GHG protocol

Kasvihuonekaasuprotokolla

HKScanin laskelmissa ja raportoinnissa noudatetaan GHG-protokollan ohjeita.

GHG-protokolla on yleisimmin käytetty kansainvälinen laskenta- ja raportointistandardi. GHG-protokollan raportointia koskevat ohjeet noudattavat seuraavia periaatteita: Merkityksellisyys, täydellisyys, vertailtavuus, avoimuus ja tarkkuus.

Suorien ja epäsuorien päästöjen kuvauksen helpottamiseksi, avoimuuden lisäämiseksi ja raportoinnin käytettävyyden parantamiseksi eri kohderyhmille päästöt jaotellaan kolmeen luokkaan:

Scope 1 – Suorat päästöt: toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt, joiden lähteisiin yritys voi vaikuttaa, esimerkiksi autot ja lämpökattilat.

Scope 2 – Muualta ostettu sähkö, kaukolämpö, kaukokylmä ja höyry: välilliset päästöt muualta ostetusta, mutta yhtiön toiminnoissa käytetystä sähköstä, höyrystä, lämmöstä ja kylmästä.

Scope 3 – Muut epäsuorat päästöt: muut päästöt, jotka syntyvät yrityksen toimintojen seurauksena. Alla olevassa kuviossa esitetään tähän luokkaan kuuluvat 15 päästötyyppiä esimerkiksi liikematkoista, ostetuista kuljetuksista ja myytyjen tuotteiden käytöstä.

Jaottelu eri kategorioihin riippuu siitä, käyttääkö yritys päästöjen seurantaan taloudellista vai toiminnallista lähestymistapaa. Kun yritys esimerkiksi vuokraa auton, auton ajamisesta aiheutuvat päästöt sijoittuvat kategoriaan 3, jos yritys on päättänyt käyttää taloudellista seurantaa, ja kategoriaan 1, jos se käyttää toiminnallista seurantaa. Autonvuokrausyrityksen kannalta jaottelu on päinvastainen.

Epäsuorat päästöt (Scope 2) voidaan laskea kahdella eri tavalla:

Markkinapohjainen menetelmä, jolloin ostetun sähkön päästökerroin määräytyy kaupassa käytettyjen alkuperätakuutodistusten mukaisesti. Jos ostettu sähkö on alkuperätakuutodistuksen mukaan tuotettu vesivoimalla, yritys käyttää vesivoiman päästökerrointa. Jos yritys ostaa määrittelemätöntä sähköä, käytetään sähköverkon jäännösjakauman päästökerrointa.

Aluekohtainen menetelmä, jolloin ostetun sähkön päästökerroin vastaa verkon kokonaistuotantojakaumaa. Tässä alkuperätakuutodistusjärjestelmän ei oleteta olevan voimassa.

HKScanin ilmastolaskelmien laajuus ja perusoletukset

HKScan raportoi kasvihuonekaasupäästöt GHG-protokollan scope 1:n (suorat päästöt)  ja scope 2*:n (epäsuorat päästöt) mukaan käyttämällä lähtökohtana toiminnallista seurantaa. Tästä syystä huomioon on otettu seuraavat päästölähteet:

  • Lämpökattilat ja muut laitoksissa ja omilla maatiloilla käytettävät aggregaatit (Scope 1)
  • Ostetun sähkön tuotanto (Scope 2)
  • Ostetun kaukolämmön ja -höyryn tuotanto (Scope 2)
  • Kylmäainevuodot omassa tuotannossa (Scope 1)
  • Hiilidioksidivuodot, kun hiilidioksidia käytetään pakastukseen ja tainnutukseen (Scope 1)
  • Automatkat (Scope 1)
  • Omassa hallinnassa olevat kuljetukset

*) Epäsuorien päästöjen osalta (Scope 2) HKScan käyttää päästöjen laskennassa markkinapohjaisen menetelmää.

GHG Scope 1-3.png