HKScan Oyj     OSAVUOSIKATSAUS                                                            6.11.2013, klo 08.00


HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä – katteet edelleen matalat


* Tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 838,0 (1 840,7) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 623,5 (612,2) miljoonaa euroa.

* Tammi-syyskuun raportoitu liikevoitto oli 15,3 (21,2) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 0,8 (1,1). Kauden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,8 (21,2) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,0 (1,1).

Kolmannella neljänneksellä raportoitu liikevoitto oli 10,5 (15,4) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 1,7 (2,5). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,0 (15,4) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,8 (2,5).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli 13,8 (26,1) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja 14,6 (23,7) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Tammi-syyskuun voitto/tappio ennen veroja oli 1,1 (-1,2) miljoonaa euroa ja 5,9 (7,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,03) euroa tammi-syyskuussa ja 0,12 (0,11) euroa kolmannella neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -16,7 (-24,4) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja -5,3 (-8,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 445,3 (474,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 111,0 (122,2) prosenttia tammi-syyskuussa.

* Arvio vuodelle 2013 (muutettu 25.9.): vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää alemmaksi kuin vuonna 2012.


HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi kolmatta neljännestä:

- Kysyntä pysyi viimevuotiseen verrattuna matalammalla tasolla sekä kuluttaja- että suurkuluttajaliiketoiminnoissa. Hintakilpailu oli tiukkaa. Kuluttajat ovat yleisesti ottaen siirtyneet ostamaan edullisempia tuotteita.  Eläinten hankintahintojen nousu on pysähtynyt tai kääntynyt laskuun alentuneiden vilja- ja rehukustannusten seurauksena.

- Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vaikka konsernin liikevoitto laski neljänneksen aikana viime vuoteen nähden, Baltian markkina-alue elpyi ja tulos parani. Muista markkina-alueista myös Ruotsin tulos jatkoi paranemista, joskin lähtötaso oli alempi, ja Puolan tuloskehitys pysyi hyvänä.

- Ruotsin, Puolan ja Baltian hyvä kehitys ei riittänyt korvaamaan Suomen ja Tanskan pienentyneiden  myyntikatteiden negatiivista vaikutusta. Katteita laski lisäksi ylimääräisten pakkasvarastojen realisointimyynti muilla markkina-alueilla kuin Puolassa ja Baltiassa. Katteen heikosta kehityksestä huolimatta konsernin tulos ennen veroja oli parempi kuin edellisvuonna, sillä nettorahoituskulut jatkoivat laskuaan.  

- Positiivista oli myös vuonna 2012 käynnistetyn kehittämisohjelman eteneminen. Ohjelma on saavuttanut sille asetetut tavoitteet vähentää kustannuksia vähintään 20 miljoonalla eurolla vuositasolla ja alentaa käyttöpääomaa merkittävästi. Parannusten vaikutus näkyy täysimääräisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Syyskuun lopussa käynnistettiin uusi, vuoden 2014 loppuun saakka kestävä kehittämisohjelma. Se tähtää yli 20 miljoonan euron vuotuiseen kustannusten vähentämiseen ja nettovelan alentamiseen yli 50 miljoonalla eurolla. Ohjelman päätavoitteita ovat yhtenäisen konsernin rakentaminen, konsernisynergioiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen ja kysyntälähtöinen toiminnan johtaminen.

- Konsernia vahvistettiin edelleen perustamalla konsernimarkkinoinnin toiminto edistämään pitkällä tähtäimellä konserninlaajuista brändinhallintaa ja tuotetarjooman kehittämistä. Konsernin kotimarkkinoiden välistä tuoteinnovaatioiden vaihtoa lisätään entisestään.
 

 

HKSCAN-KONSERNI Q3 ja Q1 – Q3 vuonna 2013 ja 2012      
             
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012*) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012*) 2012*)  
             
Liikevaihto 623,5 612,2 1 838,0 1 840,7 2 503,1  
Liikevoitto 10,5 15,4 15,3 21,2 43,1  
 - Liikevoitto-% 1,7 2,5 0,8 1,1 1,7  
             
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 11,0 15,4 18,8 21,2 36,7  
 - Liikevoitto-% 1,8 2,5 1,0 1,1 1,5  
             
Rahavirta ennen rahoituskuluja 14,6 23,7 13,8 26,1 65,8  
Voitto/tappio ennen veroja 5,9 7,3 1,1 -1,2 14,3  
Tulos/osake, euroa 0,12 0,11 0,06 0,03 0,30  
Nettorahoituskulut -5,3 -8,5 -16,7 -24,4 -31,7  
Nettovelka     445,3 474,1 440,9  
Nettovelkaantumisaste
(Net gearing), %
    111,0 122,2 109,2  
               

 *) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.


HEINÄ – SYYSKUU 2013

Kolmannen neljänneksen kannattavuus oli odotuksia heikompi, sillä liiketoimintaympäristö pysyi epäsuotuisana. Kysyntä ja kuluttajien ostovoima olivat edelleen melko alhaisella tasolla ja hintakilpailu oli tiukkaa.

Myönteisiä poikkeuksia olivat Baltia ja Puola, joiden tuloskehitys oli vahva. Naudanlihan hankintahinta pysyi korkeana, mutta vastaavasti sian- ja siipikarjan hinnat laskivat neljänneksen aikana. Lasku ei kuitenkaan ollut riittävä kattamaan epäsuotuisaa tuotemixiä ja matalaa myyntihintatasoa, jota rapautti entisestään ylimääräisen pakkasvaraston realisointimyynti. Vientihinnoissa nähtiin parhaimmillaankin vain pientä toipumista kauden aikana.

Konserninlaajuisia toimia toiminnallisen tehokkuuden parantamiseksi, kuten ostojen keskittämistä, jatkettiin onnistuneesti. Eläinten hankinnassa tuottajayhteistyö eteni Suomessa ja sen käynnistäminen jatkui Ruotsissa.

Yksi suurkuluttajaliiketoiminnon (Away from Home) tavoitteista on hyödyntää tehokkaasti konserninlaajuisia valmistuksen ja tietotaidon mahdollisuuksia. Neljänneksen aikana AfH toi Ruotsissa markkinoille ensimmäisen maiden rajat ylittävän tuoteportfolion. Tämän lisäksi sivutuoteliiketoiminnan systemaattista kehittämistä jatkettiin. Ruotsin HoReCa-markkina, erityisesti ravintolamyynti, kasvoi. Suomessa kysyntä kasvoi hieman ensimmäisen vuosipuoliskon laskun jälkeen. Maailmanlaajuisen lihan ylitarjonnan vuoksi vientihinnat olivat alhaalla ja heikensivät katteita kolmannella neljänneksellä, jolloin varastoja purettiin aktiivisemmin vientiin.

Pörssitiedotteessa, joka julkistettiin heinäkuun alussa, HKScan esitteli konsernin täsmennetyn brändistrategian ensimmäiset linjaukset, joihin kuuluu mm. yhtiönimien yhtenäistäminen. Myös Suomen ja Ruotsin pääbrändien alkuperälupaukset vahvistettiin. Konserni kertoi lisäksi lisäävänsä liharaaka-aineen hankintaa kotimarkkinoillaan sijaitsevilta omilta teurastamoiltaan.

Elokuun alussa HKScan julkisti pörssitiedotteella päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Ne ovat: liikevoitto yli 4 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto yli 12 prosenttia ja nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia. Osinkopolitiikka, vähintään 30 prosenttia nettotuloksesta, pidetään ennallaan.

Syyskuun lopussa HKScan alensi vuoden 2013 näkymiään. Uuden arvion mukaan vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää alemmaksi kuin vuonna 2012. Aiemmassa ohjeistuksessa vuoden 2013 liikevoiton arvioitiin olevan parempi kuin vuonna 2012.

 


MARKKINA-ALUE SUOMI
         
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012*) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012*) 2012
           
Liikevaihto 200,4 198,5 593,9 594,6 813,8
Liikevoitto 2,0 5,6 1,2 11,0 18,4
- Liikevoitto-% 1,0 2,8 0,2 1,9 2,3
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2,5 5,6 4,8 11,0 18,4
- Liikevoitto-% 1,2 2,8 0,8 1,9 2,3
                     

 

*) Vuoden 2012 luvut oikaistu markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

Suomessa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 200,4 (198,5) miljoonaa euroa. Kauden liikevoitto oli 2,0 (5,6) miljoonaa euroa.

Vaikka liikevaihto oli viime vuoden tasolla, neljänneksen tulosta heikensi erityisesti sesonkituotteiden alhaisemmat myyntimäärät ja -hinnat. Muissa tuotteissa myyntimäärät pysyivät ennallaan tai kasvoivat, mutta sekä koti- että vientimarkkinoilla vallinneen tiukan hintakilpailun vuoksi keskimääräinen myyntihinnan kehitys oli vaatimatonta. Hinnaltaan halvempien tuotteiden kysyntä jatkui korkeana ja se piti tuotemixin epäsuotuisana. Kolmannella neljänneksellä pakkasvarastoja pienennettiin systemaattisesti, mikä pienensi katteita.

Tuotannon uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimenpiteet jatkuivat. Siirtymävaiheen aikana tuotantokapasiteetti ja tuotannon tehokkuus olivat osittain rajalliset. Rakennemuutosohjelma Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimenpiteillä tavoitellaan kustannusten vähentämistä vuositasolla noin 5 miljoonalla eurolla vuoden 2013 lopusta alkaen. Tuotantolaitosten ennakoivaa kunnossapitoa parannetaan vaihtamalla huoltoyhteistyökumppania.

HKScanin Suomen organisaatiota, rooleja ja vastuita päivitettiin ja yhtenäistettiin konsernin toimintamallin mukaisesti syyskuun alusta lähtien. Tavoitteina ovat toiminnallisen tehokkuuden ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan työn parantaminen, vahvempi sisäinen yhteistyö ja onnistunut muutosten hallinta ja toteuttaminen.  

Syyskuussa markkinoille tuotiin uusi luomulihavalmisteiden valikoima. Tuotteet on kehitetty yhteistyössä paikallisten tuottajien ja vähittäiskaupan kanssa. Elokuussa avattiin uudistettu HK-tuotemerkin verkkosivusto. Sivusto avaa lihan arvoketjua eri sidosryhmille, minkä ohella se tarjoaa kuluttajille suunnatun ”Lihakoulun”.

100-vuotisjuhlallisuudet jatkuivat henkilöstötapahtumilla kaikissa Suomen toimipaikoissa, ja kuluttajille ja medialle järjestettiin tilavierailuja. HKScanin 100 vuodesta kertova dokumenttifilmi sai kaksi kultamitalia kansainvälisessä Aurora Awards –elokuvakilpailussa Yhdysvalloissa.

 


MARKKINA-ALUE BALTIA
       
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
           
Liikevaihto 44,7 44,3 130,4 131,6 176,7
Liikevoitto 4,2 3,6 6,3 7,4 8,9
- Liikevoitto-% 9,5 8,1 4,8 5,7 5,1

 

Baltiassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 44,7 (44,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,2 (3,6) miljoonaa euroa.

Markkina-alueella oli havaittavissa selvää elpymistä ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Kolmannen neljänneksen tulos oli erittäin hyvä, mikä näkyy neljänneksen erinomaisessa liikevoittotasossa.

Uusien tuotteiden lanseeraukset ja brändituotteiden myynti tuottivat tulosta Baltiassa, vaikka liikevaihto kasvoi vain hieman. Myös yleinen kysyntä ja myyntihintataso normalisoituivat heikomman ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tämä - yhdessä alentuneiden alkutuotannon kustannusten kanssa – vaikutti myönteisesti kolmannen neljänneksen hyvään tuloskehitykseen.

HKScan keskittää Baltian siipikarjatuotantoaan uudistettuun, Virossa sijaitsevaan Tabasalun tuotantolaitokseen, joka otettiin käyttöön 23.9.2013. Vuoden 2014 alusta tehdas vastaa konsernin siipikarjan teurastuksesta, leikkuusta ja luuttomaksi leikkuusta  sekä valmistuksesta koko Baltian alueella. Tallinnan lähellä sijaitsevan Loon tuotantolaitoksen siipikarjatuotteiden valmistus siirtyy Tabasaluun.

Rakveren siantuotannosta kertova ”Virolainen porsas” -verkkosivusto palkittiin Estonian Design Awards 2013 -suunnittelukilpailussa.

 


MARKKINA-ALUE RUOTSI
       
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012*) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012*) 2012*)
           
Liikevaihto 238,8 245,0 709,5 751,3 1 025,7
Liikevoitto 5,2 3,6 4,6 -5,2 -5,9
- Liikevoitto-% 2,2 1,5 0,6 -0,7 -0,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,2 3,6 4,6 -5,2 1,5
- Liikevoitto-% 2,2 1,5 0,6 -0,7 0,1

 

*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.


Ruotsissa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 238,8 (245,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,2 (3,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon laskuun vaikuttivat kannattamattoman myynnin lopettaminen ja alhaisemmat volyymit. Myynnin arvon kasvu sekä rakennemuutosohjelman toimenpiteet kustannusten vähentämiseksi ja tuotannon tehostamiseksi tukivat myönteistä tuloskehitystä. Vuotuiseen 10 miljoonan euron kustannusten vähentämiseen tähtäävä ohjelma etenee täysimääräisesti.

Brändituotteet - kuten Svensk Rapsgris® (Ruotsalainen Rypsiporsas) ja Pärsonsin tuorebroilerituotteet – tekivät tulosta ja kehitys oli hyvä. Uusien tuotelanseerauksien osuus koko liiketoiminnasta on kuitenkin vielä suhteellisen pieni.

Ruotsalaisen alkutuotannon supistuminen lisäsi kilpailua kotimaisesta liharaaka-aineesta, mikä piti hintatason korkeana. Naudanlihan tuonti markkinalle lisääntyi kolmannen neljänneksen aikana, mikä aiheutti paineita myyntihintoihin. Euroopan markkinatilanteen vuoksi Ruotsin markkinoille tuotiin edelleen suuria määriä sianlihaa. Kaupan omien merkkien markkinaosuuden kasvu jatkuu.

HKScan Swedenin tavoite on puolittaa ilmastopäästöt vuoteen 2020 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöihin liittyvä kannanotto julkaistiin yhdessä muiden Haga Initiative -ilmastoverkostoon kuuluvien yritysten kanssa. Neljänneksen aikana Kristianstadin tuotantolaitos liitettiin kunnalliseen kaukolämpöverkkoon. Siirtyminen nestekaasuun pohjautuvasta energiaratkaisusta kaukolämpöön merkitsee tuntuvaa vuotuista hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

 


MARKKINA-ALUE TANSKA
       
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
           
Liikevaihto 56,7 51,6 173,4 160,8 211,7
Liikevoitto -1,4 0,9 -1,5 2,6 15,4
- Liikevoitto-% -2,5 1,8 -0,9 1,6 7,3
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,4 0,9 -1,5 2,6 1,5
- Liikevoitto-% -2,5 1,8 -0,9 1,6 0,7


Tanskassa liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 56,7 (51,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli-1,4 (0,9) miljoonaa euroa.

Kolmannen neljänneksen myyntivolyymit olivat korkeammat verrattuina vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin Vinderupin tuotantolaitoksen tulipalo keskeytti myynnin kehityksen. Nyt laitos ja sen uudistetut tuotantolinjat ovat täydessä käytössä. Hintakilpailu jatkui tiukkana sekä koti- että vientimarkkinoilla, mikä näkyi erityisesti pakastetuissa siipikarjatuotteissa. Ylimääräisen pakkasvaraston realisointimyynti vaikutti negatiivisesti myyntikatteisiin. Tuoreiden siipikarjatuotteiden myynti Ruotsissa jatkui hyvänä.

Siipikarjan hankintavolyymit ja -hinnat jatkoivat hienoista myönteistä kehitystä, mutta hankintahinnat olivat edelleen korkeammat kuin muualla Manner-Euroopassa ja toteutuneet myyntihinnat eivät vastanneet kustannustasoa täysin. Positiivisesta kehityksestä huolimatta tulipalon jälkeinen toiminnan tehokkuus jäi jälkeen suunnitellusta. Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet ja niihin liittyvät investoinnit jatkuvat.

Tulipaloon liittyvien vakuutusasioiden käsittely on edelleen kesken. Vakuutusten arvioidaan kattavan sekä omaisuusvahingot että tappiot ja liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Tulipalon kumulatiiviset investointikustannukset olivat 23,2 miljoonaa euroa syyskuun 2013 loppuun mennessä.

 


MARKKINA-ALUE PUOLA*)
         
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
           
Liikevaihto 99,2 88,7 280,7 256,0 343,7
Liikevoitto 3,3 3,6 14,5 11,5 15,8
- Liikevoitto-% 3,3 4,0 5,2 4,5 4,6
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.
 
 
                   

Puolassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 99,2 (88,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto kaudella oli 3,3 (3,6) miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi voimakkaasti, vaikka sianliharaaka-aineen hinnat nousivat ja hintakilpailu oli kovaa. Lihavalmisteiden ja grillituotteiden myynnin kasvua vauhditti laajennettu tuotevalikoima. Lisäksi Sokolów-tuotemerkin korkea tunnettuus vaikutti myönteiseen kehitykseen.

Naudanlihan lisääntynyttä tarjontaa Puolassa seurasi hintojen lasku. Sokolów lisäsi teurastusmääriä, mikä mahdollisti suuremmat vientimäärät. Naudanlihan kulutuskysyntä kasvoi Puolassa, ja myös lihavalmisteiden vientiä voitiin lisätä kolmannen neljänneksen aikana.

Vastatakseen markkinatilanteeseen Sokolów toi neljänneksen aikana markkinoille uuden tuotesarjan, jonka valmisruokien tuotannossa hyödynnetään Mylar Cook -teknologiaa.

Neljä Sokolówin tuotetta palkittiin kultamitaleilla Poznanin kansainvälisillä Polagra-messuilla syyskuussa. Perusteluina olivat tuotteiden nykyaikaisuus, innovatiivisuus ja korkea teknologia.


INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit kolmannella neljänneksellä olivat 16,1 (7,1) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti: 

 

(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
Suomi 6,4 0,6 10,8 7,1 11,8
Baltia 1,5 3,6 7,5 8,3 10,5
Ruotsi 1,6 0,2 3,5 5,2 7,4
Tanska 1) 4,3 0,6 5,3 8,4 33,0
Puola 2) 2,3 2,2 7,8 11,9 14,0
Yhteensä 16,1 7,1 35,0 40,7 76,6

1) Koko vuoden 2012 (19,3 milj. euroa) ja vuoden 2013 (3,9 milj. euro) kaikkien neljännesten investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen.
2) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista
 
             

Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi.

Tärkeimmät investoinnit vuoden 2013 aikana ovat olleet seuraavat. Suomessa tuotantolinjojen siirto jatkui Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä. Mikkelissä investoitiin lisäksi lihavalmisteiden tuotantolinjaan ja infrastruktuuriin ja myös investoinnit siipikarjanlihatuotantoon Euran tuotantolaitoksessa.  Baltian markkina-alueella siipikarjanlihan tuotannon keskittäminen Tabasalun uudistettuun tuotantolaitokseen ja alkutuotannon kapasiteetin laajennus Pärnjõen tilalla jatkuivat Virossa. Ruotsissa tärkein investointi tehtiin Skaran tuotantolaitoksen energiatehokkuuden parantamiseen. Puolassa merkittävimmät investointikohteet olivat Jaroslawin ja Robakowon tuotantolaitokset (lihankäsittely) sekä Kolon tehdas (energia- ja jäähdytysjärjestelmät).

Tuotannon tehostamisinvestoinnit, tuotannollisen rakenteen kehittäminen ja tuotannon keskittämisen arvioidaan jatkuvan vuonna 2013 ja siitä eteenpäin.


RAHOITUS JA VEROT

Konsernin korolliset velat syyskuun lopussa olivat 483,6 (524,4) miljoonaa euroa, joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 332,3 (166,5) miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyneuvottelut kesäkuussa 2014 erääntyvien lainojen osalta ovat käynnissä.  Vuoden 2012 lopussa korolliset velat olivat 499,7 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa nettovelka oli 445,3 (474,1) miljoonaa euroa eli se väheni edellisvuoteen verrattuna 28,8 miljoona euroa, mutta lisääntyi vuoden lopusta 4,4 miljoonalla eurolla.

Konsernin maksuvalmius kolmannella neljänneksellä oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.9.2013 oli 175,9 (180,0) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 34,2 (35,1) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 149,0 (135,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,3 (-8,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja -16,7 (-24,4) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Lasku johtuu alemmasta lainamäärästä ja matalammasta korkotasosta. Lisäksi edellisvuonna kuluihin sisältyi uudelleenrahoitusjärjestelyihin liittyvä kertakulu.

Konsernin verot olivat 1,1 (-0,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 2,2 (3,5) miljoonaa euroa positiiviset tammi-syyskuussa.


OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma syyskuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan, mikä vastaa 1,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,7 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

HKScanin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 188,2 (197,5) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 169,7 (178,2) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 18,5 (19,4) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa vaihdettiin yhteensä 4 960 555 (6 615 237) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 18 913 516 (31 186 607) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,28 (6,40) euroa ja alin 3,38 (3,17) euroa. Keskikurssi oli 3,81 (4,64) ja syyskuun lopun päätöskurssi 3,42 (3,59).

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2013 Turussa. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallitukselle myönnetyt valtuutukset, on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.


HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa HKScanin palveluksessa, pois lukien Sokolów Puolassa, oli keskimäärin 7 751  (8 137) henkilöä.

Henkilöstön määrä laski Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa käynnissä olevien tehostamisohjelmien vuoksi. 

Keskimääräiset henkilöstömäärät markkina-alueittain olivat:

 
  Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012  
Suomi 2 730 2 846 2 794  
Baltia 1 668 1 772 1 742  
Ruotsi 2 468 2 683 2 428  
Tanska 885 872 872  
Yhteensä 7 751 8 173 7 836  


Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 326 (6 213) ja koko vuonna 2012 keskimäärin 6 310 henkilöä.

Henkilöstö jakaantui syyskuun lopussa seuraavasti:

 

  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Suomi 2 510 2 610 2 592
Baltia 1 650 1 746 1 700
Ruotsi 2 377 2 358 2 339
Tanska 799 840 893
Yhteensä 7 336 7 554 7 524


Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa katsauskauden lopussa oli 6 309 (6 228) ja vuoden 2012 lopussa 6 491 henkilöä.


MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

Elokuun puolivälissä HKScan-konserni ilmoitti muutoksista ylimmässä johdossa, kun konsernin johtoryhmää vahvistettiin uudella konsernin markkinointijohtajan (CMO) tehtävällä.

HKScan-konsernin markkinointijohtajaksi nimitettiin Anne Mere. Markkinointijohtajana Mere vastaa HKScanin markkinoinnista ja brändistrategian kehittämisestä ja hän työskentelee läheisessä yhteistyössä HKScanin liiketoiminta-alueiden, tuotekehityksen ja konserniviestinnän kanssa. Anne Meren seuraajaksi Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä Suomen maajohtajaksi nimitettiin Samuli Eskola. Eskola vastasi aiemmin konsernin strategiasta ja strategisista projekteista. Juhan Matt nimitettiin strategiasta ja strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi. Kaikki edellä mainitut henkilöt raportoivat toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.


MUUTOKSIA KONSERNIN RAKENTEESSA

HKScan jatkoi yhtiörakenteen virtaviivaistamista ja selkeyttämistä hallinnon minimoimiseksi ja sisäisten prosessien harmonisoinnin edistämiseksi.

Ruotsissa Pärsons Sverige AB:n liiketoiminta yhdistettiin HKScan Swedeniin syyskuun alussa 2013.

Suomessa HK Agri Oy - HK Ruokatalo Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vastaa lihan hankinnasta ja tuottajapalveluista – on suunniteltu sulautettavaksi HK Ruokatalo Oy:öön. HKScan Oyj jätti sulautumissuunnitelman kaupparekisteriin 23.8.2013. Sulautuminen on suunniteltu saatavan päätökseen 31.12.2013 mennessä.


OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

7.9.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy ilmoittivat, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

HKScan ja HK Ruokatalo pitävät kannetta perusteettomana, ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannuskehitykseen.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan julkisti 2.10. pörssitiedotteen, jossa se kertoi käyttävänsä englantia ja suomea konsernin talousraportoinnissa ja pörssitiedotteissa sekä verkkosivujen sijoittajat-osioissa 14.10.2013 alkaen. Linjauksen myötä HKScan ei julkaise jatkossa mainittuja talousviestinnän sisältöjä ruotsiksi.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

HKScan alensi 25.9.2013 vuoden 2013 näkymiään. Uuden arvion mukaan vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää pienemmäksi kuin vuonna 2012. Aiemmassa arviossa liikevoiton ennakoitiin olevan parempi kuin vuonna 2012.

Merkittävimpiä syitä näkymien heikkenemiseen olivat ennakoitua pidempään jatkuneet viennin haasteet ja vientimyynnin alhaisena pysynyt hintataso. Lisäksi kaikilla kotimarkkinoilla, erityisesti Suomessa, huokeampien perustuotteiden kulutus on kasvanut merkittävästi suhteessa kalliimpiin, lihan arvo-osista valmistettuihin tuotteisiin.

 

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013        
             
KONSERNIN TULOSLASKELMA            
(miljoonaa euroa) Viite Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
             
LIIKEVAIHTO   623,5 612,2 1 838,0 1 840,7 2 503,1
Liiketoiminnan tuotot ja kulut 1. -595,8 -578,6 -1 769,3 -1 759,4 -2 374,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,1 -0,3 -0,2 -0,6 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset 1. -17,3 -17,9 -53,3 -59,6 -85,9
LIIKEVOITTO   10,5 15,4 15,3 21,2 43,1
             
Rahoitustuotot   1,4 1,1 4,1 4,4 5,4
Rahoituskulut   -6,7 -9,6 -20,7 -28,9 -37,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,7 0,4 2,5 2,1 3,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   5,9 7,3 1,1 -1,2 14,3
             
Tuloverot   1,1 -0,5 2,2 3,5 3,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   7,0 6,8 3,3 2,4 17,7
             
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille   6,7 6,1 3,1 1,7 16,4
Määräysvallattomille omistajille   0,3 0,7 0,2 0,7 1,3
Yhteensä   7,0 6,8 3,3 2,4 17,7
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
  
 
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,12 0,11 0,06 0,03 0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
0,12 0,11 0,06 0,03 0,30

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
Tilikauden voitto / tappio 7,0 6,8 3,3 2,4 17,7
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen
jälkeen):
         
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3,3 3,9 -3,1 7,5 7,6
Rahavirran suojaus 1,3 -0,3 4,1 -0,7 0,2
Uudelleenarvostus - 0,1 - 0,3  0,0
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - 1,2
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 4,6 3,7 1,1 7,1 8,9
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 11,6 10,5 4,4 9,5 26,6
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 11,3 10,1 4,1 9,0 25,2
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,4 0,2 0,5 1,4
Yhteensä 11,6 10,5 4,4 9,5 26,7

 

 


KONSERNIN TASE
       
(miljoonaa euroa) Viite 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 2. 75,4 78,7 77,7
Liikearvo 3. 101,1 102,0 101,5
Aineelliset hyödykkeet 4. 482,8 500,3 504,6
Osuudet osakkuusyrityksissä   34,9 35,3 34,7
Myynti- ja muut saamiset   5,6 6,5 6,0
Myytävissä olevat sijoitukset   12,7 13,5 12,9
Laskennallinen verosaaminen   33,8 27,6 28,9
PITKÄAIKAISET VARAT   746,2 763,9 766,3
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 5. 195,4 180,3 176,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset   203,9 226,7 216,5
Tuloverosaaminen   0,5 7,9 0,9
Muut rahoitusvarat   - 0,3 -
Rahat ja pankkisaamiset   38,3 50,0 58,9
LYHYTAIKAISET VARAT   438,2 465,3 452,6
         
VARAT   1 184,5 1 229,2 1 218,9
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6. 66,8 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,4 73,4 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   164,6 154,4 155,0
Muuntoerot   2,4 5,8 5,5
Kertyneet voittovarat   85,8 79,5 93,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman
osuus
  392,9 379,9 394,4
Määräysvallattomien omistajien osuus   8,2 8,0 8,6
OMA PÄÄOMA   401,1 387,9 403,0
         
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   28,8 29,6 27,6
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   151,3 357,8 312,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,2 2,3 2,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,1 0,1 0,1
Eläkevelvoitteet   4,9 12,8 10,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   187,3 402,5 352,9
         
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   332,3 166,5 186,8
Ostovelat ja muut velat   260,2 271,1 275,0
Tuloverovelka   1,7 0,2 0,5
Lyhytaikaiset varaukset   1,8 0,9 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   596,1 438,8 463,0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 184,5 1 229,2 1 218,9

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA              
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2013
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 5,5 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 3,1 3,1 0,2 3,3  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - -3,1 - - -3,1 - -3,1  
Rahavirran suojaus - - 4,1 - - - - - 4,1 - 4,1  
Uudelleenarvostus - - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Vakuutusmate-
   maattiset voitot
   tai tappiot
- - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Tilikauden laaja
tulos
- - 4,1 - - -3,1 - 3,1 4,1 0,2 4,4  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1  
Lisäykset
tytäryhtiösijoituksiin
- - - - - - - 0,1 0,1 -0,1 0,0  
Siirrot erien välillä - - - - 5,4 - - -5,4 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,8 -5,8 -0,5 -6,3  
OMA PÄÄOMA
30.9.2013
66,8 73,4 -9,6 143,5 30,7 2,4 0,0 85,8 392,9 8,2 401,1  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 88,7 380,0 12,2 392,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - 1,7 1,7 0,7 2,4  
Muut laajan tuloksen
erät
                       
Muuntoerot - - - - - 7,7 - - 7,7 -0,2 7,5  
Rahavirran suojaus - - -0,7 - - - - - -0,7 - -0,7  
Uudelleenarvostus - - - - 0,3 - - - 0,3 - 0,3  
Vakuutusmate-
   maattiset voitot
   tai tappiot
- - - - - - - - 0,0 - 0,0  
Tilikauden laaja
tulos
- - -0,7 - 0,3 7,7 - 1,7 9,0 0,5 9,5  
Suorat kirjaukset
voittovaroihin
- - - - - - - 0,2 0,2 - 0,2  
Siirrot erien välillä - - - - 1,7 - - -1,7 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
Muu muutos - - - - - - - - - -3,8 -3,8  
OMA PÄÄOMA
30.9.2012
66,8 73,4 -14,6 143,5 25,5 5,8 0,0 79,5 379,9 8,0 387,9  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
Liiketoiminta      
Liiketoiminnan rahavirta 45,7 69,5 140,5
Rahoituserät ja verot -14,3 -35,6 -33,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 31,4 33,9 106,8
       
Investoinnit      
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -35,0 -39,8 -76,9
Käyttöomaisuuden myynnit 3,6 1,1 1,5
Investoinnit tytäryritykseen - - -
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet - -0,1 -0,2
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0,4 0,6 3,9
Myönnetyt lainat -0,2 -1,8 -1,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,6 0,4 0,5
Investointien nettorahavirta -30,6 -39,7 -73,1
       
Rahavirta ennen rahoitusta 0,8 -5,8 33,8
       
Rahoitus      
Lyhytaikaisten lainojen nostot 37,4 29,3 25,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -39,9 -34,2 -52,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,8 124,3 125,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -10,3 -102,2 -102,7
Maksetut osingot -6,0 -9,9 -9,9
Omien osakkeiden lunastus - - -8,0
       
Rahoituksen nettorahavirta -18,0 7,4 -22,7
       
Rahavarojen muutos -17,2 1,6 11,1
       
Rahavarat 1.1. 58,9 48,4 48,4
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -3,3 0,3 -0,6
Rahavarat 30.9. 38,3 50,3 58,9

 

 

TUNNUSLUVUT      
  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
       
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,06 0,03 0,30
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,06 0,03 0,30
Oma pääoma/osake, eur 7,28 7,04 7,31
Omavaraisuusaste, % 33,9 31,6 33,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
54,0 54,0 54,6
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 35,0 40,7 76,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 751 8 173 7 836

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2013 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012. Poikkeuksena on muutettu IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardi (voimassa 1.1.2013 alkaen). Lisäksi konserni on muuttanut markkinointituen laskentaperiaatetta. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2013 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2012 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU        
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain      
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 200,4 198,5 593,9 594,6 813,8
- Baltia 44,7 44,3 130,4 131,6 176,7
- Ruotsi 238,8 245,0 709,5 751,3 1 025,7
- Tanska 56,7 51,6 173,4 160,8 211,7
- Puola 99,2 88,7 280,7 256,0 343,7
- Segmenttien välinen -16,3 -15,9 -50,0 -53,6 -68,5
Konserni yhteensä 623,5 612,2 1 838,0 1 840,7 2 503,1
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 2,0 5,6 1,2 11,0 18,4
- Baltia 4,2 3,6 6,3 7,4 8,9
- Ruotsi 5,2 3,6 4,6 -5,2 -5,9
- Tanska -1,4 0,9 -1,5 2,6 15,4
- Puola 3,3 3,6 14,5 11,5 15,8
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 13,4 17,3 25,1 27,4 52,5
           
Konsernihallinnon kulut -2,9 -1,9 -9,8 -6,2 -9,5
Konserni yhteensä 10,5 15,4 15,3 21,2 43,1

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT          
           
1. KERTALUONTEISET ERÄT          
(miljoonaa euroa) Q3/2013 Q3/2012 Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset,
Suomi 1)
-0,5 - -2,5 - -
Tuotantoon liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset,
Suomi 1)
- - -1,0 - -
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset,
Ruotsi 1)
- - - - -4,0
Lopetettujen toimintojen
uudelleenjärjestelykustannukset,
Ruotsi 1)
- - - - -3,4
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 1) - 0,1 - 5,5 19,3
Alaskirjaus palossa tuhoutuneesta
omaisuudesta, Tanska 2)
- -0,1 - -5,5 -5,5
Kertaluonteiset erät yhteensä -0,5 0,0 -3,6 0,0 6,4
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”  
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”  

 

 

TASEEN LIITETIEDOT        
         
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,7 76,6 76,6  
Muuntoerot -0,6 3,5 2,5  
Lisäykset 0,7 0,9 1,9  
Lisäykset (yritysostot) - - -  
Vähennykset 0,0 0,0 -0,2  
Poistot ja arvonalentumiset -2,6 -3,2 -4,5  
Siirto toiseen tase-erään 0,2 1,0 1,4  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 75,4 78,7 77,7  
         
         
3. LIIKEARVON MUUTOKSET        
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,5 101,0 101,0  
Muuntoerot -0,4 1,9 1,3  
Lisäykset - - -  
Lisäykset (yritysostot) - - -  
Vähennykset - -0,9 -0,9  
Poistot ja arvonalentumiset - - -  
Siirto toiseen tase-erään - - -  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 101,1 102,0 101,5  
         
         
4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET        
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 504,6 516,5 516,5  
Muuntoerot -3,3 12,6 10,8  
Lisäykset 56,7 40,1 72,7  
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,1 -  
Vähennykset -24,2 -10,5 -11,5  
Poistot ja arvonalentumiset -50,9 -57,4 -82,5  
Siirto toiseen tase-erään -0,2 -1,0 -1,4  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 482,8 500,3 504,6  
         
         
5. VAIHTO-OMAISUUS        
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012  
Aineet ja tarvikkeet 93,6 80,6 82,6  
Keskeneräiset tuotteet 11,2 11,2 13,3  
Valmiit tuotteet 59,4 67,3 55,7  
Tavarat - 0,0 0,0  
Muu vaihto-omaisuus 16,7 8,0 7,7  
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,1 3,2 8,0  
Elävät eläimet IFRS 41 13,4 10,0 9,0  
Vaihto-omaisuus yhteensä 195,4 180,3 176,3  
         

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT
       
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.9.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
                     

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT      
       
(miljoonaa euroa) 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 69,4 96,5 67,3
Korkojohdannaiset 271,5 288,8 275,3
Sähköjohdannaiset 9,6 10,7 10,7
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,0 -0,9 -1,1
Korkojohdannaiset -17,5 -25,1 -24,9
Sähköjohdannaiset -1,2 -1,3 -1,3
       
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 328,1 372,7 370,3
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 70,0 74,2 74,6
- pantit 4,9 5,1 5,2
- yrityskiinnitykset 16,1 19,3 16,7
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 7,5 5,2 7,5
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 11,8 13,4 12,9
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 19,6 23,5 21,8
Vuokravastuut 50,7 56,0 58,0
Muut vastuut 7,2 8,0 7,8
       
Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HK Ruokatalo Oy:n ja Scan Ab:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  30.9.2013 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,1 0,0 0,1 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -17,5 0,0 -17,5 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -13,1 0,0 -13,1 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,2 0,0 -0,2 0,0
        joista nettosijoituksen
        suojauslaskennassa
- - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,2 0,0 -1,2 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,2 0,0 -1,2 0,0
Yhteensä -18,9 0,0 -18,9 0,0

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 2012
Myynnit osakkuusyhtiöille 82,5 75,4 99,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 35,2 36,9 54,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,2 3,2 3,2
Ostovelat ja muut velat 2,6 9,4 3,5

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkistetaan 12.2.2014.

 

Vantaalla 6. marraskuuta 2013

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen. Heille voi jättää soittopyynnön viestintäpäällikkö Elina Hollon kautta, p. 040 570 4030 tai 010 570 2133.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki,
Keskeinen media,
www.hkscan.com