HKScan Oyj                          OSAVUOSIKATSAUS                                 3.5.2017, klo 8.10

 

HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017: Haastava alkuvuosi – toiminnan uudelleenjärjestelyt aloitettu

* Liikevaihto oli 420,7 (439,1) miljoonaa euroa.

* Liikevoitto oli -6,8 (-4,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -1,6 (-1,0). Vertailukelpoinen liikevoitto -6,8 (-3,1) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti -1,6 (-0,7).

* Rahavirta ennen investointeja oli -22,4 (-8,4) miljoonaa euroa ja ennen rahoituskuluja oli -41,8 (-16,1) miljoonaa euroa.

* Voitto/tappio ennen veroja oli -8,2 (-7,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen voitto/tappio ennen veroja oli -8,2 (-6,1) miljoonaa euroa.

* Osakekohtainen tulos oli -0,14 (-0,17) euroa.

* Nettorahoituskulut olivat -2,2 (-2,2) miljoonaa euroa.

* Nettovelka oli 185,2 (164,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 46,5 (39,6) prosenttia.

* Arvio vuodelle 2017 (ennallaan): HKScan pyrkii pääsemään vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon (13,2 milj. euroa).

Konserni on muuttanut segmenttiraportointiaan vuoden 2017 alusta. Markkina-alueiden liikevaihto ja liikevoitto eivät enää sisällä sisäistä myyntiä ja katetta. Vertailukauden 2016 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin lukuihin. Markkina-alueiden vuoden 2016 raportoidut ja oikaistut luvut ovat tämän tiedotteen liitetiedoissa.


HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen kommentoi vuoden 2017 ensimmäistä neljännestä:

“Konsernin liikevoitto sekä rahavirta laskivat ja ensimmäisen neljänneksen tulos jäi epätyydyttäväksi. Syynä olivat pääasiassa prosessoitujen tuotteiden myyntimarginaalien pieneneminen Suomessa ja toimintatapa-uudistukseen liittyneet konsernihallinnon kulut.

Ensimmäisen neljänneksen aikana onnistuimme tasapainottamaan sianliharaaka-aineen tarjontaa Suomessa, mikä nosti katteita. Kokonaismarkkinan supistumisesta huolimatta markkinaosuutemme Suomessa kasvoi hieman arvossa mitattuna. Ruotsissa, missä olemme kärsineet naudanliharaaka-aineen heikosta saatavuudesta, myynti elpyi sekä naudan että prosessoitujen tuotteiden kategorioissa. Lisäksi johdonmukainen työ konsernin Tanskan toimintojen tehokkuuden parantamiseksi toi tuloksia ja kustannukset laskivat. Tanskan vientiliiketoiminnan suoritus parani haasteellisen viime vuoden jälkeen. Baltiassa punaisen lihan katteet elpyivät oltuaan pitkään tavoitetason alapuolella.

Kuluttajien luottamus on vahvistumassa kaikilla kotimarkkinoillamme, ja myös Aasian vientiliiketoiminta kehittyy positiivisesti. Edellä mainitut tekijät parantavat edellytyksiämme toteuttaa uudistuvaa strategiaamme. Uskomme vahvasti, että laatu ja vastuullisuus läpi koko ruuan arvoketjun tuovat yhtiölle merkittävää kilpailuetua. Suomen saama uusi siipikarjanlihan vientilupa Japaniin, liiketoiminnan kasvu Hongkongissa sekä kasvava mielenkiinto kokonaan antibioottivapaasti kasvatettua sian- ja siipikarjanlihaa kohtaan ovat hyviä esimerkkejä mahdollisuuksista, joita hyödynnämme jatkossakin.

Konsernin johtoryhmä on nimitetty helmikuussa kerrotun mukaisesti ja tiimi on nyt aloittanut toimintansa. Viestimme helmikuussa myös konsernin toimintamalliuudistuksesta. Suunniteltua toimintamalliuudistusta on käsitelty konserninlaajuisissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Tänään tiedotetun mukaisesti neuvottelut on saatu päätökseen, ja toimintamallimuutosten tuloksena henkilöstömäärä vähenee 160 henkilöllä. Uusi toimintamalli on voimassa 1.6.2017 alkaen. 

Viime kuukausien aikana olemme arvioineet HKScanin strategista markkina-asemaa, toimintatapoja ja tulevaisuuden menestyksen kulmakiviä. Strategisen suunnan määrittely on nyt loppusuoralla. Tavoitteemme on viestiä yhtiön strategia kolmannella vuosineljänneksellä, minkä jälkeen käynnistämme sen välittömän täytäntöönpanon.

Uusi strateginen suunta ja toimintamalli varmistavat toimintamme entistä vahvemman kuluttaja- sekä asiakaslähtöisyyden ja auttavat meitä saavuttamaan johtavan aseman ruuan arvoketjun hallinnassa – yhtenä yhtenäisenä yrityksenä. Tavoitteemme on parantaa kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme.”

 

 

 

AVAINLUVUT, Q1      
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Liikevaihto 420,7 439,1 1 872,9
Liikevoitto -6,8 -4,3 9,7
 - % liikevaihdosta -1,6 -1,0 0,5
Voitto ennen veroja -8,2 -7,3 0,9
 - % liikevaihdosta -2,0 -1,7 0,0
Tilikauden voitto -7,0 -9,4 -3,6
 - % liikevaihdosta -1,7 -2,1 -0,2
       
Vertailukelpoinen liikevoitto -6,8 -3,1 13,2
 - % liikevaihdosta -1,6 -0,7 0,7
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja -8,2 -6,1 4,4
 - % liikevaihdosta -2,0 -1,4 0,2
       
Tulos/osake, euroa -0,14 -0,17 -0,10
Rahavirta ennen investointeja -22,4 -8,4 79,8
Rahavirta ennen rahoituskuluja ja rahoitusta -41,8 -16,1 23,7
Rahavirta ennen rahoitusta -43,7 -17,2 17,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 1,8 1,5 2,1
Nettovelka 185,2 164,3 137,2
Velkaantumisaste % 49,5 41,4 35,2
Nettovelkaantumisaste % 46,5 39,6 33,5

 

 

 


TAMMI–MAALISKUU

HKScan-konsernin liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä. Erityisesti Ruotsin markkina-alueen liikevaihto jatkoi laskuaan, kun taas muut markkina-alueet pääsivät lähelle edellisvuoden tasoa. Vaikka Baltian ja Tanskan liikevoitto parani, Suomen ja Ruotsin liikevoitto laski. Koko konsernin liikevoitto oli alhaisempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2016. Myös konsernin rahavirta pieneni ensimmäisellä neljänneksellä varastojen kasvamisen ja Rauman siipikarjatuotantolaitoksen investointikulujen vuoksi.     

Ruotsissa naudanlihan myynti parani hieman tiukasta kilpailusta huolimatta. Prosessoitujen tuotteiden myynti elpyi, leikkeleitä lukuun ottamatta, ja kääntyi kasvuun ensimmäisen neljänneksen aikana. HKScan menetti markkinaosuuttaan arvossa mitattuna, ja leikkelemyynnin lasku jatkui. Sekä naudan- että sianliharaaka-aineen kustannukset nousivat.

Suomessa sianliharaaka-aineen tarjonta pidettiin tasapainossa, minkä ansiosta sianlihan myyntimarginaalit paranivat. Sen sijaan naudanliharaaka-aineen saatavuus oli heikko, mikä laski naudanlihan myyntiä ja myyntimarginaaleja. Myyntihinnat laskivat prosessoiduissa tuotteissa. Markkinaosuutta onnistuttiin kasvattamaan hieman markkinan supistumisesta huolimatta.

Tanskassa tehostamistoimenpiteet toivat tuloksia. Vientimyynti nousi suhteellisen hyvälle tasolle ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka lintuinfluenssan aiheuttamat rajoitukset olivatkin voimassa muutamissa Aasian maissa. Tuoretuotekategorian onnistumisista huolimatta kotimaan myynti ei kuitenkaan parantunut ja varastotasot nousivat.

Baltiassa punaisen lihan myyntimarginaalit elpyivät, kun myyntihinnat nousivat sianliharaaka-aineen niukkuuden vuoksi. Siipikarja- ja prosessoitujen tuotteiden kategorioissa myyntihinnat olivat alhaiset.

Maaliskuussa HKScan Finland sai vientiluvan siipikarjanlihan suoralle viennille Japaniin. Viennin on suunniteltu alkavan tänä keväänä. HKScan vie Japaniin jo tällä hetkellä suomalaista sianlihaa ja tanskalaista siipikarjanlihaa.

Helmikuussa HKScan kertoi konsernin johtoryhmän uudistamisesta ja toimintamallin tarkastelun aloittamisesta. Osana tarkastelua HKScan käynnisti toimintojensa osittaisen uudelleenorganisoinnin suunnittelun.

Katsauskauden jälkeen, 3.5., HKScan tiedotti, että toimintamallin tarkastelu ja siihen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut olivat päättyneet. Toimintamallimuutosten tuloksena henkilömäärä vähenee 160 henkilöllä. Uuden toimintamallin käyttöönotto aloitetaan välittömästi ja se on voimassa 1.6.2017 alkaen.  


MARKKINA-ALUE RUOTSI

(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
       
Liikevaihto 171,3 185,8 790,8
Liikevoitto -0,6 -0,3 9,5
- Liikevoitto-% -0,3 -0,2 1,2
       
Vertailukelpoinen liikevoitto -0,6 -0,3 11,1
- Liikevoitto-% -0,3 -0,2 1,4

Ruotsissa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 171,3 (185,8) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,6 (-0,3) miljoonaa euroa.

Ruotsalaisen lihan kysyntä ja eläinraaka-ainehinnat pysyivät korkeina. Tuontilihamäärät kasvoivat, ja kaupan omat merkit jatkoivat kasvuaan kaikissa kategorioissa. Paikallisesti tuotettujen, luomu- ja kasvisruokavalioon tarkoitettujen tuotteiden kysyntä säilyi vahvana.

Liikevaihto jatkoi laskuaan ensimmäisellä neljänneksellä osittain siksi, että pääsiäismyynti ajoittui vuoden toiselle neljännekselle. Eniten laskua oli punaisen lihan (sian), siipikarjanlihan ja leikkeleiden kategorioissa. Jatkuvasta niukkuudesta huolimatta naudanlihan myynti elpyi ja kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Kasvua nähtiin myös pekonituotteiden kategoriassa. Punaisen lihan kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla, mutta prosessoitujen tuotteiden kannattavuus laski alhaisempien myyntihintojen vuoksi. Kaiken kaikkiaan myyntikatteet pienenivät ja ensimmäisen neljänneksen liikevoitto jäi edellisvuotista alhaisemmaksi.   MARKKINA-ALUE SUOMI 

(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
       
Liikevaihto 176,6 179,8 774,9
Liikevoitto -1,1 0,9 15,3
- Liikevoitto-% -0,6 0,5 2,0
       
Vertailukelpoinen liikevoitto -1,1 0,9 15,5
- Liikevoitto-% -0,6 0,5 2,0

   
Suomessa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 176,6 (179,8) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,1 (0,9) miljoonaa euroa.

HKScan kasvatti markkinaosuuttaan hieman arvossa mitattuna, vaikka markkina jatkoikin supistumistaan. Hintakilpailu jatkui vähittäiskaupassa. Punaisen lihan raaka-ainehinnat nousivat Euroopassa, mikä heijastui eläintenhankintahintoihin myös Suomessa. Siipikarjassa hinnat olivat puolestaan edellisvuoden tasolla.

Liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla, vaikka pääsiäismyynti toteutuikin raportointikauden jälkeen. Myynnin kehitys vaihteli merkittävästi eri tuotekategorioiden välillä. Aiempaa paremman sianlihataseen ansiosta ylijäämämyynnin tarve pieneni. Prosessoitujen tuotteiden myynti kasvoi. Näiden tuloksena sianlihan kannattavuus parani, mutta alhaisempien myyntihintojen vuoksi prosessoitujen tuotteiden katteet pienenivät. Naudanliharaaka-aineen niukkuus laski liikevaihtoa ja pienensi tulosta. Siipikarjanlihan myynti kasvoi hieman edellisvuodesta ja katteet pystyttiin pitämään samalla tasolla. Kaiken kaikkiaan myyntikatteet pienenivät ja ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli edellisvuotta heikompi.

HKScan kertoi huhtikuussa aloittaneensa täysin antibioottivapaasti kasvatetun sianlihan tuotannon Suomessa. Ensimmäinen erä 100-prosenttisesti ilman antibiootteja kasvatettua sianlihaa tuodaan markkinoille heinäkuussa 2017. Helmikuussa HKScan ilmoitti, että kaikki HKScan Finlandin käyttämä soija on vastuullisesti tuotettua sertifioitua soijaa. HKScanin Ruotsin toiminnoissa vastuullisesti tuotetun soijan käyttöön siirryttiin vuosien 2014–2015 kuluessa.

Tammikuussa HKScan kertoi hankkineensa loput 50 prosenttia Paimion Teurastamo Oy:stä. HKScan Finland osti 50 prosenttia yhtiöstä kesällä 2015. HKScanin investointi Rauman uuteen siipikarjatuotantolaitokseen eteni suunnitelmien mukaisesti ensimmäisellä neljänneksellä.


MARKKINA-ALUE TANSKA

(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
       
Liikevaihto 36,0 36,5 149,5
Liikevoitto -1,1 -1,0 -6,6
- Liikevoitto-% -3,1 -2,7 -4,4
       
Vertailukelpoinen liikevoitto -1,1 -1,0 -6,2
- Liikevoitto-% -3,1 -2,7 -4,1

Tanskassa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 36,0 (36,5) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,1 (-1,0) miljoonaa euroa.

Kulutuskysyntä säilyi vahvana tanskalaisessa vähittäiskaupassa ja jatkoi kasvuaan, tosin hitaammin kuin edellisvuonna. Liharaaka-ainehinnat laskivat vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä lähtien lintuinfluenssan vuoksi, ja ne pysyivät alhaisella tasolla myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Huolimatta lintuinfluenssan aiheuttamasta vientikiellosta joihinkin Aasian maihin, vientimyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kotimarkkinamyynti sitä vastoin laski. Tuoretuotteet jatkoivat kasvuaan, kun taas pakastetuotteissa ei tapahtunut kehitystä. Alhaisemmat liharaaka-ainehinnat kompensoivat osittain matalampia myyntihintoja. Lisäksi toiminnallinen tehokkuus parani, minkä ansiosta kustannuksia pystyttiin leikkaamaan ja siten kompensoimaan pienentyneitä myyntikatteita.MARKKINA-ALUE BALTIA

(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
       
Liikevaihto 36,9 37,1 157,7
Liikevoitto 0,4 0,3 6,2
- Liikevoitto-% 1,1 0,7 3,9
       
Vertailukelpoinen liikevoitto 0,4 0,3 6,2
- Liikevoitto-% 1,1 0,7 3,9

Baltiassa ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 36,9 (37,1) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,4 (0,3) miljoonaa euroa.

Sianlihan hinnat olivat Baltiassa EU:n keskimääräisen tason yläpuolella sianliharaaka-aineen niukkuuden vuoksi. Huomattava määrä Baltian sikatiloista pysyi afrikkalaisen sikaruton kolmannella suojavyöhykkeellä, jolla on lihankäsittelyyn ja myyntiin liittyviä rajoituksia. Naudanlihan hankintahinnat alkoivat nousta kohonneiden maidon tuottajahintojen vuoksi. Korkeammat liharaaka-ainehinnat loivat painetta prosessoitujen tuotteiden katteisiin. Vientimyynti kääntyi kasvuun Baltiassa samoin kuin koko EU:n alueella.

Liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla ja myynti kehittyi yhdenmukaisesti kaikissa tuotekategorioissa. Myyntihinnat laskivat prosessoiduissa tuotteissa, mutta lihan myyntihinnat nousivat. Kustannukset onnistuttiin pitämään lähes ennallaan, minkä ansiosta liikevoitto parani hieman. Ensimmäisellä neljänneksellä biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa.


RAHOITUS

Konsernin korolliset velat lisääntyivät maaliskuun lopussa 197,4 (172,0) miljoonaan euroon varastojen kasvamisen ja investointien vuoksi.  Nettovelka oli 185,2 (164,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 46,5 (39,6) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 31.3. oli 100,0 (100,0) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 65,0 (32,0) miljoonaa euroa.

Alkuvuoden aikana yhtiö solmi uuden 8,5-vuotisen noin 30 miljoonan euron lainajärjestelyn. Järjestelyllä on ulkomaisen vientiluottolaitosryhmittymän takaus. Lainasumma nostetaan vuoden loppupuolella. Lisäksi yhtiö allekirjoitti uuden kahdenvälisen nelivuotisen kertalyhenteisen 40 miljoonan euron lainasopimuksen, joka nostetaan kokonaisuudessaan vuodenvaihteessa. Samassa yhteydessä yhtiö järjesteli vuonna 2018 erääntymässä olleen kahdenvälisen 35 miljoonan euron valmiusluottolimiitin. Uusittu sopimus on kolmivuotinen, minkä lisäksi siihen sisältyy jatko-optio. Järjestelyillä konserni varautuu kasvaviin investointimenoihin.

Nettorahoituskulut olivat -2,2 (-2,2) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.


OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

HKScan Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli maaliskuun lopussa 66 820 528 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 osaketta ja se jakaantui kahteen sarjaan seuraavasti: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakemäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 % osakemäärästä). A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Lantmännen ek.för:in (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu.

Maaliskuun 2017 lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 008 849 omaa A-osaketta. Niiden osuus kaikista osakkeista oli 1,8 prosenttia ja äänimäärästä 0,6 prosenttia

HKScanin osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 188,0 (175,4) miljoonaa euroa. Se jakaantui niin, että A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 169,2 (158,0) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli vastaavasti 18,8 (17,6) miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin yhteensä 3 022 581 (3 408 596) ja osakekauppojen arvo oli 9 976 062(11 186 603) euroa. Ylin noteeraus oli 3,48 (3,89) euroa ja alin 3,08 (3,06) euroa. Keskikurssi oli 3,30 (3,28) euroa: Maaliskuun lopun päätöskurssi oli 3,48 (3,25) euroa.


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt vuoden 2016 varsinaiselta yhtiökokoukselta (13.4.2016) saamiaan valtuutuksia tammi-maaliskuun 2017 aikana. Katso myös ”Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.”

Hallitukselle annetut uudet valtuutukset 6.4.2017 pidetyltä vuoden 2017 varsinaiselta yhtiökokoukselta on kerrottu kohdassa “Varsinainen yhtiökokous 2016”.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät myynti- ja raaka-ainehintoihin sekä globaaleiden ja paikallisten lihataseiden hallintaan.

Riskeihin lukeutuvat erilaiset odottamattomat viranomaisten tai painostusryhmien toimenpiteet, jotka voivat rajoittaa liiketoimintaa tai aiheuttaa kulutuskysynnän heilahtelua.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton Virossa, mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida täysin sulkea pois. HKScanin riskeistä on kerrottu enemmän vuoden 2016 vuosikertomuksen riskienhallinta-osioissa.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

10.4.2017 julkistetun pörssitiedotteen mukaan HKScan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2017–2019. Uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu yhdestä vuoden pituisesta ansaintajaksosta, käsittäen kalenterivuoden 2017, sekä sitä seuraavasta, vuosiin 2018–2019, ulottuvasta rajoitusjaksosta. Järjestelmän nojalla mahdollisesti maksettava palkkio perustuu HKScan-konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS) suoritusjaksolla. Uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään on oikeutettu osallistumaan 28 HKScan Oyj:n ylimpään johtoon kuuluvaa sekä muuta valittua avainhenkilöä.

HKScan tiedotti 3.5, että toimintamallin tarkastelu ja siihen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Toimintamallimuutosten tuloksena henkilömäärä vähenee 160 henkilöllä. Konserni aloittaa nyt toimintamallin toteuttamisen, ja se on valmis 1.6.2017.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 4.6.2017 Turussa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2016. Yhtiökokous päätti vuoden 2016 osingoksi 0,16 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenten, varajäsenten ja valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioista. Hallituksen nykyiset jäsenet Mikko Nikula ja Pirjo Väliaho valittiin uudelleen, ja uusiksi jäseniksi valittiin Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka. Lisäksi hallituksen varajäseniksi valittiin Veikko Kemppi ja Carl-Peter Thorwid varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättymiseen saakka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Mikko Nikulan ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Marko Onnelan.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2018 asti ja ne kumoavat vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset.

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on julkistettu pörssitiedotteella 6.4.2017 ja ne ovat myös luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.hkscan.com.


ARVIO VUODELLE 2017 (ennallaan)

HKScan pyrkii pääsemään vuoden 2016 vertailukelpoiseen liikevoittoon (13,2 miljoonaa euroa).


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

HKScan-konsernin osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017 julkistetaan 19.7.2017.


Vantaalla, 3.5.2017

HKScan Oyj
hallitus


Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Jari Latvanen ja talousjohtaja Tuomo Valkonen. Soittopyyntöjä heille välittää viestintäjohtaja Marja-Leena Dahlskog, etunimi.sukunimi@hkscan.com tai puh. +358 10 570 2142.

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service -, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki,
Keskeinen media,

www.hkscan.com

 

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2017

  

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
(miljoonaa euroa) Viite Q1/2017 Q1/2016 2016
Liikevaihto   420,7 439,1 1 872,9
Hankinnan ja valmistuksen kulut   -399,4 -413,6 -1 750,8
Bruttokate   21,3 25,5 122,2
         
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1. 1,6 2,1 8,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut   -13,1 -14,1 -56,5
Hallinnon kulut 1. -16,6 -17,8 -64,4
Liikevoitto   -6,8 -4,3 9,7
         
Rahoitustuotot   0,4 0,5 2,3
Rahoituskulut   -2,6 -2,7 -11,1
Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksista   0,8 -0,7 -0,1
Voitto/tappio ennen veroja   -8,2 -7,3 0,9
         
Tuloverot   1,2 -2,1 -4,4
Tilikauden voitto/tappio   -7,0 -9,4 -3,6
         
Määräysvallattomille omistajille   -0,3 0,1 -1,8
Tilikauden voitto/tappio   -7,3 -9,3 -5,4
         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,14 -0,17 -0,10
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake -0,14 -0,17 -0,10

  


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
     
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Tilikauden voitto / tappio -7,0 -9,4 -3,6
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen
jälkeen):
     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,4 -0,3 -4,1
Rahavirran suojaus 0,2 -1,0 2,5
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot - - -2,9
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ 0,6 -1,3 -4,4
       
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -6,4 -10,7 -8,0
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN:
     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -6,7 -10,6 -9,8
Määräysvallattomille omistajille 0,3 -0,1 1,8
Yhteensä -6,4 -10,7 -8,0

 

   

KONSERNIN TASE        
(miljoonaa euroa) Viite 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
VARAT        
         
Aineettomat hyödykkeet 2. 145,0 146,5 143,0
Aineelliset hyödykkeet 3. 410,3 361,9 401,7
Omistukset yhteisöissä   35,8 35,7 34,9
Muut pitkäaikaiset varat   29,7 32,7 28,5
PITKÄAIKAISET VARAT   620,8 576,8 608,1
         
Vaihto-omaisuus 4. 134,6 130,6 116,1
Lyhytaikaiset saamiset   126,1 121,0 123,9
Rahat ja pankkisaamiset   11,9 7,5 6,6
LYHYTAIKAISET VARAT   272,6 259,1 246,6
         
VARAT   893,3 835,9 854,8
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA 5. 398,8 415,2 409,7
         
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma   122,2 134,4 126,9
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma   38,3 37,8 39,8
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   160,5 172,3 166,7
         
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma   75,2 37,6 17,2
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma   258,9 210,8 261,2
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   334,1 248,4 278,4
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT   893,3 835,9 854,8

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                     
(milj. euroa) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2017
66,8 72,9 -9,9 143,5 10,3 -5,3 0,0 116,5 394,8 14,9 409,7
Tilikauden tulos - - - - - - - -7,3 -7,3 0,3 -7,0
Muut laajan tuloksen
erät
                     
Muuntoerot - - - - - 0,4 - - 0,4 - 0,4
Rahavirran suojaus - - 0,2 - - - - - 0,2 - 0,2
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - 0,2 - - 0,4 - -7,3 -6,7 0,3 -6,4
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0
Siirrot erien välillä - - - - - - - - - - -
Liiketoimet
määräysvallattomien
omistajien kanssa
- - - - - - - -1,3 -1,3 -3,2 -4,5
Osingonjako - - - - - - - - - - -
OMA PÄÄOMA
31.3.2017
66,8 72,9 -9,8 143,5 10,3 -4,8 0,0 107,8 386,7 12,0 398,8
                       
                       
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
OMA PÄÄOMA
1.1.2016
66,8 72,9 -12,4 143,5 10,2 -3,7 0,0 134,7 412,0 13,8 425,8
Tilikauden tulos - - - - - - - -9,3 -9,3 -0,1 -9,4
Muut laajan tuloksen
erät
                     
Muuntoerot - - - - - -0,3 - - -0,3 - -0,3
Rahavirran suojaus - - -1,0 - - - - - -1,0 - -1,0
Vakuutusmate-
maattiset voitot tai
tappiot
- - - - - - - - - - -
Tilikauden laaja tulos - - -1,0 - - -0,3 - -9,3 -10,6 -0,1 -10,7
Suorat kirjaukset - - - - 0,0 - - 0,1 0,1 - 0,1
Siirrot erien välillä - - - - - - - - - - -
Osingonjako - - - - - - - - - - -
OMA PÄÄOMA
31.3.2016
66,8 72,9 -13,4 143,5 10,2 -4,0 0,0 125,6 401,5 13,7 415,2

  
SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä

   

RAHAVIRTALASKELMA      
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6,3 6,3 58,4
Käyttöpääoman muutos -28,7 -14,7 21,4
Rahoituserät ja verot -2,2 -1,3 -8,9
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -24,6 -9,7 70,9
       
Investointien rahavirta -19,1 -7,5 -53,9
RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN -43,7 -17,2 17,1
       
Lainojen muutokset 53,2 15,1 -12,3
Maksetut osingot - - -8,2
Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -4,5 - -
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 48,7 15,1 -20,6
       
NETTORAHAVIRTA 5,0 -2,1 -3,5
       
Rahavarat kauden alussa 6,6 9,5 9,5
Rahavarojen valuuttakurssimuutosten vaikutus 0,3 0,1 0,7
Rahavarat kauden lopussa 11,9 7,5 6,6

   


TUNNUSLUVUT
     
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur -0,14 -0,17 -0,10
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur -0,14 -0,17 -0,10
Oma pääoma/osake, eur 7,16 7,44 7,31
Omavaraisuusaste, % 44,6 49,7 47,9
Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, milj. kpl
55,0 55,0 55,0
Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur 23,7 13,5 97,6
Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun
keskiarvona
7 000 6 950 7 319

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

 

Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE) ennen veroja, viim. 12 kk (%)
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------
x 100
  Taseen loppusumma korottomat velat (keskiarvo)  
     
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma yhteensä
---------------------------------------
x 100
  Taseen loppusumma – saadut ennakot  
     
Nettovelkaantumisaste (%)
(Net gearing) 
Korolliset nettorahoitusvelat
---------------------------------------
x 100
  Oma pääoma  
     
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto
---------------------------------------
 
  Ulkona olevien osakkeiden keskim. lkm tilikauden aikana  
     
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------
 
  Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä  
Osakekannan markkina-arvo Ulkona olevien osakkeiden lkm tilinpäätöspäivänä
x tilikauden päätöskurssi
Rahavirta ennen rahoituskuluja Rahavirta ennen rahoitusta ja rahoituseriä

Henkilöstön määrä
Kalenterikuukausien lopussa laskettujen
henkilöstömäärien keskiarvo

 

 


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET

HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2017 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Konserni on muuttanut segmenttiraportointiaan vuoden 2017 alusta. Markkina-alueiden liikevaihto ja liikevoitto eivät enää sisällä sisäistä myyntiä ja katetta. Vertailukauden 2016 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin lukuihin. Markkina-alueiden vuoden 2016 raportoidut ja oikaistut luvut ovat tämän tiedotteen liitetiedoissa.

 


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU 2016 (raportoidut luvut) 
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain        
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 2016
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 189,1 205,0 201,1 209,1 804,4
- Suomi 187,0 207,4 198,7 213,4 806,5
- Tanska 44,7 46,6 42,6 39,3 173,2
- Baltia 38,0 41,5 41,4 40,4 161,3
- Segmenttien välinen -19,7 -17,7 -18,0 -17,0 -72,4
Konserni yhteensä 439,1 482,7 465,9 485,2 1 872,9
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi 1,1 3,3 5,3 3,2 12,9
- Suomi 0,8 2,2 4,6 7,0 14,6
- Tanska -2,3 -2,6 -2,1 -2,6 -9,5
- Baltia 0,3 1,8 3,3 1,0 6,4
- Konsernihallinnon kulut -4,2 -2,9 -3,1 -4,5 -14,7
Konserni yhteensä -4,3 1,7 8,1 4,2 9,7
           
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO          
- Ruotsi 1,1 3,3 5,3 4,8 14,5
- Suomi 0,8 2,2 4,6 7,2 14,8
- Tanska -2,3 -2,1 -2,1 -2,6 -9,1
- Baltia 0,3 1,8 3,3 1,0 6,4
- Konsernihallinnon kulut -3,0 -2,9 -3,1 -4,5 -13,5
Konserni yhteensä -3,1 2,2 8,1 6,0 13,2

 

   

 

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU 2016 (oikaistu)
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain
(miljoonaa euroa) Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 2016
LIIKEVAIHTO          
- Ruotsi 185,8 201,5 197,5 206,1 790,8
- Suomi 179,8 199,4 190,8 204,9 774,9
- Tanska 36,5 41,4 36,8 34,8 149,5
- Baltia 37,1 40,5 40,7 39,5 157,7
- Segmenttien välinen - - - - -
Konserni yhteensä 439,1 482,7 465,9 485,2 1 872,9
           
LIIKEVOITTO          
- Ruotsi -0,3 2,5 4,7 2,7 9,5
- Suomi 0,9 2,4 4,7 7,2 15,3
- Tanska -1,0 -1,9 -1,5 -2,2 -6,6
- Baltia 0,3 1,7 3,2 1,0 6,2
- Konsernihallinnon kulut -4,2 -2,9 -3,1 -4,5 -14,7
Konserni yhteensä -4,3 1,7 8,1 4,2 9,7
           
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO          
- Ruotsi -0,3 2,5 4,7 4,2 11,1
- Suomi 0,9 2,4 4,7 7,5 15,5
- Tanska -1,0 -1,4 -1,5 -2,2 -6,2
- Baltia 0,3 1,7 3,2 1,0 6,2
- Konsernihallinnon kulut -3,0 -2,9 -3,1 -4,5 -13,5
Konserni yhteensä -3,1 2,2 8,1 6,0 13,2

 

   

SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU      
Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
LIIKEVAIHTO      
- Ruotsi 171,3 185,8 790,8
- Suomi 176,6 179,8 774,9
- Tanska 36,0 36,5 149,5
- Baltia 36,9 37,1 157,7
- Segmenttien välinen - - -
Konserni yhteensä 420,7 439,1 1 872,9
       
LIIKEVOITTO      
- Ruotsi -0,6 -0,3 9,5
- Suomi -1,1 0,9 15,3
- Tanska -1,1 -1,0 -6,6
- Baltia 0,4 0,3 6,2
- Segmenttien välinen - - -
Segmentit yhteensä -2,4 -0,1 24,3
       
Konsernihallinnon kulut -4,4 -4,2 -14,7
Konserni yhteensä -6,8 -4,3 9,7
       
INVESTOINNIT      
- Ruotsi 2,9 4,7 19,8
- Suomi 18,2 6,6 64,0
- Tanska 0,2 0,7 3,1
- Baltia 2,4 1,4 10,8
Yhteensä 23,7 13,5 97,6
       
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN      
- Ruotsi 2 029 2 057 2 162
- Suomi 2 815 2 636 2 912
- Tanska 646 671 686
- Baltia 1 511 1 586 1 560
Yhteensä 7 000 6 950 7 319

   

 

 

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT      
       
1. VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Vertailukelpoinen liikevoitto -6,8 -3,1 13,2
Henkilöstökustannukset, Konsernihallinto 1) - -1,2 -1,2
Työsuhteen lopetus, Tanska 1) - - -0,5
Työsuhteen lopetus, Suomi 1) - - -0,3
Ympäristövaraus, Ruotsi 2) - - -1,5
Liikevoitto -6,8 -4,3 9,7
       
1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Hallinnon kulut”
2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut”

   

TASEEN LIITETIEDOT      
       
2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa 143,0 147,3 147,3
Muuntoerot 0,2 -0,4 -3,5
Lisäykset 0,2 0,1 0,9
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset - - 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -0,6 -0,6 -2,1
Siirto toiseen tase-erään 2,2 0,0 0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 145,0 146,5 143,0
       
       
3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET    
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa 401,7 361,8 361,8
Muuntoerot 0,5 -0,1 -2,1
Lisäykset 23,5 13,3 96,7
Lisäykset (yritysostot) - - -
Vähennykset -0,3 -0,3 -1,9
Poistot ja arvonalentumiset -13,0 -12,9 -52,4
Siirto toiseen tase-erään -2,2 0,0 -0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 410,3 361,9 401,7
       
       
4. VAIHTO-OMAISUUS      
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Aineet ja tarvikkeet 75,1 77,2 61,5
Keskeneräiset tuotteet 3,6 4,8 4,7
Valmiit tuotteet 48,1 40,5 42,0
Muu vaihto-omaisuus 0,3 0,4 0,3
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 0,9 1,3 0,9
Elävät eläimet 6,6 6,3 6,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 134,6 130,6 116,1

 

   

5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT        
Osakepääoma
ja
ylikurssirahasto
Ulkona
olevien
osakkeiden
lukumäärä
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitettu
vapaa oma
pääoma
Omat
osakkeet
Yhteensä
1.1.2017 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1
31.3.2017 54 017 673 66,8 72,9 143,5 0,0 283,1

 

  

JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT    
       
(miljoonaa euroa) 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Johdannaissopimusten nimellisarvot      
       
Valuuttajohdannaiset 61,1 36,6 43,6
Korkojohdannaiset 127,0 128,4 126,9
Sähköjohdannaiset 6,2 7,7 7,2
       
Johdannaissopimusten käyvät arvot      
       
Valuuttajohdannaiset -0,1 0,0 -0,2
Korkojohdannaiset -12,6 -15,4 -13,4
Sähköjohdannaiset -0,5 -2,8 0,1
       
       
KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET      
       
(miljoonaa euroa) 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja tai
kiinnityksiä
     
- rahalaitoslainat 0,0 0,0 0,0
       
Omasta velasta      
- Annetut kiinteistökiinnitykset 0,0 0,0 0,0
- Annetut pantit 3,2 3,2 3,2
       
Muiden puolesta annetut      
- takaukset ja muut sitoumukset 13,0 13,1 13,0
       
Muut omat vastuut      
Leasingvastuut 6,3 7,7 7,5
Vuokravastuut 33,9 35,3 31,7

 

KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA

Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja. 

 

  31.3.2017 Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
       
- Kaupankäyntiarvopaperit - - - -
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset - - - -
     - Valuuttajohdannaiset 0,1 - 0,1 -
     - Hyödykejohdannaiset 0,2 - 0,2 -
       josta rahavirran suojauslaskennassa 0,2 - 0,2 -
Yhteensä 0,3 - 0,3 -
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat   
       
- Kaupankäyntijohdannaiset        
     - Koronvaihtosopimukset -12,6 - -12,6 -
       josta rahavirran suojauslaskennassa -12,6 - -12,6 -
     - Valuuttajohdannaiset -0,2 - -0,2 -
     - Hyödykejohdannaiset -0,8 - -0,8 -
       josta rahavirran suojauslaskennassa -0,8 - -0,8 -
Yhteensä -13,6 - -13,6 -

 

   

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA      
(miljoonaa euroa) Q1/2017 Q1/2016 2016
Myynnit osakkuusyhtiöille 3,8 12,2 46,9
Ostot osakkuusyhtiöiltä 7,8 10,3 39,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,6 1,4 2,2
Ostovelat ja muut velat 5,5 3,9 5,1

 

Liitteet