästi.                  


TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:                        

"HKScanin toinen vuosineljännes oli odotusten mukainen.             

Suomessa kevään ennakoimattomilla työtaisteluilla oli ratkaiseva vaikutus    
kvartaalin tappiolliseen tulokseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon heikko      
tuloskehitys vaatii nopeita ja voimakkaita kehittämistoimia koko        
liiketoimintaketjussa.                             

Ruotsissa käynnissä oleva teollinen rakenne- ja tehostamisohjelma on edennyt  
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Ohjelman tulosvaikutukset alkavat näkyä   
kolmannella kvartaalilla.                            

Baltiassa Rakvere Lihakombinaatin ja Talleggin tuloskehitys oli hyvä vaativassa 
liiketoimintaympäristössä. Kuluneen alkuvuoden aikana alkanut toimintaympäristön
tasapainottuminen vahvistaa käsitystämme Baltian yhtiöiden tuloskehityksen   
positiivisesta suunnasta.                            

Puolassa Sokolówin liiketoiminnan kannattavuus kehittyi vahvasti. Voimakkain  
kehitys oli modernissa vähittäiskaupassa. Vahva omistuspohja yhdessä Sokolówin 
markkina-aseman kanssa luovat erinomaiset puitteet yhtiön kehitykselle     
tulevaisuudessa.                                

HKScan-konsernin avaintavoite on kannattavuuden kasvattaminen. Kilpailukyvyn  
ylläpitämiseksi kuten myös kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi 
konsernissa on käynnissä useita merkittäviä kehityshankkeita.”         


MARKKINA-ALUE SUOMI                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  173,5 |  190,2 |  341,3 |  365,5 |   732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |  -0,1 |   6,7 |   -0,7 |   12,9 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |  -0,1 |   3,5 |   -0,2 |   3,5 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Huhti-toukokuun elintarvikealan työtaistelutoimenpiteillä oli selkeä laskeva  
vaikutus Suomen liiketoimintasegmentin myyntiin ja kokonaistulokseen toisella  
kvartaalilla. Työtaistelutoimien negatiivisen tulosvaikutuksen on arvioitu   
olleen noin 0,5 miljoonaa euroa työtaistelupäivää kohden.            
Työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset näkyvät vielä kolmannen kvartaalin    
myynnissä ja tuloksessa. Haasteena on keväällä syntyneiden teurasruuhkien    
purkaminen ja markkina-asemien palauttaminen.                  

Työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset ja hintakilpailu erityisesti lihassa   
vaikuttivat siihen, että toisen kvartaalin liikevoitto Suomessa jäi tappiolle  
ollen -0,1 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa).                  

Toukokuun alussa voimaanastunut EU:n siipikarjanlihan markkinastandardin muutos 
vahvistaa pidemmällä aikavälillä paikallisesti tuotetun tuoreen siipikarjanlihan
markkina-asemia.                                

Alkuvuoden tuloskehitys on nopeuttanut konsernin liiketoimintaketjun      
kehittämisprojektien läpivientiä Suomessa. Huhtikuussa kerrotut alustavat    
suunnitelmat liiketoiminnan kannattavuuden vahvistamiseksi käsittävät koko   
liiketoimintaketjun ja niillä tavoitellaan 12 miljoonan euron vuosittaisia   
tuloshyötyjä. Suunnitelmien tarkentuessa aloitetaan asianmukaiset neuvottelut  
Suomen liiketoimintasegmentin yhtiöiden henkilöstön kanssa.           

Alkutuotannon osalta HK Ruokatalo keskittää lihan hankinnan ja alkutuotannon  
sekä rehukaupan yhteen yhtiöön vuoden 2011 alusta lähtien. Tämä tapahtuu    
yhdistämällä rehuyhtiö Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun      
alkutuotannon tehtävät LSO Foodsiin. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa   
alkutuotannon palveluprosesseja, yksinkertaistaa toimintaa sekä saavuttaa    
synergiaetuja yhdistämällä tukitoimintoja.                   

HKScan Finland Oy ja Järvi-Suomen Portti Osuuskunta sopivat 24.6.2010      
liiketoimintajärjestelystä. Siinä perustettavaksi suunniteltu uusi yhtiö, jossa 
Järvi-Suomen Portti on mukana vähemmistöosakkaana, jatkaa lihavalmisteiden   
valmistusta Portin nykyisellä tuotantolaitoksella Mikkelissä. Toiminnan     
jatkumista varten solmitaan tehdaskiinteistön käytöstä pitkäaikainen      
vuokrasopimus. Suunniteltu liiketoimintakauppa sisältää Tikkalan tehtaan    
tuotantolaitteiston ja Järvi-Suomen Portin tuotemerkit. Uusi yhtiö jatkaa Portin
tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Järjestely on ehdollinen Kilpailuviraston 
käsittelylle.                                  

Toukokuussa solmittu nelivuotinen työehtosopimus ja sen asettama        
työrauhavelvoite luovat pohjan toiminnan vakaalle kehitykselle.         

Toisen neljänneksen tulokseen sisältyy vuoden 2006 lopussa myydyn Turun     
tehdaskiinteistön maaperän puhdistuksesta aiheutunut 0,9 miljoonan euron    
kertaluonteinen kulu, joka on kirjattu konsernihallinnon kuluihin. Kulu ei   
sisälly Suomen liiketoimintasegmentin liikevoittoon.              


MARKKINA-ALUE RUOTSI                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |  241,9 |  264,5 |  472,3 |  502,9 |  1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |   3,1 |   3,0 |   5,7 |   5,1 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%    |   1,3 |   1,1 |   1,2 |   1,0 |    1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsin markkina-alueella liikevaihto laski sekä euroissa että kruunuissa    
laskettuna. Laskun syinä olivat mm. nautapulasta ja logistiikkakeskuksen    
käynnistämisestä aiheutuneet toimitusvaikeudet. Kvartaalin liikevoitto oli 3,1 
miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa).                       

Pula ruotsalaisesta naudasta hankaloitti markkina-alueen tuloksen kehittymistä. 
Ruotsissa omavaraisuusaste naudanlihassa laski 50 prosenttiin jakson aikana,  
mikä nosti ruotsalaisen naudan hankintahintoja. Muutosta ei pystytty siirtämään 
samassa aikataulussa myyntihintoihin.                      

Scanin syyskuussa 2009 aloittama teollinen rakennemuutos etenee suunnitelmien ja
aikataulun mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen aikana nautojen teurastus on  
keskitetty Linköpingiin, sikojen leikkuutoiminnot Kristianstadiin ja      
hampurilaispihvien valmistus on siirretty Linköpingistä Skaraan. Toisen     
neljänneksen aikana kuluttajapakatun lihan tehdas on siirretty Uppsalasta    
Linköpingiin, jonka lisäksi Linköpingin uusi logistiikkakeskus on        
käyttöönottovaiheessa. Logistiikkakeskuksen käynnistysvaikeuksien vuoksi    
toimitusvarmuus Ruotsissa laski kesäkuussa ja ongelmat ovat jatkuneet      
heinäkuussa. Normaali toimitusvarmuus pyritään saavuttamaan kolmannen kvartaalin
aikana.                                     

Rakennemuutoksesta on aiheutunut ja aiheutuu vielä kolmannellakin kvartaalilla 
ylimääräisiä logistiikkaan ja tuotannon siirtoihin liittyviä kustannuksia.   

Kesäkuun alussa Scan AB allekirjoitti sopimuksen Gotlannin Visbyssä sijaitsevan 
tuotantolaitoksensa siirtymisestä uudelle yhtiölle. Gotlands Slagteri AB:n on  
tarkoitus aloittaa toimintansa syyskuun 2010 alussa, ja sen omistavat Svenskt  
Butikskött AB 75 prosentin osuudella ja Scan AB 25 prosentin osuudella. Samalla 
Scanista tulee Svenskt Butiksköttin osakas 25 prosentin osuudella. Uuden yhtiön 
tarkoituksena on jatkaa toimintaa entisessä laajuudessaan ja tukea osaltaan   
lihantuotannon kehittämistä Gotlannissa.                    


MARKKINA-ALUE BALTIA                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   40,2 |   40,9 |   76,0 |   78,2 |   156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   3,3 |   3,5 |   4,3 |   4,5 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   8,1 |   8,6 |   5,7 |   5,8 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Baltiassa liiketoimintaympäristö oli edelleen haastava taantuman, kiristyvän  
kilpailun ja kuluttajien ostovoiman heikkenemisen vuoksi. HKScanin Baltia-ryhmän
toisen kvartaalin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Toisen       
vuosineljänneksen tulos oli 3,3 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa).       

Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg pitävät yllä kilpailukykyään tuotevalikoiman  
sopeuttamisella ja tiukalla kulujen hallinnalla. Kokonaisuutena HKScanin    
Baltia-ryhmän tulos on hyvällä tasolla liikevoittoprosentin ollessa konsernin  
markkina-alueiden korkein 8,1 % (8,6 %).                    

Rakvere-konsernin Latviassa toimiva tytäryhtiö AS Rigas Miesnieks allekirjoitti 
maaliskuussa sopimuksen yli 90 prosentin osuuden hankkimiseksi savustettuihin  
lihavalmisteisiin erikoistuneesta latvialaisesta AS Jelgavas Galas       
Kombinatsista. Kauppa vahvistaa HKScan-konsernin asemaa alan johtavana toimijana
Latviassa. Latvian kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan kesäkuun lopussa.  

Toiminnan tehostamiseksi Latviassa Rigas Miesnieksin ja Jelgavas Galas     
Kombinatsin myynti ja logistiikka yhdistetään syyskuun alusta lukien.      
Tuotannollinen toiminta Riiasta siirretään pääosin Jelgavan uuteen ja      
tehokkaaseen laitokseen tulevan vuoden aikana. Riikaan jäävät yhtiön lähettämö 
ja hallinto.                                  


MARKKINA-ALUE PUOLA                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
| *)          | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     |   66,0 |   60,9 |  129,9 |  117,3 |   251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     |   4,0 |   2,5 |   8,3 |   4,1 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%   |   6,1 |   4,1 |   6,4 |   3,5 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.    

Puolassa Sokolówin toisen kvartaalin liikevaihto kasvoi euroissa 8,3 prosenttia 
vuoden 2009 vastaavasta jaksosta, mutta laski zlotyissa mitattuna 2,4      
prosenttia. Syynä olivat kovan kilpailun vuoksi alentuneet lihan myyntihinnat. 
Lisäksi kevättulvat Puolassa heikensivät myyntiä jakson aikana.         

Vahva eteneminen modernin vähittäiskaupan ketjuissa, hyvä kustannusten hallinta,
tytäryhtiöiden menestys sekä vientimarkkinoiden veto nostivat toisen kvartaalin 
liikevoiton 4,0 milj. euroon (2,5 milj.euroa 2009).               

Sokolówin liiketoiminnan kannattavuus on noussut uudelle tasolle alkuvuoden   
aikana ylittäen konsernin pitkän aikavälin liikevoittotavoitteen.        


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA                          

HKScan Oyj siirtyi holding-muotoiseen omistukseen Suomen yhtiöiden osalta.   
Taloudellista raportointia ja sisäistä valvontaa selkeyttävä järjestely     
toteutettiin liiketoimintasiirtona 1.1.2010 siirtämällä HKScan Oyj:n Suomen   
tuotannollinen käyttöomaisuus sekä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden   
omistus HKScan Finland Oy -nimiselle holding-yhtiölle. HKScan Oyj omistaa    
holding-yhtiön kokonaan.                            

Toimenpide oli luonteeltaan juridinen ja tekninen eikä vaikuta operatiiviseen  
toimintaan. Suomen liiketoiminnasta vastaavat yhtiöt HK Ruokatalo Oy ja LSO   
Foods Oy jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Järjestelyllä ei ollut     
henkilöstövaikutuksia eikä vaikutusta emoyhtiön tai sen osakkeenomistajien   
asemaan. HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja Jari Leija toimii oman toimensa   
ohessa HKScan Finland Oy:n toimitusjohtajana.                  

Suomalaisen liharaaka-aineen menekkiä varmistaakseen HK Ruokatalo Oy aloitti  
vuoden alussa yhteistyön Länsi-Suomessa toimivan perheyrityksen Kivikylän    
Kotipalvaamo Oy:n kanssa. Yhteistyö toteutuu vähemmistöosakkuutena Kivikylässä 
nykyisten yrittäjien jatkaessa varsinaista yritystoimintaa.           
Yhtiö konsolidoidaan määräysvaltaan perustuen tytäryhtiönä.           

Rakvere-konsernin Latviassa toimiva tytäryhtiö AS Rigas Miesnieks allekirjoitti 
maaliskuussa sopimuksen yli 90 prosentin osuuden hankkimiseksi savustettuihin  
lihavalmisteisiin erikoistuneesta latvialaisesta AS Jelgavas Galas       
Kombinatsista. Latvian kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan kesäkuun lopussa.


MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA                            

Hallitus sopi tammikuussa 2010 HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonojan  
kanssa siitä, että hän jatkaa aikaisemmin ilmoitettua pidempään yhtiön     
toimitusjohtajana. Toimitusjohtajuus kestää helmikuun 2012 loppuun, minkä    
jälkeen Perkonoja siirtyy eläkkeelle. Aiemmin hänen oli tarkoitus jäädä     
eläkkeelle vuoden 2010 jälkeen.                         

Ekonomi Olli Antniemi aloitti 1.1.2010 HKScan Oyj:n strategia- ja        
kehitysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa liiketoiminnan      
strategisesta suunnittelusta painopisteenä konsernisynergiat ja konsernin    
strategiaprosessin johtaminen. Antniemi on aiemmin ollut HKScan-konsernin    
Baltia-ryhmän johtajana, Scan AB:n toimitusjohtajana sekä viimeksi HK Ruokatalo 
Oy:n kehitysjohtajana.                             

HKScanin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2010 alkaen puheenjohtaja, toimitusjohtaja  
Matti Perkonoja, talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen, strategia- ja    
kehitysjohtaja Olli Antniemi, HKScan Finland Oy:n toimitusjohtaja Jari Leija ja 
Scan AB:n toimitusjohtaja Denis Mattsson. Lisäksi johtoryhmän kokouksiin    
osallistuvat toimitusjohtajat Anne Mere AS Rakvere Lihakombinaatista ja Teet  
Soorm AS Talleggista. Johtoryhmän jäsen, johtaja Tero Hemmilä siirtyi toisen  
yrityksen palvelukseen vuoden 2010 alussa. HKScan Oyj:n toimitusjohtajan    
varamiehenä toimii talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen.          


INVESTOINNIT JA RAHOITUS                            

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä olivat  
18,0 miljoonaa euroa (11,8 Meur Q2/2009). Koko tammi-kesäkuun 2010       
bruttoinvestoinnit olivat 36,9 miljoonaa euroa (24,5 Meur Q1-Q2/2009). Summa  
jakaantui tuotannollisiin kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 13,3
miljoonaa euroa (7,1 Meur), Ruotsi 14,1 miljoonaa euroa (9,9 Meur) ja Baltia 6,0
miljoonaa euroa (2,1 Meur). Puolassa HKScanin osuus Sokolówin investoinneista  
oli 3,5 miljoonaa euroa (5,4 Meur).                       

Konsernilla oli korollista velkaa kesäkuun lopussa 465,6 miljoonaa euroa (495,6 
Meur). Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 417,4 miljoonaa  
euroa. Lainamäärän lasku viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q2/2009)     
verrattuna johtuu joulukuussa 2009 toteutetusta 78,0 miljoonan euron      
osakeannista. Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman 
ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) takaisinmaksuun. Lopuilla  
antivaroilla maksettiin muita korollisia velkoja.                

Vuoden vaihteen jälkeinen Ruotsin kruunun voimakas vahvistuminen,        
käyttöpääomarahoitustarpeen lisääntyminen ja osingonmaksut ovat lisänneet yhtiön
korollisia bruttovelkoja alkuvuonna.                      

Korkotason alentumisen, lainamäärän laskun sekä EEK-määräisen oman pääoman   
suojauksen kustannusten laskun vuoksi nettorahoituskulut ovat laskeneet     
edellisvuodesta selvästi. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä   
30.06.2010 oli 212,0 miljoonaa euroa (155,1 Meur). Lisäksi konsernilla oli muita
käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 22,6 miljoonaa euroa (39,3 Meur). 100
miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 23,0 miljoonaa euroa (3,0 
Meur).                                     

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 35,2 prosenttia (29,8 %). Omavaraisuuden 
vahvistumiseen vaikutti olennaisesti joulukuussa 2009 toteutettu osakeanti.   
Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 37,1 prosenttia.              


LSO OSUUSKUNNAN TEKEMIÄ OSAKEKAUPPOJA KOSKEVA SISÄPIIRITUTKINTA         

HKScan Oyj:n 29.4.2010 saaman tiedon mukaan LSO Osuuskunnan elokuussa 2006   
tekemiä osakekauppoja koskeva esitutkinta ja syyteharkinta olivat valmistuneet. 
HKScanin toimitusjohtajan Matti Perkonojan ja yhden yhtiön toimihenkilön    
kohdalla Helsingin kihlakunnansyyttäjä teki päätöksen syyttämättäjättämisestä. 

Helsingin kihlakunnan syyttäjä päätti nostaa syytteen kuutta LSO Osuuskunnan  
johtoon vuonna 2006 kuulunutta henkilöä vastaan epäillystä törkeästä      
sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Näistä henkilöistä kolme kuuluu tällä hetkellä 
HKScan Oyj:n hallitukseen. Syyte perustuu ko. henkilöiden silloiseen asemaan LSO
Osuuskunnan edustajina eikä liity heidän toimintaansa HKScan Oyj:n       
johtohenkilöinä.                                

HKScan seuraa oikeusprosessin edistymistä ja tarkastelee asiaa viimeistään, kun 
oikeusprosessin lopputulos on tiedossa.                     


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                              

HKScanin hallussa oli 30.6.2010 yhteensä 51 982 omaa A-osaketta, joiden     
markkina-arvo oli 0,39 miljoonaa euroa (á 7,55 euroa). Osuus kaikista osakkeista
oli 0,10 prosenttia ja äänistä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta  
osinkoa.                                    


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 23.4.2010 emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 
2009. Osinkona päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,22 euroa  
osakkeelta eli yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.                  

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Uudelleen valittiin Markku
Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Murto ja Matti Karppinen. Uusiksi jäseniksi 
valittiin Pasi Laine ja Otto Ramel. Puheenjohtajakseen hallitus valitsi Markku 
Aallon ja varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen, molemmat uudelleen.    

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2010 valittiin KHT-yhteisö    
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Johan Kronberg KHT 
ja Petri Palmroth KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin Mika Kaarisalo KHT ja  
Pasi Pietarinen KHT.                              

Hallituksen yhtiökokouksessa saamat valtuudet esitellään jaksossa ”Hallituksen 
voimassa olevat valtuudet”.                           


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                      

(1) 23.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on   
enintään 3 500 000 kappaletta, mikä on noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja 
noin 7,2 % A-sarjan osakkeista.                         

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.                  

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.  
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa   
30.6.2011 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman   
valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.           

(2) Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista sekä   
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen    
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus      
valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-osakkeen annista, mikä vastaa noin
10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 % A-sarjan osakkeista.      

Hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien   
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2011 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman   
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin  
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset myönnettiin,   
jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista 
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi
tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja   
suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista  
syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien            
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.                     


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa työskenteli tammi-kesäkuussa keskimäärin 7 136 henkilöä 
(7 265 henkilöä Q1-Q2/2009). Markkina-alueittain henkilöstö jakaantui:     

--------------------------------------------------------------------------------
|              |       Q1-Q2/2010 |       Q1-Q2/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           |         2 496 |          2 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |         2 829 |          3 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltia          |         1 811 |          1 807 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 615(5 656) henkilöä.         


Henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti:                   
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       30.6.2010 |        30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |         33,2 % |         39,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           |         38,5 % |         34,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro           |         21,7 % |         19,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (Scan)       |         2,9 % |          2,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia          |         2,3 % |          2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut maat         |         1,4 % |          1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                     

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät  
raaka-aineiden hintakehitykseen ja jatkossa mahdollisesti myös saatavuuteen.  
Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy erityisesti Suomessa ja   
Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien onnistumiseen.           

Kansainvälinen taloustilanne on vakiintumassa. Jatkuvat suuret heilahtelut   
konsernin keskeisissä valuutoissa voivat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja  
tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai      
vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta kuten esimerkiksi  
kasvavasta työttömyydestä aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat heikentää    
konsernin liikevaihtoa ja tulosta.                       

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat haitata yhtiön    
liiketoimintaa vientimarkkinoilla.                       

Elintarviketeollisuudessa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan 
sulkea pois.                                  

Huhti-toukokuun elintarviketeollisuuden työtaistelut Suomessa vaikuttavat    
liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vielä kolmannella kvartaalilla.      

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden 
käsittely on kesken, mutta niillä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia  
konsernin taloudelliseen asemaan.                        


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Ruoan kulutuskysynnän odotetaan edelleen pysyvän vakaana konsernin       
kotimarkkina-alueilla ja vientimarkkinoiden ennakoidaan elpyvän jonkin verran  
loppuvuoden aikana. Liiketoiminnan tehostamisohjelmat, erityisesti Ruotsin   
rakennemuutosohjelman eteneminen sekä Suomessa suunnitellun tehostamisohjelman 
käynnistäminen, antavat pohjan konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden    
paremmalle kehitykselle. Kannattavuuden kehittyminen edellyttää lisäksi Suomen 
liiketoiminnan palautumista työmarkkinahäiriöiden vaikutuksista.        

Tätä tulevaisuusodotusta vahvistaa Baltian ja Puolan segmenttien hyvä      
tulosvauhti, mikä osaltaan tasapainottaa koko konsernin tuloskehitystä.     

Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehityksen jäätyä merkittävästi viime vuoden  
vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, arvioidaan konsernin koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin verran vuoden 2009 tasosta.      KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2010                       


KONSERNIN TULOSLASKELMA                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |      |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |  502,3 |  541,6 |  985,9 | 1 033,6 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | -479,9 |  -513,7 |  -944,0 |  -984,0 | -2 013,3 |
| ja kulut        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |   0,3 |   0,1 |   0,8 |   0,2 |   0,9 |
| osakkuusyhtiöiden   |     |     |     |     |     |
| tuloksesta       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |  -14,5 |  -13,6 |  -29,1 |  -27,2 |  -57,2 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      |   8,1 |   14,3 |   13,6 |   22,5 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |   1,3 |   1,3 |   3,5 |   3,1 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut     |  -4,9 |   -6,8 |   -9,7 |  -15,4 |  -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus         |   0,5 |   0,6 |   1,5 |   0,9 |   2,0 |
| osakkuusyhtiöiden   |     |     |     |     |     |
| tuloksista       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN  |   5,0 |   9,4 |   8,9 |   11,1 |   37,3 |
| VEROJA         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |  -0,8 |   -0,9 |   -0,6 |   -2,2 |   -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN       |   4,3 |   8,5 |   8,3 |   8,9 |   32,5 |
| VOITTO/TAPPIO     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITON /  |     |     |     |     |     |
| TAPPION JAKAUTUMINEN: |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |   3,6 |   7,5 |   7,0 |   7,6 |   29,9 |
| osakkeenomistajille  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö osakkaille |   0,7 |   1,0 |   1,2 |   1,3 |   2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   4,3 |   8,5 |   8,3 |   8,9 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,07 |   0,16 |   0,13 |   0,15 |   0,64 |
| laimentamaton (EUR),  |     |     |     |     |     |
| jatkuvat toiminnot   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,07 |   0,16 |   0,13 |   0,15 |   0,64 |
| laimennettu (EUR),   |     |     |     |     |     |
| jatkuvat toiminnot   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2010                  
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden       |   4,3 |   8,5 |   8,3 |   8,9 |   32,5 |
| voitto/tappio     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN  |     |     |     |     |     |
| ERÄT          |     |     |     |     |     |
| (verojen jälkeen):   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön |  -0,2 |   2,8 |   7,0 |   -3,6 |   1,8 |
| liittyvät muuntoerot  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |  -0,4 |   0,1 |   0,0 |   -0,1 |   0,4 |
| sijoitukset      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus   |  -1,1 |   1,0 |   -3,9 |   0,4 |   -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN  |  -1,7 |   3,9 |   3,1 |   -3,3 |   -4,8 |
| ERÄT YHTEENSÄ     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS   |   2,6 |   12,4 |   11,4 |   5,6 |   27,6 |
| YHTEENSÄ        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN   |     |     |     |     |     |
| TULOKSEN JAKAUTUMINEN: |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |   1,9 |   11,2 |   9,9 |   4,3 |   24,8 |
| osakkeenomistajille  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille  |   0,7 |   1,2 |   1,5 |   1,3 |   2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   2,6 |   12,4 |   11,4 |   5,6 |   27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Laskettaessa tunnuslukua Tulos/osake on oman pääoman ehtoisen lainan tilikauden 
aikana kertynyt korko verolla oikaistuna vähennetty tilikauden tuloksesta. Laina
ei ole vaikuttanut laimennettuun osakemäärään.                 

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  


KONSERNIN TASE                                 
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Viite |  30.6.2010 |  30.6.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet |   1. |     69,2 |     60,7 |     65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo       |   2. |     90,9 |     83,7 |     88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet |   3. |    482,3 |    467,5 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet        |    |     22,7 |     19,0 |     20,9 |
| osakkuusyhtiöissä   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut    |    |     20,6 |     19,8 |     18,2 |
| saamiset        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |    |     11,3 |     10,0 |     10,5 |
| sijoitukset      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen     |    |     13,2 |     9,7 |     12,3 |
| verosaaminen      |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT  |    |    710,2 |    670,4 |    685,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus    |   4. |    134,0 |    133,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut |    |    207,4 |    202,4 |    194,3 |
| saamiset        |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen    |    |     2,2 |     1,4 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat   |    |     2,2 |     2,2 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja        |    |     68,6 |     57,8 |     73,9 |
| pankkisaamiset     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT  |    |    414,4 |    396,9 |    389,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT         |    |   1 124,6 |   1 067,2 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT  |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma      |   5. |     66,8 |     66,8 |     66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto    |    |     74,1 |     73,8 |     74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet     |    |     -0,0 |     -0,0 |     -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto  |    |    144,4 |     99,5 |    149,7 |
| ja muut rahastot    |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot       |    |     -6,1 |    -18,3 |    -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat |    |    107,5 |     90,5 |    111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |    |    386,6 |    312,3 |    389,3 |
| osakkeenomistajien   |    |       |       |       |
| oman pääoman osuus   |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus    |    |     9,4 |     5,3 |     9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA       |    |    396,1 |    317,6 |    398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS  |    |       |       |       |
| PÄÄOMA         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen     |    |     32,5 |     33,5 |     32,2 |
| verovelka       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen     |    |    352,1 |    430,4 |    329,9 |
| korollinen vieras   |    |       |       |       |
| pääoma         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton |    |     5,0 |     4,7 |     5,9 |
| vieras pääoma     |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet    |    |     3,5 |     3,6 |     3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset     |    |     2,8 |     3,2 |     8,5 |
| varaukset       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS  |    |    395,9 |    475,3 |    380,1 |
| PÄÄOMA         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS  |    |       |       |       |
| PÄÄOMA         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen     |    |    113,5 |     65,2 |     87,5 |
| korollinen vieras   |    |       |       |       |
| pääoma         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut   |    |    213,3 |    206,1 |    202,0 |
| velat         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka     |    |     2,8 |     0,3 |     2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset     |    |     3,1 |     2,6 |     2,8 |
| varaukset       |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS  |    |    332,7 |    274,3 |    295,1 |
| PÄÄOMA         |    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT  |    |   1 124,6 |   1 067,2 |   1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| PÄÄOM |  8 | ,2 |  4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 |   | ,6 | ,3 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 010  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   | -0 | -3, |   |  | -0 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 9,9 | 1,5 | 11,4 |
| lla  |   | ,1 |  8 |   |  | ,6 |   |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tut  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tuoto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t ja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kulut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| yhtee |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| perus |   | 0 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -teis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ten  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ohjel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kuluk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| irjau |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu  |   |  |   |   |  | -0 |   |   |   | -0, | 0,0 | -1,0 |
| muuto |   |  |   |   |  | ,9 |   |   |   |  9 |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora |   |  |   |   |  |  |   |   | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,2 |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ukset |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| voitt |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o-var |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| oihin |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| ot  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| erien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| välil |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eiden |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| hanki |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nta  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| yhtiö |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -omis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tukse |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lisäy |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  |   |   |  |  |   |   | -12 | -12 | -1,3 | -13, |
| onjak |   |  |   |   |  |  |   |   | ,0 | ,0 |   |  3 |
| o   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 74 | -12 | 143 | 0, | 13 | -6, | 0,0 | 107 | 386 | 9,4 | 396, |
| PÄÄOM |  8 | ,1 | ,2 | ,5 | 0 | ,0 |  1 |   | ,5 | ,6 |   |  1 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.6. |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|    | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|    |   |  |   |   | *) |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄOM |  8 | ,5 |  2 |  7 | ,0 | ,2 | ,8 |   |  0 | ,2 |   |  7 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 009  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   | -0 | 0,3 |   |  | -0 | -2, |   | 6,8 | 4,3 | 1,3 | 5,6 |
| lla  |   | ,1 |   |   |  | ,3 |  5 |   |   |   |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tut  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tuoto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| t ja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kulut |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| yhtee |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nsä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |   | 0, |   |   |  |  |   |   |   | 0,3 |   | 0,3 |
| perus |   | 3 |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -teis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ten  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ohjel |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| mien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| kuluk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| irjau |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu  |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| muuto |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora |   |  |   |   |  |  |   |   | -1, | -1, |   | -1,2 |
| t   |   |  |   |   |  |  |   |   |  2 |  2 |   |   |
| kirja |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| ukset |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| voitt |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| o-var |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| oihin |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **)  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr |   |  | 0,2 |   |  | 2, |   |   | -2, | 0,0 |   | 0,0 |
| ot  |   |  |   |   |  | 5 |   |   |  7 |   |   |   |
| erien |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| välil |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lä  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 |   | 0,0 |
| osakk |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| eiden |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| hanki |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| nta  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär |   |  |   |   |  |  |   |   |   | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| yhtiö |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| -omis |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| tukse |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| n   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| lisäy |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| s   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  |   |   |  |  |   |   | -9, | -9, | -0,7 | -10, |
| onjak |   |  |   |   |  |  |   |   |  4 |  4 |   |  2 |
| o   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA  | 66, | 73 | -1, | 66, | 20 | 14 | -18 | 0,0 | 90, | 312 | 5,3 | 317, |
| PÄÄOM |  8 | ,8 |  7 |  7 | ,0 | ,4 | ,3 |   |  5 | ,3 |   |  6 |
| A   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 30.6. |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2009 |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4.    
Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 
7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön         
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Vähemmistön osuus, 12. Yhteensä     

*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavasta hybridilainasta.          
**) Muodostuu hybridilainalle maksetusta korosta.                

Vuoden 2009 osavuosikatsauksissa yhtiö on esittänyt nettosijoituksen suojaukseen
liittyvän arvostuksen Arvonmuutosrahastossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä    
esittämistapaa on muutettu niin, että suojaukset on kirjattu oikaisemaan    
muuntoeroja. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.     


RAHAVIRTALASKELMA                                
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |     13,6 |     22,5 |    55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon      |     -0,6 |     -2,0 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |     29,1 |     27,2 |    57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos         |     -5,8 |     2,6 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |    -25,4 |     -8,7 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot          |     3,5 |     3,1 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut          |     -9,7 |    -15,4 |    -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot              |     -0,6 |     -2,2 |    -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |     4,1 |     27,1 |    97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden         |    -35,7 |    -26,0 |    -43,7 |
| bruttoinvestoinnit        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit     |     2,3 |     1,5 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen   |     0,0 |     -0,3 |    -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet  |     0,0 |     0,0 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat         |     -1,3 |     0,0 |    -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut  |     1,1 |     0,2 |     5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -33,6 |    -24,6 |    -40,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta    |    -29,5 |     2,5 |    56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |     0,0 |     0,0 |    76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen lainan   |     0,0 |     0,0 |    -20,0 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot  |     93,8 |     32,5 |    46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |    -67,4 |    -44,9 |    -82,3 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot  |     9,5 |     28,7 |    74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |     -1,7 |    -41,6 |   -160,8 |
| takaisinmaksut          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan korot       |     0,0 |     -1,3 |    -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |    -12,0 |     -9,4 |    -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |     22,1 |    -36,0 |    -76,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos        |     -7,4 |    -33,5 |    -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.          |     75,9 |     94,4 |    94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten   |     2,3 |     -1,0 |     1,4 |
| vaikutus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.6.         |     70,8 |     59,9 |    75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   
Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.  

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton,   |     0,13 |     0,15 |    0,64 |
| euroa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa |     0,13 |     0,15 |    0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 30.6., eur 1)  |     7,16 |     7,00 |    7,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %       |     35,2 |     29,8 |    37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakkeiden   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen lukumäärä, milj. |     54,0 |     39,3 |    44,9 |
| kpl               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit käyttö-    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuteen, milj. euroa     |     36,9 |     24,5 |    41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kuu-   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausien lopun keskiarvona    |    7 136 |    7 265 |    7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta               


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                    

LAADINTAPERIAATTEET                               
HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2010 on laadittu IAS 34      
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on  
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009.     
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2009 tilinpäätöksestä.    

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit ja 
tulkinnat:                                   

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää     
tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan   
konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli 
määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus  
arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista   
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja 
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen  
tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät     
vähemmistön sijoituksen määrän.                         

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)                  
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                

--------------------------------------------------------------------------------
|           | Q2/2010 | Q2/2009 | Q1-Q2/10 | Q1-Q2/09 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |  173,5 |  190,2 |  341,3 |   365,5 |   732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |  241,9 |  264,5 |  472,3 |   502,9 |  1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |  40,2 |   40,9 |   76,0 |   78,2 |   156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |  66,0 |   60,9 |  129,9 |   117,3 |   251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segm. välinen    |  -19,3 |  -15,0 |  -33,6 |   -30,3 |   -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |  502,3 |  541,6 |  985,9 |  1 033,6 |  2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi        |  -0,1 |   6,7 |   -0,7 |   12,9 |   27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi       |   3,1 |   3,0 |   5,7 |    5,1 |   16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia       |   3,3 |   3,5 |   4,3 |    4,5 |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola        |   4,0 |   2,5 |   8,3 |    4,1 |    9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segm. välinen    |   0,0 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä  |  10,3 |   15,7 |   17,6 |   26,6 |   62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon  | **)-2,1 |   -1,4 | **)-4,0 |  *) -4,1 |  *)-7,7 |
| kulut        |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  |   8,1 |   14,3 |   13,6 |   22,5 |   55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)Sisältää ensimmäiselle neljännekselle kirjatun, entisen toimitusjohtajan   
työsuhteen päättymisestä johtuvan kertaluonteisen erokorvauksen 1,3 miljoonaa  
euroa.                                     
**) Sisältää toiselle neljännekselle kirjatun vuoden 2006 lopussa myydyn Turun 
tehdaskiinteistön maaperän puhdistuksesta aiheutuneen 0,9 miljoonan euron    
kertaluonteisen kulun.                             


TASEEN LIITETIEDOT                               


1. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    65,7 |     57,8 |     57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     4,5 |     0,2 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |     0,3 |     0,5 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)     |     0,0 |     0,0 |     2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |    -0,2 |     -0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |    -1,6 |     -1,1 |     -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään    |     0,4 |     3,4 |     2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa  |    69,2 |     60,7 |     65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


2. LIIKEARVON MUUTOKSET                             
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    88,2 |    81,7 |     81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     2,7 |     0,2 |     1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset             |     0,0 |     1,8 |     1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)      |     0,0 |     0,0 |     3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset            |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään     |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   |    90,9 |    83,7 |     88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   |    469,1 |    479,3 |    479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |     5,7 |     -3,9 |     6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            |    37,5 |     23,1 |     41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)     |     0,6 |     0,0 |     3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset           |    -2,3 |     -1,5 |     -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |    -27,9 |    -26,1 |    -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään    |    -0,4 |     -3,4 |     -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa  |    482,3 |    467,5 |    469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. VAIHTO-OMAISUUS                               
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | Q1-Q2/2010 |  Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       |    81,2 |     82,2 |     73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet      |     8,7 |     7,5 |     7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet         |    29,1 |     28,8 |     23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat             |     0,2 |     0,1 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus       |     3,9 |     4,2 |     4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut          |     3,0 |     2,1 |     2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41      |     7,9 |     8,2 |     7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     |    134,0 |    133,1 |    118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  |  Ulkona | Osake-p | Ylikurssi |  SVOP |   Omat |  Yht. |
| ja      | olevien |  ääoma | -rahasto |     | osakkeet |    |
| ylikurssiraha | osakkeid |     |      |     |     |    |
| sto      |    en |     |      |     |     |    |
|        | lukumäär |     |      |     |     |    |
|        |    ä |     |      |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |      |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2010   |  53 974 |  66,8 |   72,9 |  143,5 |   0,0 | 283,2 |
|        |   540 |     |      |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma                       


JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT                     
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimuksista johtuvat   |      |       |       |
| vastuut               |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset        |   98,8 |    110,8 |    104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |   208,0 |    177,0 |    203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset          |    10,3 |     8,6 |    10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot  |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset        |    0,0 |     0,1 |    -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |   -17,1 |    -13,4 |    -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset          |    0,0 |    -1,5 |    -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET                        
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 30.6.2010 |  30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat         |    37,4 |    37,2 |    33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset      |    50,4 |    47,3 |    55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit              |    31,4 |    23,2 |    30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset        |    20,3 |    16,1 |    20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset             |    5,0 |     5,5 |     5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit        |    11,7 |    12,7 |    12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut          |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut           |    19,6 |    19,0 |    19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut            |    41,2 |    39,1 |    40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut            |    6,2 |     4,2 |     5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille      |    18,0 |    15,2 |    34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä       |    17,6 |    18,3 |    35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |    2,1 |     1,4 |     2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |    9,0 |     8,7 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus |    0,0 |     1,3 |     1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


KERTALUONTEISET ERÄT                              
(miljoonaa euroa)                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | Q1-Q2/2010 | Q1-Q2/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet   |     - |    -4,1 |    -10,8 |
| kulut                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |     - |    0,0 |     -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn tontin maaperän       |    -0,9 |     - |      - |
| puhdistuskulu            |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät yhteensä    |    -0,9 |    -4,1 |    -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


Vantaalla 10.8.2010                               

HKScan Oyj                                   
Hallitus                                    Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää      
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218            

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja   
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja  
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä   
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1   
miljardia euroa.                                


JAKELU:                                     
Nasdaq OMX, Helsinki                              
Finanssivalvonta                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.hkscan.com