HKScan Oyj                                Pörssitiedote 27.4.2011 klo 15.10

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2011 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään HKScanin osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.5.2011.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2010, ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ehdotuksesta poiketen yhtiökokous päätti HKScanin suurimman osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan ehdotuksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä ja Otto Ramel valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi jäseneksi valittiin LSO Osuuskunnan ehdotuksesta Henrik Treschow. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Henrik Treschow on tehnyt pitkän, yli 30 vuoden uran elintarvikealalla. Viimeksi vuoteen 2007 asti hän toimi Procordia Food AB:n varatoimitusjohtajana. Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Treschow on keskittynyt hallitustyöskentelyyn useissa maa- ja metsätaloussektorin sekä elintarvikealan yrityksissä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Treschow on suorittanut MBA-tutkinnon Lundin yliopistossa.

Kaikkien hallituksen jäseniksi valittujen henkilötiedot liitetään HKScan Oyj:n internet-sivuille osoitteeseen www.hkscan.com.

 

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

 

VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.

 

VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.5.2011 alkaen.

 

 

HKScan Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa.


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com