HKScan Oyj                                                 OSAVUOSIKATSAUS                10.8.2012, klo 8.00


HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012:
Ensimmäinen vuosipuolisko haastava – toisella neljänneksellä lievää toipumista


- Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 1 250,4 miljoonaa euroa (1 223,3 milj. euroa vuonna 2011). Kasvu oli 2 prosenttia. Valuuttakurssimuutokset eliminoiden kasvu oli 3 prosenttia.

- Konsernin liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa).

- Liikevoitto laski edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna Ruotsin liiketoiminnan tappioiden vuoksi. Konsernin kehittämisohjelman painopiste on Ruotsin markkina-alueen kannattavuuden parantamisessa.

- Suomen, Baltian ja Puolan markkina-alueiden liiketoiminta kehittyi suunnitelmien mukaan ja niiden liikevoitto parani.

- Kesäkuun alun tulipalosta aiheutunut tuotantokatkos Vinderupin tehtaalla Tanskassa keskeytti huhti-toukokuun liiketoiminnan hyvän kehityksen haitaten ja viivästyttäen strategian mukaista tuoretuotannon kehittämistä.
 
-
Nettorahoituskulut olivat -16,0 miljoonaa euroa (-12,9 milj. euroa). Pääasiallinen syy kasvuun oli lainamarginaalien nousu.

 
- Kesällä täsmentämänsä strategian mukaisesti konserni keskittyy jatkossa erityisesti kannattavuuden parantamiseen.

- HKScan pitää ennallaan tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa antamansa arvion vuodesta 2012: Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason.
 

HKSCAN-KONSERNI
 
       
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Liikevaihto 644,3 630,6 1 250,4 1 223,3 2 491,3
Liikevoitto 5,5 6,7 4,9 8,0 39,6
- Liikevoitto-% 0,9 1,1 0,4 0,7 1,6
Voitto ennen veroja -1,6 -0,1 -9,4 -3,5 11,3
Tulos/osake, euroa 0,00 0,01 -0,09 -0,05 0,18KONSERNIN YLEISKATSAUS: HUHTI-KESÄKUU 2012

HKScan-konsernin liiketoiminta kehittyi pääosin suunnitelmien mukaisesti vuoden 2012 toisella neljänneksellä sateisesta alkukesästä huolimatta. Suomessa, Baltiassa ja Puolassa liikevoittotaso parani. Ruotsin liiketoiminta oli toisella neljänneksellä edelleen erittäin haasteellinen ja liikevoitto jäi siellä vielä selvästi tappiolliseksi.

Vinderupin tehtaalla Tanskassa 6.6. ollut tulipalo aiheutti tuotantokatkoksen keskeyttämällä siipikarjan teurastukset sekä valmistus-, pakkaus- ja jakelutoiminnot. Tuotantolaitoksen linjoja saatiin käynnistettyä pieneltä osin varsin pian tulipalon jälkeen uudelleenorganisoimalla toimintoja väliaikaisesti ja lisäämällä Skovsgaardin tehtaan teurastus- ja tuotantomääriä kapasiteetin rajoissa.  Tuotannon on suunniteltu käynnistyvän vaiheittain kokonaisuudessaan viimeistään joulukuussa.  Vakuutusten arvioidaan kattavan sekä aineelliset että liiketoiminnan keskeytyksestä aiheutuvat vahingot.

Huhti-kesäkuuta vaivasi liharaaka-aineen niukkuus konsernin kaikilla markkina-alueilla. Erityisesti r
uotsalaisesta liharaaka-aineesta on pulaa, tuotantomäärät Ruotsissa ovat laskeneet edelleen, hankintahinnat ovat nousseet ja konsernin teurastuksen volyymit ovat jääneet alhaisiksi. Edelleen vahvistunut Ruotsin kruunu on lisännyt lihan tuontia ja vaikeuttanut ruotsalaiseen liharaaka-aineeseen pohjautuvien tuotteiden hinnankorotuksia.

Konserni kertoi huhtikuun alussa aloittavansa vuoden 2013 loppuun ulottuvan laajan kehittämisohjelman, jossa haetaan vuositasolla yli 20 miljoonan euron tulosparannusta sekä sitoutuneen pääoman merkittävää vähennystä. Katsauskauden aikana kehittämisohjelmalle on luotu johtamismalli ja organisaatio, jonka avulla ohjelman etenemistä seurataan tiiviisti.  Ohjelma kattaa konsernin toiminnat Suomessa, Baltiassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

HKScan on täsmentänyt strategiaansa. Sen mukaan konserni keskittyy erityisesti kannattavuuden parantamiseen rakentamalla brändiarvoa ja kysyntää, parantamalla operatiivista tehokkuutta, johtamalla aktiivisesti tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikkaa sekä kehittämällä pääomarakennetta ja konserniraportointia.

Osana strategiaa HKScan uudistaa konsernin johtamis- ja toimintamallin sisäisten toimintatapojen ja -kulttuurin yhtenäistämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi. Uuden toimintamallin liiketoiminnot vastaavat myynnistä ja markkinoinnista, tuotekehityksestä, tilaus-toimitusketjun toiminnasta ja tuotannosta. Niitä ovat: 1. Consumer (Suomi, Baltia, Ruotsi ja Tanska), 2. Away from Home (AFH), 3. Sokolów ja muut osakkuusyhtiöt. Liiketoimintoja tukevat muut konsernitoiminnot ovat Teknologian ja tuotannon kehittäminen, HR, Lakiasiat & hallinto, Talous, Rahoitus, Viestintä, Strategia ja Strategiset projektit.

Yhtiö uudistaa myös konserniraportoinnin tukemaan paremmin liiketoimintoja, uutta toimintamallia, organisaatiota ja konsernin johtoa. HKScan ottaa toimintamallin käyttöön asteittain vuoden 2013 loppuun mennessä. Konsernitoimintojen rakentaminen on aloitettu. Uudistus ei vaikuta konsernin ulkoiseen raportointiin. Toimintamallin ja organisaation uudistusta on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 10.8.2012.

HKScan julkisti 10.8.2012 suunnitelman Ruotsin liiketoiminnon tehostamiseksi. Suunnitelmalla tavoitellaan vuositasolla noin 10 miljoonan euron tulosparannusta ja muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Suunnitelmasta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Markkina-alue Ruotsi” tässä raportissa. 


 

MARKKINA-ALUE SUOMI        
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Liikevaihto 212,8 207,9 410,4 395,9 812,4
Liikevoitto 2,7 0,7 5,4 0,1 12,1
- Liikevoitto-% 1,3 0,3 1,3 0,0 1,5


Suomessa liiketoiminnan kannattavuustaso on edelleen heikko, mutta liiketoiminnan kehityksen suunta on oikea. Liikevaihto toisella neljänneksellä oli 212,8 miljoonaa euroa (207,9 milj. euroa). Liikevoitto parani 2,7 miljoonaan euroon (0,7 milj. euroa) ja oli 1,3 prosenttia (0,3 %) liikevaihdosta.

Sian- ja naudan osalta liharaaka-aineen niukkuus asetti haasteita yhtiön toimituskyvylle.  Suomalaisen liharaaka-aineen niukkuus johtuu kasvaneesta kysynnästä sekä samanaikaisesti vähentyneestä lihan tuotannosta Suomessa.
 
Hallitakseen ja ohjatakseen paremmin kysynnän ja tarjonnan vaihteluita sekä ketjun hallittavuutta niin niukkuuden kuin ylituotannonkin aikana, käynnisti konserni Suomessa syksyllä 2011 sianlihan hankinnan sopimusuudistuksen. Uudistus on edennyt suunnitellusti.

Konsernille tärkeä juhannussesongin myynti onnistui odotusten mukaisesti. Uutuustuotteet, kuten HK
Rypsiporsas- ja Kariniemen Kananpojan grillituotteet otettiin markkinoilla hyvin vastaan.

Osana konsernissa käynnissä olevaa kehitysohjelmaa konserni kertoi kesäkuun lopulla selkeyttävänsä ja yksinkertaistavansa yritysrakennettaan Suomessa toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja sisäisen hallinnon keventämiseksi. HKScan Finland Oy ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt – Järvi-Suomen Portti Oy ja toimintansa lopettanut Helanderin Teurastamo Oy - sulautetaan HK Ruokatalo Oy:hyn. Asiasta kerrotaan lisää kohdassa ”Muutokset yritysrakenteessa”.

 

MARKKINA-ALUE BALTIA        
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Liikevaihto 46,8 44,1 87,3 83,5 173,3
Liikevoitto 3,1 2,7 3,8 3,6 9,8
- Liikevoitto-% 6,7 6,1 4,4 4,3 5,6


Baltiassa liikevaihto toisella neljänneksellä oli 46,8 miljoonaa euroa (44,1 milj. euroa) eli kasvoi 6 prosenttia. Neljänneksen liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Liikevoitto nousi hyvälle tasolle eli 6,7 prosenttiin liikevaihdosta (6,1 %).

HKScanin paikalliset tuotemerkit Baltiassa menestyivät.Talleggin broilerista valmistettujen grillituotteiden valikoima otettiin Viron markkinoilla hyvin vastaan, kuten myös Rakveren uutuussarja “Lihakas“. Jelgava kasvatti puolestaan savustettujen ja kylmäsavustettujen tuotteiden myyntiä Latviassa.

Rakveren tuotteita palkittiin Viron Elintarviketeollisuusliiton vuosittain järjestämässä kilpailussa.  Rakvere voitti muun muassa kilpailun pääpalkinnon, ”Viron paras elintarvike 2012”, leivitetyllä porsaan paistilla.

Rehuraaka-aineiden ja energian hintataso on korkea, mikä nostaa lihasta valmistettujen tuotteiden hintoja.  Rehun hinnan odotetaan nousevan edelleen loppuvuoden 2012 aikana.

Kilpailukykyä Baltiassa vahvistetaan mm. sikojen alkutuotannossa energiansäästöhankkeilla sekä kehittämällä Rakvere Lihakombinaatin ja Talleggin prosesseja. Baltiassa toimivien yhtiöiden välistä synergiaa on saatu yhdistämällä Talleggin ja Rakveren toimintoja, esim. logistiikassa ja hallinnossa.

Venäjän asettama tuontikielto eläville eläimille on lisännyt ruhojen vientiä Baltiasta. Arvokkaampien ruhonosien vienti muualle Eurooppaan on sen sijaan kärsinyt vähäisemmän kysynnän vuoksi.

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI        
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Liikevaihto 267,0 263,0 513,9 515,4 1 045,7
Liikevoitto -4,2 4,0 -9,7 4,3 17,2
- Liikevoitto-% -1,6 1,5 -1,9 0,8 1,6


Ruotsin markkina-alueen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 267,0 miljoonaa euroa (263,0 milj. euroa). Liikevaihto oli samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna myös kruunuissa laskettuna. Liiketuloksen osalta pohjakosketus oli toisen neljänneksen alussa, joten katsauskauden tulos jäi edelleen heikoksi ollen -4,2 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa) eli -1,6 prosenttia liikevaihdosta (1,5 %).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä raportoidut vaikeudet jatkuivat Ruotsissa vielä toisen neljänneksen alussa.  Alkutuotannon osalta sian- ja naudanlihan tuotannon määrät ovat laskeneet edelleen, jonka vuoksi ruotsalaisen lihan hankintahinta on korkea ja liharaaka-aineesta on pulaa. Teurastusvolyymit ovat laskeneet. Lisäksi edelleen vahvistunut Ruotsin kruunu on helpottanut lihan tuontia ja kiristänyt kilpailua. Myyntih
intojen korotuksia on tehty kaikille asiakkuuksille, mutta korotukset eivät vielä katsauskaudella ole olleet riittäviä nousseisiin raaka-ainekustannuksiin nähden.  Vähittäiskaupassa kaupan omien merkkien osuus on kasvanut edelleen.

Sateinen alkukesä on vaikuttanut grillituotteiden kysyntään. Ruotsalaisen Rypsiporsaan (Svensk Rapsgris) lanseeraus ravintola-asiakkaille on onnistunut hyvin. Vähittäiskauppa-asiakkaille Svensk Rapsgris lanseerataan elokuun aikana. Rapsgris–porsaiden teurastus ja niiden leikkuu on keskitetty Ruotsissa Skaran tehtaalle.

Kuluttajat ja kauppa ottivat sekä pääsiäis- että grillisesongin aikana hyvin vastaan viime vuoden lopulla markkinoille tuodun Chosen By Farmers-konseptin.

HKScan julkisti 10.8.2012 suunnitelman Ruotsin liiketoiminnon tehostamiseksi. Suunnitelmalla tavoitellaan vuositasolla noin 10 miljoonan euron tulosparannusta ja muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2013 puoliväliin mennessä.

Tavoitteena on selkeyttää ja virtaviivaistaa Ruotsin liiketoiminnon rakennetta konsernin uuden toimintamallin mukaisesti.  Ruotsin alakonserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt sulautetaan yhdeksi liiketoimintakokonaisuudeksi, jonka nimeksi tulee HKScan Sweden. Aiemmin liiketoimintayksiköinä toimineet Scan ja Pärsons jatkavat HKScanin Ruotsin liiketoiminnan brändeinä. Tavoitteena on jatkossa edelleenkehittää brändejä, tuotetarjoomaa ja nostaa tuotteiden jalostusastetta.

Lisäksi HKScan virtaviivaistaa tuotannon rakennetta ja uudistaa organisaatiota. Suunnitelman toteutuessa yhdistetään HKScanin Ruotsissa sijaitsevat kaupalliset, tuotanto- ja logistiikkaorganisaatiot sekä liiketoimintaa tukevat muut toiminnot. Aiemmin kerrotuista toimista toteutetaan puolivalmisteiden tuotannon siirto Strövelstorpista Ruotsin Halmstadissa ja Kristianstadissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin.
Suunnitelma merkitsee toteutuessaan tuotannollisen toiminnan lakkauttamista Strövelstorpin tehtaalla.
Suunnitelmaa koskevat neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on Ruotsissa aloitettu käynnistämällä yt-neuvottelut. Suunnitelman toteuttaminen merkitsee noin 100 toimihenkilön ja 50 työntekijän vähentämistä.


 

MARKKINA-ALUE TANSKA        
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
           
Liikevaihto 51,4 55,9 109,1 113,5 228,1
Liikevoitto 1,5 -0,5 1,7 -1,0 -3,7
- Liikevoitto-% 2,8 -1,0 1,6 -0,9 -1,6


Tanskassa liikevaihto oli toisella neljänneksellä 51,4 miljoonaa euroa (55,9 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) eli 2,8 prosenttia liikevaihdosta (-1,0 %).  Tulipalon arvioidaan laskeneen kesäkuun liikevaihtoa suunnitellusta noin 20 prosenttia. Liikevoitto sisältää tulipaloon liittyviä kertaluonteisia eriä 3,4 miljoonaa euroa (netto).

Myynti eteni huhti-toukokuussa suunnitelmien mukaisesti, kuten myös tuoreiden siipikarjatuotteiden lanseeraus Ruotsin markkinoille. Myynnin kehitys sekä lähes viimeistelyvaiheessa ollut investointiohjelma keskeytyivät osittain Vinderupin tehtaalla kesäkuun alussa olleen tulipalon jälkeen.

Osa tuotantolaitoksen linjoista saatiin käynnistettyä varsin pian tulipalon jälkeen. Tuotantolaitoksen korjaukset ovat edenneet suunnitellusti ja tällä hetkellä myös osa siipikarjateurastuksista on saatu palautettua Vinderupiin väliaikaisille tuotantolinjoille. Tuotannon on suunniteltu käynnistyvän kokonaisuudessaan viimeistään joulukuussa. Vakuutusten arvioidaan kattavan sekä aineelliset että liiketoiminnan keskeytyksestä aiheutuvat vahingot. Vahinkojen euromäärä tarkentuu loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä arvioidaan, että kokonaisvahinkomäärä ylittää 50 miljoonaa euroa.

Tulipalossa tuhoutuneesta käyttö- ja vaihto-omaisuudesta on tehty tässä vaiheessa yhteensä 6,3 miljoonan euron alaskirjaukset ja vastaavasti omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen perusteella on tuloutettu vakuutuskorvauksia liiketoiminnan muihin tuottoihin 9,8 miljoonaa euroa. Raportointikaudelle kirjatut vakuutuskorvaustuotot perustuvat aiheutuneisiin kustannuksiin, tehtyihin alaskirjauksiin ja arvioon menetetystä katteesta. 

 

MARKKINA-ALUE PUOLA        
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
*)          
Liikevaihto 86,9 77,0 167,3 147,5 298,9
Liikevoitto 4,5 2,8 7,9 5,8 12,7
- Liikevoitto-% 5,1 3,6 4,7 3,9 4,2


*)Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50 %) koko Sokolów-konsernin luvuista.

Puolassa liikevaihto toisella neljänneksellä oli 86,9 miljoonaa euroa (77,0 milj. euroa) eli se kasvoi peräti 13 prosenttia, zloteissa laskettuna jopa 21 prosenttia. Liikevoitto nousi 4,5 miljoonaan euroon (2,8 milj. euroa). Liikevoitto oli konsernin liikevoittotavoitteen mukainen eli 5,1 prosenttia liikevaihdosta (3,6 %).


Vuoden toinen neljännes Puolassa oli hyvä tiukasta markkinatilanteesta ja vähittäiskaupan kovasta hintakilpailusta huolimatta. Lihavalmisteiden myynti kasvoi ja Sokolów-brändi vahvistui.

Toisen neljänneksen alkupuolella Sokolów sai Kiinan-vientiin tarvittavan lisenssin. Kesäkuussa yhtiön omassa jakeluverkostossa otettiin käyttöön SAP-järjestelmä.

Tarnówin nautateurastuslinja ja Sokolów Podlaskin leivänpäällistehdas otettiin pääosin käyttöön ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.


MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

Strategiapäivitykseen ja toimintamallimuutokseen liittyen on HKScanin johtoryhmässä ja johdossa tehty nimityksiä, joista on kerrottu pörssitiedotteessa 10.8.2012. Konsernin teknologian ja tuotannon kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi, Chief Operating Officer (COO), toimitusjohtajan sijaiseksi sekä johtoryhmän jäseneksi on nimitetty DI Aki Laiho (39). Talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Tuomo Valkonen (45). Nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) Irma Kiilunen jatkaa HKScanin rahoitusjohtajana. Away from Home –liiketoiminnon (AFH) johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Jukka Nikkinen (49). Strategiasta ja strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty KTM Samuli Eskola (38). Edellä mainitut henkilöt raportoivat toimitusjohtaja Hannu Kottoselle

HKScanin teknologian ja tuotannon kehittämisen toimintoon ICT:stä vastaavaksi johtajaksi on nimitetty KTM Pekka Kuokka (55). Kuokka toimii myös konsernin ostojohtajana (oto) muiden ostokategorioiden kuin alkutuotannon ja liharaaka-aineen osalta. Hän raportoi Aki Laiholle.HKSCANIN JOHTORYHMÄ

HKScanin johtoryhmän muodostavat 1.9.2012 alkaen: toimitusjohtaja Hannu Kottonen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian markkina-alueista vastaava johtaja Anne Mere, Ruotsin ja Tanskan markkina-alueista vastaava johtaja Denis Mattsson, Away from Home –liiketoiminnosta vastaava johtaja Jukka Nikkinen, henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä.


MUUTOKSET YRITYSRAKENTEESSA

HKScan kertoi 29.6.2012, että se selkeyttää ja yksinkertaistaa yritysrakennettaan Suomessa konsernin toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja konsernin sisäisen hallinnon keventämiseksi.

HKScan Finland Oy ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt - lihavalmisteita Itä-Suomessa tekevä Järvi-Suomen Portti Oy sekä liiketoimintansa jo aiemmin lopettanut Helanderin Teurastamo Oy – sulautetaan HK Ruokatalo Oy:hyn.

Yhtiö jätti edellä kerrottua rakenneuudistusta koskevan sulautumissuunnitelman kaupparekisteriin 29.6.2012. Sulautumiset on suunniteltu saatavan päätökseen 31.12.2012 mennessä.


HKScanin Ruotsin toimintojen rakennemuutoksesta tiedotettiin 10.8.2012. Katso lisää kappaleista ”Markkina-alue Ruotsi” ja ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.
 

INVESTOINNIT 

Konsernin bruttoinvestoinnit tuotannollisiin kohteisiin olivat vuoden 2012 toisella neljänneksellä 13,8 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa) ja tammi-kesäkuussa 2012 yhteensä 33,6 miljoonaa euroa (32,4 milj. euroa). Ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti:
 

(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Suomi 3,2 5,6 6,5 10,3 17,3
Baltia 2,3 3,4 4,7 6,3 12,4
Ruotsi 2,1 3,2 5,0 5,7 8,9
Tanska 2,3 1,7 7,8 2,8 7,8
Puola 1) 4,0 3,3 9,7 7,2 14,5
Yhteensä 13,8 17,3 33,6 32,4 61,0
1) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista.    

Suomessa investoinnit kohdistuivat tuotantolinjojen korjaukseen ja kunnossapitoon. Ruotsissa investoitiin prosessien kehittämiseen Linköpingissä ja Svensk Rapsgris –konseptiin Skarassa. Tanskassa investoinnit liittyivät Rose Poultryn tuotantoprosessien kehittämiseen. Kesäkuun tulipalo keskeytti investointiohjelman Tanskan Vinderupissa. Baltian markkina-alueella investoinnit liittyivät energiansäästöihin ja alkutuotantoon sekä Talleggin tuotannon rakenneohjelmaan. Puolan investoinnit liittyivät Tarnówin tuotantolaitoksen nautateurastuslinjaan ja Sokolów Podlaskin tuotantolaitoksen kehittämiseen.


RAHOITUS 

Konsernilla oli korollista velkaa kesäkuun lopussa 522,4 miljoonaa euroa (508,7 milj. euroa). Vuoden
vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 504,2 miljoonaa euroa.  Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna kasvu aiheutui valuuttakurssimuutoksista, maksetuista osingoista sekä käyttöpääomaan sitoutumisesta. Viimevuotiseen nähden lainamäärä kasvoi valuuttakurssimuutoksien ja erityisesti käyttöpääomaan sitoutumisen vuoksi.


Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -16,0 miljoonaa euroa (-12,9 milj. euroa). Nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuodesta johtuen korkeammasta lainamäärästä, korkeammista lainamarginaaleista sekä kertaluonteisista rahoitusjärjestelykuluista. Korkosuojauksista johtuen yleinen korkotason lasku ei ole merkittävästi alentanut rahoituskustannuksia.

Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.6.2012 oli 176,8 miljoonaa euroa (171,9 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 28,1 miljoonaa euroa (39,9 milj. euroa). 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 142,5 miljoonaa euroa (60,0 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 32,7 prosenttia (33,7 %). Vuodenvaihteessa omavaraisuusaste oli 33,6 prosenttia.


OSAKKEET

HKScan-konsernin osakepääoma oli kesäkuun lopussa 66 820 528,10 euroa. Yhtiön liikkeeseen-laskettujen osakkeiden yhteismäärä, 55 026 522 kappaletta, jakaantui kahteen osakesarjaan seuraavasti: A-osakkeita oli 49 626 522 kappaletta (90,19 % kokonaisosakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kappaletta (9,81 %). A-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Kesäkuun lopussa yhtiön hallussa oli 53 734 kappaletta omia A-sarjan osakkeita.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun 2012 lopussa 208,6 miljoonaa euroa. Tästä A-osakkeiden markkina-arvo oli 188,1 miljoonaa euroa ja listaamattomien K-osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 20,5 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2012 yhtiön osakkeita vaihdettiin 5 702 100 kappaletta ja osakekauppojen arvo oli yhteensä 28 032 244 euroa. Osakkeen ylin noteeraus katsauskaudella oli 6,40 euroa ja alin 3,17 euroa. Keskikurssi oli 4,87 euroa. Kesäkuun lopussa osakkeen päätöskurssi oli 3,79 euroa.

Kesäkuun 2012 lopussa yhtiön osakemäärästä 14,9 prosenttia oli ulkomaisilla ja hallintarekisteröidyillä omistajilla.

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) –toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.OMIEN OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO

Tanskalaisen Rose Poultry A/S:n entiset omistajat – Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S ja Hedegaard A/S – ilmoittivat 4.6.2012 että 9.9.2010 tiedotetun Rose Poultry A/S:n osakekantaa koskevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti ne käyttävät oikeuttaan vaatia HKScania ostamaan takaisin yhteensä 1 000 000 HKScanin A-osaketta hintaan 8 000 000 euroa (á 8,00 euroa/osake).  Maksu suoritettiin 6.8.2012.
 
Asia liittyy vuonna 2010 tehtyyn Rose Poultry A/S:n hankintaan, josta on tarkemmin tiedotettu pörssitiedotteella 9.9.2010.

Takaisinostetut osakkeet jäävät yhtiön haltuun, minkä jälkeen yhtiöllä on yhteensä 1 0
53 734 kappaletta omia A-osakkeita.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.4.2012 Helsingissä, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta.  Lisäksi y
htiökokous päätti hallituksen jäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista ja kokouspalkkioista.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Niels Borup, Tero Hemmilä, Juha Kylämäki ja Henrik Treschow ja uusiksi jäseniksi Teija Andersen ja Gunilla Aschan.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen.

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kolme valtuutusta:

(1) Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

(2) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Yllä olevat valtuutukset kumoavat yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle antamat valtuutukset.

(3) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa muita kokouksessa päätettyjä valtuutuksia.

Kaikki yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 asti.


Tammi-kesäkuussa 2012 hallitus ei käyttänyt yllämainittuja valtuutuksia. Omien osakkeiden ostosta, joka tehtiin 6.8.2012, on kerrottu lisää kohdissa ”Omien osakkeiden osto” ja ”Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia”.


HENKILÖSTÖ

HKScan-konsernin palveluksessa, poislukien Sokolów Puolassa, työskenteli tammi-kesäkuussa 2012 keskimäärin 8 164 henkilöä (8 594).

Suomen henkilöstön määrä on lisääntynyt lähinnä ulkoistettujen leikkuutoimintojen sisäänotosta johtuen.  Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa henkilöstömäärät ovat vähentyneet tehostamisohjelmien seurauksena.

 

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:
  Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Suomi 2 832 2 773 2 750
Baltia 1 783 1 905 1 881
Ruotsi 2 761 3 008 2 789
Tanska 788 908 867
Yhteensä 8 164 8 594 8 287


Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa tammi-kesäkuussa keskimäärin 6 166 (6 192) henkilöä.
Vuonna 2011 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 6 191.

Kesäkuun lopussa (pl. Sokolów, Puola) henkilöstömäärä oli 8 990 (9 309).

 

Henkilöstö jakaantui kesäkuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:  
  30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011  
Suomi 3 254 3 249 2 568  
Baltia 1 787 1 913 1 803  
Ruotsi 3 115 3 259 2 704  
Tanska  834*) 888 807  
Yhteensä 8 990 9 309 7 882  

Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 491 (6 363) henkilöä.
Vuoden 2011 lopussa vastaava lukumäärä oli 6 175.

*) Luku sisältää tulipalon vuoksi lomautetun henkilöstön (noin 200 henkeä).


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen kustannuskehitykseen nähden. Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy liiketoiminnan kehittämisohjelmien toteuttamiseen sekä Tanskassa Vinderupin tehtaan tuotantokatkoksesta toipumiseen markkinoilla.

Maailmantalouden ja Euroopan valtiontalouksien haasteet jatkuvat. Suuret heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa ja korkotason nousu voivat vaikuttaa konsernin kilpailukykyyn, liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä, aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Nopeat ja ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan vientimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA


HKScanin julkisti 6.8. pörssitiedotteen, jossa kerrotiin, että kesäkuussa ilmoitettu omien osakkeiden kauppa oli toteutettu, kun yhtiö hankki yhteensä 1 000 000 HKScanin A-osaketta hintaan 8 000 000 euroa (á 8,00 euroa/osake) 6.8.2012. Hankinta liittyy tanskalaisen Rose Poultry A/S:n osakekantaa koskevan kauppaan, josta on tiedotettu 9.9.2010 sekä 4.6.2012. Hankinnan jälkeen HKScanilla on hallussaan yhteensä 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeita.

HKScanin strategiatäsmennyksistä sekä konsernin toimintamallin ja organisaation uudistamista on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 10.8.2012 sekä ”Konsernin yleiskatsauksessa” tässä raportissa.

HKScan julkisti 10.8.2012 suunnitelman Ruotsin liiketoiminnon tehostamiseksi. Suunnitelmalla tavoitellaan vuositasolla noin 10 miljoonan euron tulosparannusta ja muutokset on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2013 puoliväliin mennessä.

Tavoitteena on selkeyttää ja virtaviivaistaa Ruotsin liiketoiminnon rakennetta konsernin uuden toimintamallin mukaisesti sulauttamalla Ruotsin alakonserniin kuuluvat kokonaan omistetut tytäryhtiöt yhdeksi liiketoimintakokonaisuudeksi, jonka nimeksi tulee HKScan Sweden. Aiemmin liiketoimintayksiköinä toimineet Scan ja Pärsons jatkavat HKScanin Ruotsin liiketoiminnan brändeinä. Tavoitteena on jatkossa edelleenkehittää brändejä, tuotetarjoomaa ja nostaa tuotteiden jalostusastetta.

Lisäksi HKScan virtaviivaistaa tuotannon rakennetta ja uudistaa organisaatiota. Suunnitelman toteutuessa yhdistetään HKScanin Ruotsissa sijaitsevat kaupalliset, tuotanto- ja logistiikkaorganisaatiot sekä liiketoimintaa tukevat muut toiminnot. Aiemmin kerrotuista toimista toteutetaan puolivalmisteiden tuotannon siirto Strövelstorpista Ruotsin Halmstadissa ja Kristianstadissa sijaitseviin tuotantolaitoksiin.
Suunnitelma merkitsee toteutuessaan tuotannollisen toiminnan lakkauttamista Strövelstorpin tehtaalla. Suunnitelmaa koskevat neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on Ruotsissa aloitettu käynnistämällä yt-neuvottelut. Suunnitelman toteuttaminen merkitsee noin 100 toimihenkilön ja 50 työntekijän vähentämistä.


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Lihan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän edelleen vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla.
 
Toimialan ohjattavuus on erittäin haastavaa, koska liharaaka-aineen hintoja on alkutuotannon kustannuspaineiden vuoksi vaikea ennustaa. Konserni korjaa kannattavuuttaan kehittämisohjelmilla, myyntihintojen korotuksilla ja hankintamäärien hallitulla sopeuttamisella. Ruotsin liiketoiminnan tulostason korjautuminen vaikuttaa merkittävästi konsernin loppuvuoteen. 

HKScan pitää ennallaan tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa antamansa arvion vuodesta 2012:
Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason.


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 
           
(miljoonaa euroa) Viite Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2
/2012
Q1-Q2
/2011
2011
             
LIIKEVAIHTO   644,3 630,6 1 250,4 1 223,3 2 491,3
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -615,1 -605,8 -1 203,5 -1 179,4 -2 380,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -0,2 0,2 -0,3 0,4 1,1
Poistot ja arvonalentumiset 1.  -23,5 -18,3 -41,7 -36,3 -72,3
LIIKEVOITTO   5,5 6,7 4,9 8,0 39,6
             
Rahoitustuotot   1,5 1,9 3,4 3,5 7,4
Rahoituskulut   -9,5 -9,5 -19,3 -16,4 -38,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,9 0,8 1,7 1,4 2,5
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   -1,6 -0,1 -9,4 -3,5 11,3
             
Tuloverot   1,8 1,1 4,3 1,8 1,0
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   0,1 1,0 -5,1 -1,7 12,2
             
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille   0,0 0,6 -5,1 -2,5 10,1
Määräysvallattomille omistajille   0,1 0,4 0,0 0,8 2,1
Yhteensä   0,1 1,0 -5,1 -1,7 12,2
             
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
  
Tulos/osake, laimentamaton,
jatkuvat toiminnot euroa/osake
0,00 0,01 -0,09 -0,05 0,18
Tulos/osake, laimennettu,
jatkuvat toiminnot euroa/osake
0,00 0,01 -0,09 -0,05 0,18
               

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6. 

(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2
/2012
Q1-Q2
/2011
31.12.2011
Tilikauden voitto / tappio 0,1 1,0 -5,1 -1,7 12,2
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,2 -2,8 4,1 -1,7 -2,5
Rahavirran suojaus -0,9 -1,7 -0,4 1,0 -7,4
Uudelleenarvostus 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -1,1 -4,5 3,9 -0,8 -9,8
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,9 -3,5 -1,2 -2,5 2,4
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1,1 -4,0 -1,2 -3,2 0,3
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,5 0,1 0,8 2,1
Yhteensä -0,9 -3,5 -1,2 -2,5 2,4

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 77,0 75,0 76,6
Liikearvo 3. 101,6 99,4 101,0
Aineelliset hyödykkeet 4. 513,0 530,2 516,5
Osuudet osakkuusyrityksissä   30,2 27,9 29,9
Myynti- ja muut saamiset   35,2 29,0 31,1
Myytävissä olevat sijoitukset   13,4 12,1 13,0
Laskennallinen verosaaminen   28,1 14,8 21,1
PITKÄAIKAISET VARAT   798,5 788,4 789,2
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 183,8 174,3 190,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset   234,0 227,9 223,8
Tuloverosaaminen   2,3 4,4 1,5
Muut rahoitusvarat   0,4 0,4 0,4
Rahat ja pankkisaamiset   38,7 43,6 48,0
LYHYTAIKAISET VARAT   459,2 450,5 463,8
         
VARAT   1 257,7 1 238,8 1 253,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 73,4 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   154,6 162,3 153,2
Muuntoerot   2,1 -2,0 -1,9
Kertyneet voittovarat   102,1 105,3 117,9
Emoyhtiön osakkeenomistajien
oman pääoman osuus
  398,9 405,8 409,3
Määräysvallattomien omistajien osuus   11,4 10,9 12,2
OMA PÄÄOMA   410,3 416,7 421,5
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   37,9 37,3 36,9
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   334,6 407,6 333,5
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,3 12,6 3,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,6 1,4 0,6
Eläkevelvoitteet   3,0 3,0 3,1
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   378,5 461,9 377,1
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   187,9 101,1 170,6
Ostovelat ja muut velat   280,0 255,1 282,9
Tuloverovelka   0,4 3,2 0,1
Lyhytaikaiset varaukset   0,7 0,8 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   468,9 360,2 454,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 257,7 1 238,8 1 253,0


 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 
           
milj. euroa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 0,0 -5,1  
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,1 4,1  
Rahavirran
suojaus
0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 -0,4  
Uudelleen-
arvostus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2  
Kauden laaja
tulos yht.
0,0 0,0 -0,4 0,0 0,2 4,0 0,0 -5,1 -1,2 0,1 -1,2  
Osakeperus-
teisten
ohjelmien
kulukirjaus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Muu muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Suorat
kirjaukset
voittovaroihin
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2  
Siirrot erien
välillä
0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0  
Osakeanti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Omien
osakkeiden
hankinta
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Tytäryhtiö-
omistuksen
lisäys
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
OMA PÄÄOMA
30.6.2012
66,8 73,4 -14,2 143,5 25,3 2,1 0,0 102,1 398,9 11,4 410,3  
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2011
66,8 73,4 -6,5 143,5 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6  
Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,5 0,8 -1,7  
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 -2,6 0,0 0,8 -1,6 -0,1 -1,7  
Rahavirran
suojaus
0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0  
Kauden laaja
tulos yht.
0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 -2,6 0,0 -1,7 -3,2 0,8 -2,5  
Osakeperus-
teisten
ohjelmien
kulukirjaus
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Muu muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Suorat
kirjaukset
voittovaroihin
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5  
Siirrot erien
välillä
0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 -6,8 0,0 0,0 0,0  
Osakeanti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Omien
osakkeiden
hankinta
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Tytäryhtiö-
omistuksen
lisäys
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0  
OMA PÄÄOMA
30.6.2011
66,8 73,4 -5,5 143,5 24,4 -2,0 0,0 105,3 405,8 10,9 416,7  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa
oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat,
9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus,
11. Yhteensä
 

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Liiketoiminta      
Liiketoiminnan rahavirta 36,4 30,9 79,9
Rahoituserät ja verot -22,2 -13,6 -26,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 14,2 17,3 53,9
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -32,7 -31,7 -60,4
Käyttöomaisuuden myynnit 0,8 1,0 1,9
Investoinnit tytäryritykseen - - -
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -0,1 -0,2 -1,0
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,6 0,0 0,0
Myönnetyt lainat -0,4 -2,1 -1,8
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,3 1,1 2,1
Investointien nettorahavirta -31,5 -31,9 -59,2
       
Rahavirta ennen rahoitusta -17,3 -14,6 -5,4
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 43,8 28,0 76,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -26,8 -81,8 -98,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot 103,6 109,7 159,4
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -102,5 -57,7 -142,4
Maksetut osingot -9,9 -12,1 -12,7
       
Rahoituksen nettorahavirta 8,1 -13,9 -17,1
       
Rahavarojen muutos -9,1 -28,5 -22,5
       
Rahavarat 1.1. 48,4 73,4 73,4
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -0,2 -1,0 -2,5
Rahavarat 30.6. 39,0 43,9 48,4

 

TUNNUSLUVUT      
  30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
       
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,09 -0,05 0,18
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,09 -0,05 0,18
Oma pääoma/osake 30.6., eur 7,46 7,38 7,67
Omavaraisuusaste, % 32,7 33,7 33,6
Osakeantioikaistu osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl
55,0 55,0 55,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
Meur
33,6 32,4 61,0
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
8 164 8 594 8 287


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2012 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Raportointikaudella ei ole tullut voimaan sellaisia IFRS–standardeja tai IFRIC–tulkintoja, joilla olisi olennainen vaikutus konsernille.
Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

  

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU        
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 212,8 207,9 410,4 395,9 812,4
- Baltia 46,8 44,1 87,3 83,5 173,3
- Ruotsi 267,0 263,0 513,9 515,4 1 045,7
- Tanska 51,4 55,9 109,1 113,5 228,1
- Puola 86,9 77,0 167,3 147,5 298,9
- Segmenttien välinen -20,5 -17,4 -37,6 -32,4 -67,1
Konserni yhteensä 644,3 630,6 1 250,4 1 223,3 2 491,3
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 2,7 0,7 5,4 0,1 12,1
- Baltia 3,1 2,7 3,8 3,6 9,8
- Ruotsi -4,2 4,0 -9,7 4,3 17,2
- Tanska 1,5 -0,5 1,7 -1,0 -3,7
- Puola 4,5 2,8 7,9 5,8 12,7
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 7,6 9,6 9,2 12,7 48,0
           
Konsernihallinnon kulut -2,1 -2,9 -4,3 -4,7 -8,4
Konserni yhteensä 5,5 6,7 4,9 8,0 39,6

  

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
 

1. KERTALUONTEISET ERÄT

         
           
(miljoonaa euroa) Q2/2012 Q2/2011 Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Vakuutuskorvaukset 1) 9,8 - 9,8 - -
Varaston arvonalentuminen 1) -0,9 - -0,9   -
Käyttöomaisuuden arvonalentuminen 2) -5,4 - -5,4 - -
Kertaluonteiset erät yhteensä 3,5 - 3,5 - -
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”    
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”    

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa 76,6 77,1 77,1
Muuntoerot 1,0 -1,5 0,3
Lisäykset 0,6 0,7 2,3
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset 0,0 -0,1 -0,3
Poistot ja arvonalentumiset -2,1 -1,9 -4,0
Siirto toiseen tase-erään 0,9 0,7 1,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 77,0 75,0 76,6
       
       
3. LIIKEARVON MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,0 100,4 100,4
Muuntoerot 0,6 -1,4 0,2
Lisäykset - 0,4 0,4
Lisäykset (yritysostot) - 0,0 0,0
Vähennykset - - -
Poistot ja arvonalentumiset - - -
Siirto toiseen tase-erään - - -
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 101,6 99,4 101,0
       
       
4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa 516,5 537,8 537,8
Muuntoerot 6,3 -1,8 -7,9
Lisäykset 31,7 30,3 56,2
Lisäykset (yritysostot) -0,1 0,7 1,3
Vähennykset -0,5 -0,9 -1,2
Poistot ja arvonalentumiset -40,0 -34,4 -67,7
Siirto toiseen tase-erään -0,9 -1,5 -1,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 513,0 530,2 516,5
       
       
5. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Aineet ja tarvikkeet 81,7 86,3 88,7
Keskeneräiset tuotteet 11,9 11,2 9,1
Valmiit tuotteet 70,7 58,3 72,1
Tavarat 0,0 0,0 0,0
Muu vaihto-omaisuus 7,9 8,1 7,7
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 3,2 2,2 4,5
Elävät eläimet IFRS 41 8,4 8,2 7,9
Vaihto-omaisuus yhteensä 183,8 174,3 190,2

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
 ja
 ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
 lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
 vapaa oma
 pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2
30.6.2012 54 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT
 
     
(miljoonaa euroa) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 95,5 77,1 63,2
Korkojohdannaiset 285,2 276,5 283,8
Sähköjohdannaiset 11,0 10,4 11,1
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -1,3 0,4 -0,5
Korkojohdannaiset -23,2 -12,2 -23,0
Sähköjohdannaiset -1,4 0,5 -1,1
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET

 
     
(miljoonaa euroa) 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 367,9 39,6 34,1
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 76,0 63,4 63,0
- pantit 5,1 6,3 5,1
- yrityskiinnitykset 23,5 44,6 22,8
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,1 5,3 5,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 13,4 14,0 14,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 23,9 25,8 26,2
Vuokravastuut 57,9 43,4 61,0
Muut vastuut 7,8 20,3 7,8
       
Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HKScan Finland Oy:n ja Scan Ab:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 2011
Myynnit osakkuusyhtiöille 43,7 29,5 73,0
Ostot osakkuusyhtiöiltä 19,7 24,8 47,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,7 1,7 2,8
Ostovelat ja muut velat 9,3 8,7 9,1SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tammi–syyskuun 2012 osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 6.11.2012.


Vantaalla 10. elokuuta 2012


HKScan Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää soittopyynnön HKScanin viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta,
etunimi.sukunimi@hkscan.com, puh. 010 570 2290 tai johdon assistentti Marjukka Hujasen p. 010 570 6218 kautta.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 400.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet,
www.hkscan.com