Pranešimas apie darbuotojų privatumą

Skaitykite daugiau žemiau.

Kaip darbuotojas (šiame pranešime žodžiai „darbuotojas“ arba „jūs“ apima darbuotojus, kuriuos su mumis sieja darbo teisiniai santykiai, taip pat kitus darbo funkciją atliekančius asmenis, kurių su mumis nesieja oficialūs darbo teisiniai santykiai), jūs turėtumėte jaustis saugiai dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Būtent todėl esame atviri apie tai, kaip renkame, tvarkome ir dalijamės mūsų saugomais asmens duomenimis. Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad mūsų saugomi asmens duomenys visada būtų apsaugoti ir jų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, mūsų vidaus politikas ir procedūras.

Šiame pranešime „HKScan Oyj“, „HKScan Finland Oy“ arba „Paimion Teurastamo Oy“ („HKScan“) yra jūsų asmens duomenų valdytojai, jei nenurodyta kitaip. Konkretus jūsų asmens duomenų valdytojas yra „HKScan“ darbdavys, su kuriuo esate sudarę darbo ar kitą panašaus pobūdžio sutartį.

Asmens duomenis pirmiausia renkame iš jūsų. Tačiau mes taip pat galime rinkti jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, jei esate pareiškę sutikimą tokiam rinkimui arba kai įgaliota institucija mums atskleidžia jūsų asmens duomenis, kad įvykdytų teisinę prievolę, arba kai teisės aktai leidžia rinkti jūsų asmens duomenis.

Apibendrinant, jūsų asmens duomenis galime rinkti iš:

Jūsų pačių

Asmens duomenys, kuriuos pateikiate tiesiogiai

Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateikiate mums, pavyzdžiui, kad galėtume atlikti paskesnius veiksmus, vertinimus ir vykdyti tikslų vadybą (pavyzdžiui, vykdant ir dokumentuojant darbuotojų įvertinimus), taip pat atlikti darbuotojų apklausas, vadovauti ir paskirstyti darbus (pavyzdžiui, planuojant kasmetines atostogas ar tvarkant kitų rūšių atostogas, tokias kaip vaiko priežiūros atostogos arba laikinasis nedarbingumas).

Asmens duomenis renkame automatiškai

Galime rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis automatiškai, pavyzdžiui, naudodami vaizdo stebėjimo įrenginius, įrengtus įvairiems tikslams, pavyzdžiui, gyvūnų saugos ir gerovės užtikrinimui, gamybos linijos efektyvumo užtikrinimui, patalpų, darbuotojų ar lankytojų saugumo užtikrinimui, taip pat mūsų nuosavybės saugumo užtikrinimui (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojant vaizdo stebėjimo įrenginius skaitykite čia).

Šeimos narių ir kitų susijusių asmenų

Avarijos ar kitos kritinės situacijos atveju galime rinkti asmens duomenis, kuriuos mums gali pateikti jūsų šeimos nariai ar kiti susiję asmenys.

Valstybės institucijų

Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikia įvairios įgaliotos institucijos, tokios kaip Suomijos socialinio draudimo įstaiga ir Suomijos mokesčių agentūra, kad galėtume atlikti su jūsų atlyginimu ir darbo išmokomis susijusias procedūras bei vykdyti teisines prievoles (pavyzdžiui, susijusias su ligomis ar reabilitacija).

Draudimo bendrovių

Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikia draudimo bendrovės, kad galėtume atlikti su jūsų atlyginimu ir darbo išmokomis susijusias procedūras (pvz., pensijų ir draudimo įmokų mokėjimą), taip pat vertinimo ir saugumo tikslais (pvz., dėl draudimo išmokos, susijusios su avarija) ir teisinių reikalavimų valdymo ir vykdymo tikslais (pavyzdžiui, kilus ginčui ar prasidėjus procesui teisme).

Profesinių sąjungų

Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikia atitinkamos profesinės sąjungos; pavyzdžiui, kad galėtume vadovauti ir paskirstyti darbus (pavyzdžiui, kiek tai susiję su įdarbinimo reikalais), vykdyti verslo pokyčius ir valdyti bei vykdyti teisinius reikalavimus (pavyzdžiui, kilus ginčui ar prasidėjus procesui teisme).

Profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų

Jei davėte savo sutikimą arba jei teisės aktai leidžia rinkti jūsų asmens duomenis (pvz., tais atvejais, kai turite negalią arba kyla pavojus jūsų darbingumui, o profesinės sveikatos priežiūros įstaiga teikia konsultacijas dėl specialių darbo priemonių naudojimo, jūsų reabilitacijos ar gydymo), jūsų asmens duomenis galime gauti iš profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo.

Kitų šaltinių

Taip pat renkame išsamią informaciją apie jus, kurią pateikė kitos nei aukščiau nurodytos šalys, pavyzdžiui, tiekėjai ar paslaugų teikėjai; pavyzdžiui, bendraujant su tokiomis šalimis.

Paprastai tariant, mes tvarkome jūsų duomenis šiais tikslais:

  • jūsų įdarbinimo;
  • verslo veiklos vykdymo;
  • komunikacijos;
  • darbuotojų gerovės; ir
  • saugumo bei apsaugos.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai yra aprašyti žemiau. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų kategorijas, kurias mes tvarkome, kiek laiko jas tvarkome ir kokiu teisiniu pagrindu, skaitykite dokumentą pavadinimu Išsami informacija apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, kurį galite rasti „HKScan“ bendro naudojimo intranete arba kurio kopijos galite paprašyti iš savo personalo vadovo.  

Darbo santykių administravimas

Mes tvarkome jūsų duomenis darbo santykių administravimo tikslais, pavyzdžiui: rengdami ir sudarydami su jumis darbo sutartis; savo sistemose saugodami pagrindinę informaciją apie jus, tokią kaip jūsų vardas, pavardė, pareigos ir pan.; administruodami sistemų naudotojų paskyras ir darbo įrangą, pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus; teikdami įspėjimus, jei reikia užkirsti kelią nepageidaujamam elgesiui; administruodami darbo sąlygų pakeitimus, įskaitant darbo sutarties nutraukimą ir pažymų apie darbą išdavimą.

Atlyginimų ir išmokų už darbą administravimas

Tvarkome jūsų duomenis jūsų atlyginimo ir darbo išmokų administravimo tikslais; pavyzdžiui, tvarkydami informaciją apie nebuvimą darbo vietoje, stebėdami darbo laiką, apskaičiuodami ir mokėdami atlyginimą, administruodami atlyginimo pakeitimus ir siųsdami jums darbo užmokesčio lapelius. Taip pat, jums paprašius, galime tvarkyti jūsų duomenis norėdami išskaičiuoti profesinės sąjungos nario mokesčius iš jūsų atlyginimo.  

Be to, tvarkome jūsų duomenis, susijusius su kasmetinių atostogų, pensijų ir draudimo įmokų, bendrovės automobilių, papildomų lengvatų, darbo išlaidų apmokėjimo administravimu.

Atlyginimo peržiūrėjimas

Tvarkome jūsų duomenis atlyginimo peržiūros tikslais; pavyzdžiui, rengdami dokumentus apie pasiektus tikslus ir informuodami jus apie atlyginimo pokyčius. Tuo pačiu tikslu prireikus galime patikrinti ir jūsų narystę profsąjungose.

Įgūdžių tobulinimo administravimas

Tvarkome jūsų duomenis įgūdžių tobulinimo administravimo tikslais; pavyzdžiui, organizuodami kompetencijų kėlimo kursus, vykdydami diskusijas apie plėtrą, saugodami mokymų rezultatus ir vertindami bei stebėdami baigtus kursus, taip pat rengdami ataskaitas ir statistiką.

Darbuotojų apklausų vykdymas

Tvarkome jūsų duomenis darbuotojų apklausų vykdymo tikslu; pavyzdžiui, siųsdami darbuotojams apklausas ir rinkdami bei vertindami atliktų apklausų rezultatus.

Renginių ir kitos personalo veiklos organizavimas

Tvarkome jūsų duomenis renginių ir kitos personalo veiklos organizavimo tikslais; pavyzdžiui, perduodami su renginiu susijusią informaciją, registruodami dalyvavimą ir bet kokius pageidavimus maistui ar alergijas.

Vadovavimas ir darbų paskirstymas

Tvarkome jūsų duomenis vadovavimo ir darbų paskirstymo tikslais; pavyzdžiui, poreikių ir personalo planavimo atveju – planuodami darbo grafikus, planuodami kasmetines atostogas ir tvarkydami kitų rūšių atostogas, tokias kaip vaiko priežiūros atostogos arba laikinasis nedarbingumas.

Patalpų administravimas

Tvarkome jūsų duomenis verslo veiklos ir patalpų administravimo tikslais; pavyzdžiui, administruodami kabinetų rezervacijas, spinteles, maisto užsakymus, pranešdami apie visus su biuro patalpomis susijusius gedimus, atlikdami inventorizacijas, registruodami IT veikimo sutrikimus, tvarkydami pašto siuntas bei jų pristatymą.

Verslo veiklos dokumentavimas

Tvarkome jūsų duomenis verslo veiklos dokumentavimo tikslu; pavyzdžiui, rengdami verslo dokumentus, tokius kaip projektiniai dokumentai.

Vykdydami verslo pokyčius

Tvarkome jūsų duomenis verslo pokyčiams vykdyti; pavyzdžiui, ryšium su reorganizacijomis. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su perkėlimo analizėmis, ir vesdami derybas su profesinėmis sąjungomis.

Verslo veiklos vertinimas ir stebėjimas

Tvarkome jūsų duomenis siekdami įvertinti ir stebėti verslo veiklą, pavyzdžiui, rengdami ataskaitas ir statistiką, tokią kaip darbo užmokesčio statistika ir pagrindinė statistika apie nebuvimą darbe, personalo kaitą, projektus ir vadybą, atsižvelgiant į rizikos vertinimo veiklą, įskaitant su saugumu susijusią veiklą.

Komunikacijos palengvinimas

Tvarkome jūsų duomenis siekdami palengvinti darbuotojų komunikaciją; pavyzdžiui, tvarkydami mūsų skaitmeninę adresų knygą, kurioje yra darbuotojų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, taip pat – siekdami palengvinti verslo komunikaciją su darbuotojais ir išorės šalimis.

Komunikacija apie verslo veiklą ir pokyčius

Tvarkome jūsų duomenis siekdami palengvinti tiek vidinę, tiek išorinę komunikaciją, susijusią su verslo veikla ir pokyčiais; pavyzdžiui, publikuodami verslo naujienas įvairiais vidaus kanalais, įskaitant intranetą, ir skelbdami pranešimus spaudai bei finansines ataskaitas išoriniais kanalais.

Komunikacija įvaizdžio kūrimo ir rinkodaros tikslais

Tvarkome jūsų duomenis, susijusius su išorine komunikacija, siekdami vystyti savo prekės ženklą ir pateikti rinkodaros turinį; pavyzdžiui, savo interneto svetainėse ar kituose skaitmeniniuose kanaluose skelbdami vardus, pavardes, nuotraukas ir kontaktinę informaciją.

Profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

Tvarkome jūsų asmens duomenis profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos tikslu. Pavyzdžiui, tvarkome jūsų asmens duomenis bendraudami su profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju, kad užkirstume kelią profesinėms ligoms ir nelaimingiems atsitikimams.

Darbinio ir funkcinio pajėgumo palaikymas

Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, susijusius su medicininių patikrinimų atlikimu prieš prasidedant jūsų darbo santykiams, taip pat su periodiškai atliekamais sveikatos patikrinimais darbo santykių metu, kad palaikytume jūsų darbinį ir funkcinį pajėgumą. Medicininiai tyrimai atliekami siekiant išsiaiškinti, ar darbas kelia ypatingą susirgimo riziką, ir (arba) ištirti jūsų darbinį ar funkcinį pajėgumą, atsižvelgiant į su darbu susijusius sveikatos reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, mes taip pat galime atlikti salmonelių tyrimą, jei jūsų pareigose reikia dirbti su jautienos, kiaulienos ar naminių paukščių mėsos gamyba, perdirbimu ar paskirstymu, kad būtų galima nustatyti jūsų galimumą dirbti, taip pat užtikrinti maisto produktų higieną ir aukštą sanitarinę mūsų produktų kokybę. Medicininiai tyrimai atliekami bendradarbiaujant su mūsų profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Darbingumo stebėjimas ir savalaikės pagalbos suteikimas

Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis stebėdami jūsų darbingumą, taip pat teikdami jums savalaikę pagalbą, jei darbe susiduriate su problemomis ar kyla pavojus jūsų darbingumui. Tai gali apimti profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo teikiamų indikacijų, kad jūsų darbingumui yra kilęs pavojus, tvarkymą, taip pat jūsų asmens duomenų tvarkymą skirtingais savalaikės pagalbos teikimo etapais (pvz., asmens duomenų, surinktų pokalbio dėl ankstyvosios pagalbos metu).  

Sporto ir kultūros naudų suteikimas siekiant skatinti gerovę

Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis teikdami sporto ir kultūros naudas bei perduodami reikalingus asmens duomenis mūsų paslaugų teikėjui, siekdami skatinti darbuotojų gerovę.

Tyrimų ir saugumo tikslai

Tvarkome jūsų duomenis, susijusius su tyrimais ir saugumo tikslais; pavyzdžiui, registruodami prieigą prie pastato, išduodami įėjimo magnetukus ar leidimus ir administruodami prieigos bei leidimų teises prie mūsų IT išteklių. Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su registravimusi prie mūsų IT sistemų ir tolesniu jų naudojimusi.

Be to, galime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume stebėti, kaip laikomasi mūsų gairių, politikų ir procedūrų, ir atlikti su tuo susijusius tyrimus.

Prireikus mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, susijusius su verslo incidentų valdymu; pavyzdžiui, saugumo incidentų atveju ar atlikdami saugumo tyrimus.

Vaizdo stebėjimas vykdomas įvairiais tikslais

Galime tvarkyti jūsų duomenis, susijusius su vaizdo stebėjimu mūsų patalpose (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą atliekant vaizdo stebėjimą skaitykite čia). Vaizdo stebėjimo zonos yra aiškiai pažymėtos.

IT sistemų ir paslaugų valdymas ir saugumas

Tvarkome jūsų duomenis norėdami valdyti ir apsaugoti savo IT sistemas ir paslaugas; pavyzdžiui, šalindami gedimus, kurdami atsargines kopijas, keisdami sistemas ir programas bei spręsdami jose kilusias problemas. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su IT sistemos naudojimo registravimu ir saugumo trūkumų tvarkymu.

Teisinių prievolių vykdymas

Tvarkome jūsų duomenis siekdami įvykdyti mums taikomas teisines prievoles; pavyzdžiui, siekdami įvykdyti diskriminacijos draudimą, darbo vietos sąlygas ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Teisės aktai, draudžiantys diskriminaciją

Tvarkome jūsų duomenis siekdami įvykdyti galiojančių teisės aktų, draudžiančių diskriminaciją, reikalavimus; pavyzdžiui, norėdami atlikti apklausas apie atlyginimus siekdami išsiaiškinti, ištaisyti ir užkirsti kelią nepagrįstiems atlyginimų ir kitų darbo sąlygų skirtumams ir imtis aktyvių priemonių kovojant su galima diskriminacija ir kitaip skatinant lygias teises bei galimybes.

Darbo vieta ir reabilitacija

Tvarkome jūsų duomenis siekdami įvykdyti darbo vietos sąlygas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; pavyzdžiui, laikydamiesi darbo vietos tvarkos ir valdydami, tirdami ir šalindami bet kokius incidentus ar nelaimingus atsitikimus darbo vietoje.

Be to, tvarkome jūsų duomenis, siekdami paspartinti reabilitaciją, bendradarbiaudami su darbuotojų sveikatos ir saugos institucijomis (tokiomis kaip Suomijos socialinio draudimo įstaiga ir regioninės valstybinės administracinės agentūros).

Kitos iš darbo teisės kylančios prievolės

Be to, tvarkome jūsų duomenis siekdami įvykdyti kitas teisines prievoles, susijusias su darbo teise, pavyzdžiui, rengdami pažymas apie darbą ir vesdami derybas su profesinėmis sąjungomis ir kitas teisės aktuose numatytas derybas.

Kitos teisinės prievolės

Be to, mes tvarkome jūsų duomenis siekdami įvykdyti kitas teisines prievoles, tokias kaip apskaitos ir buhalterijos reikalavimų laikymasis pagal Suomijos apskaitos įstatymą, darbo užmokesčio išskaitymai, susiję su Suomijos vykdomosios priežiūros institucijos sąskaitų areštais, taip pat kvalifikacijų ar licencijų, reikalingų užimti pareigas, pavyzdžiui, higienos pažymėjimų, patikrinimas.

Prireikus mes dalijamės jūsų asmens duomenimis su įvairiais gavėjais, tokiais kaip bankai, paslaugų teikėjai, profesinės sąjungos, valdžios institucijos, draudimo bendrovės ir išorės konsultantai (žr. žemiau). Tvarkydamas jūsų asmens duomenis, paprastai gavėjas veikia kaip duomenų valdytojas. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie tai, kokia asmens informacija ir kokiu teisiniu pagrindu mes dalijamės su skirtingais gavėjais, skaitykite dokumente pavadinimu Išsami informacija apie asmens duomenų atskleidimą, kurį galite rasti bendro naudojimo „HKScan“ intranete arba kurio kopijos galite paprašyti iš savo linijos vadovo arba personalo vadovo.

Paslaugų teikėjai

Norėdami įgyvendinti jūsų asmens informacijos tvarkymo tikslus, dalijamės jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas (įskaitant IT). Šios įmonės gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik laikydamosi mūsų aiškių nurodymų ir negali naudoti jūsų duomenų savo tikslams. Jos taip pat teisiškai ir pagal sutartį privalo apsaugoti jūsų asmens duomenis. „HKScan“ yra duomenų valdytoja, susijusi su aukščiau nurodytu asmens duomenų tvarkymu, kurį mūsų vardu atlieka tiekėjai.

Kiti gavėjai

Prireikus mes taip pat dalijamės jūsų asmens duomenimis su šiais gavėjais, pvz., vykdydami teisines prievoles arba valdydami bei gindami teisinius reikalavimus.

Gavėjas

Tikslas

„HKScan Group“ įmonės

Galime dalintis jūsų asmens duomenimis su kitomis „HKScan“ grupės įmonėmis vykdydami vidaus administravimo veiklą, vykdydami verslo pertvarkymą ar restruktūrizavimą, palaikydami sistemų priežiūrą ir saugodami duomenis.

Bankai

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su bankais, kad galėtumėte administruoti jūsų atlyginimą ir įdarbinimo išmokas; pavyzdžiui, išmokėdami atlyginimą.

Profesinės sąjungos

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su profesinėmis sąjungomis; pavyzdžiui, siekdami įvykdyti mums taikomas teisines prievoles ir atlikdami atlyginimų peržiūrą.

Darbdavių organizacija

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su darbdavių organizacijomis, kad įvykdytume mums taikomas teisines prievoles ir kad darbdavių organizacija galėtų atlikti atlyginimų peržiūras.

Valstybės institucijos

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su valstybinėmis institucijomis; pavyzdžiui, norėdami įvykdyti mums taikomas teisines prievoles.

Draudimo bendrovės

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su draudimo bendrovėmis, pavyzdžiui, dėl įvertinimo ir saugumo priežasčių (pvz., pranešdami apie nelaimingą atsitikimą darbe).

Profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėju profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos tikslais, taip pat palaikydami darbinis ir funkcinis pajėgumą, stebėdami darbingumą ir teikdami savalaikę pagalbą.

Išorės konsultantai

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su išorės konsultantais; pavyzdžiui, siekdami įvykdyti mums taikomas teisines prievoles, tokias kaip prievolės, susijusios su apskaita.

Viešbučių ir konferencijų įstaigos bei kelionių agentūros

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su viešbučių ir konferencijų įstaigomis bei kelionių agentūromis; pavyzdžiui, rezervuodami verslo keliones.

Potencialūs pirkėjai ir pardavėjai

Galime pasidalyti asmens duomenimis su potencialiais pirkėjais ir pardavėjais, kiek tai susiję su verslo pokyčiais, kai jis ar jo dalis perduodama.

Saugome jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek mums reikia, kad galėtume įgyvendinti tikslus, dėl kurių juos tvarkome. Po to mes saugiai ištrinsime ar nuasmeninsime jūsų duomenis, kad jų nebegalėtume susieti su jumis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kiek laiko jūsų asmens duomenys yra saugomi, skaitykite dokumentą pavadinimu Išsami informacija apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, kurį galite rasti „HKScan“ bendro naudojimo intranete arba kurio kopijos galite paprašyti iš savo personalo vadovo.

Visada stengiamės tvarkyti jūsų asmens duomenis ES / EEE teritorijoje, kad galėtumėte būti tikri, jog jūsų duomenys yra tinkamai apsaugoti. Tačiau kai kuriais atvejais mūsų paslaugų teikėjai gali perduoti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis šalyje, kuri nepriklauso ES / EEE . Siekdami nuolat apsaugoti jūsų asmens duomenis, mes visada įsitikiname, kad būtų taikomos reikiamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, tuo tikslu sudarydami duomenų perdavimo sutartis, pagal kurias reikalaujame, kad duomenų gavėjai saugotų duomenis taip, kaip mes. Pateikę prašymą, galite gauti informacijos apie šalis, į kurias tam tikrais atvejais perduodame jūsų asmens duomenis, ir apie įgyvendintas apsaugos priemones.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje arba el. paštu privacy@hkscan.com.

Turite teisę:

Susipažinti su savo asmens duomenimis

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje, kurią rasite čia. Ją jums pateiksime, nebent turėsime teisėtų priežasčių nesidalinti šiais duomenimis arba duomenų pasidalijimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms bei laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Be to, turite teisę prašyti, kad neteisingi arba neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti.

Atšaukti sutikimą

Tiek, kiek vadovaujamės jūsų sutikimu tvarkyti asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui remiantis teisėtu interesu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu, nebent galėsime įrodyti, kad interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba jūsų asmens duomenų naudojimas būtinas siekiant valdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas apribotas, neskaitant duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik gavę jūsų sutikimą arba norėdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ar apginti kitų asmenų teises.

Perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Taip pat jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos mes saugome apie jus, kopijos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą, palyginti su teise gauti prieigą, apima tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs patys pateikėte ir kuriuos mes tvarkome remdamiesi tam tikrais teisiniais pagrindais, pvz., jūsų sutikimu.

Ateityje mums gali reikėti atnaujinti šiame dokumente pateiktą informaciją; pvz., jei mes tvarkysime jūsų duomenis naujais tikslais, rinksime papildomus duomenis arba dalysimės jais su kitais, nei jau minėti, gavėjais. Jei to prireiks, gausite atnaujintą dokumentą, kuriame bus išsamiai aprašyti šie pakeitimai. Naujausią šio pranešimo versiją visada galite rasti „HKScan“ privatumo svetainėje.

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su savo personalo vadovu arba atsiųskite savo klausimus adresu privacy@hkscan.com. Jei esate nepatenkinti gautais atsakymais, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

„HKScan Oyj“

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, skaitykite dokumentą pavadinimu Išsami informacija apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, kurį galite rasti „HKScan“ bendro naudojimo intranete arba kurio kopijos galite paprašyti iš savo personalo vadovo.