* HKScan-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 1 841,4 miljoonaan euroon (1 518,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli 21 %.

 

* Konsernin tammi-syyskuun liikevoitto oli 22,1 miljoonaa euroa (32,3 milj euroa).

 

* Sianlihaliiketoiminnan pitkään jatkuneet vaikeudet alkoivat helpottua katsausjakson loppupuoliskolla.

 

* HKScanin myynti kuluttajamarkkinoilla vahvistui edelleen. Konsernin markkina-asemat olivat vakaat, osin kasvussa.

 

* Yhtiö pitää ennallaan Q2-osavuosikatsauksessa antamansa ohjeistuksen: Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2010 tasosta.

 

HKSCAN-KONSERNI

(miljoonaa euroa)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Liikevaihto 618,1 532,4 1 841,4 1 518,3 2 113,9
Liikevoitto 14,0 18,8 22,1 32,3 48,0
- Liikevoitto-% 2,3 3,5 1,2 2,1 2,3
Voitto / tappio ennen veroja 5,6 16,5 2,2 25,3 36,5
Tulos/osake, euroa 0,09 0,24 0,05 0,37 0,52

 

 

HEINÄKUU-SYYSKUU 2011

 

- Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 16,2 % ja oli 618,1 miljoonaa euroa (532,4 milj. euroa).

- Liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (18,8 milj. euroa).

- Suomessa kannattavuus parani selkeästi alkuvuodesta. Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa).

- Ruotsissa liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa). Operatiivinen liikevoitto oli viime vuotta parempi, kun otetaan huomioon vertailuvuoden kertaluonteiset erät.

- Tanskassa kannattavuus jäi tavoitteista ja liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa. Tanskassa jakson tulosta rasitti liiketoiminnan kehittämisohjelma.

- Baltiassa liikevoitto kasvoi merkittävästi 3,4 miljoonaan euroon (2,5 milj. euroa).

- Puolassa liiketoiminta eteni suunnitelmien mukaisesti ja liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa).

 

 

TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:

 

”HKScanin vuoden 2011 kolmas kvartaali toteutui suunnitellusti ja konsernin liiketoiminnan kannattavuus vahvistui vaikean alkuvuoden jälkeen.  Maailmantalouden lähitulevaisuuden kehitykseen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta yhtiön tuotteiden kulutuskysyntä on pysynyt vakaana. Konsernin tuotetarjooman laajuus tasapainottaa myyntivolyymejä myös talouden laskusuhdanteessa.

 

Ylivoimaisesti haastavimman osan HKScanin liiketoiminnasta on muodostanut sianlihaan perustuvan liiketoiminnan ohjaus, erityisesti konsernin päämarkkina-alueilla. Selkeimmin kansainvälisen kilpailun piirissä oleva tuotanto on kuluvan vuoden aikana kärsinyt eurooppalaisen ylituotannon haasteista ja kansainvälisten vientimarkkinoiden matalasta hintatasosta.

 

Sianlihan vientimarkkinoiden elpyminen Kaukoidässä syyskuukausien aikana ja elpymisen aikaansaama positiivinen kannattavuuskehitys näkyvät HKScanin tulevien kuukausien liiketoiminnan tuloksessa.

 

Suomessa käynnissä oleva sianlihantuotannon siirtyminen ohjatumpaan ja pitkäjänteisempään sopimustuotantoon helpottaa merkittävästi liiketoiminnan johtamista, myyntivolyymien hallintaa ja toiminnan tehostamista.

 

Lihantuotannon merkittävimpien kustannuserien, rehun ja energian, hintakehityksen ennustettavuuden haasteellisuus jatkuu.

 

Perustan HKScanin liiketoimintayksiköiden tuotantoketjujen ja tuotteistojen kehityksessä muodostavat eri kuluttajaryhmien odotukset: tuotteiden kokonaislaatu ja maku, tuoteturvallisuus, toiminnan läpinäkyvyys ja tuotantoeläinten ja ympäristön hyvinvointi.

 

Vahvistumassa olevat kuluttajatrendit; paikallisuus, luonnonmukaisuus ja herkullisuus, perustuvat edellä mainittuihin odotuksiin. HKScan-konserni kehittää kokonaispalveluaan ja tuotetarjoomaansa näiden kuluttajaodotusten pohjalta.”

 

 

MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Liikevaihto 199,0 179,0 594,9 520,3 718,5
Liikevoitto 4,8 6,8 4,9 6,0 10,7
- Liikevoitto-% 2,4 3,8 0,8 1,2 1,5

 

Suomessa liikevaihto kasvoi 11,2 % ja oli kolmannella neljänneksellä 199,0 miljoonaa euroa (179,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvusta noin puolet johtui Järvi-Suomen Portti Oy:n liittämisestä konserniin vuoden alusta. Liikevoitto oli kvartaalilla 4,8 miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa).

 

Liiketoiminnan kannattavuus oli edelleen vaatimattomalla tasolla pitkään jatkuneiden sianlihatuotannon haasteiden sekä koti- että vientimarkkinoiden matalan myyntihintatason vuoksi. Tuotannonohjausta on tehostettu, hinnankorotuksia on tehty ja vientimarkkinat ovat elpymässä.

 

Helmikuussa lanseeratun HK Rypsiporsaan kuluttajakysyntä on jatkunut erinomaisena. Rypsiporsaan menestyksen myötä suomalaisen sianlihan kulutus on noussut uudelle tasolle. Sianlihan kokonaiskulutus on Suomessa kasvanut n. 5 prosenttia kuluvan vuoden aikana (TNS Gallup, Lihabarometri).

 

Kaupallinen menestys Suomessa kesäjaksolla oli hyvä ja HK Ruokatalon osuus kokonaismarkkinasta kasvoi.

 

HK Ruokatalon tuottavuusohjelma on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kuluneen kvartaalin aikana sikojen leikkuuta on keskitetty Forssan tuotantolaitokselle.

 

Järvi-Suomen Portti Oy vahvisti syksyllä lähitulevaisuuden kehittämisohjelmaansa, jossa Mikkelin Tikkalassa sijaitsevan tuotantolaitoksen tehokkuutta parannetaan, uudelleen organisoidaan ja puretaan toimintojen välisiä päällekkäisyyksiä HKScan Finlandin ja Järvi-Suomen Portin välillä. Merkittävin lähiajan toimintojen muutos on Mikkelin logistiikkatoimintojen siirto HK Ruokatalon Vantaan laitokselle vuoden 2012 alkupuolella. Tehostamisohjelman vuosittaiseksi kokonaishyödyksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa.

 

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Liikevaihto 254,7 249,8 770,1 722,1 997,1
Liikevoitto 5,4 6,6 9,7 12,3 20,4
- Liikevoitto-% 2,1 2,6 1,3 1,7 2,0

 

Ruotsissa liikevaihto kasvoi prosentin ja oli kolmannella neljänneksellä 254,7 miljoonaa euroa (249,8 milj.euroa) ja liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa). Liikevaihto kruunuissa laskettuna oli edellisen vuoden tasoa. Operatiivinen liikevoitto oli viime vuotta parempi, kun otetaan huomioon vertailuvuoden kertaluonteiset erät, nettona +3,3 miljoonaa euroa.

 

Päivittäistavarakaupan kasvu Ruotsissa on pysähtynyt ja kauppa on lisännyt voimakkaasti kaupan omien merkkien osuutta valikoimissaan. Tästä huolimatta Scan AB:n grillisesonki oli onnistunut.

 

Scan AB tuo marraskuussa Ruotsissa markkinoille tuontiliharaaka-aineeseen pohjautuvan tuotteiston Hansa-merkillä. Sen tarkoituksena on tarjota vaihtoehto kaupan omille merkeille. Hansaa varten lihaa voidaan tuoda HKScan konsernin lihatase, hintataso ja valuuttakurssit huomioiden myös muilta konserniin kuuluvilta alueilta.

 

Scan-merkillä myydään jatkossakin ainoastaan ruotsalaista lihaa. Merkin kehittämisessä on viime aikoina tuotu voimakkaasti esille vastuullisuutta ja paikallisuutta, mitkä perustuvat ruotsalaiseen alkutuotantoon.

 

Ruotsalaiseen liharaaka-aineeseen pohjautuvan tuotannon kilpailukyky on edelleen heikko. Tarjonnassa jatkuva niukkuus ruotsalaisesta naudan- ja sianlihasta asettaa edelleen painetta paikallisen raaka-aineen hankintahintoihin. Toisaalta vahva kruunu on vaikuttanut tuontiraaka-ainemäärien kasvuun. Tuontinaudan osuus on yli 50 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Sianlihan alkutuotannon osalta tuotantomäärät laskevat edelleen.

 

Scanin tehostamisohjelmaan kuulunut nautojen leikkuulinjan investoinnin käyttöönotto Linköpingissä on kolmannella neljänneksellä saatu päätökseen.

 

 

MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Liikevaihto 60,4 - 173,8 - 21,8*)
Liikevoitto -1,3 - -2,4 - -0,0*)
- Liikevoitto-% -2,2 - -1,4 - 0,0*)

*)Rose Poultry A/S on konsolidoitu HKScan-konserniin 29.11.2010 alkaen.

 

Tanskassa Rose Poultryn liikevaihto kolmannella kvartaalilla oli 60,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa. Rose Poultryssä on katsausjaksolla toteutettu liiketoiminnan kehittämisohjelmaa, joka on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia yhtiön toiminnassa.

 

Tuotteiston myyntihintojen osalta erityisesti broilerin koipireiden hinta on ollut heikko sekä EU-markkinoilla että Rose Poultrylle tärkeässä Lähi-idässä. Matala vientihintataso on heikentänyt Rose Poultryn kokonaiskannattavuutta. Tanskassa kuten muillakin HKScanin markkina-alueilla broilerin rehu ja sen myötä myös tuottajahinnat kallistuivat alkuvuonna.

 

Toimenpiteet Rose Poultryn toiminnan keskittämiseksi ja tehostamiseksi ovat jatkuneet Vinderupissa ja Skovsgaardissa sijaitsevissa tuotantolaitoksissa. Siipikarjateurastusten päättyminen Padborgin tuotantolaitoksella vähensi yhtiön henkilömäärää 50 hengellä.

 

Strategiansa mukaisesti Rose Poultry kehittää tuoretuotteistoa kotimarkkinoilleen Tanskassa ja erityisesti Ruotsissa. Katsauskauden aikana yhtiö lanseerasi Tanskassa mm. broilerin tuorejauhelihan. Ruotsin markkinoille Rose Poultry on tehnyt merkittävän päänavauksen tuoreen maissibroilerin viennistä. Rose Poultryn tuotevalikoimaan kuuluva luomubroileri on saanut markkinoilla myönteisen vastaanoton.

 

 

MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Liikevaihto 44,9 42,3 128,3 118,4 160,4
Liikevoitto 3,4 2,5 7,0 6,9 8,7
- Liikevoitto-% 7,6 6,0 5,4 5,8 5,4

 

Baltiassa liikevaihto kasvoi 7,1 % ja oli kolmannella kvartaalilla 44,9 miljoonaa euroa (42,3 milj. euroa) ja liikevoitto 3,4 miljoonaan euroon (2,5 milj. euroa). Kumulatiivisen liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut AS Jelgavas Galas Kombinatsin konsolidointi konserniin 1.7.2010 alkaen.

 

Rakveren ja erityisesti Talleggin kesän sesonkituotteiden myynti onnistui hyvin. Baltiassa edullisempien siipikarjatuotteiden kulutus on vahvassa kasvussa, kun taas hinnaltaan kalliimpien sian- ja naudanlihan kulutus on jonkin verran laskenut.

 

Pystyäkseen vastaamaan kasvavaan kysyntään siipikarjayhtiö Tallegg on kehittänyt tuotteitaan sekä uusinut tuotantoprosessejaan ja -linjojaan.

 

Baltiassa talouden elpyminen ja kiihtynyt inflaatio on nostanut raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten hintoja. Nousupainetta on edelleen myös henkilöstökuluissa. Näistä haasteista huolimatta liiketoimintaa on Baltiassa sopeutettu vallitsevaan markkinatilanteeseen hyvin.

 

 

MARKKINA-ALUE PUOLA

(miljoonaa euroa)

 

*) Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Liikevaihto 77,5 76,9 225,0 206,8 279,3
Liikevoitto 3,4 4,3 9,2 12,5 15,5
- Liikevoitto-% 4,4 5,6 4,1 6,1 5,6

*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.

 

Puolassa Sokolówin liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 77,5 miljoonaa euroa vertailukauden tasolla (76,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa).

 

Sianlihan kannattavuuden heikentyminen on jatkunut myös Puolassa kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi. Kustannusnousujen siirtäminen myyntihintoihin on haastavaa. Pahimmin tilanteesta ovat kärsineet pienet ja keskisuuret teurastukseen ja leikkuuseen erikoistuneet lihayritykset. Suuremmat yritykset ovat selvinneet tilanteesta paremmin ja Sokolówin myynti eteni suunnitellusti sekä moderneissa että perinteisissä kaupan ketjuissa.

 

Sokolówin kaksi suurinta investointia ja kehittämishanketta olivat leivänpäällistuotannon vuosivolyymin 36 miljoonaan kiloon nostava leivänpäällistehdas Sokolów Podlaskissa ja nautojen teurastuslinja Tarnówissa.

 

 

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

 

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä olivat 9,1 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa). Tammi-syyskuun 2011 bruttoinvestoinnit olivat 41,5 miljoonaa euroa (52,2 milj. euroa). Ne jakaantuivat tuotannollisiin kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 12,3 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa), Ruotsi 6,7 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa), Tanska 4,3 miljoonaa euroa (- milj. euroa) ja Baltia 8,5 miljoonaa euroa (12,4 milj. euroa). HKScanin osuus Sokolówin investoinneista Puolassa oli 9,7 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa).

 

Suomessa merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Euran ja Forssan tuotantolaitosten kapasiteettien lisäyksiin. Ruotsissa merkittävimpiä investointeja olivat Kristianstadin ja Linköpingin prosessien kehittäminen.  Tanskassa investoinnit liittyivät Rose Poultryn integrointiin sekä tuotantolinjojen uudistamiseen. Baltiassa merkittävimmät investoinnit liittyivät edelleen valmistuskapasiteetin varmistamiseksi tehtyihin tuotantolinjojen uudistuksiin Rakveressa sekä Talleggin tuotannon rakenneohjelmaan. Puolassa merkittävimmät investointikohteet olivat Sokolów Podlaskin tuotantolaitoksen kehittäminen ja Tarnówin tuotantolaitoksen nautojen teurastuslinja.

 

Konsernilla oli korollista velkaa syyskuun lopussa 506,9 miljoonaa euroa (458,8 milj. euroa). Lainamäärän kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q3/2010) verrattuna johtuu pääosin marraskuussa 2010 toteutetusta Rose Poultry–kaupasta. Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 514,2 miljoonaa euroa. Lainamäärän lasku vuodenvaihteesta on osin laskennallista johtuen Ruotsin kruunun ja Puolan zlotyn heikkenemisestä.

 

Rahan hinnan noususta ja lainamäärän kasvusta johtuen nettorahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta merkittävästi ja olivat tammi-syyskuussa 21,9 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa). Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.9.2011 oli 178,0 miljoonaa euroa (214,6 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 31,8 miljoonaa euroa (27,1 milj. euroa). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 73,0 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa).

 

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 33,3 prosenttia (35,8 %). Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 34,0 prosenttia.

 

 

YHTIÖN OMAT OSAKKEET

 

HKScanin hallussa oli 30.9.2011 yhteensä 53 734 omaa A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,25 miljoonaa euroa (á 4,62 euroa). Osuus kaikista osakkeista oli 0,10 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta osinkoa.

 

 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 27.4.2011 emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.

 

Hallituksen ehdotuksesta poiketen yhtiökokous päätti HKScanin suurimman osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan ehdotuksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä ja Otto Ramel valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi jäseneksi valittiin LSO Osuuskunnan ehdotuksesta Henrik Treschow. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

 

Yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

 

 

HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

 

(1) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Osakkeet voidaan hankkia valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.

 

(2) Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti.

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus myönnettiin, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

HKScan-konsernin palveluksessa työskenteli tammi-syyskuussa 2011 keskimäärin 8 520 henkilöä (7 429 Q1-Q3/2010).

 

Henkilöstön lisäys johtui vuonna 2010 toteutetuista yritysjärjestelyistä. Tanskalainen Rose Poultry A/S ja latvialainen Jelgavas Galas Kombinats A/S tulivat konserniin vuoden 2010 jälkipuolella ja Järvi-Suomen Portti Oy vuoden 2011 alussa. Vertailuluvuissa Q1-Q3/2010 ei näin ollen ole näiden kolmen yhtiön henkilöstömääriä.

 

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:

 

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010
Suomi 2 796 2 505
Ruotsi 2 937 3 063
Tanska 890 -
Baltia 1 897 1 861

Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 6 193 (5 665) henkilöä.

 

Henkilöstö jakaantui syyskuun lopussa maittain seuraavasti:

 

 

  30.9.2011 30.9.2010
Suomi 32,4 % 31,7 %
Ruotsi 31,3 % 38,3 %
Viro 19,7 % 21,5 %
Tanska 11,2 % 0,6 %
Latvia 2,8 % 4,1 %
Puola (Scan) 1,9 % 2,9 %
muut maat 0,7 % 0,9 %

Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 352 (6 004) henkilöä.

 

 

LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

 

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden, erityisesti suomalaisen ja ruotsalaisen sianlihan sekä tanskalaisen siipikarjanlihan hintakehitykseen ja saatavuuteen. Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy Suomessa ja Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien sekä Tanskassa Rose Poultry -yrityskaupan integraation onnistumiseen.

 

Maailmantalouden haasteet jatkuvat. Suuret heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa ja rahan hinnan nousu voivat vaikuttaa konsernin kilpailukykyyn, liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä, aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

 

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan vientimarkkinoilla.

 

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.

 

 

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

 

Lihan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän edelleen vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla. HKScanin liiketoiminnan hajautettu rakenne eri tuoteryhmiin ja eri maantieteellisiin alueisiin ja käynnissä olevat tehostamis- ja kehittämisohjelmat antavat pohjan konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden paremmalle kehitykselle.

 

Sianlihan vaikea markkinatilanne on helpottumassa konsernin keskeisillä markkina-alueilla, toisaalta tuotantopanosten kustannusmuutokset ovat edelleen ennustettavissa vain lähitulevaisuuteen. Sianliha liiketoiminnan pitkään jatkunut kannattavuuskriisi muuttaa pysyvämmin koko tuotantoketjun rakenteita ja tuotantovolyymeja. Kyseisen liiketoiminnan kannattavuutta yhtiö korjaa myyntihintojen korotuksilla ja hankintamäärien hallitulla sopeuttamisella.

 

Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2010 tasosta.

 

Uuden toimitusjohtajan valintaprosessi etenee suunnitellusti ja lisätietoja asiasta annetaan lähiaikoina.

 

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.9.2011

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(miljoonaa euroa)

 

  Viite Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
             
LIIKEVAIHTO   618,1 532,4 1 841,4 1 518,3 2 113,9
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -586,6 -497,7 -1 765,9 -1 441,7 -2 006,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,2 0,3 0,6 1,1 1,8
Poistot ja arvonalentumiset   -17,7 -16,2 -54,0 -45,3 -61,5
LIIKEVOITTO   14,0 18,8 22,1 32,3 48,0
             
Rahoitustuotot   2,0 2,0 5,5 5,5 8,1
Rahoituskulut   -11,0 -5,1 -27,4 -14,8 -21,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,6 0,8 2,0 2,3 2,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   5,6 16,5 2,2 25,3 36,5
             
Tuloverot   -0,1 -2,7 1,7 -3,3 -5,7
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   5,6 13,8 3,9 22,0 30,8
             
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille   5,2 12,9 2,6 19,9 27,9
Määräysvallattomil-le omistajille   0,4 0,9 1,3 2,1 2,9
Yhteensä   5,6 13,8 3,9 22,0 30,8
             

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

 

Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,09 0,24 0,05 0,37 0,52
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,09 0,24 0,05 0,37 0,52

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. – 30.9.

(miljoonaa euroa)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
Tilikauden voitto / tappio 5,6 13,8 3,9 22,0 30,8
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -4,3 5,5 -6,0 12,5 13,5
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahavirran suojaus -4,5 0,0 -3,5 -3,9 1,8
Uudelleenarvostus 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -8,7 5,5 -9,4 8,6 15,4
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -3,1 19,3 -5,5 30,7 46,1
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,5 18,1 -6,6 28,0 42,6
Määräysvallattomille omistajille 0,5 1,2 1,1 2,7 3,5
Yhteensä -3,1 19,3 -5,5 30,7 46,1
           

 

 

KONSERNIN TASE

(miljoonaa euroa)

 

  Viite 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 74,7 71,4 77,1
Liikearvo 3. 99,7 95,4 100,4
Aineelliset hyödykkeet 4. 513,2 490,0 537,8
Osuudet osakkuusyrityksissä   28,6 25,8 27,0
Myynti- ja muut saamiset   29,7 23,0 25,3
Myytävissä olevat sijoitukset   12,1 11,8 13,1
Laskennallinen verosaaminen   17,0 13,3 14,4
PITKÄAIKAISET VARAT   775,1 730,6 795,0
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 180,2 145,2 159,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset   238,5 220,7 240,6
Tuloverosaaminen   4,0 3,3 0,3
Muut rahoitusvarat   0,3 2,2 3,9
Rahat ja pankkisaamiset   48,4 58,7 69,5
LYHYTAIKAISET VARAT   471,4 430,1 474,1
         
VARAT   1 246,5 1 160,7 1 269,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,3 74,2 73,4
Omat osakkeet   -0,0 -0,0 -0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   155,7 144,5 154,4
Muuntoerot   -5,0 -1,4 0,6
Kertyneet voittovarat   111,5 120,6 124,4
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus   402,2 404,6 419,6
Määräysvallattomien omistajien osuus   11,3 10,4 11,1
OMA PÄÄOMA   413,5 415,1 430,6
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   37,5 33,6 38,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   397,9 357,7 361,2
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   12,4 4,8 12,4
Pitkäaikaiset varaukset   1,0 3,0 2,4
Eläkevelvoitteet   2,9 3,1 3,1
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   451,8 402,2 418,0
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   109,0 101,1 153,0
Ostovelat ja muut velat   269,5 235,3 262,5
Tuloverovelka   2,1 3,8 2,7
Lyhytaikaiset varaukset   0,7 3,3 2,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   381,2 343,5 420,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 246,5 1 160,7 1 269,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(miljoonaa euroa)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6
Tilikauden tulos                 2,6 2,6 1,3 3,9
Muuntoerot   -0,1       -1,4 -5,6   1,3 -5,9 -0,1 -6,0
Myytävissä olevat sijoitukset                   0,0   0,0
Rahavirran suojaus     -3,5             -3,5   -3,5
Uudelleen-arvostus           0,1       0,1   0,1
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 -0,1 -3,5 0,0 0,0 -1,3 -5,6 0,0 3,9 -6,6 1,1 -5,5
Muu muutos                        
Suorat
kirjaukset voitto-varoihin
                1,4 1,4   1,4
Siirrot erien välillä           6,2     -6,2 0,0   0,0
Osakeanti                   0,0   0,0
Omien osakkeiden hankinta                   0,0   0,0
Tytäryhtiö-omistuksen lisäys                   0,0   0,0
Osingonjako                 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0
OMA PÄÄOMA 30.9.2011 66,8 73,3 -10,0 143,5 0,0 22,2 -5,0 0,0 111,5 402,2 11,3 413,5

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
                         
Tilikauden tulos                 19,9 19,9 2,2 22,0
Muuntoerot   -0,1 0,1     -0,5 11,7   0,7 11,9 0,5 12,4
Myytävissä olevat sijoitukset     0,0             0,0   0,0
Rahavirran suojaus     -3,9             -3,9   -3,9
Kauden laaja tulos yhteensä   -0,1 -3,8     -0,5 11,7   20,6 28,0 2,7 30,6
Osakeperus-teisten ohjelmien kulukirjaus   0,1               0,1   0,1
Muu muutos           -1,0       -1,0 0,0 -1,0
Suorat kirjaukset voitto-varoihin                 0,1 0,1 -0,2 -0,1
Siirrot erien välillä                   0,0   0,0
Osakeanti                   0,0   0,0
Omien  osakkeiden hankinta                   0,0   0,0
Tytäryhtiöomistuksen lisäys                 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Osingonjako                 -11,9 -11,9 -1,4 -13,2
OMA PÄÄOMA 30.9.2010 66,8 74,2 -12,2 143,5 0,0 13,1 -1,4 0,0 120,6 404,6 10,4 415,1

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot, 7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Määräysvallattomien omistajien osuus, 12. Yhteensä

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Liiketoiminta      
Liikevoitto 22,1 32,3 48,0
Oikaisut liikevoittoon -0,2 -7,8 -4,6
Poistot 54,0 45,3 61,5
Varausten muutos -3,0 -6,1 -7,9
Käyttöpääoman muutos -21,1 -29,0 -3,7
Rahoitustuotot 4,2 5,5 8,1
Rahoituskulut -25,5 -14,8 -21,9
Verot -2,9 -3,3 -5,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 27,6 22,1 73,8
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -40,1 -50,8 -73,6
Käyttöomaisuuden myynnit 1,3 8,0 7,0
Investoinnit tytäryritykseen   -1,3 -25,2
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,2 -1,7 -1,6
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet   0,2 1,3
Myönnetyt lainat -1,5 -1,3 -1,0
Lainasaamisten takaisinmaksut 1,2 1,1 1,2
Investointien nettorahavirta -39,3 -45,8 -91,9
       
Rahavirta ennen rahoitusta -11,7 -23,7 -18,1
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 35,7 110,3 169,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -82,1 -98,8 -159,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 125,9 33,3 45,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -77,8 -27,8 -33,0
Maksetut osingot -12,1 -11,9 -11,9
Omien osakkeiden hankkiminen   0,0 -0,0
Rahoituksen nettorahavirta -10,5 5,1 11,1
       
Rahavarojen muutos -22,2 -18,6 -7,0
       
Rahavarat 1.1. 73,4 75,9 75,9
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -2,4 3,6 4,5
Rahavarat 30.9. 48,7 60,9 73,4

 

 

TUNNUSLUVUT

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,05 0,37 0,52
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,05 0,37 0,52
Oma pääoma/osake 30.9., euroa 7,32 7,50 7,63
Omavaraisuusaste, % 33,3 35,8 34,0
Osakeantioikaistu osakkeiden      
keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 55,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-      
omaisuuteen, milj. euroa 41,5 52,2 70,7
Henkilöstö keskimäärin kuu-      
kausien lopun keskiarvona 8 520 7 429 7 491

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEET

 

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1 – 30.9.2011 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2010 tilinpäätöksestä.

 

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2011 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit ja -tulkinnat:

 

- Muutos IAS 32:een, Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (voimaan 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeita koskevien optioiden, merkintäoikeuksien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyä (luokittelua). Muutokset eivät vaikuta konsernin raportointiin.

 

- IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla (voimaan 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja neuvottelun tuloksena laskee liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan. Muutokset eivät vaikuta konsernin raportointiin.

 

- Muutokset tulkintaan IFRIC 14, Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella korjataan ei-toivottu vaikutus, joka on seurannut tulkinnasta IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. Muutosten jälkeen yritykset saavat merkitä varoiksi taseeseen joitakin vapaaehtoisesti etukäteen suoritettuja vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvia maksuja. Muutokset eivät vaikuta konsernin raportointiin.

 

- Uudistettu  IAS 24, Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimaan 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Lähipiirin määritelmää täsmennetään, ja tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset muuttuvat.

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)

Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 199,0 179,0 594,9 520,3 718,5
- Ruotsi 254,7 249,8 770,1 722,1 997,1
- Tanska 60,4   173,8   21,8
- Baltia 44,9 42,3 128,3 118,4 160,4
- Puola 77,5 76,9 225,0 206,8 279,3
- Segmenttien välinen -18,3 -15,7 -50,7 -49,3 -63,3
Konserni yhteensä 618,1 532,4 1 841,4 1 518,3 2 113,9
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 4,8 6,8 4,9 6,0 10,7
- Ruotsi 5,4 6,6 9,7 12,3 20,4
- Tanska -1,3   -2,4   -0,0
- Baltia 3,4 2,5 7,0 6,9 8,7
- Puola 3,4 4,3 9,2 12,5 15,5
- Segmenttien välinen 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Segmentit yhteensä 15,7 20,2 28,4 37,8 55,2
           
Konsernihallinnon kulut -1,7 -1,5 -6,3 *)-5,4 *)-7,2
Konserni yhteensä 14,0 18,8 22,1 32,3 48,0

*) Sisältää toisella neljänneksellä kirjatun myydyn tontin maaperän puhdistuskulut 0,9 miljoonaa euroa.

 

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Myydyn tontin maaperän puhdistuskulut *) - -0,9  
Tuotantolaitosten myyntivoitot *) - 7,9  
Kertaluonteiset erät yhteensä - 7,0  

*) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”.

 

 

TASEEN LIITETIEDOT

 

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,1 65,7 65,7
Muuntoerot 0,1 7,1 8,1
Lisäykset 1,8 0,6 1,2
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 4,2
Vähennykset -0,7 -0,1 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -2,4 -3,5
Siirto toiseen tase-erään -0,5 0,5 1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 74,7 71,4 77,1

 

 

3. LIIKEARVON MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 100,4 88,2 88,2
Muuntoerot -1,1 4,1 4,2
Lisäykset 0,4 0,0 1,3
Lisäykset (yritysostot) 0,0 3,1 6,8
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 99,7 95,4 100,4

 

 

4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 537,8 469,1 469,1
Muuntoerot -10,3 15,6 17,4
Lisäykset 37,5 48,2 71,6
Lisäykset (yritysostot) 1,1 6,0 43,0
Vähennykset -1,0 -4,4 -2,4
Poistot ja arvonalentumiset -50,1 -44,0 -59,5
Siirto toiseen tase-erään -1,7 -0,5 -1,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 513,2 490,0 537,8

 

 

5. VAIHTO-OMAISUUS

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Aineet ja tarvikkeet 91,5 89,4 88,8
Keskeneräiset tuotteet 9,7 8,9 8,8
Valmiit tuotteet 60,4 31,6 45,7
Tavarat 0,0 0,2 0,0
Muu vaihto-omaisuus 7,9 4,0 6,2
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 2,4 3,3 2,6
Elävät eläimet IFRS 41 8,3 7,7 7,6
Vaihto-omaisuus yhteensä 180,2 145,2 159,9

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

Osakepääoma ja
ylikurssirahasto
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto SVOP Omat osakkeet Yht.
             
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8
30.9.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT

(miljoonaa euroa)

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut      
       
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 76,5 101,8 149,9
Korkojohdannaiset 265,4 210,6 247,0
Sähköjohdannaiset 10,5 9,9 10,2
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 3,6 0,1 -0,3
Korkojohdannaiset -18,9 -17,3 -16,8
Sähköjohdannaiset 0,0 0,1 2,2

 

 

KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 32,1 32,7 56,1
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 58,6 60,0 48,9
- pantit 5,9 26,0 20,8
- yrityskiinnitykset 44,7 18,8 47,3
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,3 5,1 5,3
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 14,0 11,7 13,8
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 25,6 21,8 25,5
Vuokravastuut 57,9 41,3 56,3
Muut vastuut 19,1 6,4 6,5

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

(miljoonaa euroa)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Myynnit osakkuusyhtiöille 45,7 25,5 40,4
Ostot osakkuusyhtiöiltä 36,9 21,9 35,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,6 1,7 1,8
Ostovelat ja muut velat 8,0 7,8 8,8

 

 

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Vantaalla 4.11.2011

 

HKScan Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218

 

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa.

 

 

 

JAKELU:

Nasdaq OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com