HKSCANIN HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ROSE POULTRYN OSAKKEENOMISTAJILLE SUUNNATUSTA
OSAKEANNISTA 

HKScan Oyj ("HKScan") tiedotti 29.11.2010, että tanskalainen johtava
siipikarjayritys Rose Poultry A/S ("Rose Poultry") on siirtynyt sen omistukseen
ja että osana kauppahintaa annettavien HKScanin A-sarjan osakkeiden tarkka
lukumäärä lasketaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti ja vahvistettu lukumäärä
tiedotetaan erikseen. 

Osakkeiden lukumäärä on nyt vahvistettu ja HKScanin hallitus on tänään
päättänyt Rose Poultryn osakkeenomistajille - Vinderup Poultry A/S:lle,
Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S:lle ja Hedegaard A/S:lle - suunnattavasta
osakeannista varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa
osakeantivaltuutuksen nojalla. Rose Poultryn osakkeenomistajille tarjottiin
osana kauppahintaa 1 000 000 kappaletta HKScanin A-osaketta, jotka on merkitty
tänään. Merkintähinta oli 8,00 euroa A-osakkeelta ja se maksetaan Rose Poultryn
osakkeilla. Annetut uudet A-osakkeet tuottavat samat osakasoikeudet kuin vanhat
A-osakkeet. 

Rose Poultryn osakkeiden lopullinen kauppahinta oli siten 23,9 miljoonaa euroa.
Kauppahinta koostui 15,9 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä 1 000 000
HKScanin A-sarjan osakkeesta. Kaupan yhteydessä HKScan otti myös vastatakseen
Rose Poultryn korolliset nettovelat, joiden määräksi on täsmentynyt noin 45
miljoonaa euroa. 

Osakeannissa annettava A-osakkeiden määrä vastaa noin 2,02 prosenttia HKScanin
kaikista rekisteröidyistä A-osakkeista ja 0,63 prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä annin toteuttamisen jälkeen. Osakeannin
ehdot ovat ohessa liitteenä. 

Rose Poultryn osakkeenomistajille suunnatun annin seurauksena HKScanin A-sarjan
osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 48 626 522 kappaleesta 49 626 522
kappaleeseen. Osakepääomaa ei osakeannin yhteydessä koroteta, vaan osakeannin
yhteydessä annettavien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet merkitään
kaupparekisteriin arviolta 17.12.2010. Yhtiö tulee hakemaan Nasdaq OMX Helsinki
Oy:ltä lisäerän ottamista pörssilistalle siten, että kaupankäynti osakkeilla
yhtiön vanhojen A-osakkeiden kanssa alkaa arviolta 20.12.2010, alla esitetyin
rajoituksin. Finanssivalvonta on myöntänyt poikkeusluvan esitteen
laatimisvelvollisuudesta osakeannissa annettavien uusien A-osakkeiden
listalleoton yhteydessä. 

Osakeannissa annettavia uusia A-osakkeita koskee ns. lock-up -ehto. Kaupan
toteutumispäivästä eli 29.11.2010 lähtien 21 kuukauden ajan enintään 100 000
A-osaketta voidaan luovuttaa yhden 30 päivän ajanjakson aikana muille tahoille
kuin HKScanille ilman HKScanin suostumusta. 


HKScan Oyj

Matti Perkonoja
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 


Tanskan suurin siipikarjayritys Rose Poultry tuottaa vuodessa yli 130 miljoonaa
kiloa siipikarjanlihaa, jota myydään yhtiön omalla Rose-tuotemerkillä sekä
kaupan merkeillä tuoreena, pakastettuna tai valmisteina yhtiön päämarkkinoilla
Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa. Rose Poultryllä on kolme
tuotantolaitosta Tanskassa ja yhtiö työllistää noin 1 000 henkeä. 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja
markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja
valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina
ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat.
HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää.
Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. 

JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.comLIITE - SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

HKScan Oyj:n ("HKScan") hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010
antaman osakeantivaltuutuksen nojalla 9.12.2010 päättänyt suunnatusta
osakeannista seuraavin ehdoin: 

1.1	Uudet osakkeet 

HKScan tarjoaa merkittäväksi 1 000 000 uutta yhtiön A-sarjan osaketta
("Osakkeet"). Osakkeet vastaavat noin 2,06 % yhtiön kaikista päätöshetkellä
rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja 0,64 % yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. 

1.2	Merkintäoikeus 

Osakkeet tarjotaan osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen Rose Poultry A/S:n ("Kohdeyhtiö")
osakkeenomistajien - Vinderup Poultry A/S:n, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S:n
ja Hedegaard A/S:n - merkittäviksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti. 
Osakkeenomistajien osakeyhtiölain mukaisesta merkintäetuoikeudesta poiketaan,
koska osakeanti liittyy yhtiön ja merkintään oikeutettujen välillä
toteutettavaan yrityskauppajärjestelyyn, jossa yhtiö hankkii Kohdeyhtiön
osakekannan. Kohdeyhtiön osakekanta on sovittu hankittavaksi osittain
käteisvastikkeella ja osittain antamalla vastikkeeksi yhtiön uusia A-sarjan
osakkeita. Uusina osakkeina maksettava kauppahintaosuus vastaa edellä mainittua
yhtiön 1 000 000 uutta Osaketta. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen
on siten hallituksen näkemyksen mukaan olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä
tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

1.3	Merkintähinta 

Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 8,00 euroa osakkeelta,
kokonaismerkintähinnan ollessa siten yhteensä 8 000 000 euroa. Merkintähinta
merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön ja merkintään oikeutettujen väliseen
sopimukseen. Osakkeen merkintähinta on määritetty edellä mainittujen osapuolten
välillä sovitussa kokonaisjärjestelyssä, jossa on huomioitu sekä käteisvastike
että osakevastikkeena maksettava määrä, johon vaikuttaa apporttiomaisuuden
arvostus. Hallitus on arvioinut Osakkeen merkintähinnan olevan yhtiön ja sen
osakkeenomistajien edun mukainen. 

1.4	Merkintähinnan maksaminen

Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, joka muodostuu
Kohdeyhtiön osakekannasta. Osakkeiden merkintähinnan maksuun käytettävän
apporttiomaisuuden arvostamisesta on laadittu erilliset laskelmat.
Apporttiomaisuudesta on laadittu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin
mukainen selvitys. 

Osakkeiden merkintähinta tulee maksaa Osakkeita merkittäessä.

1.5	Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen

Osakkeet on merkittävä 31.12.2010 mennessä erilliseen merkintälistaan. Merkintä
on merkitsijöiden puolelta sitova ja peruuttamaton. 
Yhtiö hyväksyy kaikki merkintäehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät.
Hallituksella on oikeus päättää nyt päätetyn osakeannin hyväksymisestä tai
hylkäämisestä kokonaan tai osittain. 

1.6	Ehdollisuus

Osakeanti on ehdollinen ja edellyttää voimaan tullakseen yhtiön ja merkintään
oikeutettujen välillä allekirjoitetun erillisen kauppakirjan ehtojen
täyttymistä. Edelleen osakeantipäätöksen voimaantulon edellytyksenä on, että
erilliset panttaussopimus ja siirtorajoitussopimus on allekirjoitettu
osapuolten välillä siten kuin asiasta on kaupan täytäntöönpanomuistiossa
tarkemmin määrätty. 

1.7	Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Merkityt ja maksetut Osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin
viipymättä niiden merkitsemisen ja maksamisen jälkeen. Osakkeet liitetään
arvo-osuusjärjestelmään niiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.
Osakkeet yhdistetään arvo-osuusjärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevaan
osakelajiin ja haetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämän kaupankäynnin
kohteeksi yhtiön muiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden
kanssa niiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Finanssivalvonta on
myöntänyt poikkeusluvan esitteen laatimisvelvollisuudesta Osakkeiden
listalleoton yhteydessä. 

1.8	Osakasoikeudet 

Osakkeiden tuottama oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
Osakkeiden kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon merkitsemisen jälkeen. 

1.9	Muut seikat 

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista
ja mahdollisista teknisistä korjauksista.