HKScan Oyj                                                 Pörssitiedote                          25.4.2012       klo 14.40

 


HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.4.2012 Helsingissä, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.


Yhtiökokouksen päätökset hallituksen ehdotusten mukaisesti:


Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2012 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään HKScanin osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.5.2012.Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uusiksi jäseniksi valittiin Gunilla Aschan ja Teija Andersen.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

- Agronomi (ekon.) Gunilla Aschan on maa- ja metsätalousyrittäjä, naudanlihantuottaja Kaakkois-Ruotsista. Hän toimii lisäksi Nordea Swedenin Maa- ja metsätalousosaston päällikkönä Tukholmassa. Gunilla Aschan on hallituksen jäsen Sveriges Djurbönder ek. förissä ja Hushållningssällskapet Östergötlandissa.

- MMM Teija Andersen on nykyisin Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja. Teija Andersenilla on pitkä kokemus elintarvikealalta. Hän on vuosina 1985 – 2011 toiminut Oy Karl Fazer Ab:n palveluksessa viimeksi Fazer Amican Oy:n toimitusjohtajana 2003 – 2007 ja strategisen markkinoinnin johtajana 2009 – 2011. Lisäksi hän on nykyisin Technopolis Oyj:n, Paletti Oy:n, Diacor Oy:n ja Are Oy:n hallituksen jäsen.

Kaikkien hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2011: hallituksen jäsenelle maksetaan 21 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51 600 euroa. Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) puheenjohtajana toimiville maksetaan uutena vuosipalkkiona 4 800 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkioksi 500 euroa kokoukselta kuten aiemmin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.


Tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaiset tilintarkastajat seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ovat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajat KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.


Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kolme valtuutusta:

(1)Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

(2) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Yllä olevat valtuutukset kumoavat yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle antamat valtuutukset.

(3) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa muita kokouksessa päätettyjä valtuutuksia.

Kaikki yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 asti.


Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset, mukaan lukien hallituksen valtuutukset, on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 21.3.2012 ja ne ovat myös saatavilla internetsivuilla osoitteessa
www.hkscan.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivulla viimeistään 9.5.2012 alkaen.


HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa. HKScanilla on toimintaa kymmenessä maassa ja se työllistää noin 11 400 työntekijää.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.hkscan.com