HKScan Oyj                           OSAVUOSIKATSAUS                                      9.8.2013, klo 8.00


HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013:
Vaihtelevaa tuloksentekoa haastavassa liiketoimintaympäristössä

* Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 214,5 (1 228,5) miljoonaa euroa ja 623,7 (632,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Tammi-kesäkuun raportoitu liikevoitto oli 4,8 (5,7) miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,9 (5,7) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 0,6 (0,5). Toisella neljänneksellä raportoitu ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat 5,8 (5,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 0,9 (0,9).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli -0,7 (2,3) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 20,1 (22,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Tammi-kesäkuun voitto/tappio ennen veroja oli -4,8 (-8,5) miljoonaa euroa ja 1,1 (-1,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,08) euroa tammi-kesäkuussa ja 0,01 (0,01) euroa toisella neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -11,4 (-16,0) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja -5,6 (-8,0) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 451,2 (483,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 115,7 (126,8) prosenttia tammi-kesäkuussa.

* Arvio vuodelle 2013 (ennallaan): Liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2012.

 

HKSCAN-KONSERNI        
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012*) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012*) 2012*)
           
Liikevaihto 623,7 632,2 1 214,5 1 228,5 2 503,1
Liikevoitto 5,8 5,9 4,8 5,7 43,1
- Liikevoitto-% 0,9 0,9 0,4 0,5 1,7
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 5,9 7,9 5,7 36,7
- Liikevoitto-% 0,9 0,9 0,6 0,5 1,5
           
Rahavirta ennen rahoituskuluja 20,1 22,5 -0,7 2,3 65.8
Voitto/tappio ennen veroja 1,1 -1,2 -4,8 -8,5 14,3
Tulos/osake, euroa 0,01 0,01 -0,07 -0,08 0,30
Nettorahoituskulut -5,6 -8,0 -11,4 -16,0 -31,7
Nettovelka     451,2 483,4 440,9
Nettovelkaantumisaste, %     115,7 126,8 109,2

 

*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

 

KATSAUS KONSERNIN TOIMINTAAN, HUHTI-KESÄKUU 2013

 

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen, kommentoi toista vuosineljännestä:

- Kuluttaja- ja asiakaskysyntä Euroopassa kuten myös Pohjois-Euroopassa oli  alkuvuodesta alemmalla tasolla kuin sian- ja siipikarjanlihan tuotanto, mikä piti varastotasot korkealla ja myyntihinnat alhaisina, erityisesti viennissä. Tämän vuoksi liikevaihto ei aivan yltänyt edellisvuoden lukuihin. Kaiken kaikkiaan taloudellinen tulos oli vaatimaton toisella neljänneksellä. Puolan markkina-alueen tulos oli jälleen erinomainen, ja Ruotsi paransi tulostaan viime vuoteen ja edelliseen neljännekseen verrattuna. Suomessa, Baltiassa ja Tanskassa toinen neljännes oli vaikea.

- Sianlihan varastotasot olivat korkeat koko Euroopassa useasta syystä, joista esimerkkejä olivat heikentynyt ostovoima ja lisääntynyt sääntely. Sääntelystä johtuneet tuotannon sopeuttamiset ovat puolestaan kiihdyttäneet teurastuksia ja lisänneet lyhytaikaisesti markkinoilla olevaa lihan määrää.  Lisäksi Euroopassa keväällä ja alkukesällä vallinneen huonon sään vuoksi grillauskausi alkoi tavallista myöhemmin ja vaisumpana. Naudanlihan rakenteellinen niukkuus jatkui.

- Sian- ja naudanlihan tuotantomäärien voidaan olettaa laskevan, mikä voi johtaa raaka-ainepulaan myöhemmin tänä ja ensi vuonna.

- Kuluttajien kasvava kiinnostus lihan alkuperää, eläinten hyvinvointia  sekä terveyteen liittyviä asioita kohtaan jatkui ja vaikutti Euroopan liha- ja elintarviketoimialaan. Kauppojen omat merkit kasvattivat osuuttaan koko markkinasta ja vaikuttivat siten toimitusketjun hallintaan.

- Sian- ja siipikarjanlihan raaka-ainehinnat vakiintuivat tai alenivat  jonkin verran toisen neljänneksen loppua kohden, mutta naudanlihan  hinta pysyi korkeana. Näkymät ovat positiiviset parempien sato-odotusten ja sen myötä mahdollisten alempien rehuhintojen ansiosta.

- Suomessa rakennemuutos-  ja kehittämisohjelma, johon liittyy tuotantolinjojen siirtoja ja investointeja, on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Päivittäisessä toiminnassa esiintyi kuitenkin joitain tilapäisiä häiriöitä. Ruotsissa ja Suomessa käynnissä olevat rakennemuutostoimet tuovat vuositasolla noin 15 miljoonan euron tulosparannuksen.

- Alkuvuonna perustetun konsernitason hankintaorganisaation ensimmäiset saavutukset saatiin ostojen keskittämisestä. Aiempaa tiiviimpi yhteistyö eläintenhankinnan ja alkutuotannon kanssa eteni Suomessa. Vastaava yhteistyö käynnistettiin myös Ruotsissa. Vaikka konsernin kehittämisohjelma eteneekin hyvin, kaventuneet myyntimarginaalit ovat osittain syöneet taloudellista tulosta.

- Kesäkuussa valmistuneessa strategiatarkastelussa konsernin strategiaan tehtiin joitakin täsmennyksiä, joista esimerkkejä ovat konsernin brändistrategian terävöittäminen ja suunnitelma  HKScanin tuotannollisen rakenteen parannuksista. Lisäksi konsernin taloudelliset tavoitteet päivitettiin ja ne julkistettiin pörssitiedotteella 9.8.
 

 


MARKKINA-ALUE SUOMI
       
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012*) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012*) 2012*)
           
Liikevaihto 199,4 204,9 393,5 396,1 813,8
Liikevoitto 0,5 2,7 -0,8 5,4 18,4
- Liikevoitto-% 0,2 1,3 -0,2 1,4 2,3
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,5 2,7 2,3 5,4 18,4
- Liikevoitto-% 0,2 1,3 0,6 1,4 2,3


*) Vuoden 2012 luvut oikaistu markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

 

Suomessa toisen neljänneksen liikevaihto oli 199,4 (204,9) miljoonaa euroa. Kauden liikevoitto oli 0,5 (2,7) miljoonaa euroa.

Liikevaihto jäi jälkeen edellisvuodesta pääasiassa siksi, että kampanja- ja sesonkitoimenpiteiden määrää oli vähennetty suunnitellusti. Myyntivolyymit olivat kaiken kaikkiaan neljänneksellä pienemmät kuin vastaavalla kaudella vuonna 2012. Kampanjointia vähennettiin toisella neljänneksellä toteutuksessa olleiden tuotantolinjojen siirtojen ja investointien vuoksi.  Kulutuskysyntä on vaihdellut eri lihalaatujen ja tuotekategorioiden välillä. Tämä on aiheuttanut muutoksia tuotemixiin. Kotimainen hintakilpailu pysyi yleisesti tiukkana.  Lisäksi Euroopassa ja maailmanlaajuisesti jatkunut ylitarjonta aiheutti edelleen haasteita vientimyynnille. Sian hankintahinnat laskivat hieman heinäkuun lopussa, kun taas naudan ja siipikarjan hinnat pysyivät korkeina.

Rakennemuutos- ja kehittämisohjelma, johon liittyy tuotantolinjojen siirtoja ja investointeja, aiheutti tilapäisiä häiriöitä päivittäiseen toimintaan. Ohjelmalla parannetaan liiketoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta sekä saadaan hyötyjä keskittämällä toimintoja ja teknologioita.  Toisella neljänneksellä tehtiin tuotannon rationalisointiin liittyviä toimenpiteitä Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten kesken. Julkistettu rationalisointiohjelma jatkuu vuoden 2013 loppuun. Uusinvestointeja tehdään Mikkelin ja Euran tuotantolaitoksiin. Rakennemuutoksella tavoitellaan noin 5 miljoonaan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2013 lopusta alkaen.

 MARKKINA-ALUE BALTIA
       
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
           
Liikevaihto 43,8 46,8 85,7 87,3 176,7
Liikevoitto 1,3 3,1 2,1 3,8 8,9
- Liikevoitto-% 2,9 6,7 2,4 4,4 5,1

 

Baltiassa toisen neljänneksen liikevaihto oli 43,8 (46,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,3 (3,1) miljoonaa euroa.

Euroopassa vallitseva lihan ylitarjonta loi painetta myös Baltian lihamarkkinoille aiheuttaen kilpailun kiristymistä ja kaventaen tuoreen lihan myyntimarginaaleja. Kehitys alensi erityisesti tuotemerkittömien suurkuluttaja- ja perustuotteiden kannattavuutta. Baltiassa brändituotteiden myynti kehittyi kuitenkin hyvin ja kevään tuoteuutuudet edesauttoivat myyntiä. 

Markkina-alueen paikallinen kysyntä oli suhteellisen hyvä toisella neljänneksellä, mutta nousseet alkutuotannon raaka-ainekustannukset heikensivät tulosta. Rehun hinnat olivat korkealla, joskin soijan hinta jatkoi hidasta laskuaan. Tehokkuuden parantamishankkeet, jotka liittyvät siipikarjatuotannon keskittämiseen Rannan tuotantolaitokselle, etenivät suunnitelmien mukaisesti. Uusi innovatiivinen Kievin Kotletti –tuoteperhe tuotiin markkinoille kesäkuun lopulla.

Sekä Talleggin ”Jugurttinen fileesaslik” että Rakvere Lihakombinaatin ”Lasten grillimakkara” palkittiin ”Viron paras lihatuote 2013” –titteleillä vuosittaisessa kansallisessa kilpailussa.
 

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI        
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012*) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012*) 2012*)
           
Liikevaihto 241,8 262,7 470,7 506,3 1 025,7
Liikevoitto 2,0 -3,7 -0,6 -8,8 -5,9
- Liikevoitto-% 0,8 -1,4 -0,1 -1,7 -0,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,0 -3,7 -0,6 -8,8 1,5
- Liikevoitto-% 0,8 -1,4 -0,1 -1,7 0,1

 

*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

 

Ruotsissa toisen neljänneksen liikevaihto oli 241,8 (262,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 (-3,7) miljoonaa euroa. Tulos parani hieman kaikissa tuotekategorioissa. Liikevaihdon laskun syinä olivat kannattamattomasta myynnistä luopuminen ja naudanliharaaka-aineen niukkuus.

Brändituotteiden, kuten ruotsalaisen Rypsiporsaan (Svensk Rapsgris®), kehittäminen jatkui. Pärsons-merkkisten leikkeleiden myynti jatkui hyvänä, ja uudet Pärsons tuorebroileri -tuotteet tuotiin markkinoille suunnitellusti.

Alhaisina pysyneet naudanlihan raaka-ainemäärät johtivat tiukempaan kilpailuun ja korkeampiin hankintahintoihin. Sianlihan tuonti Ruotsiin jatkui vilkkaana. Tuontia harjoittivat erityisesti ei-ruotsalaiset toimijat, joiden normaali kauppa Kaukoitään ja Venäjälle väheni aiempiin määriin verrattuna viennin esteiden vuoksi.

Ruotsissa kehittämisohjelma jatkui toisella neljänneksellä ja tulokset paranivat. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä tavoitellaan noin 10 miljoonan euron tulosparannusta vuositasolla vaikuttaen täydellä teholla vuoden 2013 keskivaiheilta lähtien.

Kesäkuussa kerrottiin tuotannon tehostamistoimien vuoksi tehtävistä lisäirtisanomisista. Ne koskevat noin 20 henkilöä Skaran tuotantolaitoksessa. Kesäkuussa perustettiin myös uusi toimialajärjestö - “Sveriges Köttföretag” (Ruotsalaiset lihayhtiöt) – muiden suurten ruotsalaisten lihayhtiöiden kanssa. Tavoitteena on aktiivinen ja aloitteellinen toiminta ja osallistuminen yleiseen keskusteluun tärkeissä liha-alaa koskevissa asioissa.

Toukokuussa HKScan hankki yksinoikeuden Nordic Geneticsin NG Hampshire -genetiikkaan, joka on tunnetun ruotsalaisen sianlihan, Scan Pigghamin, taustalla.

 MARKKINA-ALUE TANSKA
       
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
           
Liikevaihto 60,4 51,4 116,7 109,1 211,7
Liikevoitto 0,0 1,5 -0,1 1,7 15,4
- Liikevoitto-% 0,0 2,8 -0,1 1,6 7,3
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 1,5 -0,1 1,7 1,5
- Liikevoitto-% 0,0 2,8 -0,1 1,6 0,7

 

Tanskassa liikevaihto toisella neljänneksellä oli 60,4 (51,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,0 (1,5) miljoonaa euroa. Myyntivolyymit kehittyivät neljänneksen aikana hyvin. Hintakilpailu säilyi tiukkana, mikä näkyi sekä pakastetuissa että tuoreissa siipikarjatuotteissa.

Siipikarjan hankintamäärät ja –hinnat kehittyivät myönteiseen suuntaan,  mutta eläinten hankintahinnat  olivat edelleen korkeammat kuin muualla Manner-Euroopassa. Tuoreiden Pärsons-merkkisten siipikarjatuotteiden myynti Ruotsissa alkoi hyvin. Vaikka vientimyynnissä oli haasteita, varastoja pystyttiin pienentämään. 

Viimeiset tuotantolinjat otettiin käyttöön ensimmäisen neljänneksen aikana Vinderupin tuotantolaitoksella viimevuotisen tulipalon jälkeen. Palosta aiheutuneet väliaikaiset tuotanto- ja henkilöjärjestelyt saatiin pääosin päätökseen toisen neljänneksen aikana. Padborgin tehtaan toiminta loppui kesäkuun puolivälissä. Kesäkuun lopussa Skovsgaardin tehtaalta irtisanottiin noin 100 henkilöä. Tuotannon tehokkuuden parantaminen jatkuu.  

Tulipaloon liittyvien vakuutusasioiden käsittely on edelleen kesken. Vakuutusten arvioidaan kattavan sekä omaisuusvahingot että tappiot ja liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Tehtaan jälleenrakennettu osa otettiin tuotantokäyttöön joulukuussa. Toisen neljänneksen lopussa viranomaiset hyväksyivät jälleenrakennustyöt mm. palontorjunnan, tuotantotilojen ja työtilojen osalta. Joitain rakennustöitä on kuitenkin edelleen kesken. Tulipalon kumulatiiviset investointikustannukset olivat 22,9 miljoonaa euroa kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

 


MARKKINA-ALUE PUOLA *)
       
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
           
Liikevaihto 96,0 86,9 181,5 167,3 343,7
Liikevoitto 5,7 4,5 11,2 7,9 15,8
- Liikevoitto-% 6,0 5,1 6,1 4,7 4,6


*) HKScanin osuus (50 %) Sokolówista.

 

Puolassa toisen neljänneksen liikevaihto oli 96,0 (86,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto kaudella oli 5,7 (4,5) miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli erittäin hyvällä tasolla: 6,0 (5,1).  

Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat Sokolów-brändin korkea tunnettuus ja keskittyminen lihavalmisteiden myyntiin.  Myös liharaaka-aineen alhainen hinta tuki markkina-alueen hyvää tuloskehitystä. Euroopan taloudellisen aktiivisuuden heikkeneminen vaikuttaa yleisellä tasolla myös Puolassa sekä kysyntään että hankintamääriin.

Toisella neljänneksellä tehdyt investoinnit liittyivät jalostukseen ja pakkaamiseen Sokolów Podlaskin tuotantolaitoksessa, kypsentämiseen Czyżewin tehtaalla ja pakkaamiseen Jaroslawin tehtaalla.


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit toisella neljänneksellä olivat 9,8 (13,8) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:  

 

           
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Suomi 3,4 3,2 4,5 6,5 11,8
Baltia 2,1 2,3 6,1 4,7 10,5
Ruotsi 1,3 2,1 1,9 5,0 7,4
Tanska 1) 0,7 2,3 1,0 7,8 33,0
Puola 2) 2,4 4,0 5,5 9,7 14,0
Yhteensä 9,8 13,8 18,9 33,6 76,6
1) Koko vuoden 2012 investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen.
2) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista.    

 

Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi.

Tärkeimmät investoinnit tähän mennessä vuoden 2013 aikana ovat olleet seuraavat. Suomessa tuotantolinjoja siirrettiin Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä. Mikkelissä investoitiin lisäksi lihavalmisteiden tuotantolinjaan ja infrastruktuuriin.  Näiden lisäksi Eurassa asennettiin vaakoja ja viipalointikoneita siipikarjanlihatuotantoon.  Vastaavasti Baltian markkina-alueella Virossa jatkui siipikarjanlihan tuotannon keskittäminen Rannan tuotantolaitokseen ja Rakveressa otettiin käyttöön uusi Kievin Kotletti –tuotantolinja.


RAHOITUS JA VEROT

Konsernin korolliset velat kesäkuun lopussa olivat 483,6 (522,4) miljoonaa euroa, joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 334,5 (187,9) miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyneuvottelut vuonna 2014 erääntyvien lainojen osalta on käynnistetty. Vuoden 2012 lopussa korolliset velat olivat 499,7 miljoonaa euroa. Nettovelka väheni edellisvuoteen verrattuna 32,2 miljoona euroa, mutta lisääntyi vuoden lopusta 10,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin maksuvalmius toisella neljänneksellä oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.6.2013 oli 175,8 (176,8) miljoonaa euroa.  Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 27,7 (28,1) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 134,0 (142,5) miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä maksettiin vuoden 2012 osinkoina yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,6 (-8,0) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä ja -11,4 (-16,0) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa. Lasku johtuu alemmasta lainamäärästä ja matalammasta korkotasosta. Lisäksi edellisvuonna kuluihin sisältyi uudelleenrahoitusjärjestelyihin liittyvä kertakulu.

Konsernin verot olivat -0,7 (1,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä ja 1,1 (4,1) miljoonaa euroa positiiviset tammi-kesäkuussa.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma kesäkuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan.

HKScanin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 187,8 (208,6) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 169,0 (188,1) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 18,8 (20,5) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa vaihdettiin yhteensä 3 157 677 (5 702 100) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 12 367 456 (28 032 244) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,28 (6,40) euroa ja alin 3,46 (3,17) euroa. Keskikurssi oli 3,91 (4,87) ja kesäkuun lopun päätöskurssi 3,48 (3,79).

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScanin varsinainen yhtiökokous pidettiin Turussa 24.4.2013. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen saamat valtuutukset, on julkistettu pörssitiedotteella samana päivänä.  Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Juha Kylämäen, Niels Borupin, Teija Andersenin, Gunilla Aschanin, Tero Hemmilän ja Henrik Treschowin seuraavalle toimikaudelle. Varajäseniksi valittiin Mikko Nikula ja Per Nilsson. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.


HENKILÖSTÖ

HKScanin henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa ilman Sokolówia Puolassa oli keskimäärin 7 664 (8 257).

Henkilöstömäärä laski Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa käynnissä olevien tehostamisohjelmien vuoksi.

Keskimääräiset henkilöstömäärät markkina-alueittain olivat:

 

  Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Suomi 2 720 2 832 2 794
Baltia 1 673 1 783 1 742
Ruotsi 2 365 2 761 2 428
Tanska 886 881 872
Yhteensä 7 644 8 257 7 836
 

 

Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 334 (6 166) ja koko vuonna 2012 keskimäärin 6 310 henkilöä.

 

Henkilöstö jakaantui kesäkuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:

 

  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Suomi 3 107 3 254 2 592
Baltia 1 657 1 787 1 700
Ruotsi 2 464 3 115 2 339
Tanska 872 883 893
Yhteensä 8 100 9 039 7 524

 

Lisäksi Sokolów-konserni työllisti katsauskauden lopussa 6 317(6 491) ja vuoden 2012 lopussa 6 491 henkilöä.


OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

7.9.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy ilmoittivat, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

HKScan ja HK Ruokatalo pitävät kannetta perusteettomana ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen kustannuskehitykseen nähden.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Pörssitiedotteessa, joka julkistettiin 2.7, HKScan esitteli konsernin täsmennetyn brändistrategian ensimmäiset linjaukset, joihin kuuluu mm. yhtiönimien uudistaminen. Myös Suomen ja Ruotsin pääbrändien alkuperälupaukset vahvistettiin. Konserni kertoi lisäksi lisäävänsä liharaaka-aineen hankintaa kotimarkkinoillaan sijaitsevilta omilta teurastamoiltaan.

Elokuun 9. HKScan julkisti pörssitiedotteella päivitetyt taloudelliset tavoitteensa. Ne ovat: liikevoitto yli 4 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto yli 12 prosenttia ja nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia. Osinkopolitiikka, vähintään 30 prosenttia nettotuloksesta, pidetään ennallaan.


ARVIO VUODELLE 2013

Konserni pitää ennallaan arvion, joka annettiin tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2013: Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan vuodesta 2012.

 

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.6.2013            
             
KONSERNIN TULOSLASKELMA            
(miljoonaa euroa) Viite Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
             
LIIKEVAIHTO   623,7 632,2 1 214,5 1 228,5 2 503,1
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -599,7 -602,6 -1 173,5 -1 180,8 -2 374,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset 1. -17,9 -23,5 -36,0 -41,7 -85,9
LIIKEVOITTO   5,8 5,9 4,8 5,7 43,1
             
Rahoitustuotot   1,4 1,5 2,7 3,4 5,4
Rahoituskulut   -7,0 -9,5 -14,0 -19,3 -37,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,9 0,9 1,8 1,7 3,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   1,1 -1,2 -4,8 -8,5 14,3
             
Tuloverot   -0,7 1,7 1,1 4,1 3,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   0,4 0,4 -3,7 -4,4 17,7
             
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION
JAKAUTUMINEN:
           
Emoyhtiön osakkeenomistajille   0,6 0,3 -3,6 -4,5 16,4
Määräysvallattomille omistajille   -0,1 0,1 -0,1 0,0 1,3
Yhteensä   0,4 0,4 -3,7 -4,4 17,7
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,01 0,01 -0,07 -0,08 0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,01 0,01 -0,07 -0,08 0,30
               

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Tilikauden voitto / tappio 0,4 0,4 -3,7 -4,4 17,7
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
(verojen jälkeen):
         
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -6,4 -0,4 -6,4 3,6 7,6
Rahavirran suojaus 1,6 -0,9 2,8 -0,4 0,2
Uudelleenarvostus - 0,0 - 0,2 0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - 1,2
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -4,8 -1,3 -3,6 3,4 8,9
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -4,4 -0,9 -7,3 -1,0 26,6
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4,2 -1,0 -7,2 -1,1 25,2
Määräysvallattomille omistajille -0,2 0,1 -0,1 0,1 1,4
Yhteensä -4,4 -0,9 -7,3 -1,0 26,7

 

 

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 75,1 77,0 77,7
Liikearvo 3. 100,7 101,6 101,5
Aineelliset hyödykkeet 4. 482,2 513,0 504,6
Osuudet osakkuusyrityksissä   34,0 30,2 34,7
Myynti- ja muut saamiset   4,7 5,4 6,0
Myytävissä olevat sijoitukset   12,5 13,4 12,9
Laskennallinen verosaaminen   31,6 31,0 28,9
PITKÄAIKAISET VARAT   740,8 771,5 766,3
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 188,2 183,8 176,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset   219,8 234,0 216,5
Tuloverosaaminen   0,4 2,3 0,9
Muut rahoitusvarat   - 0,4 -
Rahat ja pankkisaamiset   32,4 38,7 58,9
LYHYTAIKAISET VARAT   440,7 459,2 452,6
         
VARAT   1 181,5 1 230,8 1 218,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 73,4 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   163,2 154,6 155,0
Muuntoerot   -1,0 1,6 5,5
Kertyneet voittovarat   79,5 73,4 93,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman
pääoman osuus
  381,9 369,8 394,4
Määräysvallattomien omistajien osuus   8,0 11,4 8,6
OMA PÄÄOMA   389,8 381,2 403,0
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   28,3 30,3 27,6
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   149,0 334,6 312,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,1 2,3 2,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,1 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet   6,6 13,3 10,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   186,1 380,6 352,9
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   334,5 187,9 186,8
Ostovelat ja muut velat   268,8 280,0 275,0
Tuloverovelka   1,4 0,4 0,5
Lyhytaikaiset varaukset   0,8 0,7 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   605,6 468,9 463,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 181,5 1 230,8 1 218,9

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA              
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2013
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 5,5 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - -3,6 -3,6 -0,1 -3,7  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - -6,4 - - -6,4 - -6,4  
Rahavirran suojaus - - 2,8 - - - - - 2,8 - 2,8  
Uudelleenarvostus - - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Vakuutusmate-
   maattiset voitot
   tai tappiot
- - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Tilikauden laaja
tulos
- - 2,8 - - -6,4 - -3,6 -7,2 -0,1 -7,3  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1  
Siirrot erien välillä - - - - 5,3 - - -5,3 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,5 -5,9  
OMA PÄÄOMA
30.6.2013
66,8 73,4 -10,9 143,5 30,5 -1,0 0,0 79,5 381,9 8,0 389,8  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 88,7 380,0 12,2 392,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - -4,5 -4,5 0,0 -4,4  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - 3,6  - 3,6 0,1 3,6  
Rahavirran suojaus - - -0,4 - - - - - -0,4 - -0,4  
Uudelleenarvostus - - - - 0,2 - - - 0,2 - 0,2  
Vakuutusmate-
   maattiset voitot
   tai tappiot
- - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Tilikauden laaja
tulos
- - -0,4 - 0,2 3,6 - -4,5 -1,1 0,1 -1,0  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,2 0,2 - 0,2  
Siirrot erien välillä - - - - 1,6 - - -1,6 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
OMA PÄÄOMA
30.6.2012
66,8 73,4 -14,2 143,5 25,3 1,6 0,0 73,5 369,8 11,4 381,2  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä
 
 
 
 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Liiketoiminta      
Liiketoiminnan rahavirta 16,7 36,4 140,5
Rahoituserät ja verot -8,0 -22,2 -33,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 8,7 14,2 106,8
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -18,9 -32,7 -76,9
Käyttöomaisuuden myynnit 1,4 0,8 1,5
Investoinnit tytäryritykseen - - -
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet - -0,1 -0,2
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,4 0,6 3,9
Myönnetyt lainat -0,2 -0,4 -1,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,6 0,3 0,5
Investointien nettorahavirta -16,7 -31,5 -73,1
       
Rahavirta ennen rahoitusta -8,0 -17,3 33,8
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 29,2 43,8 25,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -28,6 -26,8 -52,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,8 103,6 125,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -10,1 -102,5 -102,7
Maksetut osingot -6,0 -9,9 -9,9
Omien osakkeiden lunastus - - -8,0
       
Rahoituksen nettorahavirta -14,8 8,1 -22,7
       
Rahavarojen muutos -22,8 -9,1 11,1
       
Rahavarat 1.1. 58,9 48,4 48,4
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -3,7 -0,2 -0,6
Rahavarat 30.6. 32,4 39,0 58,9

 

 

TUNNUSLUVUT      
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,07 -0,08 0,30
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,07 -0,08 0,30
Oma pääoma/osake, eur 7,08 6,73 7,31
Omavaraisuusaste, % 33,0 31,0 33,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
54,0 55,0 54,6
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 18,9 33,6 76,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 644 8 257 7 836

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2013 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012. Poikkeuksena on muutettu IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardi (voimassa 1.1.2013 alkaen). Lisäksi konserni on muuttanut markkinointituen laskentaperiaatetta. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2013 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2012 on myös päivitetty muutosten mukaisesti.
Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU        
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 199,4 204,9 393,5 396,1 813,8
- Baltia 43,8 46,8 85,7 87,3 176,7
- Ruotsi 241,8 262,7 470,7 506,3 1 025,7
- Tanska 60,4 51,4 116,7 109,1 211,7
- Puola 96,0 86,9 181,5 167,3 343,7
- Segmenttien välinen -17,7 -20,5 -33,7 -37,6 -68,5
Konserni yhteensä 623,7 632,2 1 214,5 1 228,5 2 503,1
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 0,5 2,7 -0,8 5,4 18,4
- Baltia 1,3 3,1 2,1 3,8 8,9
- Ruotsi 2,0 -3,7 -0,6 -8,8 -5,9
- Tanska 0,0 1,5 -0,1 1,7 15,4
- Puola 5,7 4,5 11,2 7,9 15,8
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 9,5 8,0 11,7 10,1 52,5
           
Konsernihallinnon kulut -3,6 -2,1 -6,9 -4,3 -9,5
Konserni yhteensä 5,8 5,9 4,8 5,7 43,1

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT          
           
(miljoonaa euroa) Q2/2013 Q2/2012 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Irtisanomisiin liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset, Suomi 1)
- - -2,1 - -
Tuotantoon liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset, Suomi 1)
- - -1,0 - -
Irtisanomisiin liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset, Ruotsi 1)
- - - - -4,0
Lopetettujen toimintojen uudelleen-
järjestelykustannukset, Ruotsi 1)
- - - - -3,4
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 1) - 5,4 - 5,4 19,3
Alaskirjaus palossa tuhoutuneesta
omaisuudesta, Tanska 2)
- -5,4 - -5,4 -5,5
Kertaluonteiset erät yhteensä - 0,0 -3,1 0,0 6,4
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”    

 

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,7 76,6 76,6
Muuntoerot -1,5 1,0 2,5
Lisäykset 0,5 0,6 1,9
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset 0,0 0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -1,8 -2,1 -4,5
Siirto toiseen tase-erään 0,1 0,9 1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 75,1 77,0 77,7
       
       
3. LIIKEARVON MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,5 101,0 101,0
Muuntoerot -0,8 0,6 1,3
Lisäykset - - -
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset - - -0,9
Poistot ja arvonalentumiset - - -
Siirto toiseen tase-erään - - -
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 100,7 101,6 101,5
       
       
4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 504,6 516,5 516,5
Muuntoerot -6,5 6,3 10,8
Lisäykset 19,7 31,7 72,7
Lisäykset (yritysostot) 0,0 -0,1 -
Vähennykset -1,4 -0,5 -11,5
Poistot ja arvonalentumiset -34,1 -40,0 -82,5
Siirto toiseen tase-erään -0,1 -0,9 -1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 482,2 513,0 504,6
       
       
5. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Aineet ja tarvikkeet 103,2 81,7 82,6
Keskeneräiset tuotteet 12,1 11,9 13,3
Valmiit tuotteet 51,8 70,7 55,7
Tavarat 0,0 0,0 0,0
Muu vaihto-omaisuus 7,6 7,9 7,7
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,7 3,2 8,0
Elävät eläimet IFRS 41 12,7 8,4 9,0
Vaihto-omaisuus yhteensä 188,2 183,8 176,3

 

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.6.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT      
(miljoonaa euroa) 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 56,5 95,5 67,3
Korkojohdannaiset 271,7 285,2 275,3
Sähköjohdannaiset 10,5 11,0 10,7
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,9 -1,3 -1,1
Korkojohdannaiset -18,8 -23,2 -24,9
Sähköjohdannaiset -2,0 -1,4 -1,3
       
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 347,0 367,9 370,3
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 68,7 76,0 74,6
- pantit 5,1 5,1 5,2
- yrityskiinnitykset 15,9 23,5 16,7
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 7,5 5,1 7,5
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 11,9 13,4 12,9
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 20,8 23,9 21,8
Vuokravastuut 51,5 57,9 58,0
Muut vastuut 7,2 7,8 7,8
       
Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HK Ruokatalo Oy:n ja Scan AB:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.


KÄYVÄN ARVON HIERARKIA
TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA –VELOISTA

 

  30.6.2013 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Valuuttajohdannaiset 0,9 0,0 0,9 0,0
     - Hyödykejohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 1,0 0,0 1,0 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti           
kirjattavat rahoitusvelat        
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -18,9 0,0 -18,9 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -14,2 0,0 -14,2 0,0
     - Valuuttajohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,0 0,0 -2,0 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,0 0,0 -2,0 0,0
Yhteensä -20,9 0,0 -20,9 0,0

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 2012
Myynnit osakkuusyhtiöille 53,7 43,7 99,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 24,5 19,7 54,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,1 3,7 3,2
Ostovelat ja muut velat 2,7 9,3 3,5

 

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus julkistetaan 6.11.2013.

 

Vantaalla, 9.8.2013

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen. Heille voi jättää soittopyynnön viestintäpäällikkö Elina Hollon kautta, p. 040 570 4030 tai 010 570 2133.
 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com