HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011

PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011, klo 8.00

 

HKSCAN-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI

* HKScan-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 1 223,3 miljoonaan euroon (985,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu (24 %) johtui pääosin toteutetuista yrityshankinnoista. Orgaaninen kasvu valuuttakurssimuutokset eliminoiden oli noin 5 prosenttia.

* Konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa).

* Konsernin tuloksentekokykyä rasitti edelleen sianlihan heikko kannattavuus.

* HKScan–konserni on pystynyt säilyttämään ja jopa vahvistamaan markkina-asemaansa.

* Yhtiö muutti liikevoitto-ohjaustaan 26.7.2011: Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2010 tasosta.

 

HKSCAN-KONSERNI

(miljoonaa euroa)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Liikevaihto 630,6 502,3 1 223,3 985,9 2 113,9
Liikevoitto 6,7 8,1 8,0 13,6 48,0
- Liikevoitto-% 1,1 1,6 0,7 1,4 2,3
Voitto / tappio ennen veroja -0,1 5,0 -3,5 8,9 36,5
Tulos/osake, euroa 0,01 0,07 -0,05 0,13 0,52

 

HUHTI-KESÄKUU 2011

- Konsernin liikevaihto toisella neljänneksellä oli 630,6 miljoonaa euroa (502,3 milj. euroa).

- Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (8,1 milj. euroa).

- Vertailuvuoden 2010 osalta tulee huomioida Suomen työtaistelutoimenpiteiden vaikutus kvartaalilla.

- Suomessa liiketoiminnan kannattavuus jäi tavoitteista ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).

- Ruotsissa liiketoiminnan tulos parani ja liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).

- Tanskassa kannattavuus jäi tavoitteista ja liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa.

- Baltiassa ja Puolassa liiketoiminta eteni suunnitelmien mukaisesti. Baltiassa liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa) ja Puolassa 2,8 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa).

- Konsernihallinnon kulut -2,9 miljoonaa euroa (-2,1 milj. euroa) olivat poikkeuksellisen suuret johtuen konsernin kehittämisprojekteista ja muista kertaluonteisista kuluista.

 

TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:


”HKScanin alkuvuoden liiketulos oli välttävä haasteellisessa markkinatilanteessa. Sianlihan osalta vaikea kansainvälinen markkinatilanne jatkuu edelleen. Liharaaka-aineiden sekä muiden tuotantopanosten hintojen nousu on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta HKScanin kaikilla markkina-alueilla.

Lihatuotteiden tuottaminen HKScanin päämarkkina-alueilla on kalliimpaa kuin Euroopan suurissa maatalousmaissa. Työkustannusten joustamattomuus korostuu avoimessa markkinakilpailutilanteessa. Jatkuessaan nykytilanne vähentää näillä alueilla tuotetun ruoan määrää. Tilanne on hälyttävä tällä hetkellä erityisesti sianlihassa, joka on yhtiön käyttämistä lihalajeista selkeimmin kansainvälisen kilpailun piirissä. Koko elintarvikeketjun kehittäminen aina alkutuotannosta lähtien on tärkeää alan tulevaisuudelle.

HKScan toimii liha-alalla vastuullisesti. Sen perustan luo tehokas, läpinäkyvä ja vastuullisesti toimiva tuotantoketju. Vaikka HKScan on kansainvälisesti toimiva yritys, se tarjoaa markkina-alueidensa kuluttajille lähellä tuotettua, turvallista ja luotettavaa paikallisiin makutottumuksiin sopivaa ruokaa, jonka alkuperä on jäljitettävissä aina tilalle asti. Vain koko tuotetarjooman kehittäminen kuluttajan ja kaupan odotusten mukaisesti varmentaa liiketoiminnan oikeansuuntaisen kehittymisen.

Konsernin liiketoimintojen kannattavuus HKScanin markkina-alueilla on haastava. Meneillään olevat ja lähitulevaisuuteen suunnitellut kehittämis- ja tehostamistoimet parantavat läpivietyinä yhtiön kannattavuutta. Toimialan kilpailutilanne kiristyy. Parhaiten markkinassa selviytyvät tilanteeseen nopeasti reagoivat toimijat.”

 

MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Liikevaihto 207,9 173,5 395,9 341,3 718,5
Liikevoitto 0,7 -0,1 0,1 -0,7 10,7
- Liikevoitto-% 0,3 -0,1 0,0 -0,2 1,5

 

Suomessa liikevaihto toisella neljänneksellä oli 207,9 miljoonaa euroa (173,5 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvatti Järvi-Suomen Portti Oy:n konsolidointi konserniin vuoden alusta. Vertailuvuoden 2010 osalta tulee huomioida työtaistelutoimenpiteiden vaikutus kvartaalilla. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).

Suomessa liiketoiminnan kannattavuutta toisella kvartaalilla heikensi pitkään jatkuneet sianlihantuotannon vaikeudet sekä sianlihan heikko hintataso vienti- ja kotimarkkinoilla. Myyntihintojen korotusten lisäksi tilannetta Suomessa korjataan sopeuttamalla hallitusti sianlihan tuotantomääriä. 

Helmikuussa markkinoille tuodun HK Rypsiporsaan vastaanotto asiakkaiden ja kuluttajien keskuudessa on ollut erinomainen. Siipikarjanlihan sekä lihavalmisteiden osalta toinen neljännes eteni suunnitelmien mukaisesti. Siipikarjanlihan tuotantomääriä ensimmäisen kvartaalin aikana vaivannut niukkuus on toisen kvartaalin aikana saatu vastaamaan kysyntää. HK Ruokatalo on alkuvuoden aikana vahvistanut osuuttaan kokonaismarkkinasta.

HK Ruokatalon vuosia 2011–2013 koskeva tuottavuusohjelma etenee ja sikojen leikkuu keskitetään yhtiön Forssan tuotantolaitokselle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Outokummun nautateurastamon investointi on valmistunut kesän aikana. Investoinnin myötä laitoksen käsittelykapasiteettia pystytään nostamaan ja parantamaan kannattavuutta naudan osalta. 

Järvi-Suomen Portti Oy ilmoitti kesäkuussa käynnistävänsä kehittämisohjelman, jolla se nostaa tuotannon tehokkuutta Mikkelin Tikkalassa sijaitsevan tuotantolaitoksen kapasiteetin hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin. Kehitystoimien ensimmäisessä vaiheessa toimintaa sopeutetaan siten, että päällekkäisyyksiä HKScan Finlandin toimintojen kanssa puretaan ja toimintaa keskitetään parhaiten osaaville yksiköille Suomessa. Kehittämisohjelman henkilöstövaikutukset täsmentyvät kesäkuussa aloitettujen yt-neuvottelujen aikana.

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Liikevaihto 263,0 241,9 515,4 472,3 997,1
Liikevoitto 4,0 3,1 4,3 5,7 20,4
- Liikevoitto-% 1,5 1,3 0,8 1,2 2,0

 

Ruotsissa liiketoiminnan kannattavuus parani vertailukaudesta toisella neljänneksellä. Liikevaihto oli 263,0 miljoonaa euroa (241,9 milj. euroa) ja liikevoitto 4,0 miljoona euroa (3,1 milj. euroa). Liikevaihto kruunuissa laskettuna oli edellisvuoden tasolla.

Kilpailun kiristymisestä huolimatta Scan AB:n toinen kvartaali eteni Ruotsissa kaupallisesti suunnitelmien mukaisesti.

Scanin käynnissä oleva tehostamisohjelma etenee. Linköpingissä sijaitsevan nautojen uuden leikkuulinjan käynnistämisestä on aiheutunut edelleen jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia.

Tarjonnan niukkuus ruotsalaisesta naudan- ja sianlihasta on nostanut paikallisen raaka-aineen hankintahintoja ja toisaalta vahva kruunu on vaikuttanut tuontiraaka-ainemäärien kasvuun. Erityisesti naudanlihassa tuonnin osuus on kasvanut edelleen. Tuontinaudan osuus on jo yli 50 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Sianlihan alkutuotannon osalta tuotantomäärät ovat laskeneet noin viisi prosenttia. Ruotsalaiseen liharaaka-aineeseen pohjautuvan tuotannon kilpailukyky on tällä hetkellä heikko.

 

MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Liikevaihto 55,9 - 113,5 - 21,8*)
Liikevoitto -0,5 - -1,0 - -0,0*)
- Liikevoitto-% -1,0 - -0,9 - 0,0*)

*)Rose Poultry A/S on konsolidoitu HKScan-konserniin 29.11.2010 alkaen.

 

Tanskassa Rose Poultryn liikevaihto oli 55,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa.

Viime marraskuussa HKScan-konserniin liitetyn Rose Poultry A/S:n integraatio on käynnissä. Jatkossa tavoitteena on Rose Poultryn tuoretuotteiston kehittämisen kautta parantaa yhtiön kannattavuutta ja vahvistaa yrityksen asemaa entisestään erityisesti sen kotimarkkinoilla Tanskassa, Ruotsissa ja Isossa Britanniassa.

Rose Poultry keskittää ja tehostaa toimintaansa Vinderupissa ja Skovsgaardissa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa. Siipikarjan teurastukset Etelä-Tanskassa sijaitsevassa Padborgin tuotantolaitoksessa ovat toisen kvartaalin aikana päättyneet huhtikuisen ilmoituksen mukaisesti.

 

MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa)

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Liikevaihto 44,1 40,2 83,5 76,0 160,4
Liikevoitto 2,7 3,3 3,6 4,3 8,7
- Liikevoitto-% 6,1 8,1 4,3 5,7 5,4

 

Baltian markkina-alueen liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa (40,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut AS Jelgavas Galas Kombinatsin konsolidointi konserniin 1.7.2010 alkaen. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa).

Baltiassa lihatuotteiden kulutus on toipumassa maltillisesti talouden kasvun myötä. HKScanin liiketoiminta Baltiassa on edennyt vakaasti. Kehittämisen painopiste on ollut tuotevalikoimassa ja operatiivisessa tehokkuudessa.

Baltiassa voimistuva inflaatio on nostanut nopeasti raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hintoja. Myös henkilöstökulujen osalta on painetta nousuun. Näistä haasteista huolimatta liiketoimintaa on Baltiassa sopeutettu vallitsevaan markkinatilanteeseen hyvin.

 

MARKKINA-ALUE PUOLA

(miljoonaa euroa)

*) Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
           
Liikevaihto 77,0 66,0 147,5 129,9 279,3
Liikevoitto 2,8 4,0 5,8 8,3 15,5
- Liikevoitto-% 3,6 6,1 3,9 6,4 5,6

*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.

 

Puolassa liiketoiminta on edennyt odotusten mukaisesti, vaikka myös Puolassa sianlihan heikko kannattavuus ja kohonneet tuotantokustannukset rasittavat liiketoimintaa. Sokolówin liikevaihto oli 77,0 miljoonaa euroa(66,0 milj. euroa) ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa).

Sokolówin myynti perinteisiin ja nykyaikaisiin vähittäiskaupan super- ja hypermarketteihin kehittyivät alkuvuonna odotetusti. Myyntiä vauhdittivat onnistunut grillituotteiden myynti toisella neljänneksellä sekä laajat markkinointikampanjat. 

Merkittävin tuotannollinen kehittämiskohde on ollut Sokolów Podlaskin tuotantolaitos, jota uudistetaan lähivuosien aikana.

 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

HKScan Finland Oy:n ja Osuuskunta Karjaportin perustama yhtiö Järvi-Suomen Portti Oy aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Yhtiö jatkaa ja kehittää lihavalmistetuotantoa Osuuskunta Karjaportin omistamalla tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa. HKScan Finland nosti omistusosuutensa yhtiöstä 100 prosenttiin katsauskauden aikana. 

HK Ruokatalo keskitti lihan hankinnan ja alkutuotannon sekä rehukaupan yhteen yhtiöön vuoden 2011 alusta lähtien. Rehuyhtiö Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun alkutuotannon tehtävät siirrettiin LSO Foodsiin, jonka nimi vaihtui samalla HK Agriksi.

 

MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

KTM Sirpa Laakso aloitti HKScan Oyj:n henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 13.1.2011. Laakso vastaa HKScanin HR-toiminnoista ja niiden kehittämisestä konsernin kaikilla markkina-alueilla. Hän raportoi toimitusjohtaja Matti Perkonojalle.

HKScan Oyj:n hallinto- ja lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti 10.5.2011 alkaen varatuomari Markku Suvanto. Hän on toiminut vuodesta 2009 HKScan-konsernin lakimiehenä. Suvanto vastaa HKScan-konsernin lakiasioista sekä ulkoisen hallinnon osalta viranomaissuhteiden järjestämisestä ja konsernin sisäisen hallinnon järjestämisestä sekä niiden toimivuudesta. Markku Suvanto raportoi toimitusjohtaja Matti Perkonojalle.

 

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2011 toisella neljänneksellä olivat 17,3 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa). Koko tammi-kesäkuun 2011 bruttoinvestoinnit olivat 32,4 miljoonaa euroa (36,9 milj. euroa). Ne jakaantuivat tuotannollisiin kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 10,3 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa), Ruotsi 5,7 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa), Tanska 2,8 miljoonaa euroa (- milj. euroa) ja Baltia 6,3 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa). HKScanin osuus Sokolówin investoinneista Puolassa oli 7,2 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa).

Suomessa merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Järvi-Suomen Portin tuotantolinjojen uudistuksiin, HK Ruokatalon Outokummun nautateurastamon laajennukseen ja Euran lisäkapasiteettiin. Ruotsissa Scanin sikojen teurastusprosessin kehittämisinvestoinnit Kristianstadissa sekä Pärsonsin uuden leikkelelinjan investointi Halmstadissa jatkuivat. Tanskassa investoinnit liittyivät Rose Poultry A/S:n integrointiin sekä tuotantolinjojen uudistamiseen tehokkuuden ja kasvun varmistamiseksi. Baltiassa merkittävimmät investoinnit liittyivät Rigas Miesnieksin tuotannon siirtoon Jelgavan uuteen tuotantolaitokseen, valmistuskapasiteetin varmistamiseksi tehtyihin tuotantolinjojen uudistuksiin Rakveressa sekä Talleggin tuotannon rakenneohjelmaan. Puolassa merkittävin investointikohde oli Sokolów Podlaskin tuotantolaitoksen kehittäminen.

Konsernilla oli korollista velkaa kesäkuun lopussa 508,7 miljoonaa euroa (465,6 milj. euroa). Lainamäärän kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q2/2010) verrattuna johtuu pääosin marraskuussa 2010 toteutetusta Rose Poultry–kaupasta. Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 514,2 miljoonaa euroa. Lainamäärän lasku vuodenvaihteesta on pääosin laskennallista johtuen Ruotsin kruunun heikkenemisestä.

Rahan hinnan noususta ja lainamäärän kasvusta johtuen nettorahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta merkittävästi ja olivat tammi-kesäkuussa 12,9 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.6.2011 oli 171,9 miljoonaa euroa (212,0 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 39,9 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 60,0 miljoonaa euroa (23,0 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 33,7 prosenttia (35,2 %). Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 34,0 prosenttia.

 

YHTIÖN OMAT OSAKKEET

HKScanin hallussa oli 30.6.2011 yhteensä 53 734 omaa A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,30 miljoonaa euroa (á 5,56 euroa). Osuus kaikista osakkeista oli 0,10 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta osinkoa.
 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 27.4.2011 emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksesta poiketen yhtiökokous päätti HKScanin suurimman osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan ehdotuksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä ja Otto Ramel valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi jäseneksi valittiin LSO Osuuskunnan ehdotuksesta Henrik Treschow. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

Yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

 

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

(1) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.

(2) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

 

HENKILÖSTÖ

HKScan-konsernin palveluksessa työskenteli tammi-kesäkuussa 2011 keskimäärin 8 594 henkilöä (7 446 Q1-Q2/2010).

Henkilöstön lisäys johtui vuonna 2010 toteutetuista yritysjärjestelyistä. Tanskalainen Rose Poultry A/S ja latvialainen Jelgavas Galas Kombinats A/S tulivat konserniin vuoden 2010 jälkipuolella ja Järvi-Suomen Portti Oy vuoden 2011 alussa. Vertailuluvuissa Q1-Q2/2010 ei näin ollen ole näiden kolmen yhtiön henkilöstömääriä.

 

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:

 

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010
Suomi 2 773 2 496
Ruotsi 3 008 3 139
Tanska 908 -
Baltia 1 905 1 811

Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 6 192 (5 615) henkilöä.

 

Henkilöstö jakaantui kesäkuun lopussa maittain seuraavasti:

  30.6.2011 30.6.2010
Suomi 34,9 % 36,2 %
Ruotsi 32,7 % 37,2 %
Viro 17,5 % 20,4 %
Tanska 10,2 % 0,7 %
Latvia 2,5 % 2,2 %
Puola (Scan) 1,6 % 2,7 %
muut maat 0,6 % 0,7 %

 

Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 363 (5 890) henkilöä.

 

 

LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden, erityisesti suomalaisen ja ruotsalaisen sianlihan, hintakehitykseen ja saatavuuteen. Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy Suomessa ja Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien sekä Tanskassa Rose Poultry -yrityskaupan integraation onnistumiseen.

Maailmantalouden haasteet jatkuvat. Suuret heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa ja korkotason nousu voivat vaikuttaa konsernin kilpailukykyyn, liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä, aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan vientimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

(1) Yhtiö tarkensi vuoden 2011 liikevoittoennustettaan 26.7.2011. Yhtiön johdon käsityksen mukaan aiemmin ennakoidusta liikevoittotasosta jäädään sianlihan vaikean kansainvälisen markkinatilanteen sekä raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten korkean hintatason jatkuessa. HKScan Oyj ennakoi 6.5.2011 julkistetussa Q1-osavuosikatsauksessa että ”konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2010 tasosta”.

HKScan muutti aiemmin antamaansa ennustetta seuraavasti:
HKScan-konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän
vuoden 2010 tasosta.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Lihan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän edelleen vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla. HKScanin liiketoiminnan hajautettu rakenne eri tuoteryhmiin ja eri maantieteellisiin alueisiin ja käynnistetyt tehostamisohjelmat Suomessa ja Ruotsissa antavat pohjan konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden paremmalle kehitykselle.

Sianlihan vaikea kansainvälinen markkinatilanne jatkuu kuluvan vuoden ajan HKScanin kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Suomessa. Pitkään jatkunut kannattavuuskriisi muuttaa pysyvämmin koko tuotantoketjun rakenteita ja tuotantovolyymeja. Sianlihan osalta kannattavuutta yhtiö korjaa myyntihintojen korotuksilla ja hankintamäärien hallitulla sopeuttamisella. 

Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2010 tasosta.

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.6.2011

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(miljoonaa euroa)

  Viite Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
             
LIIKEVAIHTO   630,6 502,3 1 223,3 985,9 2 113,9
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -605,8 -479,9 -1 179,4 -944,0 -2 006,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksista  
 
0,2 0,3  
0,4
 
 
0,8
1,8
Poistot ja arvonalentumiset   -18,3 -14,5 -36,3 -29,1 -61,5
LIIKEVOITTO   6,7 8,1 8,0 13,6 48,0
             
Rahoitustuotot   1,9 1,3 3,5 3,5 8,1
Rahoituskulut   -9,5 -4,9 -16,4 -9,7 -21,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,8 0,5 1,4  
1,5
 
2,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   -0,1 5,0 -3,5 8,9 36,5
             
Tuloverot   1,1 -0,8 1,8 -0,6 -5,7
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   1,0 4,3 -1,7 8,3 30,8
             
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille   0,6 3,6 -2,5 7,0 27,9
Määräysvallattomil-le omistajille   0,4 0,7 0,8 1,2 2,9
Yhteensä   1,0 4,3 -1,7 8,3 30,8
             

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

 

Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake  
0,01
0,07 -0,05 0,13 0,52
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake  
0,01
0,07 -0,05 0,13 0,52

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.

(miljoonaa euroa)

 

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
Tilikauden voitto / tappio 1,0 4,3 -1,7 8,3 30,8
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2,8 -0,2 -1,7 7,0 13,5
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0
Rahavirran suojaus -1,7 -1,1 1,0 -3,9 1,8
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -4,5 -1,7 -0,8 3,1 15,4
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3,5 2,6 -2,5 11,4 46,1
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,0 1,9 -3,2 9,9 42,6
Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,7 0,8 1,5 3,5
Yhteensä -3,5 2,6 -2,5 11,4 46,1
           

 

 

KONSERNIN TASE

(miljoonaa euroa)

  Viite 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 75,0 69,2 77,1
Liikearvo 3. 99,4 90,9 100,4
Aineelliset hyödykkeet 4. 530,2 482,3 537,8
Osuudet osakkuusyrityksissä   27,9 22,7 27,0
Myynti- ja muut saamiset   29,0 20,6 25,3
Myytävissä olevat sijoitukset   12,1 11,3 13,1
Laskennallinen verosaaminen   14,8 13,2 14,4
PITKÄAIKAISET VARAT   788,4 710,2 795,0
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 174,3 134,0 159,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset   227,9 207,4 240,6
Tuloverosaaminen   4,4 2,2 0,3
Muut rahoitusvarat   0,4 2,2 3,9
Rahat ja pankkisaamiset   43,6 68,6 69,5
LYHYTAIKAISET VARAT   450,5 414,4 474,1
         
VARAT   1 238,8 1 124,6 1 269,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 74,1 73,4
Omat osakkeet   -0,0 -0,0 -0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   162,3 144,4 154,4
Muuntoerot   -2,0 -6,1 0,6
Kertyneet voittovarat   105,3 107,5 124,4
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus   405,8 386,6 419,6
Määräysvallattomien omistajien osuus   10,9 9,4 11,1
OMA PÄÄOMA   416,7 396,1 430,6
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   37,3 32,5 38,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   407,6 352,1 361,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   12,6 5,0 12,4
Pitkäaikaiset varaukset   1,4 2,8 2,4
Eläkevelvoitteet   3,0 3,5 3,1
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   461,9 395,9 418,0
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   101,1 113,5 153,0
Ostovelat ja muut velat   255,1 213,3 262,5
Tuloverovelka   3,2 2,8 2,7
Lyhytaikaiset varaukset   0,8 3,1 2,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   360,2 332,7 420,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 238,8 1 124,6 1 269,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(miljoonaa euroa)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6
Tilikauden tulos                 -2,5 -2,5 0,8 -1,7
Muuntoerot   0,0 0,0     0,2 -2,6   0,8 -1,6 -0,1 -1,7
Myytävissä olevat sijoitukset                   0,0   0,0
Rahavirran suojaus     1,0             1,0   1,0
Kauden laaja tulos yhteensä   0,0 1,0     0,2 -2,6   -1,7 -3,2 0,8 -2,5
Muu muutos                        
Suorat
kirjaukset voitto-varoihin
                1,5 1,5   1,5
Siirrot erien välillä           6,8     -6,8 0,0   0,0
Osakeanti                   0,0   0,0
Omien osakkeiden hankinta                   0,0   0,0
Tytäryhtiö-omistuksen lisäys                   0,0   0,0
Osingonjako                 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0
OMA PÄÄOMA 30.6.2011 66,8 73,4 -5,5 143,5 0,0 24,4 -2,0 0,0 105,3 405,8 10,9 416,7

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
                         
Tilikauden tulos                 7,0 7,0 1,2 8,3
Muuntoerot   -0,1 0,0     -0,6 7,0   0,4 6,7 0,3 7,0
Myytävissä olevat sijoitukset     0,0             0,0   0,0
Rahavirran suojaus     -3,9             -3,9   -3,9
Kauden laaja tulos yhteensä   -0,1 -3,8     -0,6 7,0   7,5 9,9 1,5 11,4
Osakeperus-teisten ohjelmien kulukirjaus   0,0               0,0   0,0
Muu muutos           -0,9       -0,9 -0,0 -1,0
Suorat kirjaukset voitto-varoihin                 0,4 0,4 -0,2 0,2
Siirrot erien välillä                   0,0   0,0
Osakeanti                   0,0   0,0
Omien osakkeiden hankinta                   0,0   0,0
Tytäryhtiöomistuksen lisäys                   0,0   0,0
Osingonjako                 -12,0 -12,0 -1,3 -13,3
OMA PÄÄOMA 30.6.2010 66,8 74,1 -12,2 143,5 0,0 13,0 -6,1 0,0 107,5 386,6 9,4 396,1

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Määräysvallattomien omistajien osuus, 12. Yhteensä

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Liiketoiminta      
Liikevoitto 8,0 13,6 48,0
Oikaisut liikevoittoon -0,1 -0,6 -4,6
Poistot 36,3 29,1 61,5
Varausten muutos -2,7 -5,8 -7,9
Käyttöpääoman muutos -10,6 -25,4 -3,7
Rahoitustuotot 3,4 3,5 8,1
Rahoituskulut -15,1 -9,7 -21,9
Verot -1,9 -0,6 -5,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 17,3 4,1 73,8
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -31,7 -35,7 -73,6
Käyttöomaisuuden myynnit 1,0 2,3 7,0
Investoinnit tytäryritykseen 0,0 0,0 -25,2
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,2 0,0 -1,6
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 0,0 1,3
Myönnetyt lainat -2,1 -1,3 -1,0
Lainasaamisten takaisinmaksut 1,1 1,1 1,2
Investointien nettorahavirta -31,9 -33,6 -91,9
       
Rahavirta ennen rahoitusta -14,6 -29,5 -18,1
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 28,0 93,8 169,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -81,8 -67,4 -159,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 109,7 9,5 45,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -57,7 -1,7 -33,0
Maksetut osingot -12,1 -12,0 -11,9
Omien osakkeiden hankkiminen 0,0 0,0 -0,0
Rahoituksen nettorahavirta -13,9 22,1 11,1
       
Rahavarojen muutos -28,5 -7,4 -7,0
       
Rahavarat 1.1. 73,4 75,9 75,9
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1,0 2,3 4,5
Rahavarat 30.6. 43,9 70,8 73,4

 

TUNNUSLUVUT

 

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,05 0,13 0,52
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,05 0,13 0,52
Oma pääoma/osake 30.6., euroa 7,38 7,16 7,63
Omavaraisuusaste, % 33,7 35,2 34,0
Osakeantioikaistu osakkeiden      
keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 55,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-      
omaisuuteen, milj. euroa 32,4 36,9 70,7
Henkilöstö keskimäärin kuu-      
kausien lopun keskiarvona 8 594 7 136 7 491

 

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1 – 30.6.2011 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2010 tilinpäätöksestä. 

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2011 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit ja –tulkinnat:

- Muutos IAS 32:een, Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (voimaan 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeita koskevien optioiden, merkintäoikeuksien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyä (luokittelua). Muutokset eivät vaikuta konsernin raportointiin.

- IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla (voimaan 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Muutokset eivät vaikuta konsernin raportointiin.

- Muutokset tulkintaan IFRIC 14, Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella korjataan ei-toivottu vaikutus, joka on seurannut tulkinnasta IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Muutosten jälkeen yritykset saavat merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suoritettuja vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Muutokset eivät vaikuta konsernin raportointiin.

- Uudistettu IAS 24, Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Lähipiirin määritelmää täsmennetään, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset muuttuvat.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)

Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

 

  Q2/2011 Q2/2010 Q1-Q2/11 Q1-Q2/10 2010
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 207,9 173,5 395,9 341,3 718,5
- Ruotsi 263,0 241,9 515,4 472,3 997,1
- Tanska 55,9 - 113,5 - 21,8
- Baltia 44,1 40,2 83,5 76,0 160,4
- Puola 77,0 66,0 147,5 129,9 279,3
- Segmenttien välinen -17,4 -19,3 -32,4 -33,6 -63,3
Konserni yhteensä 630,6 502,3 1 223,3 985,9 2 113,9
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 0,7 -0,1 0,1 -0,7 10,7
- Ruotsi 4,0 3,1 4,3 5,7 20,4
- Tanska -0,5 - -1,0 - -0,0
- Baltia 2,7 3,3 3,6 4,3 8,7
- Puola 2,8 4,0 5,8 8,3 15,5
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 9,6 10,3 12,7 17,6 55,2
           
Konsernihallinnon kulut -2,9 *-2,1 -4,7 -4,0 *-7,2
Konserni yhteensä 6,7 8,1 8,0 13,6 48,0

* Sisältää toisella neljänneksellä kirjatun myydyn tontin maaperän puhdistuskulut 0,9 miljoonaa euroa.

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Myydyn tontin maaperän puhdistuskulut *) - -0,9 -0,9
Tuotantolaitosten myyntivoitot *) - - 7,9
Kertaluonteiset erät yhteensä - - 7,0

*) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”.

 

 

TASEEN LIITETIEDOT

 

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,1 65,7 65,7
Muuntoerot -1,5 4,5 8,1
Lisäykset 0,7 0,3 1,2
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 4,2
Vähennykset -0,1 -0,2 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -1,9 -1,6 -3,5
Siirto toiseen tase-erään 0,7 0,4 1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 75,0 69,2 77,1

 

 

3. LIIKEARVON MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 100,4 88,2 88,2
Muuntoerot -1,4 2,7 4,2
Lisäykset 0,4 0,0 1,3
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 6,8
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 99,4 90,9 100,4

 

 

4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 537,8 469,1 469,1
Muuntoerot -1,8 5,7 17,4
Lisäykset 30,3 37,5 71,6
Lisäykset (yritysostot) 0,7 0,6 43,0
Vähennykset -0,9 -2,3 -2,4
Poistot ja arvonalentumiset -34,4 -27,9 -59,5
Siirto toiseen tase-erään -1,5 -0,4 -1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 530,2 482,3 537,8

 

 

5. VAIHTO-OMAISUUS

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Aineet ja tarvikkeet 86,3 81,2 88,8
Keskeneräiset tuotteet 11,2 8,7 8,8
Valmiit tuotteet 58,3 29,1 45,7
Tavarat 0,0 0,2 0,0
Muu vaihto-omaisuus 8,1 3,9 6,2
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 2,2 3,0 2,6
Elävät eläimet IFRS 41 8,2 7,9 7,6
Vaihto-omaisuus yhteensä 174,3 134,0 159,9

 

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

Osakepääoma ja
ylikurssirahasto
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto SVOP Omat osakkeet Yht.
             
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8
30.6.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

 

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT

(miljoonaa euroa)

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut      
       
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 77,1 98,8 149,9
Korkojohdannaiset 276,5 208,0 247,0
Sähköjohdannaiset 10,4 10,3 10,2
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,4 0,0 -0,3
Korkojohdannaiset -12,2 -17,1 -16,8
Sähköjohdannaiset 0,5 0,0 2,2

 

 

KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 39,6 37,4 56,1
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 63,4 50,4 48,9
- pantit 6,3 31,4 20,8
- yrityskiinnitykset 44,6 20,3 47,3
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,3 5,0 5,3
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 14,0 11,7 13,8
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 25,8 19,6 25,5
Vuokravastuut 62,9 41,2 56,3
Muut vastuut 20,3 6,2 6,5

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

(miljoonaa euroa)

  Q1-Q2/2011 Q1-Q2/2010 2010
Myynnit osakkuusyhtiöille 29,5 18,0 40,4
Ostot osakkuusyhtiöiltä 24,8 17,6 35,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,7 2,1 1,8
Ostovelat ja muut velat 8,7 9,0 8,8

 

 

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Vantaalla 10.8.2011

 

HKScan Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa.

 

JAKELU:

Nasdaq OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com