HKScan Oyj                           OSAVUOSIKATSAUS                7.5.2013         klo 8.00


HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013: Rakennemuutos jatkui – taloudellinen tulos pysyi ennallaan

* Liikevaihto oli 590,8 (596,2) miljoonaa euroa.

* Raportoitu liikevoitto oli -1,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa.  Vastaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,3 (-0,0).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli -20,9 (-20,2) miljoonaa euroa.

* Katsauskauden tulos oli -5,9 (-7,3) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,08 (-0,09) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat EUR -5,8 (-7,9) miljoonaa euroa.

* Nettovelka oli 472,2 (489,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 118,0 (124,8) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2013 (ennallaan): Liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2012.

 

HKSCAN-KONSERNI    
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012*) 2012*)
       
Liikevaihto 590,8 596,2 2 503,1
Liikevoitto -1,1 -0,2 43,1
- Liikevoitto-% -0,2 -0,0 1,7
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 -0,2 36,7
- Liikevoitto-% 0,3 -0,0 1,5
       
Voitto ennen veroja -5,9 -7,3 14,3
Tulos/osake, euroa -0,08 -0,09 0,30

 

*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.


KATSAUS KONSERNIN TOIMINTAAN TAMMI-MAALISKUU

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi ensimmäistä vuosineljännestä:

- Liikevaihto laski hieman vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen verrattuna pääasiassa alempien myyntimäärien vuoksi. Vaikka vertailukelpoinen liikevoitto nousi jonkin verran, voidaan tuloksen katsoa jääneen ennalleen neljänneksen aikana. Markkina-alueista Puola saavutti parhaan tuloksen.

- Yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi arvokkaimpien lihatuotteiden kysyntä markkinoilla kehittyy hitaammin kuin pidemmän aikavälin trendi. Ensimmäisen neljänneksen aikana kysyntä oli jopa tavallista alhaisempi, minkä seurauksena kilpailu oli tiukkaa kaikilla markkina-alueilla. Lisäksi Venäjä sulki rajansa tuonnilta osittain, mikä vähensi viennin vaihtoehtoja ja loi hintapainetta muille markkinoille.

- Neljännestä hankaloittivat  edelleen korkeat rehu- ja viljakustannukset ja myyntihintojen korotuksia jatkettiin. Raaka-aineista sianlihasta oli kausiluonteista ylitarjontaa ja naudanlihan saatavuuden rakenteellinen niukkuus jatkui. Siipikarjanlihan osalta tilanne oli parhaiten tasapainossa. Neljänneksen aikana eurooppalaista liha- ja ruokateollisuutta koeteltiin monin tavoin hevosenlihaan, lihan alkuperään ja merkintöihin liittyen.

- Viime vuonna aloitettu konserninlaajuinen kehittämisohjelma jatkui ja useita siihen liittyviä hankkeita on käynnissä. Ohjelma tähtää yli 20 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Suomessa ja Ruotsissa käynnissä olevat rakennemuutokset etenevät hyvin ja ne toteutetaan vuoden 2013 puoliväliin ja loppuun mennessä. Niiden ansiosta vuositason tulosparannus on noin 15 miljoonaa euroa.

- Suurkuluttajaliiketoiminnassa (Away from Home) aloitettiin sivutuotteiden myynnin optimointi.  Osaamista hyödynnetään jakamalla parhaita tuotekonsepteja yli maarajojen ja valmistelemalla konsernitason tuotelanseerauksia myöhemmin tänä vuonna. Vientiorganisaatio keskitettiin yhden johdon alaisuuteen asiakaspalvelun parantamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi.

- Suomessa tuottajayhteistyömallin käyttöönotto aloitettiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Malli kehitettiin vuonna 2012. Tavoitteena on saada alkutuotannolle kustannusetua ja ottaa käyttöön tuotannon parhaita käytäntöjä. Sian-, naudan- ja siipikarjanlihalle perustettiin omat kehitysryhmänsä, joissa jäseninä on sekä tuottajien että konsernin edustajia. Ryhmät keskittyvät kehittämään, ylläpitämään ja mittaamaan eläintuotantoa ja sen kilpailukykyä, seuraamaan tuloksia ja vertailemaan niitä myös kansainvälisesti.

- Tänä vuonna HKScan-konserni ja yhtiön suurin omistaja, LSO Osuuskunta, viettävät 100- vuotisjuhlavuottaan, mikä näkyy konsernin viestinnässä sekä markkinointi- ja tuoteviestinnässä.

 


MARKKINA-ALUE SUOMI
   
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012*) 2012*)
       
Liikevaihto 194,2 191,2 813,8
Liikevoitto -1,3 2,7 18,4
- Liikevoitto-% -0,7 1,4 2,3
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,8 2,7 18,4
- Liikevoitto-% 0,9 1,4 2,3


*) Vuoden 2012 luvut oikaistu markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 194,2 (191,2) miljoonaa euroa. Kauden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,8 (2,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 3,1 miljoonaa euroa sovittuihin irtisanomisiin ja tuotannon uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. 

Markkinan kokonaisvolyymi laski neljänneksen aikana. Liikevoittoa vähensivät sianlihan ylitarjonta ja naudanlihan alitarjonta sekä alentuneet määrät muutamissa kategorioissa. Myyntihintojen korotuksia tehtiin, mutta ne eivät kattaneet kohonneita kustannuksia kaikissa segmenteissä.

Suomen organisaation uudelleenrakentaminen ja –järjestelyt jatkuivat.  Muutosten myötä organisaatiota ja eri toimintojen välistä vastuunjakoa selkeytettiin konsernin uuden toimintamallin mukaisesti. Tuotantoyksiköiden rooleja selkeytettiin edelleen ja henkilöstömäärää sopeutettiin.  Liiketoiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisellä tavoitellaan noin 5 miljoonaan euron vuotuista tulosparannusta.

Yhteistoimintaneuvottelujen aikana Suomessa oli joitain laittomia lakkoja. Lakot vaikuttivat koko teurastus- ja leikkuuketjuun laskien tuotannon tehokkuutta ja lisäämällä suoria ja epäsuoria kustannuksia. Yt-neuvottelut otettiin huomioon vähentämällä kampanja-aktiviteettejä. Lakkojen arvioitu negatiivinen tulosvaikutus oli 1-2 miljoonaa euroa (huomioitu markkina-alueen luvuissa). Lakkojen vaikutusta sianlihan tarjontaan tasoitettiin hyödyntämällä konsernin tuotantolaitoksia Virossa ja Ruotsissa.

Tammikuussa HKScanin mainosfilmi “100 vuotta suomalaisten suosikkeja” valittiin parhaaksi tv-mainokseksi.

 

 


MARKKINA-ALUE BALTIA
   
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
       
Liikevaihto 41,9 40,5 176,7
Liikevoitto 0,8 0,7 8,9
- Liikevoitto-% 1,9 1,8 5,1

 

Tammi-maaliskuun liikevaihto Baltiassa oli 41,9 (40,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,8 (0,7) miljoonaa euroa.

Markkina-alueen liikevaihto kasvoi hieman. Liikevoitto oli jonkin verran parempi kuin vastaavalla kaudella 2012, siitä huolimatta että rehu-, vilja-, henkilöstö-, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat. Tehokkuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet ja konsernin toimintamallin käyttöönotto jatkuivat markkina-alueella ja ne tasasivat kohonneiden kustannusten vaikutusta.

Paikallinen kysyntä markkina-alueella oli vakaata, mutta vienti kangerteli. Latvialaiset tytäryhtiöt Rīgas Miesnieks ja Jelgavas Gaļas Kombināts yhdistettiin ja Rīgas Miesnieks muodostettiin 1.3.2013. Jelgava- ja Rīgas Miesnieks –tuotemerkit säilyvät ja niitä kehitetään edelleen. Lisäksi Liettuan logistiikka yhdistettiin Latvian logistiikkatoimintoihin Riikaan.

 


MARKKINA-ALUE RUOTSI
     
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012*) 2012*)
       
Liikevaihto 228,9 243,5 1 025,7
Liikevoitto -2,6 -5,1 -5,9
- Liikevoitto-% -1,1 -2,1 -0,6
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,6 -5,1 1,5
- Liikevoitto-% -1,1 -2,1 0,1
             


*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

Ruotsissa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 228,9 (243,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -2,6 (-5,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti ruotsalaisen naudanlihan erittäin heikko saatavuus. Sianlihasta oli kausiluonteista ylitarjontaa suhteessa kysyntään. Hankintahinnat olivat kuitenkin edelleen korkeat. Lisäksi tuontivolyymit aiheuttivat paineita myyntihintoihin.

Kehittämisohjelmaan liittyvät toimenpiteet ovat tehonneet, mikä näkyy tulosparannuksena. Liiketulos pysyi kuitenkin negatiivisena. Kehittämisohjelmaan liittyvät toimenpiteet jatkuvat.

Brändituotteita kehitettiin edelleen; esimerkiksi ruotsalaisen Rypsiporsaan (Svensk Rapsgris®) myynti kehittyi hyvin ja tulokset olivat rohkaisevia. Strateginen tarkastelu jatkuu Ruotsissa.

 


MARKKINA-ALUE TANSKA
     
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
       
Liikevaihto 56,3 57,8 211,7
Liikevoitto -0,1 0,3 15,4
- Liikevoitto-% -0,2 0,5 7,3
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,1 0,3 1,5
- Liikevoitto-% -0,2 0,5 0,7
             

 

Tanskassa liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 56,3 (57,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,1 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos oli alempi kuin vastaavalla kaudella vuonna 2012 sekä raaka-aineiden että tuotannon raskaamman kustannusrakenteen seurauksena ja alempien myyntimäärien vuoksi. Myyntihintapaineet jatkuivat tiukkoina eivätkä hintojen korotukset kattaneet kaikkia kohonneita kustannuksia.  

Vinderupin tuotantolaitos oli toiminnassa viime vuoden tulipalon jälkeen, mutta täysiin tuotantomääriin ei vielä päästy. Viimeiset tuotantolinjat otettiin käyttöön neljänneksen aikana. Jälleenrakentamisen suunnitellaan olevan täysin valmis toisella neljänneksellä.

Tuoreiden siipikarjatuotteiden uudelleenlanseerausta ja myyntiä Ruotsin markkinoilla Pärsons-tuotemerkin alla valmisteltiin ja ensivastaanotto vähittäiskaupan valikoimiin oli hyvä.

Vakuutusten arvioidaan kattavan sekä omaisuusvahingot että tappiot ja liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Tehtaan jälleenrakennettu osa otettiin tuotantokäyttöön joulukuussa. Jälleenrakentamiseen liittyvien rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan viranomaishyväksyntää varten viimeistään toisen neljänneksen loppuun mennessä. Tulipalon kumulatiiviset kustannukset eivät olennaisesti muuttuneet ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2012 lopun määristä. Vakuutusasioiden käsittely on vielä kesken.

 


MARKKINA-ALUE PUOLA
   
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
*)      
Liikevaihto 85,5 80,4 343,7
Liikevoitto 5,4 3,4 15,8
- Liikevoitto-% 6,3 4,3 4,6
*) HKScanin osuus (50%) Sokolówista.

 

Tammi-maaliskuun liikevaihto Puolassa oli 85,5 (80,4) miljoonaa euroa. Kauden liiketulos oli 5,4 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti nousi huomattavasti ja oli 6,3 (4,3) prosenttia. Tulosparannukseen vaikuttivat onnistunut tuotevalikoiman hallinta, aktiivinen lihanhankinta ja tuotantokustannusten seuranta.

Sokolów-tuotemerkin vahva tunnettuus ja lihavalmisteiden kasvanut myynti varmistivat hyvän kehityksen. Vientimäärät pysyivät alhaisina. Euroopan talouden heikkeneminen aktiivisuuden vaikuttaa myös Puolassa sekä kysyntään että hankintamääriin.

Neljänneksen aikana uusia pakkaus- ja valmistuslinjoja otettiin käyttöön Sokolów Podlaskin, Jaroslawin ja Robakowon tuotantolaitoksissa.  


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 9,1 (19,8) miljoonaa euroa. Ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:

 

(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Suomi 1,1 3,3 11,8
Baltia 4,0 2,4 10,5
Ruotsi 0,6 2,9 7,4
Tanska 1) 0,3 5,5 33,0
Puola 2) 3,1 5,7 14,0
Yhteensä 9,1 19,8 76,6
1) Koko vuoden 2012 investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen.
2) HKScanin osuus (50 %) Sokolówista

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen investoinnit jäivät suunnitelmien mukaisesti matalalle tasolle. Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa investoinnit olivat tavanomaisia tuotantolinjojen korjaus- ja kunnossapitoinvestointeja. Baltiassa investoitiin siipikarjatuotannon uudelleenjärjestelyyn sekä alkutuotantoon Virossa. Puolassa painopiste oli pakkaus- ja tuotantolinjainvestoinneissa useissa yksiköissä. 


RAHOITUS JA VEROT

Konsernin korolliset velat olivat maaliskuun 2013 lopussa 500,4 (527,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 lopussa korolliset velat olivat 499,7 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna bruttovelat alenivat selkeästi, vaikka vahva Ruotsin kruunu lisäsi velkamäärää 9,5 miljoonalla eurolla. Nettovelka väheni edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 17,4 miljoona euroa, mutta lisääntyi vuoden lopusta 31,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3.2013 oli 175,7 (200,2) miljoonaa euroa.  Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 33,2 (26,4) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 125,5 (130,5) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,8 (-7,9) miljoonaa euroa alemman lainamäärän ja matalamman korkotason vuoksi. Konsernin verot olivat 1,8 (2,4) miljoonaa euroa positiiviset ensimmäisellä neljänneksellä.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma maaliskuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan.

HKScanin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 206,9 (293,8) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 186,6 (265,0) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 20,3 (28,8) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa vaihdettiin yhteensä 2 149 111 (2 390 022) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 8 590 899 (14 003 005) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,28 (6,40) euroa ja alin 3,67 (5,23) euroa. Keskikurssi oli 3,99 (5,90) ja maaliskuun lopun päätöskurssi 3,76 (5,34).

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt yhtiökokoukselta 25.4.2012 saamiaan valtuutuksia tammi-maaliskuun 2013 aikana. Vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat uudet valtuutukset on kerrottu kappaleessa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.


HENKILÖSTÖ

HKScanin henkilöstömäärä ensimmäisellä neljänneksellä ilman Puolan Sokolówia oli keskimäärin 7 332 (7 913).

Henkilöstömäärä laski Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa käynnissä olevien tehostamisohjelmien vuoksi. Tanskan henkilömäärä kasvoi tilapäisesti jälleenrakentamisen ja tuotannon uudelleenkäynnistämisen vuoksi Vinderupin tuotantolaitoksen viimevuotisen tulipalon jälkeen.

Keskimääräinen henkilöstömäärä markkina-alueittain:

 

  Q1/2013 Q1/2012 2012
Suomi 2 574 2 621 2 794
Baltia 1 685 1 783 1 742
Ruotsi 2 210 2 690 2 428
Tanska 863 819 799
Yhteensä 7 332 7 913 7 763

Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 343 (6 142) henkilöä.  Vuoden 2012 lopussa keskimääräinen henkilöstömäärä oli 6 310.

 

Henkilöstö jakaantui maaliskuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:
  

  31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Suomi 2 605 2 696 2 592
Baltia 1 679 1 744 1 700
Ruotsi 2 210 2 676 2 339
Tanska 896 834 844
Yhteensä 7 390 7 950 7 475

 

Lisäksi Sokolów-konsernissa oli katsauskauden lopussa 6 354 (6 332) henkilöä ja vuoden 2012 lopussa 6 491 henkilöä.


OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

7.9.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy ilmoittivat, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä on jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

HKScan ja HK Ruokatalo pitävät kannetta perusteettomana ja yhtiöt tulevat kiistämään sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen kustannuskehitykseen nähden.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 24.4.2013 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkona 0,10 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § muuttamisesta niin, että hallituksen kokoonpanoon voidaan tarvittaessa ottaa yhdestä kolmeen varajäsentä ja että hallituksen jäsenmäärää voidaan kasvattaa enintään kahdeksaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 § koskien tilintarkastajien lukumäärää. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja.

Yhtiökokous päätti myös vuosipalkkioista hallituksen jäsenille, varajäsenille ja valiokuntien puheenjohtajille. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta, johon henkilöt ovat osallistuneet.

Hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Mikko Nikula ja Per Nilsson valittiin varajäseniksi. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

Tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, hankkimaan ja/tai ottamaan pantiksi yhtiön omia A-osakkeita sekä yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuudet ovat voimassa 30.6.2014 asti ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 2012 antamat valtuutukset.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 24.4.2013 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön internet-sivulla www.hkscan.com.


ARVIO VUODELLE 2013

Konserni pitää ennallaan arvion, joka annettiin tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2013:

HKScan odottaa liiketoimintaympäristön pysyvän haasteellisena, koska sekä eläinten tarjonnan että kuluttajien ostovoiman arvioidaan supistuvan edelleen. Samaan aikaan lihan kysynnän odotetaan kehittyvän vakaana.  Konserni keskittyy hallitsemaan tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikkaa kontrolloimalla tiukasti kustannuksia ja pääoman käyttöä, tasapainottamalla kysyntää ja tarjontaa ja toimimalla ennakoivammin myyntihinnoittelussa.

Uudistettu strategia, uusi toimintamalli ja organisaatio edistävät kannattavuuden paranemista.  Kehittämis- ja kannattavuuden parantamisohjelmista saatavien taloudellisten hyötyjen arvioidaan nopeuttavan tuloksen paranemista vuoden 2013 jälkipuoliskolla ja sen jälkeen. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuodesta 2012.


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa) Viite Q1/2013 Q1/2012 2012
         
LIIKEVAIHTO   590,8 596,2 2 503,1
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -573,8 -578,2 -2 374,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,0 -0,1 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset 1. -18,1 -18,1 -85,9
LIIKEVOITTO   -1,1 -0,2 43,1
         
Rahoitustuotot   1,2 1,4 5,4
Rahoituskulut   -7,0 -9,4 -37,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,9 0,8 3,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   -5,9 -7,3 14,3
         
Tuloverot   1,8 2,4 3,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   -4,1 -4,9 17,7
         
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille   -4,2 -4,8 16,4
Määräysvallattomille omistajille   0,1 -0,1 1,3
Yhteensä   -4,1 -4,9 17,7
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,08 -0,09 0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,08 -0,09 0,30
         

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.– 31.3.2013      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Tilikauden voitto / tappio -4,1 -4,9 17,7
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 4,0 7,6
Rahavirran suojaus 1,3 0,6 0,2
Uudelleenarvostus 0,0 0,1 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - 1,2
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 1,2 4,7 8,9
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2,9 -0,1 26,6
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille -3,0 -0,1 25,2
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,0 1,4
Yhteensä -2,9 -0,1 26,7

 

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 78,7 76,6 77,7
Liikearvo 3. 102,4 101,3 101,5
Aineelliset hyödykkeet 4. 497,4 524,8 504,6
Osuudet osakkuusyrityksissä   35,6 30,0 34,7
Myynti- ja muut saamiset   6,0 3,8 6,0
Myytävissä olevat sijoitukset   13,2 13,3 12,9
Laskennallinen verosaaminen   32,7 27,7 28,9
PITKÄAIKAISET VARAT   766,0 777,6 766,3
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 190,7 200,9 176,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset   225,2 228,1 216,5
Tuloverosaaminen   0,3 2,1 0,9
Muut rahoitusvarat   - 0,4 -
Rahat ja pankkisaamiset   28,2 38,0 58,9
LYHYTAIKAISET VARAT   444,3 469,4 452,6
         
VARAT   1 210,3 1 246,9 1 218,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 73,4 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   156,3 153,9 155,0
Muuntoerot   5,4 2,1 5,5
Kertyneet voittovarat   89,5 83,9 93,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman
osuus
  391,3 380,0 394,4
Määräysvallattomien omistajien osuus   8,4 11,8 8,6
OMA PÄÄOMA   399,7 391,8 403,0
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   28,5 30,2 27,6
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   305,5 336,4 312,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,0 2,8 2,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,1 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet   9,3 14,9 10,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   345,4 384,4 352,9
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   195,0 191,5 186,8
Ostovelat ja muut velat   268,7 278,6 275,0
Tuloverovelka   0,9 -0,1 0,5
Lyhytaikaiset varaukset   0,7 0,7 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   465,2 470,8 463,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 210,3 1 246,9 1 218,9

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
                     
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2013
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 5,5 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0
Tilikauden tulos - - - - - - - -4,2 -4,2 0,1 -4,1
Muut laajan
tuloksen erät
                     
Muuntoerot - - - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0
Rahavirran
   suojaus
- - 1,3 - - - - - 1,3 - 1,3
Uudelleen-
   arvostus
- - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0
Vakuutusmate-
   maattiset voitot
   tai tappiot
- - - - - - - - 0,0 - 0,0
Tilikauden laaja
tulos
- - 1,3 - - 0,0 - -4,2 -3,0 0,1 -2,9
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -0,1 -0,1 -0,3 -0,4
OMA PÄÄOMA
31.3.2013
66,8 73,4 -12,4 143,5 25,2 5,4 0,0 89,5 391,3 8,4 399,7
                       
                       
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 88,7 380,0 12,2 392,2
Tilikauden tulos - - - - - - - -4,8 -4,8 -0,1 -4,9
Muut laajan
tuloksen erät
                     
Muuntoerot - - - - - 4,0     4,0 0,0 4,0
Rahavirran
   suojaus
- - 0,6 - - - - - 0,6 - 0,6
Uudelleen-
   arvostus
- - - - 0,1 - - - 0,1 - 0,1
Vakuutusmate-
   maattiset voitot
   tai tappiot
- - - - - - - - 0,0 - 0,0
Tilikauden laaja
tulos
- - 0,6 - 0,1 4,0 - -4,8 -0,1 -0,0 -0,1
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - - 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - - - - - 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - - 0,0 -0,3 -0,3
OMA PÄÄOMA
31.3.2012
66,8 73,4 -13,3 143,5 23,7 2,1 0,0 83,9 380,0 11,8 391,8


SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma
pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Liiketoiminta      
Liiketoiminnan rahavirta -12,7 1,7 140,5
Rahoituserät ja verot -7,8 -10,8 -33,7
Liiketoiminnan nettorahavirta -20,5 -9,0 106,8
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -9,1 -20,3 -76,9
Käyttöomaisuuden myynnit 0,4 0,5 1,5
Investoinnit tytäryritykseen - - -
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0 -0,1 -0,2
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,4 0,6 3,9
Myönnetyt lainat 0,0 -1,0 -1,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,2 0,1 0,5
Investointien nettorahavirta -8,2 -20,1 -73,1
       
Rahavirta ennen rahoitusta -28,7 -29,2 33,8
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 15,0 26,9 25,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,2 -6,8 -52,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 -1,4 125,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9,9 -0,1 -102,7
Maksetut osingot -0,1 0,0 -9,9
Omien osakkeiden lunastus - - -8,0
       
Rahoituksen nettorahavirta -1,0 18,5 -22,7
       
Rahavarojen muutos -29,7 -10,7 11,1
       
Rahavarat 1.1. 58,9 48,4 48,4
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1,0 0,6 -0,6
Rahavarat 31.3. 28,2 38,3 58,9

 

 

TUNNUSLUVUT      
  31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
       
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,08 -0,09 0,30
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,08 -0,09 0,30
Oma pääoma/osake, eur 7,25 6,91 7,31
Omavaraisuusaste, % 33,0 31,4 33,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
54,0 55,0 54,6
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 10,4 19,8 76,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 332 7 913 7 763

 

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2013 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012. Poikkeuksena on muutettu IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardi (voimassa 1.1.2013 alkaen). Lisäksi konserni on muuttanut markkinointituen laskentaperiaatetta. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2013 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2012 on myös päivitetty muutosten mukaisesti.
Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU    
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain  
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
LIIKEVAIHTO      
- Suomi 194,2 191,2 813,8
- Baltia 41,9 40,5 176,7
- Ruotsi 228,9 243,5 1 025,7
- Tanska 56,3 57,8 211,7
- Puola 85,5 80,4 343,7
- Segmenttien välinen -15,9 -17,2 -68,5
Konserni yhteensä 590,8 596,2 2 503,1
       
LIIKEVOITTO      
- Suomi -1,3 2,7 18,4
- Baltia 0,8 0,7 8,9
- Ruotsi -2,6 -5,1 -5,9
- Tanska -0,1 0,3 15,4
- Puola 5,4 3,4 15,8
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä 2,2 2,0 52,5
       
Konsernihallinnon kulut -3,3 -2,2 -9,5
Konserni yhteensä -1,1 -0,2 43,1


 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT      
       
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) -2,1 - -
Tuotantoon liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) -1,0 - -
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1) - - -4,0
Lopetettujen toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset,
Ruotsi
1)
- - -3,4
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 1) - - 19,3
Alaskirjaus palossa tuhoutuneesta omaisuudesta, Tanska 2) - - -5,5
Kertaluonteiset erät yhteensä -3,1 - 6,4
       
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”    
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”    

 

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,7 76,6 76,6
Muuntoerot 1,8 0,5 2,5
Lisäykset 0,1 0,1 1,9
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset - - -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -1,1 -4,5
Siirto toiseen tase-erään 0,1 0,5 1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 78,7 76,6 77,7
       
       
3. LIIKEARVON MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,5 101,0 101,0
Muuntoerot 0,9 0,3 1,3
Lisäykset - - -
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset - - -0,9
Poistot ja arvonalentumiset - - -
Siirto toiseen tase-erään - - -
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 102,4 101,3 101,5
       
       
4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 504,6 516,5 516,5
Muuntoerot 0,6 7,3 10,8
Lisäykset 10,2 19,7 72,7
Lisäykset (yritysostot) - -0,3 -
Vähennykset -0,3 -0,4 -11,5
Poistot ja arvonalentumiset -17,6 -17,5 -82,5
Siirto toiseen tase-erään -0,1 -0,5 -1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 497,4 524,8 504,6
       
       
5. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Aineet ja tarvikkeet 99,9 91,0 82,6
Keskeneräiset tuotteet 12,5 13,0 13,3
Valmiit tuotteet 54,5 76,8 55,7
Tavarat 0,0 0,0 0,0
Muu vaihto-omaisuus 9,8 7,9 7,7
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,1 3,7 8,0
Elävät eläimet IFRS 41 12,8 8,5 9,0
Vaihto-omaisuus yhteensä 190,7 200,9 176,3

 

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.3.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
             

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT      
(miljoonaa euroa)  31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 51,4 97,9 67,3
Korkojohdannaiset 276,7 285,2 275,3
Sähköjohdannaiset 10,8 11,3 10,7
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,4 -0,9 -1,1
Korkojohdannaiset -22,5 -21,7 -24,9
Sähköjohdannaiset -1,1 -1,4 -1,3
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 365,2 362,3 370,3
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 70,8 67,4 74,6
- pantit 5,1 5,2 5,2
- yrityskiinnitykset 16,7 23,7 16,7
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 7,6 5,2 7,5
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 11,9 13,4 12,9
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 21,4 26,2 21,8
Vuokravastuut 55,8 58,9 58,0
Muut vastuut 7,5 7,5 7,8
       
Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HK Ruokatalo Oy:n ja Scan Ab:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA.
KÄYVÄT ARVOT RAPORTOINTIKAUDEN LOPUSSA.

 

  31.3.2013 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
     - Hyödykejohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvelat        
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -22,5 0,0 -22,5 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -16,9 0,0 -16,9 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,4 0,0 -0,4 0,0
        joista nettosijoituksen
        suojauslaskennassa
- - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,1 0,0 -1,1 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,1 0,0 -1,1 0,0
Yhteensä -24,0 0,0 -24,0 0,0

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1/2013 Q1/2012 2012
Myynnit osakkuusyhtiöille 25,7 19,6 75,4
Ostot osakkuusyhtiöiltä 12,6 9,9 36,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,5 2,9 3,2
Ostovelat ja muut velat 3,0 9,7 9,4

 


OIKAISTU KONSERNITILINPÄÄTÖS 2012 NELJÄNNEKSITTÄIN

1.1.2013 lähtien HKScan on ottanut käyttöön muutetun IAS19 Työsuhde-etuudet-standardin ja markkinointituen laskentaperiaatetta on muutettu. Neljännesvuosittaiset konserni- ja markkina-aluekohtaiset tiedot vuodelta 2012 on päivitetty muutosten mukaisesti.

Muutettu IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardi koskee ainoastaan Ruotsin markkina-aluetta, minkä vuoksi vuoden 2012 liikevoitto ja osakekohtainen tulos (EPS) nousevat ja oma pääoma laskee. Konsernin liiketulos nousee 1,7 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos (EPS) 0,02 euroa työsuhde-etuuksien muutoksen vuoksi. Konsernin oma pääoma 2012 laskee 29,5 miljoonaa euroa, kun vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin.

Markkinointituen muutettu laskentaperiaate koskee Suomen ja Ruotsin markkina-alueita ja se vähentää vuoden 2012 liikevaihtoa 43,7 miljoonaa euroa. Aiemmin markkinointituki on raportoitu liiketoiminnan kuluissa. Uuden periaatteen mukaisesti se raportoidaan myynnin vähennyksenä.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (OIKAISTU)          
(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 2 012
           
LIIKEVAIHTO 596,2 632,2 612,2 662,4 2 503,1
Liiketoiminnan tuotot ja kulut -578,2 -602,6 -578,6 -614,7 -2 374,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,1 -0,2 -0,3 0,5 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -18,1 -23,5 -17,9 -26,3 -85,9
LIIKEVOITTO -0,2 5,9 15,4 21,9 43,1
           
Rahoitustuotot ja -kulut -7,9 -8,0 -8,5 -7,3 -31,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,8 0,9 0,4 0,9 3,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -7,3 -1,2 7,3 15,5 14,3
           
Tuloverot 2,4 1,7 -0,5 -0,1 3,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4,9 0,4 6,8 15,4 17,7
           
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION
JAKAUTUMINEN:
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,8 0,3 6,1 14,8 16,4
Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,1 0,7 0,6 1,3
Yhteensä -4,9 0,4 6,8 15,4 17,7
           
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat
toiminnot euroa/osake
-0,09 0,01 0,11 0,27 0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat
toiminnot euroa/osake
-0,09 0,01 0,11 0,27 0,30

 

 

KONSERNIN TASE (OIKAISTU)        
(miljoonaa euroa) 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 76,6 77,0 78,7 77,7
Liikearvo 101,3 101,6 102,0 101,5
Aineelliset hyödykkeet 524,8 513,0 500,3 504,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 30,0 30,2 35,3 34,7
Myynti- ja muut saamiset 3,8 5,4 6,5 6,0
Myytävissä olevat sijoitukset 13,3 13,4 13,5 12,9
Laskennallinen verosaaminen 27,7 31,0 27,6 28,9
PITKÄAIKAISET VARAT 777,6 771,5 763,9 766,3
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 200,9 183,8 180,3 176,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 228,1 234,0 226,7 216,5
Tuloverosaaminen 2,1 2,3 7,9 0,9
Muut rahoitusvarat 0,4 0,4 0,3 -
Rahat ja pankkisaamiset 38,0 38,7 50,0 58,9
LYHYTAIKAISET VARAT 469,4 459,2 465,3 452,6
         
VARAT 1 246,9 1 230,8 1 229,2 1 218,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 66,8 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto 73,4 73,4 73,4 73,4
Omat osakkeet 0,0 0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 153,9 154,6 154,4 155,0
Muuntoerot 2,1 1,6 5,8 5,5
Kertyneet voittovarat 83,9 73,4 79,5 93,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman
pääoman osuus
380,0 369,8 379,9 394,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 11,8 11,4 8,0 8,6
OMA PÄÄOMA 391,8 381,2 387,9 403,0
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 30,2 30,3 29,6 27,6
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 336,4 334,6 357,8 312,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2,8 2,3 2,3 2,0
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet 14,9 13,3 12,8 10,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 384,4 380,6 402,5 352,9
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 191,5 187,9 166,5 186,8
Ostovelat ja muut velat 278,6 280,0 271,1 275,0
Tuloverovelka -0,1 0,4 0,2 0,5
Lyhytaikaiset varaukset 0,7 0,7 0,9 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 470,8 468,9 438,8 463,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT 1 246,9 1 230,8 1 229,2 1 218,9

 

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (OIKAISTU)      
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 2012
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 191,2 204,9 198,5 219,2 813,8
- Baltia 40,5 46,8 44,3 45,1 176,7
- Ruotsi 243,5 262,7 245,0 274,5 1 025,7
- Tanska 57,8 51,4 51,6 50,9 211,7
- Puola 80,4 86,9 88,7 87,7 343,7
- Segmenttien välinen -17,2 -20,5 -15,9 -15,0 -68,5
Konserni yhteensä 596,2 632,2 612,2 662,4 2 503,1
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 2,7 2,7 5,6 7,4 18,4
- Baltia 0,7 3,1 3,6 1,5 8,9
- Ruotsi -5,1 -3,7 3,6 -0,8 -5,9
- Tanska 0,3 1,5 0,9 12,7 15,4
- Puola 3,4 4,5 3,6 4,3 15,8
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 2,0 8,0 17,3 25,1 52,5
           
Konsernihallinnon kulut -2,2 -2,1 -1,9 -3,2 -9,5
Konserni yhteensä -0,2 5,9 15,4 21,9 43,1

 

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsaus julkistetaan 9.8.2013.

 

Vantaalla, 7.5.2013

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen. Heille voi jättää soittopyynnön viestintäpäällikkö Elina Hollon kautta, p. 040 570 4030 tai 010 570 2133.

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com