HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 19.7.2016, klo 8.00


HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016:
Toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi hieman, tulos jäi edellisvuodesta

* Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 921,8 (940,8) miljoonaa euroa ja 482,7 (474,8) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Tammi–kesäkuun liikevoitto oli -2,6 (2,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,9 (2,9) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli -0,1 (0,3).

* Toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,7 (3,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,2 (3,7) miljoonaa euroa. Vastaava liikevoittoprosentti oli 0,5 (0,8).

* Rahavirta ilman rahoituskuluja oli 0,1 (19,2) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja 16,2 (19,7) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja oli -5,4 (-1,9) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja 0,7 (1,2) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Osakekohtainen tulos oli -0,18 (-0,04) euroa tammi–kesäkuussa ja -0,01 (0,01) euroa toisella neljänneksellä.

* Nettorahoituskulut olivat -4,0 (-4,8) miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa ja -1,8 (-2,3) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

* Nettovelka oli 156,4 (150,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 38,6 (35,8) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2016 (ennallaan): HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2015.

HKScan on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. ”Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu ”vertailukelpoisella liikevoitolla” ja ”voitto/tappio ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu ”vertailukelpoisella voitolla/tappiolla ennen veroja”. Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät ovat tämän osavuosikatsauksen tunnuslukujen laskentakaavoissa. HKScan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.


HKScanin toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho kommentoi vuoden 2016 toista neljännestä:

Toisella neljänneksellä vertailukelpoinen liikevoitto jäi jälkeen viimevuotisesta ja oli 2,2 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat eniten Ruotsin korkeat naudanlihan raaka-ainehinnat – jotka vakiintuivat kesäkuussa – sekä sianlihan ylitarjonta EU:ssa, mikä laski myyntihintoja erityisesti Suomessa.

Toimet sianlihan ylitarjonnan korjaamiseksi, vapaaehtoisen porsastuotannon vähentämisohjelman avulla, käynnistettiin onnistuneesti Suomessa. Ruotsissa naudanlihan korkeita hankintahintoja siirretään myyntihintoihin. Lisäksi Tanskassa kotimaisen tuoreen siipikarjanlihan myynti jatkui hyvänä kuten edellisellä neljänneksellä.

Konsernin liikevaihto kokonaisuudessaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna jonkin verran, yhteensä 1,7 prosenttia.”


AVAINLUVUT, Q2
         
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
Liikevaihto 482,7 474,8 921,8 940,8 1 917,1
Liikevoitto 1,7 3,7 -2,6 2,9 9,6
 - % liikevaihdosta 0,4 0,8 -0,3 0,3 0,5
Voitto ennen veroja 0,2 1,2 -7,1 -1,9 2,2
 - % liikevaihdosta 0,0 0,3 -0,8 -0,2 0,1
Tilikauden voitto -0,2 1,0 -9,6 -1,8 1,9
 - % liikevaihdosta 0,0 0,2 -1,0 -0,2 0,1
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 2,2 3,7 -0,9 2,9 21,5
 - % liikevaihdosta 0,5 0,8 -0,1 0,3 1,1
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja 0,7 1,2 -5,4 -1,9 14,1
 - % liikevaihdosta 0,1 0,3 -0,6 -0,2 0,7
           
Tulos/osake, euroa -0,01 0,01 -0,18 -0,04 0,01
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta 16,2 19,7 0,1 19,2 32,2
Rahavirta ennen rahoitusta 16,1 22,2 -1,1 18,3 25,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja, %
    1,3 3,3 2,3
Nettovelka     156,4 150,4 144,0
Velkaantumisaste %     40,6 38,6 36,1
Nettovelkaantumisaste %     38,6 35,8 33,8

 

TAMMI–KESÄKUU 2016

Kokonaiskysyntä kaikilla HKScanin kotimarkkinoilla kasvoi tammi–kesäkuussa, mutta kasvu hidastui toisella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto kasvoi hieman toisella neljänneksellä, mutta jäi jälkeen edellisvuodesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myyntikatteet laskivat edelleen Ruotsissa, mutta vakiintuivat muilla markkina-alueilla toisella neljänneksellä. Konsernin liikevoitto jäi edellisvuoden toisesta neljänneksestä ja koko katsauskaudesta. Toisella neljänneksellä Tanskan markkina-alueen liikevoitto parani, kun taas Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa jäätiin jälkeen edellisestä vuodesta. Konsernin tehostamistoimet edistyivät hyvin tammi–kesäkuussa ja jatkuivat onnistuneesti Ruotsissa ja Tanskassa toisella neljänneksellä.

Ruotsissa kotimaisen lihan kysyntä pysyi edelleen vahvana toisella neljänneksellä. Tiukan kilpailun vuoksi eläinten hankintahinnat nousivat ja naudanlihaa oli tarjolla niukasti. Ruotsissa myyntihintoja nostettiin onnistuneesti kaikissa tuotekategorioissa. Suomessa sianlihan ylitarjonta jatkui toisella neljänneksellä, mikä laski myyntihintoja. Tämä yhdessä vähittäiskaupan tiukan hintakilpailun kanssa alensi myyntikatteita edelleen. Tanskassa tuorebroilerin myynti kotimaan vähittäiskaupassa kehittyi hyvin, kun taas vientimarkkina pysyi haastavana. Baltiassa markkinatilanne oli heikko ja hintatasot alhaiset, mistä huolimatta HKScan onnistui säilyttämään vakiintuneen markkina-asemansa.

Hankkeet konsernin tuotantorakenteen vahvistamiseksi etenivät hyvin ja kannattavan kasvun strategian mukaisesti. Investointi kasvavaan siipikarjasegmenttiin eteni hyvin Raumalla, ja uuden tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin toukokuun puolivälissä. Konsernin puolalaisen pekonitehtaan laajennusinvestointi hyväksyttiin, ja hanke on nyt käynnissä.

Toukokuun 27. päivänä HKScan ilmoitti Jari Latvasen nimityksestä konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy HKScaniin Stora Ensosta viimeistään marraskuun 2016 loppuun mennessä. Tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho jatkaa toimitusjohtajan sijaisena, kunnes Jari Latvanen aloittaa tehtävässään.


MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
           
Liikevaihto 205,0 208,3 394,1 410,4 841,9
Liikevoitto 3,3 3,4 4,4 5,4 21,1
- Liikevoitto-% 1,6 1,6 1,1 1,3 2,5
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 3,3 3,4 4,4 5,4 21,6
- Liikevoitto-% 1,6 1,6 1,1 1,3 2,6


Ruotsissa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 394,1 (410,4) miljoonaa euroa ja 205,0 (208,3) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 4,4 (5,4) miljoonaa euroa ja 3,3 (3,4) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Lihan kulutus jatkoi kasvuaan Ruotsissa, ja kotimaisen lihan kysyntä pysyi vahvana toisella neljänneksellä. Kotimaisen lihan saatavuus Ruotsissa oli kuitenkin heikko ja tuontilihan osuus kasvoi hieman.

Kaikkien kategorioiden myyntihintojen noususta huolimatta liikevaihto laski sekä tammi–kesäkuussa että toisella neljänneksellä. Suurin syy tähän oli tiukasti kilpaillun kotimaisen naudanliharaaka-aineen pienemmät myyntimäärät. Toisella neljänneksellä eläinten hankintahinnat jatkoivat nousuaan erityisesti naudanlihassa, mutta vakiintuivat kesäkuussa jääden poikkeuksellisen korkealle tasolle. Toiminnallinen tehokkuus parani edelleen, mikä kompensoi osittain myyntikatteiden laskua.

Uusien, ensimmäisellä neljänneksellä lanseerattujen ’Korvish®- ja ’Järpish ®’-tuotteiden myynti vastasi odotuksia. Tuotteet sisältävät puolet lihaa ja puolet kasviksia. Scan®-brändin vahvistamiseen tähtäävät markkinointi-investoinnit jatkuivat. Grillituotteiden myynti kehittyi hyvin toisella neljänneksellä.


MARKKINA-ALUE SUOMI

(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
           
Liikevaihto 207,4 195,5 394,3 389,0 801,6
Liikevoitto 2,2 3,8 3,0 7,4 4,9
- Liikevoitto-% 1,1 2,0 0,8 1,9 0,6
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 2,2 3,8 3,0 7,4 16,3
- Liikevoitto-% 1,1 2,0 0,8 1,9 2,0


Suomessa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 394,3 (389,0) miljoonaa euroa ja 207,4 (195,5) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 3,0 (7,4) miljoonaa euroa ja 2,2 (3,8) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Markkinan kokonaiskysyntä laski jonkin verran toisella neljänneksellä ja vain siipikarja- ja ruokavalmistekategoriat kasvoivat. Lihavalmisteiden markkinahintataso oli alhainen kaikissa asiakassegmenteissä. Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä siipikarjanlihan kasvaneen myyntivolyymin ansiosta. Lisäksi Paimion Teurastamo Oy:n hankinta vuonna 2015 vaikutti liikevaihdon kasvuun.

Toisella neljänneksellä liharaaka-ainekustannukset pysyivät ensimmäisen neljänneksen tasolla. Myyntihinnat laskivat kaikissa pääkategorioissa osittain sianlihan ylitarjonnan vuoksi. Sianlihan ylitarjonta nosti myös tuotantokustannuksia. Aktiivisia toimia ylitarjontatilanteen korjaamiseksi on suunniteltu yhdessä tuottajien kanssa, ja niitä toteutetaan parhaillaan.

HKScanin tytäryhtiö Kivikylän Kotipalvaamo Oy:n liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edelleen toisella neljänneksellä.

Konsernin strateginen investointihanke kasvavaan siipikarjasegmenttiin eteni Raumalla. Uuden tuotantolaitoksen peruskivi muurattiin toukokuun puolivälissä.


MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
           
Liikevaihto 46,6 45,6 91,3 94,5 175,9
Liikevoitto -2,6 -2,4 -4,9 -5,9 -9,3
- Liikevoitto-% -5,6 -5,3 -5,3 -6,2 -5,3
           
Vertailukelpoinen liikevoitto -2,1 -2,4 -4,4 -5,9 -9,3
- Liikevoitto-% -4,6 -5,3 -4,8 -6,2 -5,3


Tanskassa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 91,3 (94,5) miljoonaa euroa ja 46,6 (45,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli -4,4 (-5,9) miljoonaa euroa ja -2,1 (-2,4) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Liikevaihto kasvoi toisen neljänneksen korkeampien myyntivolyymien ansiosta. Kotimarkkinoilla tuoretuotekategorian myynnin kehitys oli erittäin hyvä, minkä myötä volyymit kasvoivat, katteet paranivat ja yhtiön markkinaosuus vahvistui. Rose®-brändi saavutti johtavan aseman Tanskan siipikarjanlihamarkkinalla.

Kiivas hintakilpailu heikensi tulosta vientimarkkinoilla. Aasiassa hintatasot paranivat kuitenkin jonkin verran toisella neljänneksellä. Tuotannon tehostamistoimet vaikuttivat liikevoiton kasvuun.

Investoinnit Rose®-tuotemerkkiin tuottivat hyviä tuloksia ja brändiarvo on nyt selvästi kilpailijoita korkeampi. Flodins®-snacks-tuotteiden lanseeraus jatkui.


MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
           
Liikevaihto 41,5 44,6 79,4 85,5 173,6
Liikevoitto 1,8 2,6 2,0 2,5 5,4
- Liikevoitto-% 4,3 5,8 2,6 2,9 3,1
           
Vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 2,6 2,0 2,5 5,4
- Liikevoitto-% 4,3 5,8 2,6 2,9 3,1


Baltiassa tammi–kesäkuun liikevaihto oli 79,4 (85,5) miljoonaa euroa ja 41,5 (44,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 2,0 (2,5) miljoonaa euroa ja 1,8 (2,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.

Kokonaismarkkinatilanne jatkui haastavana ja hintatasot pysyivät alhaisina. Myös vientimarkkina oli edelleen heikko. Liikevaihto kokonaisuudessaan laski alentuneiden myyntihintojen ja -volyymien sekä kananmunaliiketoiminnan myynnin (ensimmäisellä neljänneksellä 2015) vuoksi. Toisen neljänneksen lopulla sianlihan markkinahinnat alkoivat elpyä ja osoittivat nousun merkkejä. Kotimarkkinalla myyntivolyymien kasvu kompensoi alhaisempia myyntihintoja. Ankarasta kilpailusta huolimatta konserni onnistui säilyttämään vahvan markkina-asemansa.

Rakvere®- ja Tallegg®-brändituotteet säilyttivät vahvan jalansijansa. Toimenpiteet afrikkalaisen sikaruton (ASF, African Swine Fever) torjumiseksi jatkuivat Virossa. Sekä HKScanin omat tilat että sen sopimustilat noudattavat tiukkoja bioturvastandardeja.

Toisella neljänneksellä aloitettiin toimet Rakvere®- ja Tallegg®-brändien laajentamiseksi Virosta koko Baltian alueelle. Rigas Miesnieks®-tuotemerkin brändi-identiteetti uudistettiin ja lanseerattiin onnistuneesti Latviassa.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 164,5 (162,1) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 156,4 (150,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 38,6 (35,8) prosenttia. Toisella neljänneksellä emoyhtiö maksoi 7,6 miljoonaa euroa osinkona vuodelta 2015 (26,4 milj. euroa vuodelta 2014).

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Sitovien valmiusluottojen määrä 30.6.2016 oli 100,0 (100,0) miljoonaa euroa ja ne olivat kokonaan käyttämättä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 23,0 (15,0) miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut laskivat -1,8 (-2,3) miljoonaan euroon vuoden toisella neljänneksellä ja koko vuoden osalta -4,0 (-4,8) miljoonaan euroon.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli kesäkuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu.

Yhtiö luovutti 8.4.2016 palkkiona 44 885 omaa A-osaketta osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2013 mukaisesti. Kesäkuun lopussa hallussa oli 1 008 849 omaa osaketta, mikä vastaa 1,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,6 prosenttia äänimäärästä.

HKScanin osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 167.5 (287.7) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 150.7 (258.9) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 16,7 (28,8) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 7 275 746 (12 606 842) ja osakekauppojen arvo oli 23 354 718 (68 257 415) euroa. Ylin noteeraus oli 3,89 (6,25) euroa ja alin 2,94 (3,24) euroa. Keskikurssi oli 3,21 (5,41) euroa: Kesäkuun lopun päätöskurssi oli 3,10 (5,33) euroa.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallitukselle annetut valtuutukset, on julkistettu pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Kaikki hallituksen jäsenet: Teija Andersen, Niels Borup, Tero Hemmilä, Mikko Nikula, Henrik Treschow ja Pirjo Väliaho sekä varajäsenet: Per Nilsson ja Marko Onnela valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Niels Borup.

HKScan kertoi 8.4.2016, että hallitus oli päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen HKScan-konsernin osakepalkkiojärjestelmän 2013 ansaintajakson 2013–2015 palkkioiden maksamiseen. Yhteensä 44 885 yhtiön hallussa olevaa HKScan Oyj:n A-sarjan osaketta luovutettiin vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 20.12.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa.


MUUTOKSIA HALLITUKSESSA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ

11.5.2016 HKScanin hallitus kertoi, että Tero Hemmilä oli samana päivänä jättänyt yhtiön hallituksen.

27.5.2016 HKScanin hallitus kertoi, että se oli nimittänyt HKScanin uudeksi toimitusjohtajaksi MBA Jari Latvasen (52). Latvanen siirtyy HKScaniin Stora Ensosta marraskuun 2016 loppuun mennessä. Tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho, COO, jatkaa toimitusjohtajan sijaisena, kunnes Latvanen aloittaa tehtävässään.

13.6.2016 HKScan kertoi, että henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Sari Suono jättää tehtävänsä HKScanin palveluksessa syyskuun loppuun mennessä.

23.6.2016 kerrottiin, että HKScan Denmarkin maajohtaja Anders Jeppesen Jensen, siirtyy pois yhtiöstä. HKScanin Skandinavian kuluttajaliiketoiminnoista vastaava johtaja Göran Holm hoitaa toistaiseksi HKScan Denmarkin maajohtajan tehtäviä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten Virossa afrikkalaisen sikaruton, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois.


ARVIO VUODELLE 2016 (ENNALLAAN)

HKScan arvioi, että vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2015.

HKScan arvioi, että näkymät sekä taloudessa että kysynnässä jatkuvat haastavina, ja myös hintakilpailu jatkuu tiukkana vuonna 2016. Konsernin strategian toteuttaminen, jatkuvan parantamisen hankkeet sekä aktiivinen myyntikatteen hallinta kuitenkin tukevat taloudellisen suorituskyvyn paranemista.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2016 julkistetaan 2.11.2016.


Vantaalla, 19.7.2016

HKScan Oyj
hallitus


Lisätietoja antavat toimitusjohtajan sijainen Aki Laiho ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää konsernin viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2015 HKScanin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 400.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2016


KONSERNIN TULOSLASKELMA
           
(miljoonaa euroa) Viite Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015  
               
Liikevaihto   482,7 474,8 921,8 940,8 1 917,1  
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1. -452,2 -442,6 -865,8 -881,2 -1 799,5  
Bruttokate   30,5 32,2 56,0 59,6 117,6  
               
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut   2,3 2,7 4,5 4,8 11,6  
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -14,8 -15,1 -28,9 -30,0 -57,8  
Hallinnon kulut 1. -16,3 -16,1 -34,1 -31,4 -61,9  
Liikevoitto   1,7 3,7 -2,6 2,9 9,6  
               
Rahoitustuotot   1,0 0,6 1,4 1,1 2,1  
Rahoituskulut   -2,7 -2,9 -5,4 -5,9 -11,2  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   0,3 -0,3 -0,5 0,0 1,7  
Voitto/tappio ennen veroja   0,2 1,2 -7,1 -1,9 2,2  
               
Tuloverot   -0,5 -0,2 -2,5 0,1 -0,3  
Tilikauden voitto/tappio   -0,2 1,0 -9,6 -1,8 1,9  
               
Määräysvallattomille omistajille   -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -1,6  
Tilikauden voitto/tappio   -0,7 0,7 -10,0 -2,0 0,3  
               
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
-0,01 0,01 -0,18 -0,04 0,01  
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
euroa/osake
-0,01 0,01 -0,18 -0,04 0,01  
                   

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
Tilikauden voitto / tappio -0,2 1,0 -9,6 -1,8 1,9
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -2,5 0,9 -2,8 2,3 2,6
Rahavirran suojaus 0,6 1,9 -0,4 1,1 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
YHTEENSÄ
-1,8 2,8 -3,1 3,4 1,4
           
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2,1 3,8 -12,7 1,6 3,3
           
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,5 3,5 -13,1 1,4 1,7
Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,3 0,4 0,2 1,6
Yhteensä -2,1 3,8 -12,7 1,6 3,3
 
KONSERNIN TASE
         
(miljoonaa euroa) Viite 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015  
VARAT          
           
Aineettomat hyödykkeet 2. 144,3 145,5 147,3  
Aineelliset hyödykkeet 3. 367,5 369,5 361,8  
Omistukset yhteisöissä   35,6 35,9 36,6  
Muut pitkäaikaiset varat   31,8 39,8 35,0  
PITKÄAIKAISET VARAT   579,2 590,6 580,7  
           
Vaihto-omaisuus 4. 119,6 115,5 124,2  
Lyhytaikaiset saamiset   123,4 120,8 122,9  
Rahat ja pankkisaamiset   7,9 11,6 9,5  
LYHYTAIKAISET VARAT   250,9 247,8 256,6  
           
VARAT   830,1 838,4 837,3  
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
           
OMA PÄÄOMA 5. 405,0 419,9 425,8  
           
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   132,2 121,8 117,2  
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   35,1 38,5 39,4  
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   167,3 160,4 156,6  
           
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   32,3 40,2 36,6  
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   225,5 218,0 218,4  
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   257,8 258,2 255,0  
OMA PÄÄOMA JA VELAT   830,1 838,4 837,3  
                     

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                     
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2016
66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 0,0 134,7 412,0 13,8 425,8
Tilikauden tulos - - - - - - - -10,0 -10,0 0,4 -9,6
Muut laajan tuloksen
erät
                     
Muuntoerot - - - - - -2,8 - - -2,8 - -2,8
Rahavirran suojaus - - -0,4 - - - - - -0,4 - -0,4
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - -0,4 - - -2,8 - -10,0 -13,1 0,4 -12,7
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,1 0,1 - 0,1
Siirrot erien välillä - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - - -7,6 -7,6 -0,7 -8,2
OMA PÄÄOMA
30.6.2016
66,8 72,9 -12,8 143,5 10,3 -6,5 0,0 117,3 391,5 13,5 405,0
                       
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2015
66,8 72,9 -12,7 143,5 10,1 -6,3 0,0 162,2 436,5 8,7 445,2
Tilikauden tulos - - - - - - - -2,0 -2,0 0,2 -1,8
Muut laajan tuloksen
erät
                     
Muuntoerot - - - - - 2,3 - - 2,3 - 2,3
Rahavirran suojaus - - 1,1 - - - - - 1,1 - 1,1
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - 1,1 - - 2,3 - -2,0 1,3 0,2 1,6
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - -0,2 -0,2 - -0,2
Siirrot erien välillä 0,0 - - - 0,0 - - - - - -
Osingonjako - - - - - - - -26,4 -26,4 -0,3 -26,7
OMA PÄÄOMA
30.6.2015
66,8 72,9 -11,7 143,5 10,1 -4,1 0,0 133,6 411,2 8,7 419,9
 

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä


RAHAVIRTALASKELMA
     
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 20,7 30,9 78,1
Käyttöpääoman muutos 2,9 6,1 -2,2
Rahoituserät ja verot -2,6 -2,2 -9,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 21,0 34,8 66,8
       
Investointien rahavirta -22,1 -16,5 -41,8
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -1,1 18,3 25,0
       
Lainojen muutokset 8,0 4,0 -4,3
Maksetut osingot -8,2 -26,7 -26,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -0,3 -22,7 -31,0
       
NETTORAHAVIRTA -1,4 -4,4 -6,0
       
Rahavarat kauden alussa 9,5 16,4 16,4
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus -0,2 -0,4 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 7,9 11,6 9,5

 

TUNNUSLUVUT      
  30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,18 -0,04 0,01
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,18 -0,04 0,01
Oma pääoma/osake, eur 7,25 7,62 7,63
Omavaraisuusaste, % 48,8 50,1 50,9
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl 54,0 54,0 54,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 35,4 25,6 49,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 341 7 544 7 437

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

  Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE ennen veroja (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------
x 100
    Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)  
       
  Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100
    Taseen loppusumma – saadut ennakot  
       
  Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100
    Oma pääoma  
       
  Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
---------------------------------------
 
    Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana  
       
  Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------
 
    Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä  
  Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi
  Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä
 
Henkilöstön määrä
Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Kertaluonteiset maksut, jotka eivät liity normaaliin jatkuvaan
toimintaan ja jotka olennaisesti vaikuttavat yhtiön talouteen.
Esimerkkejä näistä ovat uudelleenjärjestelykulut, irtisanomiset,
näihin liittyvät lakikulut, oikeudellisista tuomioista tai sopimisista
johtuvat maksut, yrityshankintoihin liittyvät transaktiokulut
(konsultointi, neuvonanto, lakipalvelut, dd-palvelut, rekisteröinti
ym.) sekä yritysmyyntien voitot/tappiot.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja Voitto/tappio ennen veroja – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät
 
Nettovelka Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset  
           


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2016 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU
   
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain        
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 205,0 208,3 394,1 410,4 841,9
- Suomi 207,4 195,5 394,3 389,0 801,6
- Tanska 46,6 45,6 91,3 94,5 175,9
- Baltia 41,5 44,6 79,4 85,5 173,6
- Segmenttien välinen -17,7 -19,3 -37,4 -38,6 -76,0
Konserni yhteensä 482,7 474,8 921,8 940,8 1 917,1
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi 3,3 3,4 4,4 5,4 21,1
- Suomi 2,2 3,8 3,0 7,4 4,9
- Tanska -2,6 -2,4 -4,9 -5,9 -9,3
- Baltia 1,8 2,6 2,0 2,5 5,4
- Segmenttien välinen - - - - -
Segmentit yhteensä 4,6 7,4 4,6 9,4 22,1
           
Konsernihallinnon kulut -2,9 -3,7 -7,1 -6,5 -12,5
Konserni yhteensä 1,7 3,7 -2,6 2,9 9,6
           
INVESTOINNIT          
- Ruotsi 4,4 2,4 9,1 4,4 13,7
- Suomi 13,7 9,4 20,4 13,2 19,9
- Tanska 0,9 1,3 1,6 2,7 5,4
- Baltia 2,9 3,0 4,4 5,3 10,6
Yhteensä 21,9 16,0 35,4 25,6 49,6
           
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN          
- Ruotsi     2 164 2 180 2 176
- Suomi     2 899 2 878 2 840
- Tanska     690 738 726
- Baltia     1 588 1 749 1 696
Yhteensä     7 341 7 544 7 437

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT          
           
1. VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT    
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
Vertailukelpoinen liikevoitto 2,2 3,7 -0,9 2,9 21,5
Omaisuuden alaskirjaus, Suomi 1) - - - - -11,4
Työsuhteen lopetus, Ruotsi 2) - - - - -0,5
Työsuhteen lopetus, Konsernihallinto 2) - - -1,2 - -
Työsuhteen lopetus, Tanska 2) -0,5 - -0,5 - -
Liikevoitto 1,7 3,7 -2,6 2,9 9,6
           
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hankinnan ja valmistuksen kulut”  
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hallinnon kulut”    

 

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 147,3 144,3 144,3
Muuntoerot -2,3 1,7 2,0
Lisäykset 0,3 0,6 0,9
Lisäykset (yritysostot) - - 2,2
Vähennykset 0,0 -0,2 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,3 -2,6
Siirto toiseen tase-erään 0,1 0,4 0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 144,3 145,5 147,3
       
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET  
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 2015
Kirjanpitoarvo kauden alussa 361,8 369,7 369,7
Muuntoerot -1,6 1,1 1,0
Lisäykset 35,1 25,1 48,7
Lisäykset (yritysostot) - - 7,8
Vähennykset -1,3 -0,5 -2,8
Poistot ja arvonalentumiset -26,4 -25,6 -62,1
Siirto toiseen tase-erään -0,1 -0,2 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 367,5 369,5 361,8
       
       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q2/2016 Q2/2015 2015
Aineet ja tarvikkeet 68,5 67,4 71,5
Keskeneräiset tuotteet 5,4 4,9 5,0
Valmiit tuotteet 38,5 34,6 40,1
Muu vaihto-omaisuus 0,4 0,5 0,4
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,6 1,2 1,1
Elävät eläimet IFRS 41 6,1 6,9 6,2
Vaihto-omaisuus yhteensä 119,6 115,5 124,2

 

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake
pääoma
Ylikurssi
rahasto
Sijoitettu
vapaa
oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2016 53 972 788 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
30.6.2016 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
       
(miljoonaa euroa) 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 50,9 61,9 57,7
Korkojohdannaiset 127,4 148,4 128,5
Sähköjohdannaiset 6,8 8,6 8,1
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset 0,2 -0,1 -0,2
Korkojohdannaiset -15,3 -13,9 -14,0
Sähköjohdannaiset -1,8 -2,0 -2,9
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
       
(miljoonaa euroa) 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai
kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,0 0,2 0,2
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,0 0,6 0,4
- Annetut pantit 3,1 3,2 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 13,1 12,6 10,4
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 7,6 12,5 11,0
Vuokravastuut 33,7 33,7 36,5

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.

 

  30.6.2016 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,3 0,0 0,3 0,0
     - Hyödykejohdannaiset 0,1 - 0,1 -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
- Osakesijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,4 0,0 0,4 0,0
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat  
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -15,3 0,0 -15,3 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -15,3 0,0 -15,3 0,0
     - Valuuttajohdannaiset -0,1 0,0 -0,1 0,0
        joista nettosijoituksen suojauslaskennassa - - - -
     - Hyödykejohdannaiset -1,9 0,0 -1,9 0,0
       josta rahavirran suojauslaskennassa -1,9 0,0 -1,9 0,0
Yhteensä -17,3 0,0 -17,3 0,0

 


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
     
(miljoonaa euroa) Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 2015
Myynnit osakkuusyhtiöille 25,8 33,4 70,1
Ostot osakkuusyhtiöiltä 19,7 21,2 46,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,5 2,2 1,4
Ostovelat ja muut velat 4,6 4,5 5,3