HKScan Oyj                                                                Pörssitiedote 6.8.2014, klo 8:05

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014:
Vahva tase – tulos edelleen heikko

* Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 967,1 (1 038,4) miljoonaa euroa ja 501,7 (531,3) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Tammi-kesäkuun raportoitu liikevoitto oli 41,1 (-6,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -8,2 (-3,0) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,9 (-0,3).

* Toisen neljänneksen raportoitu liikevoitto oli 58,5 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,1 (0,4) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,2 (0,1).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli tammi–kesäkuussa 157,2 (-5,6) miljoonaa euroa ja 180,9 (21,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 41,1 (-6,4) miljoonaa euroa ja 57.4 (0.3) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli tammi-kesäkuussa 0,86 (-0,07) euroa ja toisella neljänneksellä 1,10 (0,01) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -9,6 (-10,8) miljoonaa euroa ja -5,2 (-5,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 185,0 (423,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 41,8 (108,8) prosenttia.

* Sokolów S.A.:n osakkeet kokonaan omistavan Saturn Nordic Holding AB:n osakeosuuden myynti saatiin päätökseen 10. kesäkuuta. HKScan kirjasi kaupasta 77,6 miljoonan euron myyntivoiton, ja 8,3 miljoonaa euroa osinkoina. Kauppahinta kulujen jälkeen oli 178,7 miljoonaa euroa.

*Arvio vuodelle 2014 (muutettu 16.6.): HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT) on 0,5–1,0 prosenttia. Viimeisen neljänneksen arvioidaan olevan vahvin. Vuonna 2013 vastaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

  

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 toista neljännestä:

“Vuoden toinen neljännes jatkui jopa ensimmäistä neljännestä vaikeammissa markkinaolosuhteissa. Heikko markkinatilanne, erityisesti vähittäiskaupassa, johti kovaan hintakilpailuun ja laski myyntimääriä entisestään kaikilla markkina-alueilla. Sianlihan vientirajoitukset Venäjälle vahvistivat heikon kysynnän vaikutusta entisestään.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto jäivät jälleen alle odotusten sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liikevoiton laskiessa viime vuodesta. Parhaiten markkina-alueista menestyi Baltia.  Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta varastonhallinnassa onnistuttiin hyvin.

Yksi merkittävimmistä saavutuksista oli yhteisyritys Sokolówin omistusosuuden myynti, josta saatiin merkittävä myyntivoitto ja hyvä tulos raportointijaksolle. Kauppa mahdollisti HKScanin syndikoitujen lainojen  takaisinmaksun, minkä ansiosta konsernin pääomarakenne on vahva liiketoiminnan kehittämistä varten.

 Vaikeasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta tuotannon uudelleenjärjestelyt Ruotsissa ja vuoden 2014 tulosparannusohjelma etenivät suunnitellusti. Myös konsernin laajuinen brändistrategian kehitys sekä teknologia- ja tuotantorakenteiden vahvistaminen edistyivät hyvin. Kesäkuussa tehdyn strategiapäivityksen myötä strategisia painopistealueita tarkastellaan uudelleen ja panostuksia kannattavaa kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin lisätään lähivuosina.”

 

AVAINLUVUT, Q2

           
(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Liikevaihto 501,7 531,3 967,1 1 038,4 2 113,2
Liikevoitto 58,5 0,4 41,1 -6,1 11,7
 - % liikevaihdosta 11,7 0,1 4,2 -0,6 0,6
Voitto / tappio ennen veroja 57,4 0,3 41,1 -6,4 6,7
 - % liikevaihdosta 11,4 0,1 4,2 -0,6 0,3
Tilikauden voitto / tappio 59,3 0,4 46,4 -3,7 9,8
 - % liikevaihdosta 11,8 0,1 4,8 -0,4 0,5
           
EBIT poislukien kertaluontoiset tuotot ja kulut -1,1 0,4 -8,2 -3,0 11,2
 - % liikevaihdosta -0,2 0,1 -0,9 -0,3 0,5
           
Tulos/osake, euroa 1,10 0,01 0,86 -0,07 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) 180,9 21,5 157,2 -5,6 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) 182,2 24,4 153,8 -7,4 74,7
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %     11,0   4,0
Nettovelka (mEUR)     185,0 423,7 335,3
Velkaantumisaste (Gearing), %     45,1 116,8 98,9
Nettovelkaantumisaste ( Net gearing) , %     41,8 108,8 82,0

 

 TAMMI-KESÄKUU 2014

Raportointijakson liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta jaksosta. Myös liikevoitto laski vuoden takaisesta. Baltia oli ainoa markkina-alue, jonka liikevoitto oli positiivinen. Ruotsi paransi tulostaan hieman viime vuodesta kun taas Suomen ja Tanskan tulokset heikkenivät. Olosuhteet huomioiden varastojen hallinnassa onnistuttiin. Varastotasot olivat selvästi alhaisemmat kuin viime vuonna. HKScanin puolalaisen yhteisyrityksen Sokolówin omistusosuuden myynnin ansiosta konsernin rahoitusasema oli raportointijakson lopussa selvästi vahvempi. Nettorahoituskulut laskivat kertaluonteisista rahoituksen uudelleenjärjestelykuluista huolimatta. Kulut liittyivät syndikoitujen lainojen takaisinmaksuun.

Kysyntä sekä kuluttaja- että away from home –markkinoilla pysyi alhaisena. HKScan kasvatti markkinaosuuttaan jonkin verran brändituotteissa, mutta yleisesti kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuus jatkoi kasvuaan.  Sekä arvon että määrän kasvu oli vaatimatonta. Sianlihan ylitarjonta vaikutti koti- ja  vientimarkkinoihin. Venäjän yhä jatkuva kielto EU-maista tulevalle sianlihalle kasvatti sianlihataseen ylijäämää maailmanlaajuisesti. Sianlihan varastotasot pysyivät korkeina kaikkialla Euroopassa, ja maailmanmarkkinahinnat pysyivät alhaisina. Eläinten hankintahinnat laskivat edelleen, mikä ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan myyntihintojen laskua. Konsernin Away from Home -liiketoiminnassa food service -segmentti kehittyi hyvin, mutta vienti jatkui haasteellisena.

HKScan vei päätökseen Saturn Nordic Holding AB:n osakkeiden (50 %) myynnin10. kesäkuuta. Osakkeiden myyntihinta oli 180 miljoonaa euroa ja kauppa toteutettiin käteiskauppana. Saturn Nordic Holding AB maksoi 28. huhtikuuta 8,3 miljoonan euron suuruisen osingon vuodelta 2013, joka vastaa 35 miljoonaa Puolan zlotya. HKScan kirjasi raportointijaksolla kaupasta 77,6 miljoonan euron myyntivoiton. Myynti pienensi konsernin nettovelkaantumisastetta 56,5 prosenttiyksikköä.

Toisella neljänneksellä tehtiin 17,2 miljoonan euron suuruiset arvonalentamiset tiettyihin Suomessa ja Tanskassa sijaitseviin omaisuuseriin, minkä jälkeen niiden kirjanpitoarvo vastaa arvioituja tuottoja.Nämä arvonalentamiset on raportoitu kertaluonteisina erinä. Konsernin toisen neljänneksen voitto ennen veroja sisältää myös osakkuusyhtiö Osuuskunta Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksen (LTK) MP-Maustepalvelun myynnistä 25. kesäkuuta saadun kertaluonteisen 3,6 miljoonan euron myyntivoiton, joka on raportoitu tuloslaskelman kohdassa ”Osuus osakkuusyritysten tuloksista”.

Kesäkuussa tehdyn strategiatyön myötä konsernin strategisia painopistealueita päätettiin täsmentää. Konserni keskittyy tulevina vuosina entistä määrätietoisemmin kannattavaan kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin.  Konsernin rakenteen ja sisäisten prosessien yhtenäistäminen, yksinkertaistaminen ja virtaviivaistaminen jatkuvat myös vuonna 2015.

Kehittämisohjelma vuodelle 2014 etenee suunnitellusti. Sen tavoitteena on vähintään 20 miljoonan euron tulosparannus ja yli 50 miljoonan euron nettovelan vähennys vuoteen 2015 mennessä.

Toukokuussa konsernin markkinointia vahvistettiin yhdistämällä konsernin tuote- ja pakkauskehitys sekä tuotekategorioiden hallinta osaksi konsernin markkinointitoimintoa. Samalla toiminnon nimi muutettiin muotoon Strateginen markkinointi ja innovaatiot. Toiminnon tavoitteena on konsernin kannattavan kasvun edistäminen luomalla kilpailuetua ja kasvattamalla brändiarvoa. Toiminnon muita päätavoitteita on rakentaa yhteinen konsernitason Flodins™-tuotebrändi, joka näkyy kaikilla kotimarkkinoilla, konsernin sisäisessä myynnissä ja viennissä.

HKScanin vastuullisuustyötä syvennettiin seitsemässä maassa toteutetulla sidosryhmädialogilla. Sen tuloksena vahvistettiin HKScanin vastuullisuusohjelman painopistealueet, joita ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuu ympäristöstä ja eläinten hyvinvointi. Lisäksi konserni haluaa varmistaa, että sen toimitusketju on vastuullinen ja läpinäkyvä, ja että sen sidosryhmäyhteistyö ja viestintä toimivat tehokkaasti.

HKScanin konserni-identiteetin uudistaminen jatkui Baltian yhtiöiden juridisten nimien harmonisoinnilla, mikä päätti konsernin yhtiöiden juridisten nimien yhtenäistämisen.

 

MARKKINA-ALUE SUOMI  

 (miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
           
Liikevaihto 199,5 199,4 378,7 393,5 804,1
Liikevoitto -12,7 0,6 -14,1 -0,6 3,2
- Liikevoitto-% -6,4 0,3 -3,7 -0,2 0,4
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,7 0,6 -2,2 2,6 6,9
- Liikevoitto-% -0,4 0,3 -0,6 0,7 0,9

 

Suomessa tammi-kesäkuun liikevaihto oli 378,7 (393,5) miljoonaa euroa ja toisen neljänneksen liikevaihto oli 199,5 (199,4) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -2,2 (2,6) miljoonaa euroa ja toisella neljänneksellä -0,7 (0,6) miljoonaa euroa. 12 miljoonan euron arvonalennus on kirjattu kertaluonteisena eränä.

Markkinan kokonaisvolyymin lasku jatkui toisen neljänneksen aikana. Kuluttajien ostovoima ja halukkuus kuluttamiseen olivat heikkoja, mikä vähensi myyntimääriä erityisesti vähittäiskaupassa. Venäjän asettama tuontikielto EU:ssa tuotetulle sianlihalle lisäsi ylitarjontaa kotimarkkinalla. Ylitarjonta, taloudellinen epävarmuus ja kulutuksen vaihtelu vaikuttivat myyntihintoihin sekä kotimaassa että erityisesti vientimarkkinoilla.

Heikosta kysynnästä huolimatta myynti pysyi viime vuoden tasolla ja pakkasvarastot olivat hyvin hallinnassa ja pysyivät selvästi viime vuoden tasoa alhaisempina. Brändituotteet saivat lisää markkinaosuutta, mutta tulos ei parantunut kokonaismarkkinan pienentymisen ja hintojen laskun vuoksi. Varastoja lukuun ottamatta muun käyttöpääoman hallinta ei tukenut kassavirran kehitystä, joka pysyi viime vuoden tasolla.

Sekä eläinten hankintahinnat että -määrät laskivat. Eläinten hankintahinnat olivat alemmat kuin viime vuonna, mutta korkeammat kuin vuonna 2012. Siipikarjan saatavuuteen ja laatuun liittyvien haasteiden vuoksi kustannukset nousivat. HKScan pyrkii ratkaisemaan laatu- ja kustannushaasteet muuttamalla broilerirotua konsernin yhtenäisten linjausten mukaisesti. Muutoksen jälkeen broilerirotu on kaikilla HKScanin markkina-alueilla sama.

Uusia HK Rypsiporsas®, HK Kabanossi® ja Kariniemen® -siipikarjatuotteita lanseerattiin huhtikuussa kesän grillikauteen. Myös Kariniemen® -internetsivut uudistettiin. Suomessa sekä kuluttaja- että away from home -markkinoille tuotiin korkealaatuiset Chosen by Farmers -tuontilihat. HKScanin ketjusta kertova Liha-kirja valittiin toukokuun lopussa maailman parhaaksi omassa kategoriassaan vuosittain järjestettävässä maailmanlaajuisessa The Gourmand World Cookbook Awards –kilpailussa.

 

MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
           
Liikevaihto 41,2 43,8 82,0 85,6 175,1
Liikevoitto 1,8 1,1 2,0 1,7 7,7
- Liikevoitto-% 4,5 2,5 2,4 2,0 4,4

 

Baltiassa tammi-kesäkuun liikevaihto oli 82,0 (85,6) miljoonaa euroa ja toisen neljänneksen liikevaihto oli 41,2 (43,8) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 2,0 (1,7) ja toisella neljänneksellä 1,8 (1,1) miljoonaa euroa

Markkinoiden kokonaisvolyymi pysyi edellisen vuoden tasolla. Baltian markkina kärsii eniten Venäjän EU:lle asettamasta sianlihan tuontikiellosta. Sianlihan ylitarjonnan seurauksena sen myyntihinnat olivat odotuksia alemmalla tasolla, mutta katteet kasvoivat hieman hyvän kustannuskehityksen tuloksena.  Positiivinen katekehitys siipikarjanlihassa tuki liiketoiminnan kannattavuutta. HKScan säilytti asemansa kotimarkkinalla, mutta viennissä vaikeudet jatkuivat.

Alkutuotannossa kustannukset pidettiin hyvin hallinnassa ja eläinraaka-ainekustannukset laskivat. Myös pakkasvarastoja hallittiin onnistuneesti, ja varastotasot olivat selvästi alemmat kuin vuotta aiemmin. Käyttöpääoma oli alhaisempi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna, mutta vähentyneiden ostovelkojen ja suurempien investointien vuoksi rahavirta oli heikompi.

Maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti HKScan jatkoi juridisen rakenteensa selkiyttämistä ja virtaviivaistamista fuusioimalla Virossa toimivat tytäryhtiöt AS Rakvere Lihakombinaatin ja AS Talleggin. AS HKScan Estonia muodostettiin 2. kesäkuuta 2014. Muutos oli osa juridisten yhtiönimien uudistamishanketta. Myös Latvian ja Liettuan yritysnimet yhtenäistettiin toukokuun 2014 lopussa.

Virossa ja Latviassa HKScanin pääbrändejä tuettiin vahvasti tärkeän grillaussesongin kynnyksellä. Rakvere-, Tallegg- ja Rigas Miesnieks-brändeillä tuotujen välipalatuotteiden ja Rakveren jauhelihajuustotaskujen sekä Rakveren kylmäsavustetun pekonin menestystä seurattiin erityisen tarkasti. Marinoitujen tuotteiden valikoimassa on tehty maku- ja pakkausuudistuksia, mikä on vaikuttanut myönteisesti tuotekategorian myyntiin.

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
           
Liikevaihto 232,7 242,1 443,1 471,3 966,5
Liikevoitto 0,6 2,2 -11,4 -0,6 8,0
- Liikevoitto-% 0,3 0,9 -2,6 -0,1 0,8
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 2,2 -0,3 -0,6 10,2
- Liikevoitto-% 0,6 0,9 -0,1 -0,1 1,1

 

Ruotsissa tammi-kesäkuun liikevaihto oli 443,1 (471,3) miljoonaa euroa ja toisella neljänneksellä 232,7 (242,1) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,3 (-0,6) miljoonaa euroa ja toisella neljänneksellä 1,5 (2,2) miljoonaa euroa.

Venäjän asettama tuontikielto EU:ssa tuotetulle sianlihalle lisäsi tuontilihan määrää myös Ruotsissa. Kauppojen omat tuotemerkit jatkoivat markkinaosuutensa kasvattamista erityisesti leikkeleissä ja lihavalmisteissa. HKScan pystyi kuitenkin kasvattamaan osuuttaan tietyissä lihavalmiste- ja valmisruokasegmenteissä omilla brändituotteillaan. Myyntihintoihin kohdistunut paine oli suurin punaisessa lihassa ja leikkeleissä. Svensk Rapsgris®-tuotteiden myynti ja tuorebroilerin lanseeraus etenivät suunnitellusti.

Pakkasvarastot olivat selvästi viime vuotta alemmalla tasolla, mutta muulla käyttöpääomalla oli negatiivinen vaikutus rahavirtaan, mikä oli kuitenkin hieman parempi kuin viime vuonna. Sikojen hankintahinnat laskivat, ja naudan hankintahinnat pysyivät ennallaan. Hankintamäärien ja -arvon tasapainottamissuunnitelman mukaisesti sikojen hankintamäärät olivat alemmat kuin vuotta aiemmin ja myös naudan määrä kääntyi laskuun toisella neljänneksellä. Tuotantotehokkuuden paraneminen jatkui. Tuotannon uudelleenjärjestely etenee suunnitellusti ja sen on määrä olla valmis vuoden 2015 alkuun mennessä. Suunnitelman tavoitteena on vähintään 7 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus.

HKScan-konserni ja ruotsalainen Lantmännen allekirjoittivat kesäkuussa aiesopimuksen strategisen yhteistyön käynnistämisestä. Yhteistyö koskee ruotsalaisille sikatuottajille tarjottavia innovatiivisia rehuratkaisuja ja neuvontapalveluja. HKScan pyrkii yhdessä sidosryhmiensä kanssa parantamaan ruotsalaisten eläintilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta kestävällä tavalla. Tavoitteena on taata ruotsalaisen alkutuotannon pitkän aikavälin asema eurooppalaisella lihamarkkinalla.Osana konsernin yhtenäistämisprosessia Höglandsprodukter AB ja Annerstedt Flodin AB:n myynti integroitiin toisella neljänneksellä HKScan Swedeniin.

Konserni on uudistanut tuottajasopimusmallia Ruotsissa saavuttaakseen yksinkertaisemman, yhtenäisemmän ja markkinaohjautuvamman sikojen hinnoittelumallin sekä sopeuttaakseen sikojen teurastusvolyymejä vastaamaan kysynnän tasoa aiempaa paremmin. Prosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Uudistettu alkutuotannon yhteistyömalli ja tuottajapalvelut tukevat ruotsalaisen alkutuotannon kannattavuuden kehittämistä edelleen.

 

MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
           
Liikevaihto 52,6 60,2 106,6 116,4 225,3
Liikevoitto -6,0 -0,5 -6,7 -0,8 3,6
- Liikevoitto-% -11,4 -0,8 -6,3 -0,7 1,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -0,8 -0,5 -1,5 -0,8 -2,8
- Liikevoitto-% -1,6 -0,8 -1,4 -0,7 -1,2

 

Tanskassa tammi-kesäkuun liikevaihto oli 106,6 (116,4) miljoonaa euroa ja huhti–kesäkuussa oli 52,6 (60,2) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,5 (-0,8) miljoonaa euroa ja toisella neljänneksellä -0,8 (-0,5) miljoonaa euroa. 5,2 miljoonan euron arvonalennus on kirjattu kertaluonteisena eränä.

Siipikarjan hankintahinnat ja -määrät laskivat viime vuodesta, mutta myyntihintapaineet jatkuivat kovina. Hintapaineet ja alhaisemmat myyntimäärät pitivät tuloksen negatiivisena. Toimenpiteet pakkasvarastojen pienentämiseksi jatkuivat, mikä osaltaan laski katteita toisen neljänneksen aikana. Tuorebroilerituotteiden katteet olivat tyydyttävät, joskin myyntimäärät olivat alhaiset. Rajun hintakilpailun seurauksena pakastetuotteiden katteet olivat alhaiset.

Muutostoimet Tanskan liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat, mutta toisen neljänneksen haasteellisen kilpailutilanteen vuoksi merkittäviä tuloksia ei ole vielä saavutettu. Lyhyellä aikavälillä pääpaino on myyntihintojen nostossa ja tuotantotehokkuuden parantamisessa.

 

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit toisella neljänneksellä olivat 9,8 (7,4) miljoonaa euroa ja ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti:

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Suomi 3,7 3,4 6,5 4,5 15,2
Baltia 2,4 2,1 7,5 6,1 8,7
Ruotsi 0,9 1,3 2,0 1,9 6,1
Tanska1) 2,9 0,7 5,3 1,0 12,1
Yhteensä 9,8 7,4 21,2 13,4 42,2

1) Vuoden 2013 investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen.

 

Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi. Suomessa keskeisimmät investoinnit kohdistuivat tuotannon prosesseihin ja tuotantolaitoksiin sekä jäähdytysjärjestelmän uudistamiseen Outokummussa. Ruotsissa investoitiin tuotantoprosesseihin Linköpingissä ja Baltiassa Rakveren tuotantolaitokseen ja sen jäähdytysjärjestelmän uudistamiseen. Tanskassa keskeisin investointi oli tuorebroilerin pakkauslinja Vinderupissa.

 

RAHOITUS JA VEROT

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun 2014 lopussa 199,8 (455,1) miljoonaa euroa. Nettovelka pieneni 185,0 miljoonaan euroon (423,7) johtuen pääosin Sokolówin kaupan loppuunsaattamisesta. Kaupan loppuunsaattamisen jälkeen HKScan maksoi takaisin kaikki syndikoidut lainat määrältään noin 190 miljoonaa euroa. Lisäksi lainojen vakuutena olleet HKScan Finlandin ja HKScan Swedenin osakkeet vapautuivat.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.6.2014 oli 161,5 (175,0) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 22,4 (22,7) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 126,5 (134,0) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen aikana maksettiin osinkoja vuodelta 2013 määrältään 5,4 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut olivat -5,2 (-5,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä ja -9,6 (-10,8) miljoonaa euroa tammi - kesäkuussa. Toisen neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy kertaluonteisia rahoitusjärjestelyihin liittyviä kuluja 1,1 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloverot olivat 1,9 (0,1) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä ja 5,3 (2,7) miljoonaa euroa positiiviset tammi-kesäkuussa.

 

OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma maaliskuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan, mikä vastaa 1,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,7 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

HKScanin markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 217,9 (187,8) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 196,5 (169,0) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 21,4 (18,8) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa vaihdettiin yhteensä 7 896 690 (3 157 677) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 31 214 934 (12 367 456) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,49 (4,28) euroa ja alin 3,47 (3,46) euroa. Keskikurssi oli 3,94 (3,91) ja kesäkuun lopun päätöskurssi 3,96 (3,48) euroa.

 

MARKKINATAKAUSSOPIMUS

HKScan Oyj päätti 30.6.2014 FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa olleen Liquidity Providing (LP) -markkinatakaussopimuksen. Sopimus täytti NASDAQ OMX Helsingin asettamat markkinatakausvaatimukset. Yhtiön arvion mukaan osakkeen vaihto on riittävää, eikä ulkopuolista takausta tarvita. Markkinatakaussopimus päättyi 31.7.2014.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen saamat valtuutukset, on julkistettu pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

 Yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Juha Kylämäen, Niels Borupin, Teija Andersenin, Gunilla Aschanin, Tero Hemmilän ja Henrik Treschowin seuraavalle toimikaudelle. Varajäseniksi valittiin uudelleen Mikko Nikula ja Per Nilsson. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen.

  

HENKILÖSTÖ

 HKScanin palveluksessa oli vuoden alkupuoliskolla keskimäärin 7 726 (7 720) henkilöä.

Suomessa keskimääräisen henkilöstömäärän kasvu johtui tilapäisistä tuotannon järjestelyistä ja määräaikaisista työntekijöistä. Baltiassa henkilöstömäärän kasvu johtui tuotantovolyymien kasvusta. Ruotsissa ja Tanskassa henkilöstömäärät laskivat. Kesäkuun lopun henkilöstömäärien vaihtelu johtuu kesätyöntekijöiden määristä.

 Keskimääräiset henkilöstömäärät markkina-alueittain olivat:

  Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Suomi 2 786 2 720 2 685
Baltia 1 767 1 749 1 761
Ruotsi 2 332 2 365 2 459
Tanska 841 886 869
Yhteensä 7 726 7 720 7 774

 

 Henkilöstö jakaantui kesäkuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:

  30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Suomi 3 225 3 107 2 572
Baltia 1 791 1 783 1 760
Ruotsi 2 681 2 464 2 248
Tanska 961 872 838
Yhteensä 8 658 8 226 7 418

 

 OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

 Syyskuun 7. 2012 HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) kertoivat pörssitiedotteessa, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

 HKScan Oyj ja HKScan Finland Oy pitävät kannetta perusteettomana, ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.

  

ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTOKSESTA

 HKScan Oyj sai 1.4.2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaisen ilmoituksen muutoksesta yhtiön omistuksessa. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti, että 1.4.2014 toteutetun osakekaupan seurauksena sen omistus HKScan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut 5 prosenttia. Kaupan jälkeen Varman omistamien A-osakkeiden lukumäärä on 2 242 806 kpl ja omistusosuus on 4,08 % osakkeista ja 1,42 % äänimäärästä.

 

 LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannuskehitykseen.

 Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaistoimenpiteet, jotka saattavat rajoittaa kaupankäyntiä. Epävarmuustekijöitä voivat olla lisäksi konsernin käynnissä olevat kehityshankkeet ja organisatoriset uudelleenjärjestelyt niihin liittyvien omien toimenpiteiden ja ennakoimattomien ylimääräisten kustannusten vuoksi.

 Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.

  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan ilmoitti 6. elokuuta suunnittelevansa toimintojen yhdenmukaistamista ja konsernirakenteen tiivistämistä kannattavuuden parantamiseksi Suomessa. Suunnitelluilla rakenneuudistuksilla tavoitellaan muun muassa kustannussäästöjä, tehokkaampia prosesseja sekä selkeämpää liiketoimintalähtöisyyttä. Suunnitelluilla muutoksilla tavoitellaan noin 4 miljoonan euron tulosparannusta vuositasolla.

Elokuun 11. alkavat yhteistoimintaneuvottelut koskevat suurinta osaa HKScan-konsernin toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenkilöistä Suomessa. Kaikkiaan yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on noin 400 henkilöä. Mahdollisten henkilöstövähennysten arvioidaan kohdistuvan enintään 75 toimihenkilöön tai ylempään toimihenkilöön.

Toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2014 loppuun mennessä.  

 

ARVIO VUODELLE 2014

HKScan muutti 16. kesäkuuta 2014 arviotaan vuodelle 2014. HKScan arvioi koko vuoden 2014 liikevoittomarginaalin (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä olevan 0,5-1,0 prosenttia ja viimeisen neljänneksen olevan vahvin. Vastaava luku koko vuodelle 2013 oli 0,5 prosenttia.

Koko vuoden liikevoiton (EBIT) sisältäen kertaluonteiset erät arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi vahvempi Saturn Nordic Holding AB:n osakkeiden myynnistä saadun myyntivoiton ansiosta.

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.6.2014

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Viite Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
             
Liikevaihto 0 501,7 531,3 967,1 1038,4 2113,2
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -493,9 -506,0 -951,0 -995,6 -2014,8
Bruttokate 0 7,8 25,3 16,2 42,8 98,4
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 83,1 5,4 89,6 13,2 33,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -17,5 -15,1 -32,3 -30,1 -58,1
Hallinnon kulut 1. -14,9 -15,3 -32,4 -31,9 -62,0
Liikevoitto 0 58,5 0,4 41,1 -6,1 11,7
  0          
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -5,2 -5,2 -9,6 -10,8 -23,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 4,0 5,1 9,7 10,5 18,6
Voitto/tappio ennen veroja 0 57,4 0,3 41,1 -6,4 6,7
  0          
Tuloverot 0 1,9 0,1 5,3 2,7 3,1
Tilikauden voitto/tappio 0 59,3 0,4 46,4 -3,7 9,8
  0          
Määräysvallattomille omistajille 0 -0,1 0,1 0,2 0,1 -1,1
Tilikauden voitto/tappio 0 59,2 0,6 46,6 -3,6 8,7
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 1,10 0,01 0,86 -0,07 0,16
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 1,10 0,01 0,86 -0,07 0,16

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Tilikauden voitto / tappio 59,3 0,4 46,4 -3,7 9,8
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -3,9 -6,7 -5,3 -7,3 -3,4
Rahavirran suojaus -0,1 1,6 -1,2 2,8 2,8
Uudelleenarvostus - - - - -
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - - - 1,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ -4,1 -5,2 -6,5 -4,4 1,0
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 55,2 -4,8 39,9 -8,2 10,8
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 55,1 -4,6 40,1 -8,1 9,7
Määräysvallattomille omistajille 0,1 -0,2 -0,2 -0,1 1,1
Yhteensä 55,2 -4,8 39,9 -8,2 10,8

 

KONSERNIN TASE

 

(miljoonaa euroa) Viite 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 147,3 152,8 152,1
Aineelliset hyödykkeet 3. 381,9 418,2 411,5
Osuudet osakkuusyrityksissä   40,9 142,4 149,9
Muut pitkäaikaiset varat   34,9 34,5 30,6
PITKÄAIKAISET VARAT   604,9 747,7 744,1
         
Vaihto-omaisuus 4. 140,8 170,0 152,5
Lyhytaikaiset saamiset   142,3 171,6 137,0
Rahat ja pankkisaamiset   13,1 30,9 68,7
LYHYTAIKAISET VARAT   296,3 372,4 358,1
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   - - -
         
VARAT   901,2 1 120,2 1 102,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 5. 442,9 389,6 409,0
         
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   62,2 135,1 245,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   32,9 35,8 36,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   95,1 170,8 281,6
         
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   137,5 320,0 159,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   225,7 239,7 252,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   363,2 559,7 411,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   901,2 1 120,2 1 102,2

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - 46,6 46,6 -0,2 46,4  
Muut laajan tuloksen erät                        
Muuntoerot - - - - - -5,3 - - -5,3 - -5,3  
Rahavirran suojaus - - -1,2 - - - - - -1,2 - -1,2  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0  
Tilikauden laaja tulos - - -1,2 - - -5,3 - 46,6 40,1 -0,2 39,9  
Suorat kirjaukset voitto-varoihin - - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1  
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 0,0 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1  
OMA PÄÄOMA 30.6.2014 66,8 72,9 -12,0 143,5 10,1 -3,3 0,0 156,8 434,8 8,1 442,9  
                         
                         
                         
                         
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 66,8 73,3 -13,7 143,5 26,4 5,4 0,0 93,7 395,4 8,6 404,0  
Tilikauden tulos - - - - - - - -3,6 -3,6 -0,1 -3,7  
Muut laajan tuloksen erät                        
Muuntoerot - - - - - -7,3 - - -7,3 - -7,3  
Rahavirran suojaus - - 2,8 - - - - - 2,8 - 2,8  
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0  
Tilikauden laaja tulos - - 2,8 - - -7,3 - -3,6 -8,1 -0,1 -8,2  
Suorat kirjaukset voitto-varoihin - - - - - - - -0,1 -0,1 - -0,1  
Siirrot erien välillä - - - - 5,3 - - -5,3 0,0 - 0,0  
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,6 -6,0  
OMA PÄÄOMA 30.6.2013 66,8 73,3 -10,8 143,5 31,7 -1,9 0,0 79,2 381,7 7,9 389,6  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä  
 
 
 

RAHAVIRTALASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7,0 25,2 76,4
Käyttöpääoman muutos -10,2 -18,4 46,2
Rahoituserät ja verot -4,0 -1,6 -11,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -7,2 5,2 110,8
       
Investointien rahavirta 160,0 -12,2 -35,6
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN 152,8 -7,0 75,3
       
Lainojen muutokset -202,1 -10,3 -55,9
Maksetut osingot -6,1 -6,0 -5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -208,2 -16,3 -61,8
       
NETTORAHAVIRTA -55,4 -23,3 13,5
       
Rahavarat kauden alussa 68,7 55,6 55,6
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,2 -1,5 -0,4
Rahavarat kauden lopussa 13,1 30,9 68,7
       

  

TUNNUSLUVUT

 

  30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,86 -0,07 0,16
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,86 -0,07 0,16
Oma pääoma/osake, eur 8,1 7,1 7,4
Omavaraisuusaste, % 49,1 34,8 37,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 21,2 13,4 42,2
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 726 7 720 7 774

 

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEET

 HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2014 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Poikkeuksena on uudet IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardit (voimassa 1.1.2014 alkaen). Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittäminen kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2014 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2013 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain

 

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 199,5 199,4 378,7 393,5 804,1
- Baltia 41,2 43,8 82,0 85,6 175,1
- Ruotsi 232,7 242,1 443,1 471,3 966,5
- Tanska 52,6 60,2 106,6 116,4 225,3
- Segmenttien välinen -24,3 -14,2 -43,2 -28,5 -57,7
Konserni yhteensä 501,7 531,3 967,1 1 038,4 2 113,2
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi -12,7 0,6 -14,1 -0,6 3,2
- Baltia 1,8 1,1 2,0 1,7 7,7
- Ruotsi 0,6 2,2 -11,4 -0,6 8,0
- Tanska -6,0 -0,5 -6,7 -0,8 3,6
- Segmenttien välinen          
Segmentit yhteensä -16,2 3,5 -30,3 -0,3 22,5
           
Konsernihallinnon kulut 74,8 -3,0 71,3 -5,8 -10,7
Konserni yhteensä 58,5 0,4 41,1 -6,1 11,7

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

 

1. KERTALUONTEISET ERÄT

  

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset COGS, Suomi 1) - - - -1,4 -1,5
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Suomi 2) - - - -0,7 -1,1
Tuotantoon liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) - - - -1,0 -1,0
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) -12,0 - -12,0 - -
Lopetettujen toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1) - - -3,7 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - - -6,6 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 3) - - - - -2,3
Varaston alaskirjaus 2011-2012, Ruotsi 1) -0,8 - -0,8 - -
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 3) - - - - 7,1
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 1) -5,2 - -5,2 - -
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Tanska 2) - - - - -0,7
Saturn Nordic Holding Ab:n osakkeiden myyntivoitto 3) 77,6 - 77,6 - -
Kertaluonteiset erät yhteensä 59,6 - 49,3 -3,1 0,5
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”      
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”    
3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”      

 

TASEEN LIITETIEDOT

 

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

  

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 152,1 156,1 156,1
Muuntoerot -3,3 -2,2 -3,1
Lisäykset 0,6 0,5 2,1
Lisäykset (yritysostot) 0,8 0,0 0,0
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -1,8 -3,2
Siirto toiseen tase-erään 0,0 0,2 0,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 147,3 152,8 152,1

 

3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 411,5 437,0 437,0
Muuntoerot -2,1 -2,3 -2,5
Lisäykset 20,9 13,8 40,5
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 0,0
Vähennykset -1,1 -0,8 -5,0
Poistot ja arvonalentumiset -47,9 -29,6 -58,1
Siirto toiseen tase-erään 0,5 0,0 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 381,9 418,2 411,5

 

4. VAIHTO-OMAISUUS

 

(miljoonaa euroa) Q2/2014 Q2/2013 2013
Aineet ja tarvikkeet 78,8 99,3 85,8
Keskeneräiset tuotteet 4,2 4,2 4,0
Valmiit tuotteet 42,9 49,1 44,3
Muu vaihto-omaisuus 3,2 6,0 6,6
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 1,9 0,7 1,1
Elävät eläimet IFRS 41 9,8 10,6 10,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 140,8 170,0 152,5

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.6.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT

  

 (miljoonaa euroa) 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 85,4 56,3 78,3
Korkojohdannaiset 180,4 255,8 211,6
Sähköjohdannaiset 7,8 10,5 9,3
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,5 0,9 -0,8
Korkojohdannaiset -14,8 -18,2 -16,0
Sähköjohdannaiset -1,9 -2,0 -2,1
       
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 72,1 316,3 273,7
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 12,3 12,5 12,4
- pantit 0,4 5,1 0,4
- yrityskiinnitykset 9,1 9,0 9,0
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 5,3 7,5 7,5
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 16,2 11,9 15,7
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 15,3 17,4 17,2
Vuokravastuut 45,5 51,7 49,4
Muut vastuut 7,4 7,2 6,6

  

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

 Johdannaiset

 Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

  

  30.6.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,8 0,0 0,8 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,8 0,0 0,8 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti           
kirjattavat rahoitusvelat        
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -14,8 0,0 -14,8 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -14,6 0,0 -14,6 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,3 0,0 -0,3 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,9 0,0 -1,9 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,9 0,0 -1,9 0,0
Yhteensä -17,0 0,0 -17,0 0,0

 

 LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

  

(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 2013
Myynnit osakkuusyhtiöille 32,2 53,8 106,5
Ostot osakkuusyhtiöiltä 20,3 29,8 55,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,4 3,1 4,0
Ostovelat ja muut velat 2,9 4,1 5,0

 

  

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus julkistetaan 5.11.2014.

 

Vantaalla 6. elokuuta 2014

HKScan Oyj
Hallitus

 

 

Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen.
Heille voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta, p. 050 502 0060.

 

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto on 2,1 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 700. Yhtiö on Euroopan johtavia lihayrityksiä.

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com