Pranešimas apie lankytojų privatumą

Skaitykite daugiau žemiau.

Įmonė „HKScan Oyj“, 0111425-3, arba bet kuris „HKScan Oyj“ priklausantis ar kontroliuojamas dukterinis subjektas (toliau – „HKScan“ arba „mes“ atitinkamu linksniu) yra duomenų valdytojas, susijęs su jūsų, kaip lankytojo, asmens duomenų tvarkymu „HKScan“ patalpose.

Šiame puslapyje mes aprašome, kaip renkame, tvarkome ir dalijamės gaunamais, surenkamais ir saugomais asmens duomenimis. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti.

Mums svarbu, kad jaustumėtės saugiai mums tvarkant jūsų asmens duomenis. Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir jų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus bei mūsų vidaus politikas ir procedūras. Norėdami gauti daugiau konkrečios informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius, žiūrėkite šio pranešimo versiją jūsų vietos kalba.

Patalpos“ reiškia „HKScan“ biuro patalpas, gamybines patalpas ir kitas patalpas, kuriose lankotės.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kas yra duomenų valdytojas, tvarkantis jūsų asmens duomenis, kai lankotės skirtingose „HKScan“ patalpose, žiūrėkite žemiau esančią lentelę.

Duomenų valdytojas

Patalpos

„HKScan Oyj“

 • Turku

„HKScan Finland Oy“

 • Eura, Forsa, Mikelis, Outokumpu, Rauma, Vanta

„Paimion Teurastamo Oy“

 • Paimio

„HKScan Sweden AB“

 • Halmstadas, Kristianstadas, Linšiopingas, Skara, Stokholmas

„HKScan Denmark A/S“

 • Skovsgaard, Vinderupas, Orhusas

„AS HKScan Estonia“

 • Loo, Rakverė, Tabasalu, Viljandis

„AS Rakvere Farmid“

 • „HKScan“ priklausantys ūkiai

„AS HKScan Latvia“

 • Jelgava, Ryga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland Sp. zo.o

 • Svinouiscis

Jūsų asmens duomenis galime rinkti šiais būdais:

Asmens duomenys, kuriuos mums suteikiate jūs, pvz., užpildydami skaitmenines ar popierines formas arba kai susisiekiate su mumis telefonu ar el. paštu.

Asmens duomenys, kuriuos renkame ar generuojame automatiškai, pvz., kai naudojatės mūsų suteikiamais įrenginiais, programomis, sistemomis ar tinklais, taip pat kai savo patalpose vykdome vaizdo stebėjimą (daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą atliekant vaizdo stebėjimą skaitykite čia).

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių, pvz., jei lankotės mūsų patalpose darbo vizitu, jūsų kolegos gali pateikti mums jūsų asmens duomenis jus prieš jūsų vizitą.

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Tyrimų ir saugumo priežastys

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis saugumo sumetimais; pavyzdžiui, registruodami prieigą prie patalpų, išduodami lankytojų ženklelius ir tvarkydami prieigos bei leidimų teises prie mūsų IT išteklių. Taip pat mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su registravimusi prie mūsų IT sistemų ir tolesniu naudojimusi jomis.

Prireikus mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, susijusius su incidentų valdymu; pavyzdžiui, saugumo incidentų atveju ar atliekant saugumo tyrimus.  

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Apsilankymo duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Prisijungimo duomenys
 • Incidento duomenys

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą tvarkyti jūsų duomenis atliekant tyrimus ir dėl saugumo priežasčių; pavyzdžiui, registruojant prieigą prie patalpų, išduodant leidimus ir tvarkant prieigos ir leidimų teises prie mūsų IT išteklių.

Saugojimo laikotarpis: Norėdami išduoti lankytojų ženklelius ir valdyti prieigos bei leidimų teises, mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų apsilankymo metu ir po jo tol, kol tai būtina siekiant patenkinti mūsų teisėtą interesą valdyti ir vykdyti bet kokius teisinius reikalavimus. Tuo pačiu tikslu prisijungimo duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai būtina norint įvykdyti mūsų teisėtą interesą valdyti ir vykdyti bet kokius teisinius reikalavimus.

Taip pat jūsų asmens duomenys saugomi siekiant valdyti incidentus viso tyrimo laikotarpiu ir tiek, kiek reikalinga vėliau, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą valdyti ir vykdyti bet kokius teisinius reikalavimus.

 

Užtikrinti maisto saugą ir užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui

Prieš suteikdami galimybę patekti į atitinkamas maisto tvarkymo zonas, mes renkame jūsų asmens duomenis sveikatos klausimyno forma, kad būtų užtikrinta maisto sauga ir užkirstas kelias plisti infekcinėms ligoms. Šiuo atžvilgiu turime teisinę pareigą užkirsti kelią bet kokiems žmonėms, sergantiems ligomis ar platinantiems ligas, kurios gali būti perduodamos per maistą, patekti į maisto tvarkymo zonas mūsų patalpose.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Apsilankymo duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Kelionės informacija
 • Sveikatos duomenys

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti maisto saugą ir užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui.

Duomenų subjektas davė aiškų sutikimą tvarkyti duomenis (BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas). Siekdami užtikrinti maisto saugą ir užkirsti kelią infekcinių ligų plitimui, galime tvarkyti atitinkamus specialių kategorijų asmens duomenis, tokius kaip sveikatos duomenys, tik tuo atveju, jei jūsų vizitas susijęs su galimybe patekti į maisto tvarkymo zonas. Prieš tvarkydami bet kokius su sveikata susijusius duomenis, prašome jūsų aiškaus sutikimo.

Saugojimo laikotarpis. Jūsų asmeniniai duomenys saugomi apsilankymo metu. Jūsų asmeninius duomenis saugome 12 mėnesių nuo jūsų apsilankymo savo teisėtiems interesams apsaugoti. Taip galime pasiruošti ir apsiginti nuo galimų teisinių ieškinių arba atlikti įstatyme numatytas pareigas.

 

Tvarkyti ir apsaugoti IT sistemas ir paslaugas

Siekdami valdyti ir apsaugoti savo paslaugas ir su jomis susijusias IT sistemas, pvz., kai jūs prisijungiate prie mūsų tinklo, prisijungiate prie sistemų, kada bandome pašalinti gedimus, kai kuriame atsargines kopijas, keičiame sistemas ir sprendžiame jose kilusias problemas, taip pat ryšium su galimais IT saugumo incidentais, mes, kiek reikia, galime tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Tapatybės duomenys
 • Kontaktiniai duomenys
 • Apsilankymo duomenys
 • Organizaciniai duomenys
 • Prisijungimo duomenys

Teisėtas interesas. Tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mūsų teisėtą interesą valdyti ir apsaugoti mūsų interneto svetainę, paslaugas ir su jomis susijusias IT sistemas.

Saugojimo laikotarpis: Tai, kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys, nurodyta pirmiau, prie kiekvieno tikslo, kuriam jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Asmenins duomenys serverių įrašuose saugomi tiek laiko, kiek jų reikia gedimų šalinimui ir incidentų sprendimui. Duomenys, esantys atsarginėje kopijoje, gali būti saugomi ilgesnį laiką, kad būtų tinkamai apsaugotos IT sistemos pagal atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo procedūras.

 

Teisinių prievolių vykdymas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti teisines prievoles, pvz., vykdyti mums taikomas teisines prievoles, susijusias su maisto sauga ir kokybe.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie buvo surinkti ir yra reikalingi, kad galėtume įvykdyti visas teisines prievoles.

Teisinė prievolė. Tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mums taikomas teisines prievoles.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek būtina atsižvelgiant į kiekvieną teisinę prievolę.

 

Pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia, valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, pvz., kilus ginčui ar prasidėjus teismo procesui.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Visų kategorijų asmens duomenys, kurie buvo surinkti ir kurie yra būtini norint pareikšti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Saugojimo laikotarpis: Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek būtina šiam tikslui.

Jei reikia, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitais. Gavėjas yra už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas duomenų tvarkytojas, nebent mes nurodome kitaip.

Dalijamės jūsų asmens duomenimis su:

Paslaugų teikėjais

Kad įgyvendintume jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenimis dalijamės su mūsų pasitelktais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai teikia mums IT (tokias kaip IT sistemų eksploatavimo, techninio palaikymo ir priežiūros) bei apsaugos paslaugas. Paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais ir tik pagal mūsų nurodymus (negali tvarkyti savo tikslais). Esame duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kurį mūsų vardu atlieka paslaugų teikėjai.

Kitais gavėjais

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenimis, jei reikia, dalijamės su kitais gavėjais, kad įgyvendintume konkrečius tikslus, pavyzdžiui, vykdytume teisines prievoles arba valdytume ir gintume teisėtus reikalavimus.

Gavėjas

Paskirtis

Teisinis perdavimo pagrindas

„HKScan“ grupės įmonės

Mes galime dalintis reikiamais asmens duomenimis su kitomis „HKScan Group“ įmonėmis vidaus administravimo tikslais, pvz. įsigydami IT palaikymo ar prieglobos paslaugas.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su vidaus administravimo tikslais.

Valstybinės institucijos

Reikalingais asmens duomenimis dalijamės su valstybės institucijomis, jei turime teisinę prievolę atskleisti tokią informaciją.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles.

Išorės konsultantai

Dalijamės reikalinga informacija su išorės konsultantais, pvz., audito įmonėmis ir advokatų kontoromis, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti dalytis informacija arba tam, kad galėtume valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisinė prievolė ir teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles arba kad galėtume įgyvendinti teisėtą interesą valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teismai, sandorio šalys ir pan.

Siekdami valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, asmens duomenimis dalijamės su kitomis šalimis.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą – valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisėsaugos institucijos, pvz., policija

Asmens duomenimis dalijamės su teisėsaugos institucijomis, pvz., policija, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti atskleisti informaciją.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti teisines prievoles

Potencialūs pirkėjai ir pardavėjai

Dalijamės asmens duomenimis su potencialiais pirkėjais ir pardavėjais verslo įsigijimo arba susijungimo atvejais.

Teisėtas susidomėjimas. Duomenų tvarkymas yra būtinas norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus įvykdyti įsigijimo ar susijungimo sandorius.

Visada stengiamės saugoti ir tvarkyti asmens duomenis ES ir (arba) EEE teritorijoje. Tačiau kai kurie mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę už ES ir (arba) EEE ribų. Tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi už ES ir (arba) EEE ribų. Asmens duomenų apsaugą užtikriname įsitikindami, kad jūsų asmens duomenis už ES ir (arba) EEE ribų tvarkantys paslaugų teikėjai būtų įdiegę reikiamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, tuo tikslu sudarome duomenų perdavimo sutartis (į jas įtraukiamos ir ES Komisijos parengtos standartinės duomenų apsaugos sąlygos). Jei turite klausimų dėl to, į kokias šalis perduodami jūsų asmens duomenys, kokias apsaugos priemones taikome jūsų asmens duomenims apsaugoti, arba norite paprašyti tokių apsaugos priemonių arba informacijos kopijos (kai tokia kopija galima), susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje arba el. paštu privacy@hkscan.com.

Jūs turite teisę:

Susipažinti su savo asmens duomenimis

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje, kurią rasite čia. Ją jums pateiksime, nebent turėsime teisėtų priežasčių nesidalinti šiais duomenimis arba duomenų pasidalijimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms bei laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Be to, turite teisę prašyti, kad neteisingi arba neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti.

Atšaukti sutikimą

Tiek, kiek vadovaujamės jūsų sutikimu tvarkyti asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto prieš atšaukimą duotu sutikimu, teisėtumui.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui remiantis teisėtu interesu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu, nebent galėsime įrodyti, kad interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba jūsų asmens duomenų naudojimas būtinas siekiant valdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas apribotas, neskaitant duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik gavę jūsų sutikimą arba norėdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ar apginti kitų asmenų teises.

Perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Taip pat jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos mes saugome apie jus, kopijos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio nuskaitomu formatu (duomenų perkeliamumas). Teisė į duomenų perkeliamumą, palyginti su teise gauti prieigą, apima tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs patys pateikėte ir kuriuos mes tvarkome remdamiesi tam tikrais teisiniais pagrindais, pvz., jūsų sutikimu.

Šią informaciją kartais galime atnaujinti, pvz., jei tvarkytume asmens duomenis naujais tikslais, rinktume papildomas asmens duomenų kategorijas arba dalintumėmės asmens duomenimis su kitais gavėjais. Tokiu atveju atitinkamai jus informuosime. Naujausia informacijos versija visada skelbiama šiame puslapyje.

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

„HKScan Oyj“

Įmonės registracijos numeris: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

El. paštas: privacy@hkscan.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kurias asmens duomenų kategorijas mes tvarkome, žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.

Kategorija

Asmens duomenų pavyzdys

Tapatybės duomenys

 • Vardas, pavardė
 • Naudotojo tapatybė
 • Asmens kodas
 • Parašas

Kontaktiniai duomenys

 • Adresas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas

Apsilankymo duomenys

 • Apsilankymo priežastis
 • Priėmėjas
 • Apsilankymo data ir laikas

Organizacinės detalės

 • Komercinis pavadinimas
 • Jūsų pareigos

Prisijungimo duomenys

 • Laiko žymė
 • Žurnalo įrašas

Incidento duomenys

 • Saugumo incidentai
 • Nelaimingi atsitikimai patalpose

Kelionės duomenys

 • Informacija apie neseniai aplankytas šalis ar regionus

Sveikatos duomenys

 • Informacija apie ligas (pvz., užkrėstos žaizdos, odos infekcijos, opos ar viduriavimas)