HKScan Oyj    TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                                                     12.2.2014, klo 08.00


HKScan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2013: Vahva rahavirta


* Tammi-joulukuun liikevaihto oli 2 478,6 (2 503,1) miljoonaa euroa ja neljännellä neljänneksellä 640,6 (662,4) miljoonaa euroa.

* Tammi-joulukuun raportoitu liikevoitto oli 30,5 (43,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 1,2 (1,7). Vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 30,0 (36,7) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,2 (1,5).

Neljännen neljänneksen raportoitu liikevoitto oli 15,2 (21,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 2,4 (3,3). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,1 (15,5) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,7 (2,3).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli 103,4 (65,8) miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 89,6 (39,7) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä.

* Vuoden 2013 voitto ennen veroja oli 9,7 (14,3) miljoonaa euroa ja 8,7 (15,5) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,30) euroa vuonna 2013 ja 0,10 (0,27) euroa neljännellä neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -24,2 (-31,7) miljoonaa euroa vuonna 2013.

* Nettovelka oli 355,7 (440,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 87,0 (109,2) prosenttia vuonna 2013

 * Arvio vuodelle 2014: HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on 1 – 2 prosenttia ja viimeinen neljännes on vahvin. Vuonna 2013 vastaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

Arviossa otetaan huomioon se, että markkina-alue Puolaa (HKScanin 50 %:n osuus Sokolówista) ei ole mukana konsernin liikevoittoluvussa. Tämä johtuu kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 11:n muutoksesta 1.1.2014 alkaen. Vuoden 2013 oikaistut avainluvut ovat tässä tiedotteessa.

* Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,10 (0,10) euroa osakkeelta.

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden viimeistä neljännestä ja vuotta 2013:

- Vuoden viimeisen neljänneksen selkeästi myönteisin saavutus oli vahva rahavirta. Olemme myös tyytyväisiä hyvään joulumyyntiin sekä liiketoiminnan hyviin tuloksiin Baltiassa ja Puolassa.

- Neljänneksen onnistumisia olivat myös Tanskan tulipaloon liittyvän vakuutusasian ratkeaminen sekä uudelleenrahoitusjärjestelyjen saattaminen päätökseen. 

- Haastava liiketoimintaympäristö ei juuri mahdollistanut myyntikatteen parantumista. Joitakin merkkejä markkinatilanteen kohentumisesta voitiin kuitenkin nähdä. Liiketoimintanäkymät ovat kääntyneet jonkin verran myönteisempään suuntaan omien toimenpiteidemme sekä päättyneen kehittämisohjelman täysimääräisten vaikutusten – erityisesti Ruotsissa ja Suomessa – ja myönteisen rehun ja viljan kustannuskehityksen ansiosta.. 

- Koko vuoden 2013 osalta olen erittäin tyytyväinen hyvään työhön, jota on tehty rahavirran ja taseen vahvistamiseksi, ja Baltiassa ja Puolassa saavutettuun kannattavuuteen. Ruotsi nousi takaisin tekemään tulosta, mutta vielä on tehtävä enemmän, jotta kannattavuus saadaan hyväksyttävälle tasolle.  Suomen ja Tanskan kannattavuustasot olivat suurimmat pettymykset.

- Olemme keskittyneet strategian ja toimintamallin jalkauttamiseen. Työ on edennyt hyvin ja lukuisia tavoitteita on saavutettu. Taloudellista tulosta tarkasteltaessa on valitettavasti todettava, että haasteet kaikilla markkina-alueilla ovat syöneet osan hyvästä työstä. Meillä HKScan-konsernissa on nyt kuitenkin entistä vahvempi pohja tehdä parempaa tulosta vuonna 2014 ja sen jälkeen.

 


AVAINLUVUT, neljäs neljännes ja koko vuosi
   
         
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012*) 2013 2012*)
Liikevaihto 640,6 662,4 2 478,6 2 503,1
Liikevoitto 15,2 21,9 30,5 43,1
 - % liikevaihdosta 2,4 3,3 1,2 1,7
Voitto ennen veroja 8,7 15,5 9,7 14,3
 - % liikevaihdosta 1,4 2,3 0,4 0,6
Tilikauden voitto 6,6 15,4 9,8 17,7
 - % liikevaihdosta 1,0 2,3 0,4 0,7
         
*) EBIT poislukien kertaluontoiset tuotot ja kulut 11,1 15,5 30,0 36,7
 - % liikevaihdosta 1,7 2,3 1,2 1,5
         
Tulos/osake, euroa 0,10 0,27 0,16 0,30
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 89,6 39,7 103,4 65,8
Rahavirta ennen rahoitusta 83,8 39,6 84,6 33,8
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     4,4 5,8
Nettovelka (mEUR)     355,7 440,9
Velkaantumisaste (Gearing), %     105,4 124,0
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %     87,0 109,2

 

*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.


LOKA – JOULUKUU 2013

Liikevaihto heikkeni vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vaikka myös liikevoitto laski neljänneksen aikana vuoteen 2012 verrattuna, tuloskehitys Puolan ja Baltian markkina-alueilla jatkui hyvänä ja kannattavuudessa saavutettiin hyvä taso. Muilla markkina-alueilla tulokset jäivät odotuksista. Erityisesti Suomessa liiketoimintaympäristö pysyi haasteellisena.   

Vahva ja myönteinen kehitys neljännellä neljänneksellä saavutettiin rahavirrassa. Se oli ennätyksellisen suuri neljänneksellä, koska konsernissa keskityttiin kehittämisohjelmien toteuttamiseen, käyttöpääoman parantamiseen, erityisesti varastoja vähentämällä, ja investointimenojen parempaan hallintaan. Myös Tanskan palovakuutuskorvausasia saatiin päätökseen. Rahavirran hallinta onnistui hyvin kaikilla markkina-alueilla, mikä vahvisti konsernin pääomarakennetta selvästi. 

Kysyntä sekä kuluttaja- että Away from Home -liiketoiminnoissa jäi matalammalle tasolle edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Perinteinen joulumyynti Ruotsissa ja Suomessa sekä brändituotteiden myynti Puolassa ja Baltiassa onnistuivat hyvin, mutta muissa tuotesegmenteissä kysyntä suosi hinnaltaan edullisempia tuotteita. Viljan ja rehun maailmanmarkkinahinnat laskivat, ja toteutuneet tuotantoeläinten hankintahinnat alkoivat heijastaa tätä kehitystä.

Neljänneksen aikana allekirjoitettiin 135 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestely ja vuonna 2012 käynnistetty kannattavuuden parantamiseen tähtäävä kehittämisohjelma saatettiin menestyksekkäästi loppuun. Uuteen, vuoden 2014 kehittämisohjelmaan liittyvien projektien jalkauttaminen aloitettiin, ja monet niistä ovat jo täydessä vauhdissa. Ohjelman tavoitteena on yli 20 miljoonan euron tulosparannus ja nettovelan vähentäminen yli 50 miljoonalla eurolla.


VUOSI 2013

Konsernin taloudellinen tulos vuonna 2013 oli vaihteleva; samalla kun kannattavuus alitti tavoitteen, rahavirta oli vahva. Liiketoiminnan kannattavuus Puolassa ja Baltiassa oli hyvällä tasolla. Ruotsin markkina-alue osoitti elpymisen merkkejä ja parantumista edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas Suomessa tulos jäi selvästi jälkeen edellisvuodesta. Toteutunut yhden prosentin liikevoitto molemmilla markkina-alueilla jäi selvästi alle konsernin pitkän aikavälin tavoitteen. Tanskassa viime vuotta leimasi toipuminen tulipalosta. Markkina-asema saatiin palautettua ennalleen, mutta kannattavuus jäi heikoksi.

Konsernin rahavirta vahvistui merkittävästi vuonna 2013 käyttöpääoman ja investointimenojen hallinnassa tehdyn hyvän työn ansiosta. Lisäksi vakuutuskorvausasian saaminen päätökseen korjasi Tanskan tulipalon vuoksi heikentynyttä rahavirtaa.

Kysyntä sekä Kuluttaja- että Away from Home -liiketoiminnoissa, erityisesti viennissä, oli matalammalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Koska markkina-alueiden tarjontaa ei saatu sopeutettua tilanteeseen riittävän nopeasti, hintakilpailu oli kovaa kaikilla markkinoilla. Taantuman jatkuminen laski kuluttajien ostovoimaa, ja johti kysynnän siirtymiseen hinnaltaan edullisempiin tuotteisiin. Lisäksi kaupan omat tuotemerkit kasvattivat osuuttaan kokonaismarkkinasta.

Vuoden alussa sekä tuotantoeläinten hankintahinnat että alkutuotannon kustannukset olivat korkeat. Vuoden loppupuolella eläinten hankintahintojen nousu pysähtyi ja kääntyi laskuun viljan ja rehun maailmanmarkkinahintojen alentuessa.

Sianlihan varastotasot olivat korkeat koko Euroopassa läpi vuoden. Maailmanlaajuisen lihan ylitarjonnan vuoksi vientihinnat olivat alhaiset. Tämä vaikutti katteisiin erityisesti kolmannella ja neljännellä neljänneksellä, jolloin ylijäämävarastoja purettiin aktiivisemmin viennin kautta. Kevään ja alkukesän huonot sääolosuhteet Euroopassa aiheuttivat grillikauden alun myöhästymiseen. Joulutuotteiden myynti oli hyvä. Naudanlihassa rakenteellinen niukkuus jatkui.

Syksyllä konsernin toimintoja vahvistettiin edelleen perustamalla konsernimarkkinoinnin toiminto edistämään pitkän aikavälin konsernitason brändinhallintaa ja kehittämään kuluttaja- ja asiakaslähtöistä tarjoomaa. Tuoteinnovaatioiden vaihtoa konsernin kotimarkkinoiden välillä lisätään edelleen. Vuoden 2014 alussa toimintansa aloitti konsernitasoinen, keskitetty tuontiorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa ja koordinoida konsernin ulkopuolista lihanhankintaa.

Konserninlaajuiset operatiivisen tehokkuuden parannustoimet, kuten ostojen keskittäminen, jatkuivat onnistuneesti vuoden 2013 aikana. Ensimmäisen neljänneksen aikana Suomessa otettiin käyttöön tuottajayhteistyömalli. Tavoitteena on saavuttaa kustannusetuja alkutuotannolle sekä jalkauttaa parhaita tuotantotapoja. Myös Ruotsissa aloitettiin tiiviimpi yhteistyö alkutuotannon kanssa myöhemmin keväällä.  

Yksi Away from Home -liiketoiminnon tavoitteista on hyödyntää tehokkaasti konserninlaajuisen valmistuksen ja tietotaidon mahdollisuudet. Syksyllä AfH toi Ruotsin markkinoille ensimmäisen maiden rajat ylittävän tuotevalikoiman. Vientiorganisaatio keskitettiin yhden johdon alaisuuteen asiakaspalvelun parantamiseksi ja uusien lisäarvoa tuottavien mahdollisuuksien löytämiseksi.

Heinäkuussa HKScan esitteli konsernin täsmennetyn brändistrategian ensimmäiset linjaukset: yhtiönimet yhtenäistetään, ja Suomen ja Ruotsin pääbrändien alkuperälupaukset vahvistettiin.

Vuonna 2012 käynnistetyn kehittämisohjelman tavoitteet saavutettiin. Näitä olivat kustannusten vähentäminen vähintään 20 miljoonalla eurolla vuositasolla sekä käyttöpääoman merkittävä vähentäminen. Parannukset saavuttavat täyden tehonsa vuonna 2014. Kustannusinflaatio ja myyntikatteiden lasku rapauttivat kuitenkin pääosin vuonna 2013 saavutetut hyödyt.   Syyskuun lopussa käynnistettiin uusi kehittämisohjelma. Vuoden 2014 loppuun saakka kestävä ohjelma tähtää yli 20 miljoonan euron vuotuiseen kustannusten alenemiseen ja nettovelan pienenemiseen yli 50 miljoonalla eurolla.

Marraskuussa neuvottelut Tanskan tulipalon vahingonkorvauksista saatiin päätökseen. Lisäksi toteutettiin 135 miljoonan euron uudelleenrahoitusjärjestely, joka korvaa vuonna 2014 erääntyvän syndikoidun pankkilainan.

Konsernin päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet julkistettiin elokuussa. Tavoitteet ovat: liikevoitto yli 4 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto yli 12 prosenttia ja nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia. Osinkopolitiikka, vähintään 30 prosenttia nettotuloksesta, säilyi ennallaan.

Vuonna 2013 HKScan-konserni vietti 100-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuosi näkyi henkilöstötilaisuuksina sekä viestinnässä ja markkinoinnissa pääosin Suomessa.

 


MARKKINA-ALUE SUOMI
     
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012*) 2013 2012*)
         
Liikevaihto 210,1 219,2 804,1 813,8
Liikevoitto 1,6 7,4 2,8 18,4
- Liikevoitto-% 0,8 3,4 0,4 2,3
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,6 7,4 6,4 18,4
- Liikevoitto-% 0,8 3,4 0,8 2,3

 

*) Vuoden 2012 luvut oikaistu markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

Suomessa vuoden 2013 liikevaihto oli 804,1 (813,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,8 (18,4) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 210,1 (219,2) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto oli 1,6 (7,4) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna alhaisempien myyntimäärien- ja hintojen vuoksi. Tuoteryhmäkategorioista liha menestyi edellisvuotta paremmin, mutta muissa tuotekategorioissa vuosi oli aiempaa heikompi sekä koti- että vientimarkkinoilla kovasta hintakilpailusta johtuen. Hinnaltaan edullisempien tuotteiden kysyntä säilyi ennallaan. Lisäksi neljännellä neljänneksellä jatkettiin pakkasvarastojen systemaattista purkua.  Ylimääräisten pakkasvarastojen realisointimyynti laski katteita, mutta vapautti käyttöpääomaa. Tämän ansiosta neljännen neljänneksen rahavirta oli samaa tasoa kuin edellisvuonna.

Organisaatiouudistukset, mukaan lukien kaupallisen organisaation virtaviivaistaminen, vietiin päätökseen. Parannuksia toimituskyvyssä sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa nähtiin jo neljännellä neljänneksellä. Heikko kysyntä ja raju kilpailu laskivat myyntimääriä ja keskimääräisiä myyntihintoja koko vuoden, minkä vuoksi myyntikatteiden kehitys koti- ja vientimarkkinoilla oli heikko.

Vuoden aikana Suomessa markkinoille tuotuja uutuuksia olivat muun muassa uudet HK Rypsiporsas® -tuotteet sekä kesän grillikauden tuoreet Kariniemen siipikarjatuotesarjat. Syyskuussa markkinoille tuotiin uusi luomulihavalmisteiden valikoima. Elokuussa avattiin uusittu HK-brändin verkkosivusto. Sivustolla kuvataan lihan arvoketjua eri sidosryhmille, minkä ohella se tarjoaa kuluttajille suunnatun ”Lihakoulun”. 

Suomessa tuottajayhteistyömalli otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Sianlihan hankintahinnat laskivat hieman heinäkuusta lähtien, kun taas naudan- ja siipikarjanlihan hankintahinnat pysyivät korkeina. Tuotantorakenteen rationalisoinnit Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä valmistuivat vuoden lopulla. Tuotantolinjojen siirrot rajoittivat tuotantokapasiteettia ja tehokkuutta siirtymävaiheen aikana.  Rationalisointien tavoitteena oli parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä tehokkuutta sekä saada hyötyjä tuotannon ja teknologian keskittämisestä. Viiden miljoonan euron vuotuisiin säästöihin tähdännyt rakennemuutosohjelma vietiin onnistuneesti päätökseen.  

 

 


MARKKINA-ALUE BALTIA
     
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012 2013 2012
         
Liikevaihto 44,7 45,1 175,1 176,7
Liikevoitto 2,1 1,5 8,4 8,9
- Liikevoitto-% 4,6 3,3 4,8 5,1

 

Baltiassa vuoden 2013 liikevaihto oli 175,1 (176,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,4 (8,9) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 44,7 (45,1) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto oli 2,1 (1,5) miljoonaa euroa.

Hyvä tuloskehitys jatkui brändituotteiden hyvien tulosten ansiosta. Myönteistä kehitystä edesauttoi kustannusten hallinta sekä alkutuotannossa että muilla alueilla.  Vientimarkkinat olivat edelleen heikot. Uutuustuotteiden lanseeraukset, brändituotteiden myynti sekä vahva kuluttajaviestintä tuottivat tulosta.  Myös yleinen kysyntä ja myyntihinnat normalisoituivat heikomman ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tämä yhdessä alkutuotannon laskeneiden kustannusten kanssa vaikutti myönteisesti hyvään tuloskehitykseen. Neljänneksen rahavirta parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Markkina-alueella toteutettiin lukuisia tehostamistoimenpiteitä.  Baltian siipikarjantuotanto keskitettiin uuteen Tabasalun tuotantolaitokseen Virossa. Vuoden 2014 alusta alkaen laitoksessa teurastetaan, leikataan luuttomaksi sekä valmistetaan siipikarjatuotteet koko HKScan-konsernin Baltian alueelle. Liettuan logistiikkatoiminnot yhdistettiin Latvian logistiikkatoimintoihin Riiassa.

Esimerkkejä uusista tuotteista ja konsepteista ovat toukokuussa markkinoille tuotu Kievin kotletti ja lokakuussa lanseerattu Rakveren Lihakas -tuotesarjaan kuuluva Doctor’s Frankfurter.

 


MARKKINA-ALUE RUOTSI
     
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012*) 2013 2012*)
         
Liikevaihto 255,8 274,5 965,3 1 025,7
Liikevoitto 3,5 -0,8 8,1 -5,9
- Liikevoitto-% 1,4 -0,3 0,8 -0,6
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,8 6,6 10,4 1,5
- Liikevoitto-% 2,3 2,4 1,1 0,1

 
*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.

Ruotsissa vuoden 2013 liikevaihto oli 965,3 (1 025,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 (-5,9) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 255,8 (274,5) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto oli 3,5 (-0,8) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon lasku jatkui kannattamattoman myynnin lopettamisen ja pienempien volyymien vuoksi.  Myyntimääriin vaikutti myös sian- ja naudanlihan kulutuksen kasvun pysähtyminen. Sen sijaan siipikarjatuotteiden kulutus jatkoi kasvuaan.  Kustannussäästöt ja tuotannon tehokkuuden parantamistoimet tukivat kannattavuuskehitystä. Kesäkuussa ilmoitettiin tuotannolliseen tehokkuuteen liittyvistä irtisanomisista, jotka koskivat noin 20 henkilöä Skaran tuotantolaitoksella. Strateginen tarkastelu Ruotsissa jatkuu. Liiketoiminnan rahavirta pysyi neljännellä neljänneksellä samalla hyvällä tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä.

Vuonna 2013 brändituotteet – kuten Svensk Rapsgris® ja Pärsons®-merkkiset tuorebroilerituotteet – tekivät tulosta ja kehittyivät hyvin läpi vuoden. Uutuustuotteiden osuus koko liiketoiminnasta oli kuitenkin vielä suhteellisen pieni. Pärsons®-leikkeleiden hyvä kehitys jatkui.

Kasvaneet lihan tuontimäärät aiheuttivat edelleen paineita myyntihintoihin. Kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuksien kasvu jatkui.  Uuden tuottajayhteistyömallin käyttöönotto aloitettiin ja syksyllä otettiin käyttöön uusi pitkäaikainen sopimusmalli sianlihantuotantoon. Keväällä HKScan hankki täydet oikeudet Nordic Geneticsin NG Hampshire -genetiikkaan, joka on tunnetun ruotsalaisen Scan Piggham® -sianlihan taustalla.

Kristianstadin tuotantolaitos liitettiin kolmannella neljänneksellä kunnalliseen kaukolämpöverkkoon, mikä merkitsee tuntuvaa vuotuista hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.

Joulukuussa HKScan ilmoitti lisäävänsä omistustaan Halmstadissa Ruotsissa toimivasta Höglandsprodukter AB:sta aiemmasta 30 prosentista 100 prosenttiin. Yhtiö markkinoi ja myy laadukasta ruotsalaista naudan-, vasikan- ja sianlihaa, jota hankitaan paikallisesti Smoolannista ja markkinoidaan Höglandskött–tuotemerkillä.
 

 

MARKKINA-ALUE TANSKA      
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012 2013 2012
         
Liikevaihto 52,6 50,9 226,1 211,7
Liikevoitto 6,4 12,7 4,9 15,4
- Liikevoitto-% 12,2 24,9 2,2 7,3
         
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 0,0 -1,1 -1,5 1,5
- Liikevoitto-% 0,1 -2,2 -0,7 0,7


Tanskassa vuoden 2013 liikevaihto oli 226,1 (211,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,9 (15,4) miljoonaa euroa.

 

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 52,6 (50,9) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto oli 6,4 (12,7) miljoonaa euroa.

Viimeisen neljänneksen aikana kannattavuus palasi.  Hintakilpailu jatkui tiukkana sekä koti- että vientimarkkinoilla ja myyntikatteet jäivät alhaisiksi, mikä näkyi erityisesti pakastetuotteissa. Kolmannella neljänneksellä aloitettu ylimääräisen pakkasvaraston realisointi jatkui neljännellä neljänneksellä ja vaikutti negatiivisesti myyntikatteisiin. Tuoreiden siipikarjatuotteiden myynti Ruotsissa käynnistyi keväällä ja kehittyi hyvin loppuvuoden ajan.

Liiketoiminnan rahavirta oli poikkeuksellisen vahva neljännellä neljänneksellä, jolloin maksettiin loppuosa tulipaloon liittyneistä vakuutuskorvauksista. Edellisvuonna ja aiemmin vuonna 2013 kirjanpidossa oli huomattava vakuutuskorvaussaatava.

Marraskuun aikana tulipaloon liittyvä vakuutusasia saatiin päätökseen vakuutusyhtiön kanssa. Jäljelläollut osa vakuutuskorvauksista maksettiin neljännen neljänneksen aikana. Vakuutus kattoi omaisuusvahingot, tappiot ja liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Omaisuusvahinkojen osuus kokonaiskorvauksesta oli 26,5 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 19,3 miljoonaa euroa vuonna 2012). Korvaussumma raportoidaan kertaluonteisena eränä. Liiketoiminnan keskeytymisen osalta – tappiona ja ylimääräisinä kustannuksina – vakuutuskorvaus kattaa 24 kuukauden jakson kesäkuusta 2012 toukokuuhun 2014.

Vuoden 2013 aikana markkina-asema saatiin palautettua kesäkuun 2012 tulipaloa edeltäneelle tasolle, mutta kova hintakilpailu piti myyntikatteet alhaalla ja kannattavuus jäi heikoksi. Tuotantolaitoksen uudelleenrakentaminen ja uudet tuotantolinjat valmistuivat kuluneen vuoden aikana.  Kaikki väliaikaiset tuotantojärjestelyt purettiin, ja osana uudelleenjärjestelyjä Padborgin tuotantolaitos suljettiin kesäkuun puolivälissä ja tehdas myytiin myöhemmin. Kesäkuun lopulla noin 100 henkilöä irtisanottiin Skovsgaardin tuotantolaitokselta. 

 


MARKKINA-ALUE PUOLA
     
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012 2013 2012
*)        
Liikevaihto 94,3 87,7 375,1 343,7
Liikevoitto 4,3 4,3 18,8 15,8
- Liikevoitto-% 4,6 4,9 5,0 4,6
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.
 
 


Puolassa vuoden 2013 liikevaihto oli 375,1 (343,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 18,8 (15,8) miljoonaa euroa.

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 94,3 (87,7) miljoonaa euroa. Neljänneksen liikevoitto oli 4,3 (4,3) miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi voimakkaasti koko vuoden ajan. Brändituotteiden, lihavalmisteiden ja grillituotteiden myyntiä vauhditti laajennettu tuotevalikoima. Lisäksi Sokolów-tuotemerkin korkea tunnettuus vaikutti myönteiseen kehitykseen. Tämän tuloksena kannattavuus oli hyvä.

Hankintahinnat laskivat Puolassa naudanlihan kasvaneen tarjonnan myötä.  Sokolówin teurastusmäärät kasvoivat, mikä mahdollisti suuremmat vientimäärät. Naudanlihan kulutuskysyntä Puolassa kasvoi.  Lisäksi lihavalmisteiden vienti kasvoi kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Vastatakseen markkinatilanteeseen Sokolów toi kolmannen neljänneksen aikana markkinoille uuden tuotesarjan, jonka valmisruokien tuotannossa hyödynnetään ”Mylar Cook” -teknologiaa.

Neljä Sokolówin tuotetta palkittiin kultamitaleilla Poznanin kansainvälisillä Polagra-messuilla syyskuussa. Perusteluina olivat tuotteiden nykyaikaisuus, innovatiivisuus ja korkea teknologia.

Sokolów-brändi saavutti kymmenennen sijan Puolan arvostetuimpien tuotemerkkien listauksessa, ja se oli lihateollisuuden brändeistä kaikkein arvostetuin.


INVESTOINNIT

Konsernin nettoinvestoinnit vuonna 2013 olivat 52,9 (76,6) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti: 

 

(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012 2013 2012
Suomi 4,4 4,7 15,2 11,8
Baltia 1,2 2,2 8,7 10,5
Ruotsi 2,6 2,2 6,1 7,4
Tanska 1) 6,8 24,6 12,1 33,0
Puola 2) 2,9 2,1 10,8 14,0
Yhteensä 17,9 35,9 52,9 76,6
1) investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen.
2) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista.


Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista vuonna 2013 keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi.

Tärkeimmät investoinnit vuoden 2013 aikana olivat seuraavat: Suomessa saatiin päätökseen tuotantolinjojen siirrot Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä. Mikkelissä investoitiin lisäksi prosessoitujen lihatuotteiden tuotantolinjaan ja infrastruktuuriin ja Euran tuotantolaitoksessa investoitiin siipikarjanlihatuotantoon. Baltian markkina-alueella siipikarjanlihan tuotannon keskittäminen Tabasalun uudistettuun tuotantolaitokseen ja alkutuotannon kapasiteetin laajennus Pärnjõen tilalla valmistuivat Virossa. Ruotsissa tärkein investointi tehtiin Skaran tuotantolaitoksen energiatehokkuuden parantamiseen. Puolassa tehtiin useita investointeja tuotantolaitoksiin, kuten Sokolów Podlaskin tuotantolaitoksessa (lihankäsittely ja pakkaaminen) sekä Kolon tehtaalla (energia- ja jäähdytysjärjestelmät).


RAHOITUS JA VEROT

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 431,1 (499,7) miljoonaa euroa. Nettovelka aleni 355,7 miljoonaan euroon (440,9).

Konsernin maksuvalmius oli hyvä koko vuoden. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.12.2013 oli 161,5 (177,4) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 35,7 (28,8) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 129,0 (120,0) miljoonaa euroa.

Konserni allekirjoitti marraskuussa noin 135 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen monivaluuttaisen luottojärjestelyn pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Rahoitusjärjestelyllä uudelleenrahoitettiin vuonna 2007 solmitun syndikoidun luottojärjestelyn kesäkuussa 2014 erääntyvä loppuosa.

Nettorahoituskulut olivat -24,2 (-31,7) miljoonaa euroa. Pääasiassa lasku johtuu alhaisemmasta lainamäärästä ja alentuneesta korkotasosta.

Konsernin verot olivat 0,1 (3,4) miljoonaa positiiviset.


TUTKIMUS JA KEHITYS

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta liittyy pääasiassa uutuustuotteiden kehittämiseen vuoden tai kahden aikajänteellä sekä markkinoilla jo olevien tuotteiden ajanmukaistamiseen. Tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin yhteensä 11,2 (10,5) miljoonaa euroa, eli 0,5 (0,4) prosenttia liikevaihdosta.

Vuonna 2013 perustettiin konsernin tutkimus- ja kehitystoiminto (T&K) sekä konserninlaajuinen tuoteryhmähallinnan organisaatio. Ne toimivat matriisissa liiketoimintojen ja maarajojen yli. Innovaatiostrategia viimeisteltiin ja se otettiin käyttöön vuoden lopulla. Konsernitason prosesseja ja yhteisten alustojen kehittämistä on vauhditettu, ja ensimmäisten konsernitasoisten T&K-projektien odotetaan tuottavan tulosta vuonna 2014.

Tuotekehityksen saavutuksia vuonna 2013 olivat muun muassa korkealuokkaiset grillimakkarat Ruotsissa ja luomu- ja maissibroilerituotteet Tanskassa. Baltiassa lanseerattiin Kievin kotletti sekä välipalatuotteita, jotka vastasivat kasvavaan kysyntään hyvin. Suomessa tuotiin markkinoille uusia sianlihapohjaisia luomulihavalmisteita.

HKScanin tutkimus- ja kehitystoiminta perustuu tiedonvaihtoon yhteistyö- ja verkostomallissa. Yhteistyö jatkuu tutkimuslaitosten kanssa asiantuntemuksen laajentamiseksi uusien lihaan perustuvien konseptien kehittämisessä. Rypsiporsaaseen (HK Rypsiporsas® Suomessa ja Svensk Rapsgris® Ruotsissa) liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä jatkettiin.


YRITYSVASTUU

HKScan on sitoutunut vastuullisen liiketoiminnan systemaattiseen kehittämiseen. Vastuullinen toiminta kattaa koko toimitusketjun rehusta ja genetiikasta aina kuluttajan lautaselle saakka. Vuonna 2013 otettiin käyttöön vastuullisuuden systemaattiseen johtamiseen ja kehittämiseen tähtäävä vastuullisuusohjelma.

Taloudellinen vastuullisuus liittyy HKScanin ja sen sidosryhmien pitkän aikavälin kannattavuuteen. Konserni on merkittävä työnantaja ja sen investoinnit vaikuttavat paikalliseen talouteen. HKScanin tuotanto sijaitsee kiinteästi sen kotimarkkinoilla ja konserni on sopimusten kautta läheisesti sidoksissa paikalliseen alkutuotantoon. 

Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluvat tuotevastuu, henkilöstön hyvinvointi sekä yhteisö- ja yhteiskuntasuhteet. Tuotteet valmistetaan vastuullisesti: ne ovat kuluttajille turvallisia ja niiden maku ja laatu vastaavat odotuksia. Lisäksi HKScan tekee jatkuvasti työtä parantaakseen tuotteiden ravitsemuksellista tasapainoa. Organisaation rakennemuutokset ja muut henkilöstöön vaikuttavat toimenpiteet hoidetaan vastuullisesti. Henkilöstölle on luotu uusia mahdollisuuksia konserninlaajuiseen yhteistyöhön ja kehittymiseen.

Eläinten hyvinvointiin – eläinten eettiseen kohteluun – kiinnitetään huomiota genetiikassa, tiloilla, kuljetuksissa ja teurastamoilla. Eläintautitilanne on hyvä (ts. alhainen) HKScanin sopimustuotannossa ja sen omassa alkutuotannossa. Eläintautien valvonta on jatkuva ja päivittäinen osa sairauksien ennaltaehkäisyä. Antibiootteja käytetään vain diagnostisoiduissa tapauksissa, ja niiden käyttöä seurataan huolellisesti.

Ympäristöjohtamisen alueita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttö, jätehallinta sekä resurssien ja kemikaalien kestävä käyttö. Konserni pyrkii vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä lisäämällä energiatehokkuutta ja siirtymällä hyödyntämään uusiutuvia energianlähteitä. Esimerkiksi Ruotsissa HKScanin tavoitteena on puolittaa ilmastopäästöt vuoteen 2020 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöihin liittyvä kannanotto julkaistiin yhdessä muiden Haga initiative –ilmastoverkostoon kuuluvien yritysten kanssa. HKScan on mukana myös paikallisissa sitoumuksissa ja projekteissa. Useilla tuotantolaitoksilla on onnistuttu parantamaan materiaalitehokkuutta. Konserni pyrkii vähentämään käyttämiensä kemikaalien määrää ja korvaamaan niitä ympäristön kannalta paremmilla vaihtoehdoilla.

HKScan lisää yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa jakaakseen koko arvoketjun kattavaa liha-asiantuntemusta. Toimitusketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi konserni on kehittänyt toimittajiensa arviointiprosessia ja jäljitettävyyttä.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeet

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli vuoden 2013 alussa ja lopussa 66 820 528,10 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 206,9 miljoonaa euroa. Markkina-arvon laskemisessa on käytetty vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssia. A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 186,6 miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 20,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 7 670 318 kappaletta, ja osakekauppojen arvo oli 28 414 082 euroa. Ylin noteeraus oli 4,28 euroa ja alin 3,29 euroa. Keskikurssi oli 3,70 euroa ja vuoden päätöskurssi 3,76 euroa.

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.

 

Osakkeenomistajat

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa oli vuoden 2013 lopussa 12 159 osakkeenomistajaa. Yhtiön kaikista osakkeista 20,2 prosenttia oli hallintarekisteröidyillä ja ulkomaisilla omistajilla.

Liputusilmoitukset

HKScan ei vastaanottanut liputusilmoituksia vuoden 2013 aikana.

Omat osakkeet

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2013 alussa ja lopussa yhteensä 1 053 734 omaa A-osaketta. Niiden markkina-arvo vuoden 2013 lopussa oli 3,96 miljoonaa euroa, osuus kaikista osakkeista 1,91 prosenttia ja äänimäärästä 0,67 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

HKScanilla on konsernin avainhenkilöille tarkoitettu osakepohjainen kannustinjärjestelmä kalenterivuosille 2013 - 2015. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön, lisätä heidän omistustaan yhtiössä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmästä sekä sen ehdoista on kerrottu tarkemmin 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 24.4.2013 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Yhtiökokous päätti vuoden 2012 osingoksi 0,10 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § muuttamisesta niin, että hallituksen kokoonpanoon voidaan tarvittaessa ottaa yhdestä kolmeen varajäsentä ja että hallituksen jäsenmäärää voidaan kasvattaa enintään kahdeksaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 § koskien tilintarkastajien lukumäärää. Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja.

Yhtiökokous päätti myös vuosipalkkioista hallituksen jäsenille, varajäsenille ja valiokuntien puheenjohtajille. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta, johon henkilöt ovat osallistuneet.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja että hallitukseen valitaan myös kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen aiemmat jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valittiin uudelleen, ja Mikko Nikula ja Per Nilsson valittiin varajäseniksi. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous antoi hallitukselle kolme valtuutusta, joiden nojalla hallitus voi päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, hankkimaan ja/tai ottamaan pantiksi yhtiön omia A-osakkeita sekä yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuudet ovat voimassa 30.6.2014 asti ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2012 antamat valtuutukset.

Hallitus ei käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia vuoden 2013 aikana.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 24.4.2013 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön internet-sivulla www.hkscan.com.


HENKILÖSTÖ

Vuonna 2013 HKScanin palveluksessa, pois lukien Sokolów Puolassa, oli keskimäärin 7 698 (7 836) henkilöä.

Keskimääräinen henkilöstömäärä laski vuoden aikana Suomessa, Baltiassa ja Tanskassa tehostamisohjelmien vuoksi.

 

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin:      
  2013 2012      
Suomi 2 685 2 794      
Baltia 1 685 1 742      
Ruotsi 2 459 2 428      
Tanska 869 872      
Yhteensä 7 698 7 836      
Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 458 (6 310) henkilöä.
           
Henkilöstö jakaantui vuoden lopussa markkina-alueittain seuraavasti:  
  31.12.2013 31.12.2012      
Suomi 2 572 2 592      
Baltia 1 732 1 700      
Ruotsi 2 248 2 339      
Tanska 838 893      
Yhteensä 7 390 7 524      
Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 6 813 (6 491) henkilöä.

 

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Kottonen, tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, talousjohtaja Tuomo Valkonen, Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Samuli Eskola, Skandinavian kuluttajaliiketoimintojen johtaja Göran Holm, Away from Home –liiketoiminnon johtaja Jukka Nikkinen, henkilöstöjohtaja Sari Suono, markkinointijohtaja Anne Mere sekä hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markku Suvanto, joka myös toimii konsernin johtoryhmän sihteerinä


MUUTOKSIA KONSERNIN RAKENTEESSA

HKScan jatkoi yhtiörakenteen virtaviivaistamista ja selkeyttämistä hallinnon minimoimiseksi ja sisäisten prosessien harmonisoinnin edistämiseksi.

Suomessa HK Agri Oy - HK Ruokatalo Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vastaa lihan hankinnasta ja tuottajapalveluista – sulautettiin HK Ruokatalo Oy:öön 31.12.2013.

Ruotsissa Pärsons Sverige AB:n liiketoiminta yhdistettiin HKScan Swedeniin syyskuun alussa. Joulukuussa HKScan ilmoitti lisäävänsä omistustaan Halmstadissa Ruotsissa toimivasta Höglandsprodukter AB:sta aiemmasta 30 prosentista 100 prosenttiin. Latvian-tytäryhtiöt Rīgas Miesnieks ja Jelgavas Gaļas Kombināts fuusioitiin Rīgas Miesnieks -nimiseksi yhtiöksi maaliskuun alussa.

Muista muutoksista konsernin rakenteessa on kerrottu katsauskauden jälkeisissä tapahtumissa.


OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

Syyskuussa 2012 HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy kertoivat, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy pitävät kannetta perusteettomana, ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannuskehitykseen.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaistoimenpiteet, jotka saattavat rajoittaa kaupankäyntiä. Epävarmuustekijöitä voivat olla lisäksi konsernin käynnissä olevat kehityshankkeet ja organisatoriset uudelleenjärjestelyt niihin liittyvien omien toimenpiteiden ja ennakoimattomien ylimääräisten kustannusten vuoksi.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Osana Ruotsin kehittämisohjelmaa ja strategista tarkastelua HKScan myi 49 prosentin osuutensa Nyhléns & Hugosons Chark AB:stä Alviksgården Lantbruks AB:lle 2.1.2014. Kauppahinta oli 2,2 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Kaupasta aiheutui 2,3 miljoonan euron suuruinen omaisuuden alaskirjaus, joka raportoidaan kertaluonteisena kuluna vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.


ARVIO VUODELLE 2014

HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoittoprosentti on 1 – 2 prosenttia ja viimeinen neljännes on vahvin. Vuonna 2013 vastaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

Arviossa otetaan huomioon se, että markkina-alue Puolaa (HKScanin 50 %:n osuus Sokolówista) ei ole mukana konsernin liikevoittoluvussa. Tämä johtuu kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 11:n muutoksesta 1.1.2014 alkaen.

HKScan arvioi yleisen taloudellisen tilanteen jatkuvan haastavana. Markkinatilanteen arvioidaan kuitenkin paranevan sekä kysynnän että tarjonnan suhteen. Konsernin kehittämisohjelmat tukevat taloudellisen tuloksen paranemista.


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 187,0 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2013 osinkoa 0,10 euroa osakkeelle eli yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

HKScan Oyj:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2014 klo 11.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka viimeistään 31.3.2014 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin.

 

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2013      
       
KONSERNIN TULOSLASKELMA      
(miljoonaa euroa) Viite 2013 2012
       
LIIKEVAIHTO   2 478,6 2 503,1
Liiketoiminnan muut tuotot 1. 38,0 57,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,0 -0,1
Materiaalit ja palvelut 1. -1 792,7 -1 843,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1. -366,5 -380,0
Poistot 1. -71,6 -85,9
       
Liiketoiminnan muut kulut 1. -255,2 -207,7
LIIKEVOITTO   30,5 43,1
       
Rahoitustuotot   6,5 5,4
Rahoituskulut   -30,7 -37,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   3,4 3,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA   9,7 14,3
       
Tuloverot   0,1 3,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO   9,8 17,7
       
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille   8,7 16,4
Määräysvallattomille omistajille   1,1 1,3
Yhteensä   9,8 17,7
       
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,16 0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,16 0,30

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa) 2013 2012  
Tilikauden voitto / tappio 9,8 17,7  
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -3,4 7,6  
Rahavirran suojaus 2,8 0,2  
Uudelleenarvostus 0,0  0,0  
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteiseksi
     
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot 1,6 1,2  
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 1,0 8,9  
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 10,8 26,7  
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille 9,7 25,2  
Määräysvallattomille omistajille 1,1 1,4  
Yhteensä 10,8 26,7  
           

 

 

KONSERNIN TASE      
(miljoonaa euroa) Viite 31.12.2013 31.12.2012
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 2. 74,7 77,7
Liikearvo 3. 100,9 101,5
Aineelliset hyödykkeet 4. 478,7 504,6
Osuudet osakkuusyrityksissä   29,4 34,7
Myynti- ja muut saamiset   3,5 6,0
Myytävissä olevat sijoitukset   14,1 12,9
Laskennallinen verosaaminen   29,0 28,9
PITKÄAIKAISET VARAT   730,3 766,3
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 5. 168,8 176,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset   180,8 216,5
Tuloverosaaminen   0,2 0,9
Muut rahoitusvarat   - -
Rahat ja pankkisaamiset   74,9 58,9
LYHYTAIKAISET VARAT   424,6 452,6
       
VARAT   1 154,9 1 218,9
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6. 66,8 66,8
Ylikurssirahasto   73,5 73,4
Omat osakkeet   0,0 0,0
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot   164,7 155,0
Muuntoerot   2,0 5,5
Kertyneet voittovarat   93,1 93,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus   400,0 394,4
Määräysvallattomien omistajien osuus   9,0 8,6
OMA PÄÄOMA   409,0 403,0
       
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka   27,0 27,6
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   260,1 312,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   2,4 2,0
Pitkäaikaiset varaukset   0,1 0,1
Eläkevelvoitteet   9,0 10,4
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   298,6 352,9
       
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   171,0 186,8
Ostovelat ja muut velat   273,4 275,0
Tuloverovelka   2,0 0,5
Lyhytaikaiset varaukset   0,8 0,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   447,3 463,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 154,9 1 218,9

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA          
                       
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2013
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 5,4 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 8,7 8,7 1,1 9,8  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - -3,4 - - -3,4 - -3,4  
Rahavirran
   suojaus
- - 2,8 - - - - - 2,8 - 2,8  
Vakuutusmate-
   maattiset
   voitot tai
   tappiot
- - - - - - - 1,6 1,6 - 1,6  
Tilikauden laaja
tulos
- - 2,8 - - -3,4 - 10,3 9,7 1,1 10,8  
Suorat kirjaukset
 voittovaroihin
- - - - - - - -0,1 -0,1 - -0,1  
Siirrot erien
välillä
- - - - 5,6 - - -5,5 0,1 -0,1 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,6 -6,0  
Muu muutos - 0,2 - - 1,2 - - - 1,4 - 1,4  
OMA PÄÄOMA
31.12.2013
66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,1 400,0 9,0 409,0  
                         
                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
aiemmin
esitetty
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 117,9 409,3 12,2 421,5  
Tilinpäätöksen
laatimisperi-
aatteiden
muutosten
vaikutus
              -29,2 -29,2   -29,2  
OMA PÄÄOMA
1.1.2012
oikaistu
66,8 73,4 -13,9 143,5 23,5 -1,9 0,0 88,7 380,0 12,2 392,2  
Tilikauden tulos - - - - - - - 16,4 16,4 1,3 17,7  
Muut laajan
tuloksen erät
                       
Muuntoerot - - - - - 7,4 - - 7,4 0,2 7,6  
Rahavirran
   suojaus
- - 0,2 - - - - - 0,2 - 0,2  
Uudelleen-
   arvostus
- - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0  
Vakuutusmate-
   maattiset
   voitot tai
   tappiot
- - - - - - - 1,2 1,2 - 1,2  
Tilikauden laaja
tulos
- - 0,2 - 0,0 7,4 - 17,6 25,2 1,4 26,7  
Suorat kirjaukset
voitto-varoihin
- - - - - - - -1,5 -1,5 - -1,5  
Siirrot erien
välillä
- - - - 1,7 - - -1,7 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,9 -10,2  
Muu muutos - - - - - - - - - -4,2 -4,2  
OMA PÄÄOMA
31.12.2012
66,8 73,4 -13,7 143,5 25,2 5,5 0,0 93,7 394,4 8,6 403,0  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA    
(miljoonaa euroa) 2013 2012
Liiketoiminta    
Liiketoiminnan rahavirta 151,3 140,5
Rahoituserät ja verot -20,1 -33,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 131,2 106,8
     
Investoinnit    
Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit -57,6 -76,9
Käyttöomaisuuden myynnit 11,0 1,5
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -1,2 -0,2
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 1,1 3,9
Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,6 -1,4
Investointien nettorahavirta -46,0 -73,0
     
Rahavirta ennen rahoitusta 85,2 33,8
     
Rahoitus    
Lyhytaikaisten lainojen nostot 12,9 25,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -195,5 -52,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot 130,8 125,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -11,3 -102,7
Maksetut osingot -5,9 -9,9
Omien osakkeiden lunastus - -8,0
     
Rahoituksen nettorahavirta -69,0 -22,7
     
Rahavarojen muutos 16,2 11,1
     
Rahavarat 1.1. 58,9 48,4
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,3 -0,6
Rahavarat 31.12. 74,9 58,9

 

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT  
  2013 2012
Liikevaihto, Meur 2 478,6 2 503,1
Liikevoitto/-tappio, Meur 30,5 43,1
- % liikevaihdosta 1,2 1,7
Voitto/tappio ennen veroja, Meur 9,7 14,3
- % liikevaihdosta 0,4 0,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,4 4,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja , % 4,4 5,8
Omavaraisuusaste, % 35,4 33,1
Velkaantumisaste (Gearing) % 105,4 124,0
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) , % 87,0 109,2
Bruttoinvestoinnit, Meur 52,9 76,6
- % liikevaihdosta 2,1 3,1
Tutkimus- ja kehitysmenot, Meur 11,2 10,5
- % liikevaihdosta 0,5 0,4
Henkilöstö keskimäärin 7 698 7 836
     
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
  2013 2012
     
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,16 0,30
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,16 0,30
Oma pääoma/osake, eur 7,41 7,31
     
Osakekohtainen osinko, eur 0,10* 0,10
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, % 62,1* 33,2
Osinko laimennetusta tuloksesta, % 62,1* 33,2
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,7* 2,8
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)    
- laimentamaton 23,3 12,0
- laimennettu 23,3 12,0
Alin osakekurssi, eur 3,29 3,17
Ylin osakekurssi, eur 4,28 6,40
Keskikurssi, eur 3,70 4,34
Vuoden päätöskurssi, eur 3,76 3,63
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, Meur 206,9 199,7
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1 000 kpl 7 670 9 084
 - % keskimääräisestä lukumäärästä 14,1 16,7
Ulkona olevien osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1 000 kpl    
 - keskimäärin tilikaudella 53 973 54 556
 - tilikauden lopussa 53 973 53 973
 - täysin laimennettu 53 973 53 973
     
* Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella    

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

       
Oman pääoman tuotto (%) Tilikauden tulos
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)    
       
Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja
muut rahoituskulut

---------------------------------------
x 100  
  Taseen loppusumma korottomat velat
(keskiarvo)
   
       
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100  
  Taseen loppusumma – saadut
ennakot
   
       
Velkaantumisaste (%) (Gearing) Korolliset rahoitusvelat
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma    
       
Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100  
  Oma pääoma    
       
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva tilikauden voitto

---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana
   
       
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma

---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
       
Osakekohtainen osinko Tilikauden osingonjako
---------------------------------------
   
  Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
       
Osinko tuloksesta (%) Osakekohtainen osinko
---------------------------------------
x 100  
  Osakekohtainen tulos    
       
Efektiivinen osinkotuotto (%) Osakekohtainen osinko
---------------------------------------
x 100  
  Tilikauden päätöskurssi    
       
Hinta/voittosuhde (P/E) Tilikauden päätöskurssi
---------------------------------------
   
  Osakekohtainen tulos    
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
Henkilöstön määrä Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. – 31.12.2013 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2013 voimassaolevia IAS- ja IFRS–standardeja sekä SIC- ja IFRIC–tulkintoja.

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna 2012. Poikkeuksena on muutettu IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardi (voimassa 1.1.2013 alkaen). Lisäksi konserni on muuttanut markkinointituen laskentaperiaatetta. Konsernin tilinpäätöksessä 2013 on huomioitu nämä muutokset. Konsernin tilinpäätös 2012 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlasketut summat saattavat poiketa esitetystä summaluvuista.

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

- IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (Pakollisen voimaantulon ajankohta avoin). IASB:n alun perin kolmivaiheinen hanke korvaa valmistuessaan nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:n ensimmäinen osa, jossa ohjeistetaan rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen riippuu sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä sekä yrityksen liiketoimintamallista. Toinen lokakuussa 2010 julkaistu osa käsittelee rahoitusvelkojen luokittelua ja arvostamista ja perustuu suurelta osin nykyisiin IAS 39 vaatimuksiin. IASB harkitsee kuitenkin vielä rajoitettujen muutosten tekemistä jo julkaistuun IFRS 9:n ohjeistukseen rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostamisesta. Muut keskeneräiset asiat koskevat arvonalentumista ja yleistä suojauslaskentaa. IASB on eriyttänyt makrosuojauslaskentaa koskevan osion omaksi projektikseen. Keskeneräisten osien vuoksi standardin lopullisesta vaikutuksesta konsernin tilinpäätökseen ei toistaiseksi voida esittää arvioita. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

- IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. IFRS 10:n vaikutusta ollaan arvioimassa, ja konserni ottaa sen käyttöön vuonna 2014.

- IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi painottaa yhteisten järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita enemmän kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Standardi lisäksi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Uusi standardi tulee muuttamaan merkittävästi konsernin lukuja ja Puolan segmentin käsittelyä. Konserni ottaa standardin käyttöön vuonna 2014.

- IFRS 12 Tilinpäätöksissä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. EU:ssa standardin soveltaminen tulee pakolliseksi, ja konserni ottaa sen käyttöön vuonna 1.1.2014 alkavalla tilikaudella.

- IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Standardin uudistuksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökselle.

- IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11 julkaisemisen seurauksena.

- IAS 36:n Omaisuuserien arvon alentuminen muutos Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut arvonalentumiskirjauksia. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

- IAS 39:n Rahoitusinstrumentit:kirjaaminen ja arvostaminen muutos Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään ns. keskusvastapuolelle. Standardimuutoksen myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen ehtojen täyttyessä kyseisissä siirtotilanteissa. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

- IFRIC 21 Levies (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta käsittelee julkisista maksuista maksajaosapuolelle mahdollisesti syntyvän velvoitteen kirjanpitokäsittelyä. Tulkinnalla ei tule olemaan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU      
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain    
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012 2013 2012
LIIKEVAIHTO        
- Suomi 210,1 219,2 804,1 813,8
- Baltia 44,7 45,1 175,1 176,7
- Ruotsi 255,8 274,5 965,3 1 025,7
- Tanska 52,6 50,9 226,1 211,7
- Puola 94,3 87,7 375,1 343,7
- Segmenttien välinen -17,0 -15,0 -67,0 -68,5
Konserni yhteensä 640,6 662,4 2 478,6 2 503,1
         
LIIKEVOITTO        
- Suomi 1,6 7,4 2,8 18,4
- Baltia 2,1 1,5 8,4 8,9
- Ruotsi 3,5 -0,8 8,1 -5,9
- Tanska 6,4 12,7 4,9 15,4
- Puola 4,3 4,3 18,8 15,8
- Segmenttien välinen - - - -
Segmentit yhteensä 17,9 25,1 43,0 52,5
         
Konsernihallinnon kulut -2,7 -3,2 -12,5 -9,5
Konserni yhteensä 15,2 21,9 30,5 43,1

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT        
         
1. KERTALUONTEISET ERÄT        
         
(miljoonaa euroa) Q4/2013 Q4/2012 2013 2012
Irtisanomisiin liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1)
-0,1 - -2,6 -
Tuotantoon liittyvät
uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1)
- - -1,0 -
Irtisanomisiin liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset, Ruotsi 1)
- -4,0 - -4,0
Lopetettujen toimintojen uudelleen-
järjestelykustannukset, Ruotsi 1)
- -3,4 - -3,4
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) -2,3 - -2,3 -
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 1) 7,1 13,8 7,1 19,3
Alaskirjaus palossa tuhoutuneesta
omaisuudesta, Tanska 2)
- 0,0 - -5,5
Irtisanomisiin liittyvät uudelleen-
järjestelykustannukset, Tanska 1)
-0,7 - -0,7 -
Kertaluonteiset erät yhteensä 4,1 6,4 0,5 6,4
         
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa Liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin  
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”    

 

 

TASEEN LIITETIEDOT    
     
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) 2013 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 77,7 76,6
Muuntoerot -2,0 2,5
Lisäykset 2,1 1,9
Lisäykset (yritysostot) - -
Vähennykset 0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -3,5 -4,5
Siirto toiseen tase-erään 0,4 1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 74,7 77,7
     
3. LIIKEARVON MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) 2013 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 101,5 101,0
Muuntoerot -0,6 1,3
Lisäykset - -
Lisäykset (yritysostot) - -
Vähennykset - -0,9
Poistot ja arvonalentumiset - -
Siirto toiseen tase-erään 0,0 --
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 100,9 101,5
     
4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) 2013 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 504,6 516,5
Muuntoerot -3,8 10,8
Lisäykset 51,3 72,7
Lisäykset (yritysostot) 0,2 -
Vähennykset -5,8 -11,5
Poistot ja arvonalentumiset -67,5 -82,5
Siirto toiseen tase-erään -0,2 -1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 478,7 504,6
     
5. VAIHTO-OMAISUUS    
(miljoonaa euroa) 2013 2012
Aineet ja tarvikkeet 89,4 82,6
Keskeneräiset tuotteet 12,3 13,3
Valmiit tuotteet 47,6 55,7
Muu vaihto-omaisuus 6,6 7,7
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,1 8,0
Elävät eläimet IFRS 41 11,9 9,0
Vaihto-omaisuus yhteensä 168,8 176,3
     

 

 

6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.12.2013 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT  
 (miljoonaa euroa) 31.12.2013 31.12.2012
Johdannaissopimusten nimellisarvot    
     
Valuuttajohdannaiset 78,3 67,3
Korkojohdannaiset 228,2 275,3
Sähköjohdannaiset 9,3 10,7
     
Johdannaissopimusten käyvät arvot    
     
Valuuttajohdannaiset -0,8 -1,1
Korkojohdannaiset -16,6 -24,9
Sähköjohdannaiset -2,1 -1,3
     
     
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET    
 (miljoonaa euroa) 31.12.2013 31.12.2012
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
   
- rahalaitoslainat 299,0 370,3
     
Vakuudeksi annetut    
- kiinteistökiinnitykset 71,0 74,6
- pantit 0,4 5,2
- yrityskiinnitykset 15,3 16,7
     
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut    
- takaukset 7,5 7,5
     
Muiden puolesta annetut    
- takaukset ja pantit 15,7 12,9
     
Muut omat vastuut    
Leasingvastuut 21,4 21,8
Vuokravastuut 52,1 58,0
Muut vastuut 6,6 7,8
     
Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä HK Ruokatalo Oy:n ja Scan AB:n
osakkeet lainojensa vakuudeksi.

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  31.12.2013 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0
     - Valuuttajohdannaiset 0,2 0,0 0,2 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,0 0,2 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvelat
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -16,6 0,0 -16,6 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -12,3 0,0 -12,3 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -1,0 0,0 -1,0 0,0
        joista nettosijoituksen
        suojauslaskennassa
- - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,1 0,0 -2,1 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,1 0,0 -2,1 0,0
Yhteensä -19,7 0,0 -19,7 0,0
         
         
  31.12.2012 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 0,0 0,1 0,0
     - Hyödykejohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,0 0,2 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -25,0 0,0 -25,0 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -19,0 0,0 -19,0 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -1,2 0,0 -1,2 0,0
        joista nettosijoituksen
        suojauslaskennassa
- - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,3 0,0 -1,3 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,3 0,0 -1,3 0,0
Yhteensä -27,5 0,0 -27,5 0,0

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA    
(miljoonaa euroa) 2013 2012
Myynnit osakkuusyhtiöille 106,5 99,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 45,5 54,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,0 3,2
Ostovelat ja muut velat 4,3 3,5

 

 

OIKAISTUT AVAINLUVUT 2013

IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt), standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Konserni ottaa standardin käyttöön vuonna 2014.

 

(miljoonaa euroa) 2013
 raportoitu
2013
 oikaistu
Liikevaihto 2 478,6 2 113,3
Liikevoitto 30,5 11,7
 - % liikevaihdosta 1,2 0,6
Voitto ennen veroja 9,7 6,7
 - % liikevaihdosta 0,4 0,3
Tilikauden voitto 9,8 9,8
 - % liikevaihdosta 0,4 0,5
     
*) EBIT poislukien kertaluontoiset tuotot ja kulut 30,0 11,2
 - % liikevaihdosta 1,2 0,5
     
Tulos/osake, euroa 0,16 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 103,4 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta 84,6 74,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 4,4 4,0
Nettovelka 355,7 335,3
Velkaantumisaste (Gearing), % 105,4 98,9
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) , % 87,0 82,0

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus julkistetaan 7.5.2014.

 

Vantaalla 12. helmikuuta 2014

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen. Heille voi jättää soittopyynnön viestintäpäällikkö Elina Hollon kautta, p. 040 570 4030 tai 010 570 2133.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki,
Keskeinen media,
www.hkscan.com