HKScan Oyj                                                                                           Pörssitiedote 7.5.2014, klo 8:00

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014:
Rakennemuutos etenee – vuosineljänneksen tulos oli pettymys

* Liikevaihto oli 465,4 (507,1) miljoonaa euroa.

* Raportoitu liikevoitto oli -17,5 (-6,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -7,1 (-3,4) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -1,5 (-0,7).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli -23,7 (-27,2) miljoonaa euroa.

* Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja oli -16,3 (-6,7) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,23 (-0,08) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat -4.5 (-5.6) miljoonaa euroa.

* Nettovelka oli 363,0 (448,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 92,3 (112,1) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2014 (ennallaan): HKScan arvioi, että liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä on 1 – 2 prosenttia ja viimeinen neljännes on vahvin. Vuonna 2013 vastaava liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

”Vuosi alkoi heikon markkinakysynnän merkeissä. Epäsuotuisaa trendiä huononsi suoraan ja välillisesti EU:sta Venäjälle vietävään sianlihaan kohdistetut rajoitukset. Heikko markkinatilanne johti kovaan hintakilpailuun kaikilla markkina-alueilla heikentäen liiketoimintaa entisestään ensimmäisellä kvartaalilla, joka on tyypillisesti muutenkin tulokseltaan heikko vuosineljännes.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto olivat selvät pettymykset. Liikevaihdon lasku johtui sekä alentuneista myyntimääristä että myyntihinnoista. Myönteinen kustannuskehitys ei riittänyt kompensoimaan myyntikatteiden pienenemistä, minkä seurauksena vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni edellisestä vuodesta. Parhaiten HKScanin markkina-alueista menestyi Baltia, jonka liikevoitto oli positiivinen. Ruotsin nousujohteinen tuloskehitys jatkui. Yksi ensimmäisen neljänneksen harvoista valopilkuista oli pakkasvarastojen hyvä hallinta epäsuotuisasta markkinatilanteesta huolimatta..

Ensimmäisellä neljänneksellä toteutettiin useita liiketoimintaa parantavia toimia heikon tuloskehityksen kääntämiseksi. Vuoden 2014 kehittämisohjelma kannattavuuden parantamiseksi edistyi. Ruotsissa käynnistettiin tuotantorakenteen ja sikojen tuotantosopimusten uudelleenjärjestelyt kilpailukyvyn parantamiseksi. Ilmoitetut toimet päättävät strategisen tarkastelun Ruotsissa.

HKScan allekirjoitti sopimuksen, jonka myötä se myy osuutensa yhteisyritys Sokolówissa luodakseen näin vahvemman pohjan liiketoiminnan kehittämiselle jatkossa kaikilla kotimarkkinoillaan. Kaupasta syntyvä myyntivoitto on merkittävä ja se vahvistaa selvästi konsernin pääomarakennetta. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Ostaja on aloittanut asiaankuuluvan viranomaisprosessin EU-komission kanssa.

Konsernin uusi yritysidentiteetti otettiin käyttöön virallisesti yhdessä yhtenäistetyn konsernirakenteen kanssa. Myös brändistrategiaa täsmennettiin ensimmäisen neljänneksen aikana. Tavoitteena on selkeyttää, vahvistaa ja uudistaa konsernin brändivalikoimaa ja -tarjoomaa.

HKScan liittyi kansainvälisen Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) –järjestön jäseneksi, ja on sen myötä sitoutunut edistämään entistä vahvempaa vastuullisuutta käyttämänsä soijan tuotantoketjussa.  Huhtikuussa konserni ilmoitti, että sen HK Rypsiporsas® -sianliha on syyskuusta alkaen täysin GMO-vapaa.”

 

AVAINLUVUT, Q1

 

 

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013*) 2013*)
Liikevaihto 465,4 507,1 2 113,2
Liikevoitto -17,5 -6,5 11,7
 - % liikevaihdosta -3,8 -1,3 0,6
Voitto / tappio ennen veroja -16,3 -6,7 6,7
 - % liikevaihdosta -3,5 -1,3 0,3
Tilikauden voitto / tappio -12,9 -4,1 9,8
 - % liikevaihdosta -2,8 -0,8 0,5
       
EBIT poislukien kertaluontoiset tuotot ja kulut -7,1 -3,4 11,2
 - % liikevaihdosta -1,5 -0,7 0,5
       
Tulos/osake, euroa -0,23 -0,08 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) -23,7 -27,2 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) -28,4 -31,8 74,7
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja,%  2,9    4,0
Nettovelka (mEUR) 363,0 448,7 335,3
Nettovelkaantumisaste ( Net gearing) , % 92,3 112,1 82,0

*) Oikaistu

 

 

TAMMI-MAALISKUU 2014

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myös liikevoitto laski ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Olosuhteet huomioon ottaen käyttöpääoman hallinta oli onnistunutta ja erityisesti varastotasot olivat selkeästi edellisvuotta alemmat. Nettorahoituskulujen lasku jatkui, ja HKScanin rahoitusasema säilyi hyvänä.

Kaikki markkina-alueet jäivät odotuksista, mutta Baltiassa liikevoitto oli positiivinen. Ruotsi jatkoi tulosparannustaan edelliseen vuoteen verrattuna. Suomessa haastava liiketoimintaympäristö jätti markkina-alueen liikevoiton tappiolliseksi. Tanskassa toimet tuloskehityksen parantamiseksi ovat käynnissä, mutta haasteellisen kilpailutilanteen vuoksi näkyviä tuloksia ei saavutettu vielä ensimmäisen neljänneksen aikana.

Kysyntä niin kuluttaja- kuin away from home -markkinoilla jäi alhaiseksi ensimmäisellä neljänneksellä. Erityisesti kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuus kasvoi edelleen. Sianlihan ylitarjonta vaikutti sekä kotimarkkinoilla että viennissä. Venäjän kielto sianlihan tuonnille EU-maista lisäsi sianlihataseen ylijäämää maailmanlaajuisesti. Sianlihan varastotasot pysyivät korkeina koko Euroopassa, ja kansainväliset markkinahinnat jäivät tyydyttäviksi.

Eläinten hankintahinnat jatkoivat laskuaan, vaikkakin hitaammin. Konsernin Away from Home -liiketoiminnassa food service -segmentti kasvoi jonkin verran Suomessa ja pysyi vakaana muilla markkina-alueilla. Konserni panosti maiden rajat ylittävän tuotannon tehokkaampaan hyödyntämiseen, ja entistä kilpailukykyisempiä tuotevalikoimia kehitettiin. Vientiliiketoiminta kärsi sianlihan ylitarjonnasta.

Ensimmäisen kvartaalin aikana HKScan allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy kaikki omistamansa osakkeet (50 %) Saturn Nordic Holding AB:ssa yhtiön toiselle omistajalle Danish Crown A/S:lle. Saturn Nordic Holding AB omistaa 100 % Sokolów S. A.:n osakkeista. Sopimuksen myötä HKScanin epäsuora omistus sen puolalaisessa yhteisyrityksessä Sokolówissa päättyy.

HKScan myy osakkeensa 180 miljoonan euron kauppahintaan. Kauppa toteutetaan käteiskauppana. Saturn Nordic Holding maksoi 28. huhtikuuta 8,3 miljoonan euron suuruisen osingon vuodelta 2013, joka vastaa 35 miljoonaa Puolan zlotya. Sokolówin nettovelkaa ei jatkossa konsolidoida HKScanin taseeseen. HKScan kirjaa kaupasta arviolta 75 miljoonan euron myyntivoiton. Myynti alentaa konsernin nettovelkaantumisastetta arviolta noin 50 prosenttiyksikköä. Yrityskauppa saatetaan loppuun, kun EU-komissio on myöntänyt kaupalle hyväksyntänsä. HKScanin osalta myynti mahdollistaa nopeamman ja vahvemman keskittymisen konsernin muihin kotimarkkinoihin. HKScanille jää Puolan Świnoujściessa sijaitseva kokonaan omistettu tytäryhtiö HKScan Poland Sp.z o.o..Sen luvut raportoidaan osana Ruotsin markkina-aluetta, kuten aiemminkin.

HKScan ilmoitti 4. maaliskuuta suunnitelmistaan parantaa tehokkuuttaan ja kilpailukykyään uudistamalla tuotantorakennettaan Ruotsissa vuoden 2015 alkuun mennessä. Uudelleenjärjestelyn jälkeen HKScanin tuotanto Ruotsissa on keskitetty neljälle paikkakunnalle; Kristianstadiin, Linköpingiin, Halmstadiin ja Skaraan. Suunnitelman tavoitteena on vähintään 7 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus. Rakenneuudistusohjelmaan sisältyy noin 10,3 miljoonan euron kertaluontoinen kulu, joka on kirjattu ensimmäiselle kvartaalille. Näistä 6,6 miljoonaa on käyttöomaisuuden alaskirjauksia.

Lisäksi HKScan on uudistanut Ruotsissa alkutuotannon sopimuksia yksinkertaistaakseen, yhtenäistääkseen ja saavuttaakseen markkinalähtöisen hinnoittelukäytännön sianlihan hankintaan. Päätös sopimusuudistuksesta tehtiin myös siksi, että sikojen teurastusvolyymit saataisiin paremmin vastaamaan kysyntää. Sen lisäksi aiemmin käyttöön otetut alkutuotannon yhteistyömalli ja tuottajapalvelut auttavat kehittämään alkutuotannon kannattavuutta edelleen Ruotsissa. Tuotantorakenteen ja sianlihan hankinnan uudistushankkeet Ruotsissa ovat osa konsernin kehittämisohjelmaa vuodelle 2014.

Uusi kehittämisohjelma vuodelle 2014 etenee suunnitellusti. Ohjelma jatkuu vuoden 2014 loppuun ja sen tavoitteina ovat vähintään 20 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus sekä yli 50 miljoonan euron vähennys nettovelassa.

Konsernin missio, arvot ja visuaalinen ilme päivitettiin osana konserni-identiteetin uudistamista. Lisäksi juridisten yksiköiden nimet yhtenäistettiin kaikilla kotimarkkinoilla, lukuun ottamatta Baltiaa, missä muutosten arvioidaan toteutuvan 30. toukokuuta 2014 mennessä. Lisäksi HKScan on terävöittänyt brändistrategiaansa keskeisinä tavoitteinaan selkeyttää ja vahvistaa konsernibrändiä sekä päivittää konsernin tuote- ja konseptibrändiportfoliota. HKScan tuo markkinoille uuden, konsernitasoisen Flodins-brändin. Flodins™-brändi kattaa jatkossa HKScanin kaikki kotimarkkinat, konsernin sisäisen kaupan ja viennin.

HKScan päätti rationalisoida edelleen lihan tuontiaan keskittämällä kaiken kolmansilta osapuolilta hankittavan lihan tuonnin. HKScanin periaatteena on suosia paikallisesti tuotettua lihaa, jota hankitaan pitkäaikaisilta sopimustuottajilta Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta tai konsernin kokonaan omistamilta tiloilta Virosta. Kun jonkin lihalajin, erityisesti naudan- ja lampaanlihan, saatavuudessa on puutetta pohjoismaisilla kotimarkkinoilla, lihaa tuodaan tarkoin valituilta konsernin ulkopuolisilta lihantoimittajilta.

HKScan on liittynyt Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) -järjestöön ja on sen myötä sitoutunut edistämään pitkäjänteisesti käyttämänsä soijan entistä vahvempaa vastuullisuutta läpi tuotantoketjun. HKScan takaa, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki HKScanin koko liha-arvoketjussaan käyttämä soija täyttää RTRS:n tiukat vaatimukset.

HKScan on 28. huhtikuuta ilmoitetun mukaisesti noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardeja. Standardien käyttöönoton myötä Puolassa toimivan yhteisyrityksen ja Ruotsissa toimivien osakkuusyhtiöiden tulokset yhdistellään yhtenä eränä konsernin liikevoiton jälkeen. Puolaa (Sokolów) ei  raportoida enää omana segmenttinään. Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittämistoiminnon kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Aiemmin kustannukset raportoitiin konsernihallinnon kuluina.

Yhdenmukaiset ja tiukemmat laskentaperiaatteet ovat olleet käytössä konsernissa vuoden 2014 alusta lähtien. Uudet periaatteet koostuvat entistä tiukemmista ohjeista, jotka koskevat käytöstä poistettua käyttöomaisuutta, erääntyneiden myyntisaamisten alaskirjauksia, ikääntyneitä varastoja, varaosien aktivointia ja rakennusten ja rakennelmien poistoaikoja.

  

MARKKINA-ALUE SUOMI    
(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013*) 2013*)
       
Liikevaihto 179,2 194,1 804,1
Liikevoitto -1,4 -1,2 3,2
- Liikevoitto-% -0,8 -0,6 0,4
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,4 2,0 6,9
- Liikevoitto-% -0,8 1,0 0,9

*) Oikaistu

Suomessa ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 179,2 (194,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,4 (2,0) miljoonaa euroa. Myyntihintojen ja myyntimäärien laskun seurauksena liikevaihto laski kaikkiaan yli 7 %.

 Markkinoiden kokonaismäärät laskivat ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuluttajien ostovoima ja halukkuus kuluttamiseen olivat heikkoja, mikä vähensi myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa. Venäjän asettama tuontikielto EU:ssa tuotetulle sianlihalle lisäsi ylitarjontaa kotimarkkinassa. Ylitarjonnalla, taloudellisella epävarmuudella ja vaihtelevalla kulutustasolla oli negatiivinen vaikutus myyntihintoihin sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

 Heikentyneestä kysynnästä huolimatta pakkasvarastot pysyivät hallinnassa ja käyttöpääoma kasvoi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sekä eläinten hankintahinnat että hankintamäärät laskivat. Myös kiinteät kustannukset olivat edellisvuotta alemmat. Positiivinen kustannuskehitys ei kuitenkaan pystynyt kompensoimaan myyntihintojen laskun ja epäsuotuisan tuotemixin vaikutusta. Tuotemixiin vaikuttivat negatiivisesti punaisesta lihasta valmistettujen tuotteiden ja arvokkaampien siipikarjatuotteiden kysynnän lasku. Lisäksi siipikarjan tarjonnassa ja laadussa oli rajoitteita, jotka aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.

 Konserni ilmoitti 10. huhtikuuta , että sen pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämistyön ansiosta HK Rypsiporsas® -sianliha on syyskuusta alkaen täysin GMO-vapaata. Muutos koskee sekä markkinoilla olevia tuotteita että syksyn uutuuksia. Lihan maukkaus, mureus ja terveellisyys ovat ennallaan. Rypsiporsas® -tuotteet sisältävät enemmän pehmeitä (tyydyttymättömiä) rasvoja ja erityisesti omega 3-rasvahappoja kuin tavallinen sianliha.

 Tammikuussa markkinoille tuotiin uusi Kariniemen® paneroitujen tuotteiden sarja. Kariniemen Poppis® -tuoteperheen lanseerauksen myötä koko paneroitujen tuotteiden tuotekategoria kasvoi Suomessa ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluttajille suunnattu HKScanin HK Lihakoulu® -kiertue on edelleen ollut menestys.

 Osana konsernin yritysidentiteetin yhtenäistämistä Suomessa otettiin 1.3.2014 käyttöön uusi juridinen yhtiönimi, HKScan Finland Oy (aiemmin HK Ruokatalo Oy).

  

MARKKINA-ALUE BALTIA    
(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013*) 2013*)
       
Liikevaihto 40,8 41,8 175,1
Liikevoitto 0,2 0,6 7,7
- Liikevoitto-% 0,4 1,5 4,4

*) Oikaistu

Baltian liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 40,8 (41,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,2 (0,6) miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto laski noin 2 prosenttia, mikä johtui myyntihintojen ja myyntimäärien laskusta sekä epätyydyttävästä tuotemixistä.

 Markkinoiden kokonaisvolyymi ei kasvanut neljänneksen aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Venäjän asettama tuontikielto EU:sta tuodulle sianlihalle vaikutti voimakkaimmin Baltian markkinoihin. Sianlihan ylitarjonnan vuoksi sen myyntihinnat ovat laskeneet selvästi, mikä on heikentänyt katteita. Samanaikaisesti myönteinen kehitys siipikarjanlihasegmentissä on korvannut osittain sianlihan katteiden heikentymistä. Synkkä markkinatilanne vaikutti negatiivisesti sekä sianliha- että lihavalmistekategorioihin, kun taas brändi- ja siipikarjatuotteet menestyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. HKScan säilytti onnistuneesti asemansa kotimarkkinoilla ja jopa vahvisti sitä joissakin tuoteryhmissä.

 Alkutuotannon kustannukset pysyivät hyvin hallinnassa, ja eläinraaka-aineen kustannukset laskivat 7-8 prosenttia. Myös pakkasvarastot olivat hyvin hallinnassa ja määrältään selvästi pienemmät kuin vuotta aiemmin. Käyttöpääoma oli suurin piirtein sama kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna, ja rahavirta oli lievästi negatiivinen, mikä johtui matalammista katteista ja korkeammasta investointien tasosta.

 Siipikarjatuotteiden ja lihavalmistebrändien myynti kehittyi odotusten mukaisesti. Viron viimeisimmistä aloitteista esimerkiksi innovatiiviset Lindstörmin pihvit ja uusi broileritilojen jäljitettävyyskampanja (Kanagarantii) menestyivät hyvin ja saivat kuluttajilta myönteisen vastaanoton. Latvian uutuuksista ovat menestyneet Jelgava® Neparasta seedsalami sekä runsaasti lihaa sisältävien makkaroiden sarja.

 Osana konsernin juridisen rakenteen selkiyttämistä ja virtaviivaistamista, HKScan fuusioi 18. maaliskuuta ilmoittamansa mukaisesti Virossa toimivat tytäryhtiöt AS Rakvere Lihakombinaatin ja AS Talleggin. Sulautumisen jälkeen yhtiöt muodostavat AS HKScan Estonian. Fuusio arvioidaan saatavan päätökseen 30. toukokuuta 2014. Muutos on osa juridisten yhtiönimien uudistamishanketta. Myös Latvian ja Liettuan yritysnimet yhtenäistetään. Muutosten arvioidaan toteutuvan 30. toukokuuta 2014 mennessä.

  

MARKKINA-ALUE RUOTSI    
(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013*) 2013*)
       
Liikevaihto 210,4 229,2 966,5
Liikevoitto -12,1 -2,9 8,0
- Liikevoitto-% -5,7 -1,2 0,8
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -2,9 10,2
- Liikevoitto-% -0,8 -1,2 1,1

*) Oikaistu

 Ruotsissa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 210,4 (229,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,7 (-2,9) miljoonaa euroa. Viimevuotiseen nähden tappio pieneni, mutta alentuneet myyntihinnat ja –määrät laskivat kokonaisliikevaihtoa yli 8 prosentilla.

 Venäjän päätös kieltää sianlihan tuonti EU:sta lisäsi tuontilihan määrää Ruotsissa. Kauppojen omat tuotemerkit lisäsivät markkinaosuuttaan edelleen erityisesti lihavalmisteiden ja leikkeleiden osalta. Samanaikaisesti HKScan kasvatti osuuttaan valmisruokasegmentissä. Myyntihintoihin kohdistunut paine oli suurin sianlihatuotteissa ja yleisesti leikkeleissä. Svensk Rapsgris® -tuotteiden myynti kehittyi suunnitellusti.

Teurastusvolyymit olivat korkeat ja pakkasvarastot kasvoivat enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtui osittain alkutuotannon sopimusuudistuksesta. Hyvä myyntisaamisten hallinta kompensoi tilannetta, minkä ansiosta käyttöpääoma ei kasvanut ensimmäisellä neljänneksellä. Sikojen hankintahinnat laskivat.  Tuotannon tehokkuuden paraneminen jatkui.

HKScan ilmoitti 4.3.2014 suunnitelmastaan parantaa toiminnallista tehokkuuttaan ja kilpailukykyään uudistamalla tuotantorakennettaan Ruotsissa vuoden 2015 alkuun mennessä. Uudelleenjärjestelyn jälkeen HKScanin tuotanto Ruotsissa on keskitetty neljälle paikkakunnalle; Kristianstadiin, Linköpingiin, Halmstadiin ja Skaraan.

Suunnitelman toteutuessa sikojen teurastus ja leikkuu päättyy Skarassa, mutta valmisteiden, mm. lihapyöryköiden ja jauhelihapihvien, valmistus jatkuu. HKScanin oman Kristianstadissa sijaitsevan teurastamon lisäksi teurastusta on suunniteltu siirrettäväksi osakkuusyhtiö Siljans Charkille Ickholmeniin. Nautojen leikkuutoiminnot siirretään Linköpingin tuotantolaitokseen. Lisäksi HKScanin toimintaa tuetaan Skövde Slakterin kanssa tehdyllä rahtiteurastussopimuksella. Osana suunniteltua uudelleenjärjestelyjä kuorettomien makkaroiden tuotanto siirretään Örebrosta Linköpingiin, ja toiminta Örebrossa päättyy. Suunnitelman tavoitteena on vähintään 7 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus. Rakenneuudistusohjelmaan sisältyy noin 10,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Näistä 6,6 miljoonaa on alaskirjauksia. Strateginen tarkastelu Ruotsissa on päättynyt.

Lisäksi konserni on uudistanut tuottajasopimusmallia saavuttaakseen yksinkertaisemman, yhtenäisemmän ja markkinaohjautuvamman sikojen hinnoittelumallin Ruotsissa. Lisäksi HKScan panostaa ennakoiden ruotsalaiseen alkutuotantoon, jotta vastuullisesti tuotetun ja korkealaatuisen ruotsalaisen liharaaka-aineen saatavuus varmistetaan jatkossakin. Sopimusuudistuksen taustalla on ollut myös tarve sopeuttaa sikojen teurastusvolyymejä vastaamaan kysynnän tasoa aiempaa paremmin. Sen lisäksi alkutuotannon yhteistyömalli ja tuottajapalvelut tukevat ruotsalaisen alkutuotannon kannattavuuden kehittämistä edelleen. Tuotantorakenteen ja sianlihan hankinnan uudistusprojektit Ruotsissa ovat osa konsernin kehittämisohjelmaa vuodelle 2014.

Osana Ruotsin kehittämisohjelmaa ja strategista tarkastelua HKScan myi 49 prosentin osuutensa Nyhléns & Hugosons Chark AB:stä Alviksgården Lantbruks AB:lle 2.1.2014.

HKScan Sweden otti konsernin yhtiöistä ensimmäisenä konkreettisen askeleen RTRS-sitoumuksen toteuttamisessa. Yhtiö takaa, että vuonna 2014 vähintään 60 prosenttia sen käyttämästä tai myymästä soijasta on vastuullisesti tuotettua, ja että vuonna 2015 soija on 100-prosenttisesti RTRS-kriteerien mukaista.

Osana konsernin yritysidentiteetin yhtenäistämistä Ruotsissa otettiin helmikuun lopussa käyttöön uusi juridinen yhtiönimi, HKScan Sweden AB (aiemmin Scan AB).

 

  

MARKKINA-ALUE TANSKA    
(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013*) 2013*)
       
Liikevaihto 54,0 56,2 225,3
Liikevoitto -0,7 -0,3 3,6
- Liikevoitto-% -1,3 -0,6 1,6
       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,7 -0,3 -2,8
- Liikevoitto-% -1,3 -0,6 -1,2

*) Oikaistu

 

Tanskassa tammi-maaliskuun liikevaihdoksi muodostui 54,0 (56,2) miljoonaa euroa. Jakson liikevoitto oli -0,7 (-0,3) miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto laski 4 prosenttia epäsuotuisan tuotemixin ja alhaisemman myynnin vuoksi.

 Paineet myyntihintoja kohtaan jatkuivat kovina, mikä näkyi erityisesti ylimääräisten pakkasvarastojen myyntihinnoissa. Liikevaihto laski kokonaisuudessaan epäsuotuisan tuotemixin vuoksi. Myynnin volyymi pysytteli edellisen vuoden tasolla mutta jäi odotuksista. Toimet pakkasvarastojen pienentämiseksi jatkuivat, mikä vahvisti rahavirtaa, mutta kavensi marginaaleja ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuoreiden siipikarjatuotteiden menekki parani edelleen Tanskassa ja Ruotsissa edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas pakastetuotteissa katteet pienenivät rajun hintakilpailun vuoksi. Siipikarjan hankintahinnat laskivat.  Eläinten hankintamääriä vähennettiin vastaamaan paremmin kannattavaa toimintaa. Siipikarjatoimituksissa oli joitakin haasteita.

 Muutostoimet Tanskan liiketoiminnan kääntämiseksi kannattavaksi ovat käynnissä. Haastavan markkinatilanteen vuoksi ensimmäisen kvartaalin aikana ei vielä saavutettu merkittäviä tuloksia. Toimenpiteet pitävät sisällään sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimia. Lyhyellä aikavälillä pääpaino on myyntihintojen nostossa ja tuotantotehokkuuden parantamisessa. Pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia asiakas- ja markkinarakenteessa sekä tuotetarjoomassa.

 Uudistetun Rose®-brändin design ja pakkaukset otettiin käyttöön brändin huomioarvon ja myynnin vahvistamiseksi. Tavoitteena on päivittää tuotetarjoomaa uusilla innovatiivisilla tuotekonsepteilla.

 Tanskan liiketoiminnan uusi juridinen yhtiönimi, HKScan Denmark A/S (aiemmin Rose Poultry A/S), otettiin käyttöön 12.2.2014 osana yhtenäistä konserni-identiteettiä.

  

INVESTOINNIT

 Konsernin investoinnit ensimmäisellä neljänneksellä olivat 11,4 (6,1) miljoonaa euroa ja ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti:

 

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Suomi 2,8 1,1 15,2
Baltia 5,1 4,0 8,7
Ruotsi 1,1 0,6 6,1
Tanska 1) 2,4 0,3 12,1
Yhteensä 11,4 6,1 42,2
1) vuoden 2013 investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen.  

Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi. Suomessa saatiin päätökseen investoinnit Eurassa ja Mikkelissä sekä Baltiassa Tabasalun investointiohjelma.  Suomessa keskeisimmät ensimmäisen kvartaalin investoinnit kohdistuivat tuotannon prosesseihin ja tuotantolaitokseen Vantaalle sekä jäähdytysjärjestelmän uudistamiseen Outokummussa. Ruotsissa investoitiin tuotantoprosesseihin Linköpingissä ja Baltiassa Rakveren tuotantolaitokseen ja sen jäähdytysjärjestelmän uudistamiseen.

  

RAHOITUS JA VEROT

 Konsernin korolliset velat olivat maaliskuun 2014 lopussa 384,7 (475,7) miljoonaa euroa. Nettovelka pieneni 363,0 miljoonaan euroon (448,7). Nettovelka väheni edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 85,8 miljoona euroa, mutta lisääntyi kausiluonteisesti vuoden lopusta 27,7 miljoonalla eurolla.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3.2014 oli 161,5 (175,7) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 22,6 (23,4) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 120,5 (125,5) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -4,5 (-5,6) miljoonaa euroa ja konsernin verot olivat 3,4 (2,6) miljoonaa positiiviset.

 

OSAKKEET

 HKScan Oyj:n osakepääoma maaliskuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan, mikä vastaa 1,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,7 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

 HKScanin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 238,8 (206,9) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 215,4 (186,6) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 23,4 (20,3) miljoonaa euroa.

 Tammi-maaliskuussa vaihdettiin yhteensä 3 252 242 (2 149 111) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 13 114 562 (8 590 899) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,34 (4,28) euroa ja alin 3,62 (3,67) euroa. Keskikurssi oli 3,91 (3,99) ja maaliskuun lopun päätöskurssi 4,34 (3,76).

 HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.

 

 HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 Hallitus ei ole tammi-maaliskuussa 2014 käyttänyt varsinaiselta yhtiökokoukselta 24.4.2013 saamiaan valtuutuksia. Hallituksen yhtiökokoukselta 10.4.2014 saamat uudet valtuutukset esitellään kohdassa ”Yhtiökokouksen päätökset”.

  

HENKILÖSTÖ

Ensimmäisellä neljänneksellä HKScanin palveluksessa, oli keskimäärin 7 341 (7 473) henkilöä.

 Keskimääräiset henkilöstömäärät markkina-alueittain olivat:

  Q1/2014 Q1/2013 2013
Suomi 2 561 2 574 2 685
Baltia 1 728 1 685 1 685
Ruotsi 2 238 2 351 2 459
Tanska 814 863 869
Yhteensä 7 341 7 473 7 698

 

Henkilöstö jakaantui maaliskuun lopussa seuraavasti:

 

  31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Suomi 2 652 2 605 2 572
Baltia 1 729 1 679 1 732
Ruotsi 2 226 2 277 2 248
Tanska 811 896 838
Yhteensä 7 418 7 457 7 390

 

YHDENMUKAISET YHTIÖNIMET

 HKScanin yhtiönimet yhtenäistyvät kaikissa konsernin toimintamaissa. Yhtiönimet muutetaan HKScan-alkuisiksi ja nimen loppuosa muodostuu pääsääntöisesti kunkin toimintamaan englanninkielisestä nimestä. Yhtiöiden Y-tunnukset ja yhteystiedot säilyvät ennallaan.

 Eläinten hankinta ja tuottajapalvelut -toiminto on kaikilla kotimarkkinoilla nimetty yhtenäisellä markkinointinimellä HKScan Agri®. Away from Home  –liiketoiminnan tarjooma markkinoidaan HKScan Pro®- ja HKScan®-tuotemerkeillä.

 Muutos astui voimaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa. Baltiassa muutos toteutuu toisella neljänneksellä.

  

HKSCAN LUOPUU OSUUKSISTAAN SOKOLÓWISSA JA NYHLÉNS & HUGOSONISSA

 HKScan allekirjoitti 28.2.2014 sopimuksen, jolla se myi kaikki omistamansa osakkeet (50 %) Saturn Nordic Holding AB:ssa yhtiön toiselle omistajalle Danish Crown A/S:lle. Saturn Nordic Holding AB omistaa 100 % Sokolów S. A.:n osakkeista. Sopimuksen myötä HKScanin epäsuora omistus sen puolalaisessa yhteisyrityksessä Sokolówissa päättyy. HKScanille jää Puolaan Swinoujsciessa sijaitseva, konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö HKScan Poland Sp.z o.o.

 HKScan myy osakkeensa 180 miljoonan euron kauppahintaan. Kauppa toteutetaan käteiskauppana. Saturn Nordic Holding on 28. huhtikuuta 2014 maksanut 8,3 miljoonan euron osingon vuodelta 2013, joka vastaa 35 miljoonaa Puolan zlotya. Sokolówin nettovelkaa ei jatkossa konsolidoida HKScanin taseeseen. HKScan kirjaa kaupasta arviolta 75 miljoonan euron myyntivoiton. Myynti alentaa konsernin nettovelkaantumisastetta arviolta noin 50 prosenttiyksikköä. Yrityskauppa saatetaan loppuun, kun EU-komissio on myöntänyt kaupalle hyväksyntänsä.  

Sokolówin Puolan liiketoiminta on ollut kannattavaa ja kasvussa, mikä on hyödyttänyt molempia osapuolia yhteistyön aikana. Vuonna 2013 HKScanin 50% osuus Sokolówin liikevaihdosta oli 375 miljoonaa euroa. Sokolówin hyvä taloudellinen tulos ja vahva kasvu ovat vaikuttaneet myönteisesti liiketoiminnan arvoon. HKScanin osalta myynti mahdollistaa entistä nopeamman ja vahvemman keskittymisen konsernin muihin kotimarkkinoihin.

Osana Ruotsin kehittämisohjelmaa ja strategista tarkastelua HKScan myi 49 prosentin osuutensa Nyhléns & Hugosons Chark AB:stä Alviksgården Lantbruks AB:lle, joka on Nyhléns & Hugosonin toinen omistaja. Sopimus solmittiin 2.1.2014. Kauppahinta oli 2,2 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Kaupasta aiheutui 2,1 miljoonan euron suuruinen omaisuuden alaskirjaus, joka raportoitiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

 

 OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

 Syyskuussa 2012 HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) kertoivat, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

 HKScan Oyj ja HKScan Finland Oy pitävät kannetta perusteettomana, ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.

  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannuskehitykseen.

 Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaistoimenpiteet, jotka saattavat rajoittaa kaupankäyntiä. Epävarmuustekijöitä voivat olla lisäksi konsernin käynnissä olevat kehityshankkeet ja organisatoriset uudelleenjärjestelyt niihin liittyvien omien toimenpiteiden ja ennakoimattomien ylimääräisten kustannusten vuoksi.

 Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.

 

 YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.4.2014 Helsingissä, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2013. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2013 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

 Yhtiökokous päätti myös vuosipalkkioista hallituksen jäsenille, varajäsenille ja valiokuntien puheenjohtajille. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta, johon henkilöt ovat osallistuneet.

 Hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi. Varajäseniksi valittiin uudelleen Mikko Nikula ja Per Nilsson. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

 Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen.

 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, hankkimaan ja/tai ottamaan pantiksi yhtiön omia A-osakkeita sekä yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuudet ovat voimassa 30.6.2015 asti ja ne kumoavat varsinaisen yhtiökokouksen 2013 antamat valtuutukset.

 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 10.4.2014 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön internet-sivulla www.hkscan.com.

  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

 HKScan Oyj sai 1.4.2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaisen ilmoituksen muutoksesta yhtiön omistuksessa. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti, että 1.4.2014 toteutetun osakekaupan seurauksena sen omistus HKScan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut 5 prosenttia. Kaupan jälkeen Varman omistamien A-osakkeiden lukumäärä on 2 242 806 kpl ja omistusosuus on 4,08 % osakkeista ja 1,42 % äänimäärästä.

 HKScan-konserni sitoutuu 1. huhtikuuta 2014 ilmoitetun mukaisesti käyttämään vastuullisesti tuotettua soijaa. HKScan on liittynyt Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) -järjestöön ja sitoutunut sen myötä edistämään pitkäjänteisesti entistä vahvempaa vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. HKScan takaa, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki HKScanin koko liha-arvoketjussaan käyttämä soija täyttää RTRS:n tiukat vaatimukset.

 HKScan kertoi 22. huhtikuuta 2014 kiteyttäneensä brändistrategiaansa ja päätöksestään lanseerata konsernitasoinen Flodins-tuotebrändi. Flodins™ täydentää konsernin nykyistä bränditarjoomaa - se tuodaan kaikille konsernin kotimarkkinoille ja asteittain myös vientiin. Ensimmäisiä kaupallisia tuotteita odotetaan markkinoille kuluvan vuoden toisella puoliskolla.

 HKScan on 28. huhtikuuta ilmoitetun mukaisesti noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardeja. Standardien käyttöönoton myötä Puolassa toimivan yhteisyrityksen ja Ruotsissa toimivien osakkuusyhtiöiden tulokset yhdistellään yhtenä eränä konsernin liikevoiton jälkeen.  Puolaa (Sokolów) ei myöskään enää raportoida omana segmenttinään. Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittämistoiminnon kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Aiemmin kustannukset raportoitiin konsernihallinnon kuluina.

 

ARVIO VUODELLE 2014

 HKScan arvioi, että liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä on 1–2 prosenttia ja viimeinen neljännes on vahvin. Vuonna 2013 vastaava liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

 Yleinen taloudellinen tilanne jatkuu haastavana. Kysynnän ja tarjonnan välisen epätasapainon sekä tavanomaisesta poikkeavien markkinatasapainoon vaikuttavien poliittisten tekijöiden odotetaan kuitenkin helpottavan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi konsernin kehitysohjelmat ja –toimet edesauttavat tuloksen paranemista.

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.3.2014

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

  

(miljoonaa euroa) Viite Q1/2014 Q1/2013 2013
         
Liikevaihto - 465,4 507,1 2113,2
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -457,1 -489,6 -2014,8
Bruttokate - 8,4 17,5 98,4
         
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 6,5 7,7 33,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -14,8 -15,1 -58,1
Hallinnon kulut 1. -17,5 -16,6 -62,0
Liikevoitto - -17,5 -6,5 11,7
  -      
Rahoitustuotot ja -kulut - -4,5 -5,6 -23,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista - 5,7 5,4 18,6
Voitto/tappio ennen veroja - -16,3 -6,7 6,7
  -      
Tuloverot - 3,4 2,6 3,1
Tilikauden voitto/tappio - -12,9 -4,1 9,8
  -      
Määräysvallattomille omistajille - 0,3 -0,1 -1,1
Tilikauden voitto/tappio - -12,6 -4,2 8,7

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

 

Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,23 -0,08 0,16
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,23 -0,08 0,16

  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

  

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Tilikauden voitto / tappio -12,9 -4,1 9,8
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1,3 -0,5 -3,4
Rahavirran suojaus -1,1 1,3 2,8
Uudelleenarvostus - - -
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - 1,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -2,4 0,7 1,0
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -15,3 -3,4 10,8
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille -15,0 -3,5 9,7
Määräysvallattomille omistajille -0,3 0,1 1,1
Yhteensä -15,3 -3,4 10,8

 

 

KONSERNIN TASE

  

(miljoonaa euroa) Viite 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 150,2 158,2 152,1
Aineelliset hyödykkeet 3. 404,9 430,5 411,5
Osuudet osakkuusyrityksissä   38,5 149,6 149,9
Muut pitkäaikaiset varat   34,0 36,8 30,6
PITKÄAIKAISET VARAT   627,7 775,1 744,1
         
Vaihto-omaisuus 4. 160,1 171,2 152,5
Lyhytaikaiset saamiset   134,7 181,1 137,0
Rahat ja pankkisaamiset   18,7 26,4 68,7
LYHYTAIKAISET VARAT   313,5 378,7 358,1
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   110,9 - -
         
VARAT   1 052,0 1 153,8 1 102,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 5.      
         
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   235,6 291,0 245,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   34,9 38.4 36,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   270,5 324,8 281,6
         
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   149,1 184,7 159,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   239,3 239.4 252,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   388,4 428,7 411,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   1 052,0 1 153,8 1 102,2

 

  

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

  

(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0
Tilikauden tulos - - - - - - - -12,6 -12,6 -0,3 -12,9
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - -1,3 - - -1,3 - -1,3
Rahavirran suojaus - - -1,1 - - - - - -1,1 - -1,1
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - -0,0 0,0,0 - 0,0
Tilikauden laaja tulos - - -1,1 - - -1,3 - -12,6 -15,0 -0,3 -15,3
Suorat kirjaukset voitto-varoihin - - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Osingonjako - - - - - - - -0,0 0,00,0 -0,6 -0,6
OMA PÄÄOMA 31.3.2014 66,8 73,5 -11,9 143,5 32,0 0,7 0,0 80,5 385,0 8,1 393,1

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 66,8 73,3 -13,7 143,5 26,4 5,4 0,0 93,7 395,4 8,6 404,0
Tilikauden tulos - - - - - - - -4,2 -4,2 0,1 -4,1
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - -0,5 - - -0,5 0,0 -0,5
Rahavirran suojaus - - 1,3 - - - - - 1,3 - 1,3
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Tilikauden laaja tulos - - 1,3 - - -0,5 - -4,2 -3,5 0,1 -3,4
Suorat kirjaukset voitto-varoihin - - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - - - - - 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -0,1 -0,1 -0,3 -0,4
OMA PÄÄOMA 31.3.2013 66,8 73,3 -12,4 143,5 26,4 4,9 0,0 89,5 392,0 8,3 400,3

 SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä

 

 RAHAVIRTALASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 0,4 9,3 76,4
Käyttöpääoman muutos -15,0 -30,8 46,2
Rahoituserät ja verot -5,0 -4,1 -11,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -19,6 -25,6 110,8
       
Investointien rahavirta -11,2 -6,1 -35,6
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -30,8 -31,6 75,3
       
Lainojen muutokset -18,9 3,2 -55,9
Maksetut osingot -0,6 -0,1 -5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -19,5 3,1 -61,8
       
NETTORAHAVIRTA -50,3 -28,6 13,5
       
Rahavarat kauden alussa 68,7 55,6 55,6
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,3 -0,6 -0,4
Rahavarat kauden lopussa 18,7 26,4 68,7
       

   

TUNNUSLUVUT

 

  31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,23 -0,08 0,16
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,23 -0,08 0,16
Oma pääoma/osake, eur 7,1 7,3 7,4
Omavaraisuusaste, % 37,4 34,7 37,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 11,4 6,1 42,2
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 418 7 457 7 390

  

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2013 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Poikkeuksena on uudet IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardit (voimassa 1.1.2014 alkaen). Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittäminen kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2014 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2013 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain

 

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
LIIKEVAIHTO      
- Suomi 179,2 194,1 804,1
- Baltia 40,8 41,8 175,1
- Ruotsi 210,4 229,2 966,5
- Tanska 54,0 56,2 225,3
- Segmenttien välinen -19,0 -14,3 -57,7
Konserni yhteensä 465,4 507,1 2 113,2
       
LIIKEVOITTO      
- Suomi -1,4 -1,2 3,2
- Baltia 0,2 0,6 7,7
- Ruotsi -12,1 -2,9 8,0
- Tanska -0,7 -0,3 3,6
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä -14,0 -3,7 22,5
       
Konsernihallinnon kulut -3,4 -2,8 -10,7

  

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT

  

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset COGS, Suomi 1) - -1,4 -1,5
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Suomi 2) - -0,7 -1,1
Tuotantoon liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) - -1,0 -1,0
Lopetettujen toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset,Ruotsi 1) -3,7 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) -6,6 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 3) - - -2,3
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 3) - - 7,1
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Tanska 2) - - -0,7
Kertaluonteiset erät yhteensä -10,3 -3,1 0,5

 1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”

3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”

  

TASEEN LIITETIEDOT

 

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 152,1 156,1 156,1
Muuntoerot -1,0 2,8 -3,1
Lisäykset 0,4 0,1 2,1
Lisäykset (yritysostot) 0,8 0,0 0,0
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,1 -0,9 -3,2
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,1 0,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 150,2 158,2 152,1

 

3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

  

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 411,5 437,0 437,0
Muuntoerot -0,7 1,9 -2,5
Lisäykset 11,3 6,7 40,5
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 0,0
Vähennykset -0,8 -0,2 -5,0
Poistot ja arvonalentumiset -17,1 -14,9 -58,1
Siirto toiseen tase-erään 0,6 0,0 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 404,9 430,5 411,5

  

4. VAIHTO-OMAISUUS

  

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Aineet ja tarvikkeet 93,4 97,6 85,8
Keskeneräiset tuotteet 4,2 3,1 4,0
Valmiit tuotteet 46,0 52,6 44,3
Muu vaihto-omaisuus 4,9 6,1 6,6
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,4 1,1 1,1
Elävät eläimet IFRS 41 10,2 10,8 10,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 160,1 171,2 152,5

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.12.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

  

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT

  

 (miljoonaa euroa) 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 72,5 51,0 78,3
Korkojohdannaiset 210,5 260,2 211,6
Sähköjohdannaiset 8,6 10,8 9,3
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,1 -0,4 -0,8
Korkojohdannaiset -17,3 -21,8 -16,0
Sähköjohdannaiset -2,5 -1,1 -2,1
       
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
 
 
 
 
 
 
- rahalaitoslainat 262,8 338,3 273,7
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 12,3 12,6 12,4
- pantit 0,3 5,1 0,4
- yrityskiinnitykset 9,0 9,0 9,0
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,3 7,6 7,5
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 15,5 11,9 15,7
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 17,1 17,8 17,2
Vuokravastuut 48,1 54,3 49,4
Muut vastuut 6,9 7,5 6,6

  

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  31.3.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,2 0,0 0,2 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,0 0,2 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti   
kirjattavat rahoitusvelat
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -17,3 0,0 -17,3 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -13,5 0,0 -13,5 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,3 0,0 -0,3 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -2,5 0,0 -2,5 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -2,5 0,0 -2,5 0,0
Yhteensä -20,1 0,0 -20,1 0,0

  

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  

(miljoonaa euroa) Q1/2014 Q1/2013 2013
Myynnit osakkuusyhtiöille 15,8 25,8 106,5
Ostot osakkuusyhtiöiltä 10,5 14,4 55,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,8 3,5 4,0
Ostovelat ja muut velat 4,2 3,7 5,0

  

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

 HKScan-konsernin tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsaus julkistetaan 6.8.2014.

 

Vantaalla 7. toukokuuta 2014

 

HKScan Oyj

Hallitus

  

Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen.

Heille voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta, p. 050 502 0060.

 

 HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan, Baltian ja Puolan. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 11 000.

  

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki,

Keskeinen media,

www.hkscan.com