HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimitusjohtajalle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2027

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on yksi (1) viiden (5) vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2023–2027. 

Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita HKScan Oyj:n A-sarjan osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kolmessa erässä toukokuun 2026, toukokuun 2027 ja toukokuun 2028 loppuun mennessä.

Ansaintajaksolla 2023–2027 järjestelmän palkkiot perustuvat HKScan Oyj:n kannattavuuteen ja lainanhoitokykyyn.

Ansaintajaksolta 2023–2027 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1,9 miljoonan HKScan Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavan palkkion määrää leikataan, jos hallituksen asettamat rajat ansaintajaksolta 2023–2027 maksettavalle palkkiolle saavutetaan.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän palkkio maksetaan osittain HKScanin osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti palkkion maksu ei ole sitova, jos toimitusjohtajasopimus päättyy ansaintajakson aikana.

Toimitusjohtajan on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksettavista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin hänen asemansa toimitusjohtajana jatkuu.

HKScan Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja: 
Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja, HKScan Oyj 
Soittopyynnöt Reijo Kiskolalle: HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai communications@hkscan.com