HKScan Oyj                          HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014, 5.11.2014, klo 8.00

 

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014:

Toimintojen uudelleenjärjestelyt jatkuvat – rahavirta vahvistumassa

 

 * Tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 465,6 (1 565,3) miljoonaa euroa ja 498,4 (526,9) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Tammi-syyskuun raportoitu liikevoitto oli 48,3 (0,9) miljoonaa euroa.

Liikevoittoprosentti oli 3,3 (0,1). Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli -1,0 (4,5) miljoonaa euroa, vastaava liikevoittoprosentti oli -0,1 (0,3).

* Kolmannen neljänneksen raportoitu liikevoitto oli 7,3 (7,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,3 (7,4) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 1,5 (1,4).

* Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta oli tammi–syyskuussa 173,5 (0,6) miljoonaa euroa ja 16,3 (6,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 46,9 (-1,1) miljoonaa euroa ja 5,8 (5,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos (EPS) oli tammi-syyskuussa 0,97 (0,06) euroa ja kolmannella neljänneksellä 0,10 (0,12) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -11,8 (-16,1) miljoonaa euroa ja -2,1 (-5,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 170,9 (419,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 38,1 (104,5) prosenttia.

*Arvio vuodelle 2014: HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT) on 0,5–1,0 prosenttia. Viimeisen neljänneksen arvioidaan olevan vahvin. Vuonna 2013 vastaava vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 0,5 prosenttia.

 

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 kolmatta neljännestä:

”Markkina-alueiden tuloskehitys jäi heikoksi vuoden kolmannella neljänneksellä. Hintakilpailu jatkui tiukkana ja myyntimäärät laskivat. Jättämä oli kuitenkin pienempi arvossa kuin volyymissä mitattuna ja markkinaosuuksia onnistuttiin kasvattamaan erityisesti brändituotteissa.

Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja rahavirta kehittyi positiivisesti. Myös varaston hallinta ja käyttöpääoma kehittyivät myönteisesti. Vuoden 2014 tulosparannusohjelma edistyi onnistuneesti kuluneen vuosineljänneksen aikana.

Kehittämisohjelma vuodelle 2014 eteni hyvin. Tuotannon uudelleenjärjestelyt Ruotsissa etenivät aikataulussa, ja sikojen teurastus lopetettiin Skarassa. Lisäksi konsernin laajuisen brändistrategian toteuttaminen sekä tuotannon ja teknologian kehittäminen edistyivät hyvin.

Lokakuussa tiedotetut merkittävät strategiset investointisuunnitelmat käynnistivät konsernin kannattavaan kasvuun tähtäävän täsmennetyn strategian toteuttamisen. Länsi-Suomeen ja Viroon suunniteltujen investointien toteuttamiseen liittyvät esiselvitykset ovat työn alla ja lopulliset hankkeisiin liittyvät päätökset voidaan tehdä ensi kesänä”.

 

AVAINLUVUT, Q3

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
Liikevaihto 498,4 526,9 1 465,6 1 565,3 2 113,2
Liikevoitto 7,3 7,0 48,3 0,9 11,7
 - % liikevaihdosta 1,5 1,3 3,3 0,1 0,6
Voitto ennen veroja 5,8 5,3 46,9 -1,1 6,7
 - % liikevaihdosta 1,2 1,0 3,2 -0,1 0,3
Tilikauden voitto 5,6 7,0 52,0 3,3 9,8
 - % liikevaihdosta 1,1 1,3 3,5 0,2 0,5
           
EBIT pois lukien kertaluonteiset tuotot ja kulut 7,3 7,4 -1,0 4,5 11,2
 - % liikevaihdosta 1,5 1,4 -0,1 0,3 0,5
           
Tulos/osake, euroa 0,10 0,12 0,97 0,06 0,16
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta (mEUR) 16,3 6,3 173,5 0,6 86,8
Rahavirta ennen rahoitusta (mEUR) 14,0 0,9 166,8 -6,1 75,3
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 0,0   10,6  3,7 4,0
Nettovelka (mEUR) 0,0 0,0 170,9 419,3 335,3
Velkaantumisaste (Gearing), % 0,0 0,0 41,8 113,7 98,9
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % 0,0 0,0 38,1 104,5 82,0

   

TAMMI-SYYSKUU 2014

Katsauskauden liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta jaksosta. Myös liikevoitto laski viime vuodesta. Lasku pysähtyi kolmannella neljänneksellä. Ruotsi paransi tammi-syyskuussa tulostaan hieman viime vuodesta, mutta muilla markkina-alueilla tulokset heikkenivät. Kolmannella neljänneksellä Suomi ja Tanska paransivat hieman viime vuodesta. Olosuhteet huomioon ottaen varastojen hallinta kehittyi myönteisesti, ja varastotasot olivat selvästi viime vuotta alhaisemmat. HKScanin rahoitusasema oli vahva ja nettorahoituskulut jäivät kolmannella neljänneksellä uudelle matalammalle tasolle syndikoitujen lainojen takaisin maksun ansiosta.

Kysyntä sekä kuluttaja- että away from home-markkinoilla pysyi vakaana. HKScan paransi markkinaosuuksiaan hieman brändituotteissa, mutta yleisesti ottaen kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuksien kasvu jatkui. Sianlihan ylitarjonta laski myynnin arvoa ja erityisesti volyymejä sekä kotimarkkinoilla että viennissä. Sianlihan vientikielto EU:sta Venäjälle kasvatti sianlihan ylijäämää maailmanlaajuisesti. Sianlihan varastot pysyivät korkealla kaikkialla Euroopassa ja maailmanmarkkinahinnat jäivät epätyydyttäviksi. Eläinten hankintahintojen lasku jatkui, mutta ei riittänyt kompensoimaan myyntihintojen laskua. Vallitsevassa markkinatilanteessa volyymeja sopeutettiin edelleen kannattavammalle tasolle kaikilla markkinoilla Baltiaa lukuun ottamatta, missä volyymit kasvoivat hieman.

Kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteutus käynnistettiin. HKScanin strategisia painopistealueita on täsmennetty, ja tulevina vuosina konserni keskittyy entistä määrätietoisemmin kannattavaan kasvuun. Strategian toteuttaminen edellyttää vahvempaa panostusta lisäarvotuotteisiin. Katsauskauden jälkeen lokakuussa kerrottiin Suomeen ja Viroon suunnitteilla olevien tuotantolaitosinvestointien esiselvitysten käynnistämisestä. Selvitysvaihe kestää ensi kesään. Mahdollisten investointien yhteissummaksi on arvioitu 55 - 85 miljoonaa euroa, investointien toteutustavoista ja lopullisista päätöksistä riippuen.

Vuoden 2014 kehittämisohjelma etenee suunnitellusti. Ohjelman tavoitteena on vähintään 20 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus ja yli 50 miljoonan euron nettovelan vähennys vuoteen 2015 mennessä. Tähän sisältyy käynnissä olevat toimintojen uudelleenjärjestelyt Suomessa ja Ruotsissa, joilla tavoiteltujen yli 11 miljoonan euron kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan.

HKScanin ensimmäinen konsernitasoinen tuotebrändi, Flodins™, lanseerattiin Suomessa syyskuussa ja sen jälkeen Baltiassa ja Ruotsissa lokakuussa. Flodins™ on tärkeä askel konsernin brändistrategian toteuttamisessa. Tavoitteena on HKScanin konsernibrändin selkeyttäminen ja vahvistaminen sekä tuote- ja konseptibrändiportfolion päivittäminen.

HKScan toteutti syyskuussa ensimmäistä kertaa koko konsernin laajuisen henkilöstön sitoutumista koskevan kyselyn. Vastausprosentti nousi 82,5:een. Kyselyn tuloksia hyödynnetään organisaation vahvuuksien ja mahdollisten kehityskohteiden tunnistamisessa.

 

MARKKINA-ALUE SUOMI

   

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
           
Liikevaihto 194,7 200,4 573,4 593,9 804,1
Liikevoitto 3,0 2,1 -11,2 1,5 3,2
- Liikevoitto-% 1,5 1,1 -1,9 0,3 0,4
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,0 2,6 0,8 5,2 6,9
- Liikevoitto-% 1,5 1,3 0,1 0,9 0,9

Suomessa tammi-syyskuun liikevaihto oli 573,4 (593,9) miljoonaa euroa ja kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 194,7 (200,4) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 (5,2) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 3,0 (2,6) miljoonaa euroa. Lisäksi 12 miljoonan euron arvonalennus on kirjattu kertaluonteisena eränä.

Markkinan kokonaisvolyymin lasku jatkui kolmannella neljänneksellä. Kuluttajien ostovoima ja halukkuus kuluttamiseen pysyivät alhaisina ja ruokahävikki pienempänä, mikä painoi erityisesti vähittäiskaupan myyntivolyymejä. Venäjän asettama sianlihan tuontikielto EU:sta Venäjälle lisäsi ylitarjontaa kotimarkkinoilla sekä suoraan että välillisesti.

Heikosta kysynnästä huolimatta markkinaosuutta kasvatettiin jonkin verran brändituotteissa. Myös valmistajaosuus kasvoi. Kokonaismyynnin heikentyminen kohdistui enemmän myyntimääriin kuin myynnin arvoon. Kysynnän, toimitusten ja pakkasvarastojen hallinnassa onnistuttiin hyvin, minkä ansiosta rahavirta oli vahvempi kuin vuotta aiemmin.

Toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskenut yhteistoimintaneuvottelu päätettiin syyskuun lopussa. Neuvottelun piirissä oli lähes 400 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä Suomessa. Henkilöstön määrä vähenee yli 50 henkilötyövuodella. Irtisanomisperusteiset muutokset kohdistuivat yhteensä 68 henkilöön. Osa muutoksista toteutetaan eläke- ja määräaikaisjärjestelyin. Muutokset toteutetaan pääosin vuoden 2014 loppuun mennessä ja niiden sekä muiden säästötoimien tavoitteena on neljän miljoonan euron vuotuinen kustannussäästö, jonka arvioidaan toteutuvan vuonna 2015.

Katsauskaudella kiinalaiset viranomaiset auditoivat suomalaisia sikateurastamoita, joista yksi oli HKScanin Forssan tuotantolaitos. Auditoinnit olivat ensimmäinen vaihe suomalaisen sianlihan suoran viennin aloittamiseksi Kiinaan.

 

MARKKINA-ALUE BALTIA

   

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
           
Liikevaihto 47,3 44,7 129,2 130,4 175,1
Liikevoitto 2,8 4,1 4,8 5,8 7,7
- Liikevoitto-% 6,0 9,1 3,7 4,4 4,4

Baltiassa tammi-syyskuun liikevaihto oli 129,2 (130,4) miljoonaa euroa ja kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 47,3 (44,7) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 4,8 (5,8) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 2,8 (4,1) miljoonaa euroa.

Venäjän EU:lle asettaman sianlihan tuontikiellon vaikutukset kohdistuvat eniten Baltian markkinaan. Ylitarjonta aiheutti voimakasta hintapainetta sianlihassa. Alkutuotannon myönteisen kustannuskehityksen ansiosta myyntikatteet pysyivät hyvinä. Tulosta söivät kuitenkin kohonneet henkilöstö- ja muut kiinteät kustannukset. Positiivinen katekehitys siipikarjasegmentissä tuki liiketoiminnan kannattavuutta edelleen.

Uutuustuotteiden onnistuneiden lanseerausten ja kampanjoiden ansiosta HKScan säilytti markkina-asemansa brändituotteissa. Viennin vaikeudet jatkuivat. Pakkasvarastot olivat viime vuoden tasolla. Muut käyttöpääoma- ja pääomamenot kasvoivat, mikä johti edellisvuotta heikompaan rahavirtaan.

Virossa on esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa, mikä on ulkoinen riski liiketoiminnalle. Kaikissa sianlihan alkutuotantoyksiköissä on toteutettu perusteelliset riskienhallintatoimenpiteet.

 

MARKKINA-ALUE RUOTSI

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
           
Liikevaihto 227,4 239,0 670,5 710,3 966,5
Liikevoitto 5,1 5,1 -6,4 4,4 8,0
- Liikevoitto-% 2,2 2,1 -1,0 0,6 0,8
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 5,1 4,8 4,4 10,2
- Liikevoitto-% 2,2 2,1 0,7 0,6 1,1

Ruotsissa tammi-syyskuun liikevaihto oli 670,5 (710,3) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 227,4 (239,0) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,8 (4,4) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 5,1 (5,1) miljoonaa euroa.

Venäjän asettama tuontikielto EU:ssa tuotetulle sianlihalle painoi myyntihintoja, mikä näkyi erityisesti punaisessa lihassa ja leikkeleissä. Kaupan omien merkkien markkinaosuudet kasvoivat edelleen, mutta yhtiö onnistui kasvattamaan osuuttaan joissakin lihavalmiste- ja valmisruokakategorioissa. Svensk Rapsgris® -tuotteiden myynti ja tuorebroilerin lanseeraus etenivät suunnitellusti, mutta pakastebroilerin myynti ei tuottanut odotettua tulosta.

Pakkasvarastot pystyivät selvästi viime vuoden tasoa alempina ja myös ostovelat ja investoinnit edesauttoivat rahavirran positiivista kehitystä viime vuoteen verrattuna. Sianlihan hankintahinnat laskivat, mutta naudanlihan hankintahinnat olivat odotettua korkeammat. Sianlihan hankintamääriä pienennettiin tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Tuotannon tehokkuus parani edelleen.

Tuotannon uudelleenjärjestely etenee suunnitellusti ja sen on määrä olla valmis vuoden 2015 alussa. Suunnitelman tavoitteena on vähintään 7 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus. HKScanin Skaran sikateurastamo suljettiin syyskuussa suunnitelman mukaisesti.

 

MARKKINA-ALUE TANSKA

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
           
Liikevaihto 51,6 56,5 158,1 172,9 225,3
Liikevoitto -1,5 -2,0 -8,2 -2,8 3,6
- Liikevoitto-% -3,0 -3,5 -5,2 -1,6 1,6
           
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,5 -2,0 -3,1 -2,8 -2,8
- Liikevoitto-% -3,0 -3,5 -1,9 -1,6 -1,2

Tanskassa tammi-syyskuun liikevaihto oli 158,1 (172,9) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 51,6 (56,5) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -3,1 (-2,8) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä -1,5 (-2,0) miljoonaa euroa.

Siipikarjan hankintahinnat ja -määrät laskivat viime vuodesta, mutta myyntihintapaineet jatkuivat kovina. Hintapaineet ja alhaisemmat myyntimäärät pitivät tuloksen negatiivisena. Toimenpiteet pakkasvarastojen pienentämiseksi jatkuivat, mikä osaltaan laski katteita myös kolmannella neljänneksellä. Tuorebroilerituotteiden katteet olivat tyydyttävät, mutta odotettua alhaisemmat myyntimäärät laskivat kokonaistuottoa. Pakastetuotteissa kova hintakilpailu jatkui, mikä pienensi katteita Tanskassa ja Ruotsissa. Katteiden ja käyttöpääoman epäsuotuisa kehitys piti rahavirran heikkona.

Muutostoimet Tanskan liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat ja johtoryhmää on uudistettu. Uusi maajohtaja aloittaa tehtävässään marraskuussa. Lisäksi uusien tuotteiden lanseeraukseen, tuotantotehokkuuden parantamiseen ja volyymien tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä on käynnistetty.

 

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit olivat kolmannella neljänneksellä 10,0 (13,8) miljoonaa euroa ja ne jakaantuivat markkina-alueittain seuraavasti:

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
Suomi 3,3 6,4 9,8 10,8 15,2
Baltia 1,9 1,5 9,3 7,5 8,7
Ruotsi 1,6 1,6 3,6 3,5 6,1
Tanska 1) 3,1 4,3 8,4 5,3 12,1
Yhteensä 10,0 13,8 31,2 27,2 42,2

 

  1. Investoinnit vuonna 2013 sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen

 

Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi. Suomessa keskeisimmät investoinnit kohdistuivat uuteen viipalointi- ja pakkauslinjaan Mikkelissä ja elintenkäsittelyosaston uusimiseen Forssassa. Ruotsissa investoitiin lammasteurastamon prosesseihin Linköpingissä. Baltiassa parannettiin Jelgavan tuotantolaitoksen pakkauskapasiteettia, ja Tanskassa keskeisimmät investoinnit liittyivät logistiikan rationalisointiin Vinderupissa ja Skovsgaardissa.

 

RAHOITUS JA VEROT

Konsernin korolliset velat olivat syyskuun 2014 lopussa 187,3 (456,4) miljoonaa euroa. Nettovelka väheni 170,9 (419,3) miljoonaan euroon, mikä johtui pääosin Sokolów-kaupan loppuunsaattamisesta kesäkuussa. Kaupan toteuttamisen jälkeen HKScan maksoi takaisin kaikki syndikoidut lainat määrältään noin 190 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.9.2014 oli 161,5 (175,9) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 22,5 (22,8) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 117,5 (149,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut laskivat pienemmän lainapääoman ansiosta ja olivat -2,1 (-5,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja -11,8 (-16,1) miljoonaa euroa tammi - syyskuussa. Toisen neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy kertaluonteisia rahoitusjärjestelyihin liittyviä kuluja 1,1 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloverot olivat -0,2 (1,6) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 5,0 (4,3) miljoonaa euroa positiiviset tammi-syyskuussa.

 

OSAKKEET

HKScan Oyj:n osakepääoma syyskuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan, mikä vastaa 1,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,7 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

HKScanin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 185,4 (188,2) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 167,2 (169,7) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 18,2 (18,5) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa vaihdettiin yhteensä 10 084 409 (4 960 555) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 39 020 690 (18 913 516) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,49 (4,28) euroa ja alin 3,37 (3,38) euroa. Keskikurssi oli 3,82 (3,81) ja syyskuun lopun päätöskurssi 3,37 (3,42) euroa.

 

MARKKINATAKAUSSOPIMUS PÄÄTTYI

HKScan Oyj:llä ollut Liquidity Providing (LP) -markkinatakaussopimus FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa päättyi 31.7.2014. Sopimus täytti NASDAQ OMX Helsingin asettamat markkinatakausvaatimukset. HKScanin arvion mukaan osakkeen vaihto on riittävää, eikä ulkopuolista takausta tarvita.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen saamat valtuutukset, on julkistettu pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

 

HENKILÖSTÖ

HKScanin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 7 776 (7 841) henkilöä.

 

Keskimääräiset henkilöstömäärät markkina-alueittain olivat:

 

  Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
Suomi 2 816 2 730 2 685
Baltia 1 770 1 758 1 761
Ruotsi 2 349 2 468 2 459
Tanska 841 885 869
Yhteensä 7 776 7 841 7 774

 

Henkilöstö jakaantui syyskuun lopussa markkina-alueittain seuraavasti:

 

  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Suomi 2 682 2 510 2 572
Baltia 1 767 1 758 1 760
Ruotsi 2 203 2 377 2 248
Tanska 752 799 838
Yhteensä 7 404 7 444 7 418

 

OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE

7.9.2012 HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy (nykyinen HKScan Finland Oy) kertoivat pörssitiedotteessa, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.

HKScan Oyj ja HKScan Finland Oy pitävät kannetta perusteettomana, ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät paikallisen tai globaalin liharaaka-aineen hintakehitykseen, saatavuuteen ja mahdolliseen ylitarjontaan sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannuskehitykseen.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaistoimenpiteet, jotka saattavat rajoittaa kaupankäyntiä. Lisäksi konsernin käynnissä olevat kehityshankkeet ja organisatoriset uudelleenjärjestelyt voivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä ja ennakoimattomia ylimääräisiä kustannuksia.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

HKScan kertoi lokakuun 2. päivänä solmineensa yhteistyösopimuksen Atoksen kanssa IT-infrastruktuurinsa keskittämiseksi. Kumppanuus sisältää työasema-, verkko- ja tallennuspalvelujen sekä pilvipohjaisen IT-infrastruktuurin kehittämisen. Keskittäminen parantaa toiminnan tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä.

Lokakuun 9. päivänä HKScan kertoi, että HKScan Sweden AB oli solminut viisivuotisen raamisopimuksen yhteistyön jatkumisesta Coop Sverige AB:n kanssa. Coopilla on noin 700 vähittäismyymälää Ruotsissa ja yli 21 prosentin osuus ruotsalaisesta päivittäistavarakaupasta. Uusi viisivuotinen sopimus on päivitetty versio jo olemassa olevasta sopimuksesta, ja sen tavoitteena on lihakategorian kehittäminen edelleen. Sopimus vahvistaa HKScanin asemaa Ruotsissa ja takaa Coopille ruotsalaisen liharaaka-aineen hyvän saatavuuden.

Lokakuun 13. HKScan kertoi yhtiön hallituksen antaneen suunnitteluluvan kahdelle merkittävälle investointihankkeelle. Toinen on 35 - 65 miljoonan euron laitos Länsi-Suomeen, ja toinen 20 miljoonan euron laitos Viron Rakvereen. Lopullinen investointisumma riippuu hankkeiden toteutustavasta. Suunniteltujen investointien yksityiskohtainen selvitysvaihe on meneillään, ja lopullista hyväksyntää odotetaan ensi kesänä.

Investoinnit mahdollistavat uusien brändituotteiden kehittämisen kasvaviin tuotesegmentteihin, tuotelaadun, työturvallisuuden ja työolosuhteiden parantamisen sekä ympäristövaikutusten pienentämisen. Samalla HKScan yksinkertaistaa tuotantorakennettaan, keskittää teknologioitaan ja parantaa siten tehokkuuttaan.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

HKScan muutti 16. kesäkuuta 2014 arviotaan vuodelle 2014. HKScan arvioi koko vuoden 2014 liikevoittomarginaalin (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä olevan 0,5-1,0 prosenttia ja viimeisen neljänneksen olevan vahvin. Vastaava luku koko vuodelle 2013 oli 0,5 prosenttia.

Koko vuoden liikevoiton (EBIT) sisältäen kertaluonteiset erät arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi vahvempi Saturn Nordic Holding AB:n osakkeiden myynnistä saadun myyntivoiton ansiosta.

 

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.9.2014

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Viite Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
             
Liikevaihto 0 498,4 526,9 1465,6 1565,3 2113,2
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -466,2 -498,4 -1417,1 -1494,0 -2014,8
Bruttokate 0 32,2 28,5 48,5 71,3 98,4
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 1,8 5,5 91,4 18,7 33,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut 1. -14,4 -12,6 -46,7 -42,8 -58,1
Hallinnon kulut 1. -12,3 -14,4 -44,8 -46,3 -62,0
Liikevoitto 0 7,3 7,0 48,3 0,9 11,7
  0          
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -2,1 -5,3 -11,8 -16,1 -23,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0,7 3,6 10,4 14,1 18,6
Voitto/tappio ennen veroja 0 5,8 5,3 46,9 -1,1 6,7
  0          
Tuloverot 0 -0,2 1,6 5,0 4,3 3,1
Tilikauden voitto/tappio 0 5,6 7,0 52,0 3,3 9,8
  0          
Määräysvallattomille omistajille 0 -0,1 -0,3 0,1 -0,2 -1,1
Tilikauden voitto/tappio 0 5,5 6,7 52,1 3,1 8,7
             
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:    
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,10 0,12 0,97 0,06 0,16
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake 0,10 0,12 0,97 0,06 0,16

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
Tilikauden voitto / tappio 5,6 7,0 52,0 3,3 9,8
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,4 3,3 -4,9 -4,0 -3,4
Rahavirran suojaus -0,3 1,3 -1,5 4,1 2,8
Uudelleenarvostus - - - - -
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - -  - 1,6
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 0,1 4,6 -6,4 0,2 1,0
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5,7 11,6 45,6 3,4 10,8
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,6 11,3 45,7 3,2 9,7
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 -0,1 0,2 1,1
Yhteensä 5,7 11,6 45,6 3,4 10,8

 

KONSERNIN TASE

 

(miljoonaa euroa) Viite 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 147,4 153,6 152,1
Aineelliset hyödykkeet 3. 377,9 417,0 411,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 41,6 148,7 149,9
Muut pitkäaikaiset varat 0 36,5 37,4 30,6
PITKÄAIKAISET VARAT 0 603,5 756,7 744,1
  0      
Vaihto-omaisuus 4. 140,8 178,9 152,5
Lyhytaikaiset saamiset 0 132,4 154,3 137,0
Rahat ja pankkisaamiset 0 14,3 36,6 68,7
LYHYTAIKAISET VARAT 0 287,5 369,8 358,1
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   - - -
  0      
VARAT 0 890,9 1 126,5 1 102,2
  0      
OMA PÄÄOMA JA VELAT 0      
  0      
OMA PÄÄOMA 5. 448,5 401,4 409,0
  0      
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 0 58,5 136,8 245,1
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0 31,4 39,0 36,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 89,9 175,8 281,6
  0      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0 128,8 319,6 159,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 0 223,8 229,8 252,3
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 352,6 549,3 411,6
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   890,9 1 126,5 1 102,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 66,8 73,5 -10,8 143,5 32,0 2,0 0,0 93,0 400,0 9,0 409,0
Tilikauden tulos - - - - - - - 52,1 52,1 -0,1 52,0
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - -4,9 - - -4,9 - -4,9
Rahavirran suojaus - - -1,5 - - - - - -1,5 - -1,5
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - 0,0
Tilikauden laaja tulos - - -1,5 - - -4,9 - 52,1 45,7 -0,1 45,6
Suorat kirjaukset voitto-varoihin - - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - -0,6 - - -21,9 - - 22,5 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,7 -6,1
OMA PÄÄOMA 30.9.2014 66,8 72,9 -12,4 143,5 10,1 -2,9 0,0 162,2 440,3 8,2 448,5

 

(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 66,8 73,3 -13,7 143,5 26,4 5,4 0,0 93,7 395,4 8,6 404,0
Tilikauden tulos - - - - - - - 3,1 3,1 0,2 3,3
Muut laajan tuloksen erät                      
Muuntoerot - - - - - -4,0 - - -4,0 - -4,0
Rahavirran suojaus - - 4,1 - - - - - 4,1 - 4,1
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - 4,1 - - -4,0 - 3,1 3,2 0,2 3,4
Suorat kirjaukset voitto-varoihin - - - - - - - - - - -
Siirrot erien välillä - - - - 5,4 - - -5,4 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -5,4 -5,4 -0,6 -6,0
OMA PÄÄOMA 30.9.2013 66,8 73,3 -9,5 143,5 31,8 1,4 0,0 85,9 393,2 8,2 401,4

 SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

 

(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 29,4 48,0 76,4
Käyttöpääoman muutos -6,5 -23,1 46,2
Rahoituserät ja verot -6,2 -7,4 -11,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 16,7 17,5 110,8
       
Investointien rahavirta 150,1 -23,7 -35,6
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN 166,8 -6,1 75,3
       
Lainojen muutokset -214,7 -6,7 -55,9
Maksetut osingot -6,1 -6,0 -5,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -220,8 -12,7 -61,8
       
NETTORAHAVIRTA -54,0 -18,9 13,5
       
Rahavarat kauden alussa 68,7 55,6 55,6
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,4 -0,1 -0,4
Rahavarat kauden lopussa 14,3 36,6 68,7
       

 

 

TUNNUSLUVUT

 

  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur 0,97 0,06 0,16
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur 0,97 0,06 0,16
Oma pääoma/osake, eur 8,2 7,3 7,4
Omavaraisuusaste, % 50,3 35,6 37,1
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 31,2 27,2 42,2
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 776 7 841 7 774

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2014 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013. Poikkeuksena on uudet IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) -standardit (voimassa 1.1.2014 alkaen). Lisäksi keskitettyjen konsernipalvelujen kuten Teknologian ja tuotannon kehittäminen kustannukset laskutetaan markkina-alueilta 1.1.2014 alkaen. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2014 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2013 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2013 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU

Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
LIIKEVAIHTO          
- Suomi 194,7 200,4 573,4 593,9 804,1
- Baltia 47,3 44,7 129,2 130,4 175,1
- Ruotsi 227,4 239,0 670,5 710,3 966,5
- Tanska 51,6 56,5 158,1 172,9 225,3
- Segmenttien välinen -22,5 -13,7 -65,7 -42,2 -57,7
Konserni yhteensä 498,4 526,9 1 465,6 1 565,3 2 113,2
           
LIIKEVOITTO          
- Suomi 3,0 2,1 -11,2 1,5 3,2
- Baltia 2,8 4,1 4,8 5,8 7,7
- Ruotsi 5,1 5,1 -6,4 4,4 8,0
- Tanska -1,5 -2,0 -8,2 -2,8 3,6
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 9,3 9,3 -21,0 9,0 22,5
           
Konsernihallinnon kulut -2,0 -2,3 69,3 -8,1 -10,7
Konserni yhteensä 7,3 7,0 48,3 0,9 11,7

 

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1. KERTALUONTOISET ERÄT

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 Q1-Q3/2014 Q1-Q2/2013 2013
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset COGS, Suomi 1) - - - -1,4 -1,5
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Suomi 2) - -0,5 - -1,1 -1,1
Tuotantoon liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) - - - -1,0 -1,0
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - -12,0 - -
Lopetettujen toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1) - - -3,7 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 1) - - -6,6 - -
Omaisuuden alaskirjaus, Ruotsi 3) - - - - -2,3
Varaston alaskirjaus 2011-2012, Ruotsi 1) - - -0,8 - -
Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 3) - - - - 7,1
Omaisuuden alaskirjaus, Tanska 1) - - -5,2 - -
Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset SGA, Tanska 2) - - - - -0,7
Saturn Nordic Holding Ab:n osakkeiden myyntivoitto 3) - - 77,6 - -
Kertaluonteiset erät yhteensä - -0,5 49,3 -3,6 0,5

 

1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”

2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset”

3) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”

 

TASEEN LIITETIEDOT

 

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 152,1 156,1 156,1
Muuntoerot -3,0 -0,9 -3,1
Lisäykset 1,0 0,7 2,1
Lisäykset (yritysostot) 0,8 - -
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -3,6 -2,4 -3,2
Siirto toiseen tase-erään 0,1 0,0 0,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 147,4 153,6 152,1

 

 

3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 411,5 437,0 437,0
Muuntoerot -1,9 -1,0 -2,5
Lisäykset 30,5 27,2 40,5
Lisäykset (yritysostot) 0,0 0,0 0,0
Vähennykset -1,4 -2,5 -5,0
Poistot ja arvonalentumiset -61,2 -43,7 -58,1
Siirto toiseen tase-erään 0,4 0,0 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 377,9 417,1 411,5

 

4. VAIHTO-OMAISUUS

 

(miljoonaa euroa) Q3/2014 Q3/2013 2013
Aineet ja tarvikkeet 71,0 58,5 85,8
Keskeneräiset tuotteet 8,8 3,2 4,0
Valmiit tuotteet 48,5 44,6 44,3
Muu vaihto-omaisuus 2,5 7,3 6,6
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,7 1,1 1,1
Elävät eläimet IFRS 41 9,4 64,2 10,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 140,8 178,9 152,5

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

Osakepääoma ja ylikurssirahasto Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä Osake pääoma Ylikurssi rahasto Sijoitettu vapaa oma pääoma Omat osakkeet Yhteensä
1.1.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.9.2014 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,2

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT

 

       
 (miljoonaa euroa) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 77,2 67,9 78,3
Korkojohdannaiset 158,7 255,1 211,6
Sähköjohdannaiset 7,0 9,6 9,3
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,3 0,0 -0,8
Korkojohdannaiset -15,5 -17,0 -16,0
Sähköjohdannaiset -1,4 -1,2 -2,1
       
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
(miljoonaa euroa)      
  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
pantteja tai kiinnityksiä      
- rahalaitoslainat 31,6 302,2 273,7
       
Vakuudeksi annetut      
- kiinteistökiinnitykset 12,3 12,5 12,4
- pantit 0,3 4,9 0,4
- yrityskiinnitykset 2,9 9,0 9,0
       
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut      
- takaukset 2,5 7,5 7,5
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja pantit 8,5 11,8 15,7
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 14,3 16,0 17,2
Vuokravastuut 43,6 50,6 49,4
Muut vastuut 6,6 7,2 6,6

 

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINTRUMENTEISTA

 

Johdannaiset

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  30.9.2014 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat        
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,2 0,0 0,2 0,0
     - Hyödykejohdannaiset - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,0 0,2 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti           
kirjattavat rahoitusvelat        
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -15,5 0,0 -15,5 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -15,4 0,0 -15,4 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,5 0,0 -0,5 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,4 0,0 -1,4 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,4 0,0 -1,4 0,0
Yhteensä -17,4 0,0 -17,4 0,0

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

 

(miljoonaa euroa) Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 2013
Myynnit osakkuusyhtiöille 50,1 85,3 106,5
Ostot osakkuusyhtiöiltä 29,6 43,1 55,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,0 3,2 4,0
Ostovelat ja muut velat 3,1 3,5 5,0

   

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

 

HKScan-konsernin vuoden 2014 tilinpäätös julkistetaan 11.2.2015.

 

Vantaalla 5. marraskuuta 2014

 

HKScan Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen.

Heille voi jättää soittopyynnön konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskogin kautta, p. 050 502 0060.

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. HKScanin liikevaihto on 2,1 miljardia euroa ja työntekijöitä on noin 7 700. Yhtiö on Euroopan johtavia lihayrityksiä.

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com