HKScanin vertailukelpoinen liiketulos nousi vuositasolla voitolliseksi
 

Tammi–maaliskuu 2020

  • HKScanin liikevaihto kasvoi 6,8 prosentilla ja oli 428,9 (401,8) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos parani 10,8 miljoonalla eurolla ja oli -3,9 (-14,7) miljoonaa euroa tappiollinen.
  • Vertailukelpoinen liiketulos parani 6,2 miljoonalla eurolla ja oli -3,9 (-10,1) miljoonaa euroa tappiollinen.
  • Vuositasolla (rullaava 12 kuukautta) vertailukelpoinen liiketulos nousi voitolliseksi ja oli 3,9 miljoonaa euroa.
  • Liiketulosta paransivat merkittävimmin kaupalliset onnistumiset ja myyntivolyymin kasvu sekä liiketoiminnan tehostamistoimet.
  • Liiketoiminnan rahavirta parani 10,2 miljoonalla eurolla ja oli -7,3 (-17,5) miljoonaa euroa.
  • Korollinen nettovelka oli 298,0 (364,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 96,8 (119,8) prosenttia.
  • HKScan on toteuttanut lukuisia erityistoimenpiteitä varmistaakseen kuluttaja- ja asiakastyytyväisyyden, henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa jatkuvuuden Covid-19 -epidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikilla markkina-alueillaan. Maaliskuussa HKScanin vähittäiskauppamyynti kasvoi voimakkaasti, mutta myynti food service -kanavassa heikkeni selvästi. Kokonaisvaikutus liiketulokseen oli kustannusten noususta johtuen vähäinen.
  • HKScan tiedotti katsauskauden jälkeen ostaneensa Vantaan tehdasalueensa tontin, mikä mahdollistaa toimintojen jatkumisen nykyisellä paikalla vielä pitkään. Kauppahinta oli noin 36 miljoonaa euroa.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. Tämän raportin luvut ovat tilintarkastamattomat.

Näkymät vuodelle 2020

Vuonna 2020 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2019.

 

Avainluvut, liikevaihto

(miljoonaa euroa)

1-3/2020 1-3/2019 2019
Liikevaihto 428,9 401,8 1 744,4
    Suomi 181,9 173,8 770,6
    Ruotsi 153,4 154,3 652,1
    Baltia 43,3 38,3 168,5
    Tanska 50,3 35,4 153,3


 

Avainluvut, liiketulos

(miljoonaa euroa)

1-3/2020 1-3/2019 2019
Liiketulos -3,9 -14,7 -23,2
 - % liikevaihdosta -0,9 -3,6 -1,3
Vertailukelpoinen liiketulos -3,9 -10,1 -2,2
 - % liikevaihdosta -0,9 -2,5 -0,1
    Vertailukelpoinen liiketulos, Suomi -3,5 -3,0 -1,7
     - % liikevaihdosta -1,9 -1,7 -0,2
    Vertailukelpoinen liiketulos, Ruotsi 1,5 -1,0 12,0
     - % liikevaihdosta 1,0 -0,6 1,8
    Vertailukelpoinen liiketulos, Baltia 1,0 -0,7 5,1
     - % liikevaihdosta 2,2 -1,7 3,0
    Vertailukelpoinen liiketulos, Tanska 0,6 -2,6 -5,3
     - % liikevaihdosta 1,2 -7,4 -3,5 

Avainluvut, muut

(miljoonaa euroa)

1-3/2020 1-3/2019 2019
Voitto ennen veroja -6,5 -17,4 -34,5
 - % liikevaihdosta -1,5 -4,3 -2,0
Tilikauden voitto -6,9 -16,9 -37,5
 - % liikevaihdosta -1,6 -4,2 -2,2
Tulos/osake, euroa -0,08 -0,33 -0,52
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa -0,08 -0,24 -0,26
Liiketoiminnan rahavirta -7,3 -17,5 59,2
Rahavirta investointien jälkeen -18,5 -27,9 27,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % -1,4 -6,1 -3,1
Korollinen nettovelka 298,0 364,7 275,8
Nettovelkaantumisaste % 96,8 119,8 84,8


 

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä

HKScanin Turnaround-ohjelma eteni kokonaisuutena suunnitellusti. Covid-19 -epidemia aiheutti ennalta arvaamattomia muutoksia kaikilla markkina-alueillamme ja vuoden ensimmäinen neljännes päättyi varsin poikkeukselliseen tilanteeseen. Suuri kiitos yhtiön koko henkilöstölle, sopimus-tuottajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme hyvin tehdystä työstä poikkeustilanteessa. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus on noussut merkittävästi. HKScanin koko pitkän arvoketjun, maatiloilta kuluttajien ruokahetkiin vuoden jokaisena päivänä, strateginen merkitys kasvaa kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla.  

Toimialalle luonteenomaisesti ensimmäinen vuosineljännes on tuloksellisesti haastava. HKScanin liikevaihto kasvoi kuitenkin lähes 7 prosenttia. Vertailukelpoisin luvuin kasvua oli kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Olen kokonaisuutena tyytyväinen HKScanin ensimmäisen vuosineljänneksen 6,2 miljoonan euron tulosparannukseen, vaikka kaikkien liiketoimintayksiköiden tuloskehitys ei ollut tyydyttävä. Vertailukelpoinen liiketuloksemme jäi vielä -3,9 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuositasolla, rullaava 12 kuukautta, yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kääntyi jo tammikuussa positiiviseksi ja oli maaliskuun lopussa 3,9 miljoonaa euroa voitollinen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt hieman yli vuodessa parantaneet vertailukelpoista liiketulosta yli 50 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta. Tavoitteena olevaan kannattavuustasoon on vielä pitkä matka, mutta suunta on oikea.

Tanska, Ruotsi ja Baltia saavuttivat tavoitteensa ja paransivat selvästi vertailukelpoista liiketulostaan. Parannusta tapahtui kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Suomi jäi joillakin liiketoiminnan osa-alueilla hieman tavoitetasosta. Syyt tähän on tunnistettu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi aloitettu. Suomen siipikarja-liiketoiminta paransi edelleen tulostaan. Rauman prosessi on vakaa, mutta siipikarjan kulutuksen arvioitua nopeamman kasvun vuoksi ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi, päätimme tammikuussa investoinnista teurastusprosessiin.

Covid-19 -epidemian aiheuttamiin äkillisiin kysynnän muutoksiin vastaaminen aiheutti meille ylimääräisiä kustannuksia. Vähittäiskaupan vahva kasvu ja kysynnän kohdistuminen kotona tapahtuvaa ruoanlaittoa palveleviin perustuotteisiin siipikarjanlihassa, sian- ja naudanlihassa sekä lihavalmisteissa turvaavat yhtiön myyntiä myös poikkeustilanteessa. Food service -kanavan kysynnän heikkeneminen vaikeuttaa toimintaamme, mutta yhtiön vahva asema vähittäiskaupassa kompensoi tätä. Arvioimme vähittäiskauppamyynnin sekä lihan ja lihavalmisteiden kysynnän jatkuvan hyvänä lähikuukausina. Myös ruoan verkkokauppa ja toimitukset suoraan kuluttajien koteihin ovat kasvaneet selvästi. Nämä jäänevät markkinassa vahvempaan rooliin myös epidemian jälkeisessä ajassa. 

Koronaepidemia on vaikuttanut myös Kiinan vientiimme. Suunniteltuja vientivolyymejä ei aivan saavutettu Kiinan osalta, mutta vienti kasvoi vertailukaudesta. Kiinan vienti palautui lähelle tavoitteen mukaista tasoa vuosineljänneksen lopussa. Korvaavaa vientiä kohdistettiin muille vientimarkkinoille, mikä kompensoi Kiinan viennin alkuvuoden haasteet. Tilanne on johtanut kustannusten nousuun vientilogistiikassa. Epidemian seurauksena volatiliteetti jatkuu kansainvälisillä lihamarkkinoilla. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kotimarkkinoidemme viranomaisten kanssa saadaksemme vientiluvat Kiinaan myös siipikarjan- ja naudanlihalle.

Tässä poikkeustilanteessa meille yhtiönä on ratkaisevan tärkeää huolehtia henkilöstömme terveydestä ja sen myötä tuotantolaitostemme toiminnasta. Normaaliakin tarkemmat varautumistoimenpiteet hygienian osalta erityisesti tuotannossa ja logistiikassa ovat olleet toiminnan keskiössä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Olemme myös ohjeistaneet sopimustuottajiamme toteuttamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Yhtiön strategiaa on viety määrätietoisesti eteenpäin. Olemme keskittyneet vuosineljänneksen aikana erityisesti Turnaround-ohjelman johtamiseen sekä konsernin uuden tulosyksikkörakenteeseen perustuvan toimintamallin jalkautukseen. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruoka-taloksi. Otamme epidemian mahdolliset vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen huomioon strategiassamme ja sen toteutuksessa.

HKScan osti huhtikuun alussa LSO Osuuskunnalta Vantaan tuotantoyksikkönsä tontin. Järjestely toteutettiin hyvässä yhteisymmärryksessä rahoittajapankkiemme kanssa. Tontin osto oli meille tärkeää, jotta kykenemme turvaamaan toimintojemme jatkumisen nykyisellä paikalla vielä pitkään, sillä koko Suomen elintarvikemarkkinaa palvelevan Vantaan tuotantoyksikön ja logistiikkakeskuksen käyttöikä jatkuu 2030-luvulle asti. Tavoitteenamme on laajentaa tontin omistuspohjaa alueen kehittämiseksi vastaamaan sen tulevaisuuden käyttötarpeita.

HKScanin tulosparannuksen ja rahavirran vahvistumisen jatkuminen antavat yhtiölle vakaan perustan jatkaa meneillään olevaa työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun edellytysten rakentamiseksi. HKScan on noin 7000 työntekijänsä, lähes 20 tuotantolaitoksensa ja tuhansien kotimaista liharaaka-ainetta tuottavien maatilojen voimin keskeinen osa kotimarkkinoidensa ruokahuoltoa ja ruokaturvaa. Olemme tätä nyt ja olemme olleet sitä yli 100-vuotisen historiamme ajan kaikilla kotimarkkinoillamme. Teemme kaiken tarvittavan, jotta yhtiön toiminta poikkeustilanteessa turvataan. Ruokaa tarvitaan joka päivä ja HKScanilla on tässä keskeinen rooli kaikilla kotimarkkinoillaan. HKScanin strateginen perusta on kehittää koko pitkää arvoketjuaan maatiloilta kuluttajien ruokahetkiin määrätietoisesti ja rakentaa tälle perustalle vahvistuvaa omistaja-arvoa monipuolisena ruokatalona.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

HKScanin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaukseen liittyvä tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään 7.5.2020 klo 10.00 webcast-lähetyksenä osoitteessa https://hkscan.videosync.fi/q1-2020-tulokset. Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sekä talousjohtaja Jyrki Paappa. Tilaisuus on suomenkielinen.

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä Marjukka Uutela-Hujaseen, puh. 010 570 6218.

Vantaalla 7.5.2020

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja, puh. 010 570 2012
Jyrki Paappa, talousjohtaja, puh. 010 570 2512
Heidi Hirvonen, viestintäjohtaja, puh. 010 570 6072

Median yhteydenotot: HKScanin Media Service Desk 010 570 5700 tai sähköpostitse: communications@hkscan.com

HKScanin tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Yli sadan vuoden kokemuksella vastaamme kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja valmistamme maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Meille HKScanissa vastuullisuuteen kuuluu ruoantuotannon kehittäminen koko arvoketjussa tiloilta kuluttajille. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Lähes 7 000 ammattilaistamme varmistavat maistuvamman elämän – tänään ja huomenna. Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian ja naudanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Vahvoja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®.  Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki,

Keskeiset tiedotusvälineet,

www.hkscan.com