Dažnai užduodami klausimai

1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Tokius duomenis sudaro, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir automobilio valstybinis numeris.

Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą, pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2. Kokius asmens duomenis renkame?

Priklausomai nuo jūsų vaidmens (t. y. ar esate, pavyzdžiui, darbo ieškantis asmuo, vartotojas, „HKScan“ verslo partneris ar interneto svetainės lankytojas), renkame skirtingus asmens duomenis. Asmens duomenis, kuriuos renkame, galima suskirstyti į tris kategorijas pagal duomenų šaltinį: 1) asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai suteikiate mums, 2) asmens duomenys, kuriuos mes apie jus renkame automatiškai, ir 3) asmens duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių (pvz., kuriuos mums pateikė jūsų kolega ar valdžios institucija).

Asmens duomenys, kuriuos jūs suteikiate mums, priklausomai nuo jūsų vaidmens, gali būti asmens duomenys, kuriuos pateikiate užpildydami formas mūsų interneto svetainėje (arba kitas formas, kurias galime paprašyti jūsų užpildyti). Tokie duomenys gali būti, pavyzdžiui, jūsų kontaktinė informacija ir informacija apie jūsų dalykinius santykius su „HKScan“ arba informacija apie jūsų pareigas, išsilavinimą ir pomėgius.

Asmens duomenys, kuriuos mes apie jus renkame automatiškai, visų pirma reiškia jūsų apsilankymus mūsų interneto svetainėje. Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, joje automatiškai renkami tam tikri asmens duomenys apie jus ir jūsų apsilankymą, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jūsų įrenginiui jungiantis prie interneto, ir tam tikrą kitą informaciją, pavyzdžiui, naršyklės tipą ir versiją bei mūsų interneto svetainės puslapius, kuriuose apsilankote. Mūsų interneto svetainė taip pat gali išsaugoti „slapukus“ jūsų įrenginyje – tai aprašyta atskirame pranešime apie slapukus. Be to, kai kuriose mūsų patalpose yra įrengtos apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos (AVSS), kurios gali įrašyti jus, jeigu lankotės mūsų patalpose, saugumo ir saugos tikslais – šiame įraše gali būti jūsų asmens duomenų, jeigu jus galima atpažinti iš vaizdo stebėjimo įrašų.

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių, yra, pavyzdžiui, asmens duomenys, kuriuos renkame iš jūsų kolegų ar kitų verslo kontaktų, jeigu turime verslo ryšių su jūsų atstovaujama organizacija. Tokiems asmens duomenims priskiriama jūsų kontaktinė informacija arba informacija apie jūsų funkcijas organizacijoje. Be to, mes galime rinkti informaciją iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, valdžios institucijų, siekdami kovoti su pinigų plovimu, tikrinti informaciją apie asmens ir panašiais tikslais bei apsaugoti savo verslą ir vykdyti savo teisinius ir reguliavimo įpareigojimus.

3. Kokias funkcijas „HKScan“ paprastai vykdo, kai tvarko mano asmens duomenis?

„HKScan“ tvarko asmens duomenis daugiausia kaip duomenų valdytojas. „HKScan“ veikia kaip duomenų valdytojas, pavyzdžiui, kai tvarkome vartotojų, kurie kreipiasi į mus, užpildę kontaktines formas mūsų interneto svetainėse, asmens duomenis. Be to, veikiame kaip duomenų valdytojas, kai tvarkome įsidarbinti norinčių asmenų duomenis, nurodytus jų prašymuose priimti į darbą.

Duomenų valdytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Tačiau, jeigu esate „HKScan“ ar vienos iš jos dukterinių įmonių, darbuotojas, atkreipkite dėmesį, kad viena iš „HKScan“ įmonių taip pat gali tvarkyti jūsų asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas. Taip gali būti tada, kai, pavyzdžiui, jūsų darbdavys, veikdamas kaip duomenų valdytojas, darbo užmokesčio apskaitą paveda vykdyti kitai „HKScan“ įmonei. Tokiu atveju „HKScan“ įmonė, teikianti darbo užmokesčio apskaitos paslaugas jūsų darbdaviui, veikia kaip duomenų tvarkytojas.

Duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri asmens duomenis tvarko duomenų valdytojo vardu.

4. Kam atskleidžiami mano asmens duomenys?

Mes neatskleidžiame jūsų asmens duomenų jokiomis kitomis aplinkybėmis, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

  • mes galime atskleisti asmens duomenis patikimiems subrangovams ar paslaugų teikėjams, su kuriais esame sudarę asmens duomenų tvarkymo sutartį, pagal kurią tokie subrangovai ar paslaugų teikėjai veikia kaip duomenų tvarkytojai;
  • tam tikrose situacijose turime teisinę pareigą atskleisti asmens duomenis, nes valdžios institucijos gali turėti teisę su jais susipažinti pagal galiojančius teisės aktus;
  • išimtiniais atvejais galime atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, jeigu yra gautas jūsų sutikimas;
  • jeigu mes parduodame, sujungiame ar kitaip reorganizuojame savo įmonę, jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami jos teisių ir pareigų perėmėjui.

Asmens duomenų gavėjai yra išsamiai informuojami ir nurodomi kiekviename atitinkamame pranešime apie privatumą.

5. Kokiais tikslais renkami mano asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys renkami kiekviename atitinkamame pranešime apie privatumą nurodytais tikslais. Mes netvarkome asmens duomenų jokiais kitais tikslais nei nurodyta pranešimuose apie privatumą.

Pavyzdžiui, įsidarbinti norinčių asmenų asmens duomenys yra tvarkomi įdarbinimo tikslais. Vartotojų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant aptarnauti vartotojus ir teikti jiems paslaugas, pavyzdžiui, nagrinėti atsiliepimus ir kitus pranešimus.

Siekdami efektyviai dirbti su verslo partneriais, mes taip pat renkame asmens duomenis, kad galėtume sudaryti sutartis ir vykdyti su jais susijusius įsipareigojimus.

6. Kokius duomenų subjekto prašymus galiu pateikti?

Prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis galite pateikti užpildę formą mūsų interneto svetainėje. Jeigu bus įvykdytos jūsų teisės susipažinti su asmens duomenimis sąlygos, jums pateiksime jūsų asmens duomenų kopiją.

Be to, pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus jūs turite šias teises (tačiau atkreipkite dėmesį, kad pasinaudoti savo teisėmis galite priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslų ir teisinio pagrindo):

  • turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs jūsų asmens duomenys, taip pat ištaisyti neteisingi duomenys;
  • galite atsiųsti prašymą pašalinti jūsų asmens duomenis iš registro. Jūsų duomenys bus ištrinti, jeigu nėra kito teisėto pagrindo juos tvarkyti;
  • turite teisę gauti informaciją, kurią mums pateikėte, kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat turite teisę perduoti duomenis iš vienos sistemos į kitą, kai tvarkymas grindžiamas sutikimu ar sutartimi, ir kai vykdomas automatizuotas tvarkymas;
  • galime tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu, jeigu nusprendžiame, kad tvarkymas nepažeidžia jūsų asmens duomenų apsaugos. Tokiais atvejais turite teisę dėl asmeninių priežasčių nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
  • galite turėti teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus tvarkymą, paprastai duomenų valdytojas jūsų duomenų netvarkys ir juos tik saugos.

Norėdami sužinoti, kokius prašymus galite pateikti, patikrinkite, ar aukščiau nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti pagal kiekvieną atitinkamą pranešimą apie privatumą.

7. Kaip pateikti duomenų subjekto prašymą per šį portalą?

Prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis galite pateikti užpildydami formą. Centralizuotai tvarkydami prašymus susipažinti su asmens duomenimis, kurie pateikiami užpildžius mūsų formą, norime palengvinti naudojimąsi jūsų teisėmis. Gavę jūsų prašymą susipažinti su asmens duomenimis, jums el. paštu išsiųsime automatinį atsakymą, patvirtinantį, kad gavome jūsų prašymą. Po to susisieksime su jumis, kad galėtumėte patvirtinti savo tapatybę. Jeigu jūsų tapatybė bus patvirtinta sėkmingai, pradėsime vidinius procesus, reikalingus jūsų prašymui įvykdyti.

8. Kaip patikrinama mano tapatybė?

Susisieksime su jumis ir pateiksime būtinus nurodymus, kad galėtumėte mums patvirtinti savo tapatybę. Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Estijoje taikome elektroninius patvirtinimo metodus. Kitose šalyse, kuriose „HKScan“ vykdo veiklą, tapatybę patvirtiname rankiniu būdu.

Nepriklausomai nuo jūsų šalies, pateiksime jums būtinus nurodymus, kad galėtumėte patvirtinti savo tapatybę.

9. Kaip įsitikinti, kad duomenų apsaugos interneto svetainė yra tikra, o ne apgaulė?

Toliau pateikiama informacija yra tik orientacinė ir neužtikrina arba nebūtinai reiškia, kad interneto svetainė yra tikra:

Visų pirma įsitikinkite, kad puslapio viršuje esančiame adreso lauke rašoma https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/

Toje pačioje adreso juostoje taip pat turėtų būti rodomas spynos paveikslėlis, kurią spustelėję galite pamatyti interneto svetainės sertifikatą. Jo forma turėtų būti *.hkscan.com. Tokiu atveju galite daryti prielaidą, kad svetainė, kurioje naršote, yra tikra.

10. Atsakymas, kurį gavau dėl savo duomenų subjekto prašymo, nėra toks, kokio tikėjausi. Kodėl negavau visos apie mane turimos informacijos?

Stengiamės patenkinti visus duomenų subjektų prašymus. Tačiau tam tikrais atvejais galime prašymo netenkinti. Mes galime netenkinti jūsų prašymo, jeigu, pavyzdžiui, teisė gauti duomenų kopiją turėtų neigiamą poveikį kitų teisėms ir laisvėms arba jeigu jūsų pateiktas prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas. Atsisakymo pagrindas gali būti taikomas tik daliai duomenų; tokiu atveju jums pateiksime likusią informaciją. Gali būti, kad visos apie jus turimos informacijos negavote dėl šios priežasties.

Jeigu atsisakysime patenkinti jūsų prašymą, jus informuosime apie atsisakymo priežastį, nebent tai keltų pavojų atsisakymo tikslui. Jūs visada turėsite teisę priežiūros institucijai pateikti skundą dėl atsisakymo.

11. Kaip galiu nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jeigu esate užsisakę mūsų naujienlaiškį, galite jo atsisakyti paspaudę nuorodą, esančią kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

Taip pat galite su mumis susisiekti el. paštu privacy@hkscan.com ir nurodyti, kad nesutinkate, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

12. Kaip galiu ištrinti arba pakeisti informaciją apie save „HKScan“ registruose?

Jeigu norite ištrinti ar pakeisti informaciją apie save „HKScan“ registruose, susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com. Tačiau atminkite, kad teise ištrinti asmens duomenis galite pasinaudoti ne visais atvejais. Patikrinkite atitinkamą pranešimą apie privatumą ir įsitikinkite, ar turite teisę ištrinti savo asmens duomenis.

13. Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo renkami. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys, susipažinkite su galiojančia privatumo politika arba, jei reikia, susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

14. Esu „HKScan“ gamintojas. Kur galiu gauti daugiau informacijos apie mano asmens duomenų tvarkymą?

Jeigu esate „HKScan“ gamintojas, daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Pranešime apie privatumą gamintojams, kuris skelbiamas čia.

15. Įsigijau „HKScan“ produktų ir susisiekiau su klientų aptarnavimo specialistais. Kaip tvarkomi mano asmens duomenys?

Jeigu įsigijote „HKScan“ produktų ir susisiekėte su klientų aptarnavimo specialistais, susipažinkite su mūsų Pranešimu apie privatumą vartotojams, kuris skelbiamas čia. Jame pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys.

16. Esu „HKScan“ subrangovo darbuotojas ir dirbu „HKScan“ gamykloje. Kaip tvarkomi mano asmens duomenys?

Jeigu esate „HKScan“ subrangovo darbuotojas, daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Pranešime apie privatumą verslo partneriams, kuris skelbiamas čia.

17. Lankiausi „HKScan“ patalpose ir buvo renkami mano asmens duomenys. Kaip tvarkomi mano asmens duomenys?

Jeigu lankėtės kuriose nors mūsų patalpose, daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų Pranešime apie privatumą lankytojams arba AVSS pranešime apie privatumą, kurie skelbiami čia ir čia.

18. Esu „HKScan“ akcininkas. Kokiu pagrindu mano informacija gali būti skelbiama „HKScan“ interneto svetainėse?

Remiantis Suomijos bendrovių įstatymu, visos bendrovės privalo turėti akcininkų sąrašą. Akcininkų sąrašas yra vieša informacija. Jame, pavyzdžiui, yra nurodomi bendrovės akcininkų vardai ir pavardės. „HKScan“ akcijos yra įtrauktos į Suomijos nematerialiųjų vertybinių popierių sistemą, kurią tvarko „Euroclear Finland Oy“, o su akcininkų sąrašu galima susipažinti „Euroclear Finland Oy“ patalpose.

Galime naudoti šią viešą informaciją ir skelbti ją savo interneto svetainėje, kad pagal mūsų įmonės politiką galėtume pateikti skaidrią informaciją apie įmonės nuosavybės struktūrą.

19. Turiu klausimą dėl „HKScan“ duomenų apsaugos. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie tai?

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą įmonėje „HKScan“, susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

20. Kada gausiu atsakymą į savo duomenų subjekto prašymą?

Iš esmės į jūsų prašymą atsakysime per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos arba per vieną mėnesį nuo jūsų tapatybės nustatymo. Tačiau, jeigu pateiksite daug prašymų arba jūsų prašymas bus sudėtingas, galime jus informuoti, kad mums reikia daugiau laiko prašymui įvykdyti. Tokiu atveju atsakymo į jūsų prašymą terminą galime pratęsti ne ilgiau kaip dviem mėnesiais. Jeigu turėsime pratęsti terminą, taip pat jus informuosime, kokiu pagrindu jis bus pratęsiamas.