HKScan Oyj                           Pörssitiedote 10.8.2012, klo 7.45


HKScan uudistaa strategiaa, konsernin johtamis- ja toimintamallia sekä organisaatiota

HKScan on täsmentänyt strategiaansa. Sen mukaan konserni keskittyy erityisesti kannattavuuden parantamiseen rakentamalla brändiarvoa ja kysyntää, parantamalla operatiivista tehokkuutta, johtamalla aktiivisesti tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikkaa sekä kehittämällä pääomarakennetta ja konserniraportointia.

Osana strategiaa HKScan uudistaa konsernin johtamis- ja toimintamallin sisäisten toimintatapojen ja –kulttuurin yhtenäistämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi. Tarve rakenteen selkeyttämiseen on syntynyt viime vuosien aikana, kun konserni on laajentunut ja kansainvälistynyt voimakkaasti.

Nykyisten päällekkäisyyksien poistamisella HKScan selkeyttää ja nopeuttaa keskeisiä asiakkaille ja kuluttajille tärkeitä prosesseja. Tämä tuo lisää tehoa toimintaan ja tarvittavaa informaatiota nopeammin päätöksentekoa varten.

”Erityisen tärkeää on, että HKScan hallitsee edelleen ja varmistaa asiakastoimituksiin ja tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden sekä muiden tuotannontekijöiden saatavuuden, laadun ja hinnan vastuullisesti läpi koko pitkän arvoketjun”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Kottonen.


LIIKETOIMINTOJEN HARMONISOINTI JA KONSERNITOIMINTOJEN RAKENTAMINEN

Uuden koko konsernin kattavan toimintamallin myötä HKScan uudistaa ja harmonisoi konsernin liiketoimintoja asiakasryhmien ja jakelukanavien perusteella. Lisäksi konserni rakentaa nykyisille markkina-alueille yhteisiä konsernitoimintoja. Yhtiö uudistaa myös konserniraportoinnin tukemaan paremmin liiketoimintoja, uutta toimintamallia, organisaatiota ja konsernin johtoa.

HKScan ottaa toimintamallin käyttöön asteittain vuoden 2013 loppuun mennessä. Konsernitoimintojen rakentaminen on jo aloitettu. Uudistus ei vaikuta konsernin ulkoiseen raportointiin.

Uuden toimintamallin liiketoiminnot vastaavat myynnistä ja markkinoinnista, tuotekehityksestä, tilaus-toimitusketjun toiminnasta ja tuotannosta. Niitä ovat:
1. Consumer, joka toimii konsernin päämarkkinoilla Suomessa, Baltiassa, Ruotsissa ja Tanskassa
2. Away from Home (AFH), joka hoitaa Business-to-Business- (B2B), Food Service-, teollisuus-, vienti- ja tuontiliiketoimintaa kaikilla HKScanin markkinoilla
3. Sokolów ja muut osakkuusyhtiöt

Liiketoimintoja tukevat muut konsernitoiminnot ovat:
1. Teknologian ja tuotannon kehittäminen, joka on konsernissa uusi toiminto. Se vastaa raaka-aine- ja materiaaliostoista, laatuprosesseista, tilaus-toimitusketjun ja tuotantoteknologian kehittämisestä, investoinneista, tietojärjestelmistä sekä vastuullisuusasioista
2. HR
3. Lakiasiat & hallinto
4. Talous
5. Rahoitus
6. Viestintä
7. Strategia ja Strategiset projektit, joka on konsernissa myös uusi toiminto. Se vastaa strategia- ja jatkuvan kehittämisen projekteista sekä liiketoimintaa tukevan informaation jalostamisesta.


NIMITYKSIÄ HKSCAN-KONSERNIN JOHDOSSA

Strategiapäivitykseen ja toimintamallimuutokseen liittyen on HKScan-konsernin johtoryhmässä ja johdossa tehty seuraavat nimitykset.

HKScanin teknologian ja tuotannon kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi, Chief Operating Officer (COO), toimitusjohtajan sijaiseksi sekä johtoryhmän jäseneksi on nimitetty DI Aki Laiho (39). Aiemmin hän on toiminut mm. Aalto Yliopistossa ja yrittäjänä, Sauer-Danfoss ApS:ssä sekä Nokia Oyj:ssä. Aki Laiho raportoi toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.

HKScanin talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Tuomo Valkonen (45). Valkonen siirtyy tehtävään CPS Color Groupin talousjohtajan (CFO) tehtävästä. Aiemmin Valkonen on toiminut mm. Rautaruukin, Savcorin, Kyrön ja Metsäliiton palveluksessa. Tuomo Valkonen raportoi toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.

Nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) Irma Kiilunen jatkaa HKScanin rahoitusjohtajana ja hän raportoi Hannu Kottoselle.

HKScanin Away from Home –liiketoiminnon (AFH) johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Jukka Nikkinen (49). Hän siirtyy HKScaniin Rautakirja Oy:n strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavan johtajan paikalta. Tätä ennen vuosina 2002 - 2004 hän toimi yhtiössä R-kioskin kansainvälisten toimintojen johtajana. Ennen Rautakirjaa Nikkinen on toiminut useissa tehtävissä Leaf Groupissa vuosina 1988 - 2001, mm. vienti- ja markkinointijohtajana. Jukka Nikkinen raportoi toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.

HKScanin Strategiasta ja Strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty KTM Samuli Eskola (38). Hän siirtyy tehtävään HKScanin sisältä, jossa hän on toiminut useissa johtotehtävissä vuodesta 2007 lähtien. Samuli Eskola raportoi toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.

HKScanin teknologian ja tuotannon kehittämisen toimintoon ICT:stä vastaavaksi johtajaksi on nimitetty KTM Pekka Kuokka (55). Kuokka toimii myös konsernin ostojohtajana (oto) muiden ostokategorioiden kuin alkutuotannon ja liharaaka-aineen osalta. Hän siirtyy HKScaniin Koneen West-South Europen aluetoiminnosta, jossa hän on vastannut liiketoiminnan suunnittelusta vuoden 2011 alusta alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Kone Oyj:n palveluksessa useissa kansainvälisissä tehtävissä ja vastannut mm. Kone Iberican ja Giant Kone Kiinan talous ja IT -toiminnoista. Pekka Kuokka raportoi Aki Laiholle.


HKSCANIN JOHTORYHMÄN MUODOSTAVAT 1.9.2012 ALKAEN:

Toimitusjohtaja Hannu Kottonen, teknologian ja tuotannon kehittämisestä vastaava johtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian markkina-alueista vastaava johtaja Anne Mere, Ruotsin ja Tanskan markkina-alueista vastaava johtaja Denis Mattsson, Away from Home –liiketoiminnosta vastaava johtaja Jukka Nikkinen, henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä.

Johtoryhmän jäsenten tarkemmat esittelyt ovat 1.9.2012 alkaen osoitteessa www.hkscan.com.


HKScan Oyj

Hannu Kottonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Hannu Kottonen, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 400. www.hkscan.com


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com