Privatumo pranešimas dėl vaizdo stebėjimo

Skaitykite daugiau žemiau.

Įmonė „HKScan Oyj“ arba bet kuri su ja susijusi įmonė, priklausanti arba kontroliuojama „HKScan Oyj“ (toliau „HKScan“ arba „mes“ atitinkamu linksniu), yra duomenų valdytojas, tvarkantis jūsų asmens duomenis, užfiksuotus „HKScan“ patalpose įrengta vaizdo įranga.

Šiame puslapyje aprašome ir pateikiame išsamios informacijos apie tai, kaip renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, užfiksuotus vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės „HKScan“ patalpose arba jei esate mūsų įdarbinti ir dirbate vienoje iš stebimų patalpų. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti.

Mums svarbu, kad jaustumėtės saugiai dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir jų tvarkymas atitiktų taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus bei mūsų vidaus politikas ir procedūras.

Vaizdo įranga“ reiškia kameras ir kitą vaizdo techniką, skirtą užfiksuoti ir įrašyti asmenų bei daiktų nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Patalpos“ reiškia „HKScan“ biuro patalpas, gamybos ir kitas patalpas, įskaitant pastatus ir aplinkines vietas pastatų išorinėje (pvz., vartus, įėjimo į pastatą vietas ir pakrovimo vietas), kur sumontuota vaizdo įranga.

Žiūrėkite toliau pateiktą lentelę norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kas yra konkretus duomenų valdytojas, tvarkantis jūsų asmens duomenis, užfiksuotus vaizdo įranga skirtingose „HKScan“ patalpose.

Duomenų valdytojas

Patalpos

„HKScan Oyj“

 • Turku

„HKScan Finland Oy“

 • Eura, Forsa, Mikelis, Outokumpu, Rauma, Vanta

„Paimion Teurastamo Oy“

 • Paimio

„HKScan Sweden AB“

 • Halmstadas, Kristianstadas, Linšiopingas, Skara, Stokholmas

„HKScan Denmark A/S“

 • Skovsgaard, Vinderupas, Orhusas

„AS HKScan Estonia“

 • Loo, Rakverė, Tabasalu, Viljandis

„AS Rakvere Farmid“

 • „HKScan“ priklausantys ūkiai

„AS HKScan Latvia“

 • Jelgava, Ryga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

„HKScan Poland“

 • Svinouiscis

 

Mūsų patalpose yra įrengta vaizdo įranga, kuri gali automatiškai jus užfiksuoti nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kai lankotės arba dirbate mūsų patalpose. Šiuose įrašuose gali būti jūsų asmens duomenų, jei iš nuotraukų arba vaizdo įrašų galima identifikuoti jus. Mūsų patalpose sumontuota vaizdo įranga skirstoma į dvi kategorijas: (1) vaizdo įranga, sumontuota pastatų išorėje, ir (2) vaizdo įranga, sumontuota pastatų viduje.

Vaizdo įranga, sumontuota pastatų išorėje, apima vaizdo įrangą, fiksuojančią automobilių aikštelių, vartų, tvorų, įėjimo į pastatą ir išėjimo iš jo vietų, pakrovimo vietų arba kitų pristatymo bei kiemo vietų vaizdą („išorinė vaizdo įranga“). Vaizdo įranga, sumontuota pastatų viduje, apima vaizdo įrangą, fiksuojančią vaizdą pastatų viduje, įskaitant vietas, skirtas gyvulių transportavimui, skerdyklas, gamybos patalpas ir linijas bei įėjimo į saugias zonas, saugomas patalpas arba bendrą erdvę ir išėjimo iš jų vietas („vidinė vaizdo įranga“).

Svarbu pažymėti, kad vaizdo įranga yra sumontuota taip ir tokiose vietose, kad neapimtų aplinkinių teritorijų, kur nėra mūsų patalpų.

Be to, atkreipkite dėmesį, kad nenaudojame automatinio veido atpažinimo arba panašių technologijų jums arba kitam asmeniui identifikuoti, tad netvarkome biometrinių duomenų.  

Jūsų asmens duomenų, gautų naudojant vaizdo įrangą, netvarkome kitais nei toliau nurodyta tikslais. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Užtikrinti gyvulių saugumą ir gerovę bei susijusių teisinių prievolių vykdymą

Jei jūsų pareigos apima rūpinimąsi gyvuliais (pvz., gyvulių šėrimas, transportavimas arba su skerdyklomis susijusi veikla), galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, gautus naudojant vidinę vaizdo įrangą. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti gyvulių saugumą ir gerovę bei tinkamos gyvulių gerovės praktikos ir susijusių teisinių prievolių laikymąsi.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti gyvulių saugumą ir gerovę bei tinkamos gyvulių gerovės praktikos ir susijusių teisinių prievolių laikymąsi.

 

Užtikrinti gamybos procesų efektyvumą

Jei jūsų darbas apima darbą gamybos linijoje, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, gautus naudojant vidinę vaizdo įrangą. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti gamybos linijos efektyvumą. Užtikrindami gamybos linijos efektyvumą, galime taupiau naudoti išteklius. Tokiu būdu stebėdami ir ekranuose jums pateikdami gamybos linijos vaizdą, sudarome jums galimybes pastebėti ir ištaisyti (arba ištaisyti susidariusią padėtį) defektus gamybos linijoje.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas būtinas siekiant užtikrinti gamybos proceso efektyvumą ir taupų išteklių naudojimą.

 

Užtikrinti patalpų apsaugą ir mūsų darbuotojų bei lankytojų saugumą

Kai esate prie vartų, saugančių mūsų patalpas, arba įėjimo į pastatą, arba dirbate pakrovimo vietoje arba kieme, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, gautus naudojant išorinę vaizdo įrangą. Duomenys tvarkomi siekiant apsaugoti mūsų patalpas nuo neleistino patekimo, vagysčių, vandalizmo arba kitų turtinių nusikaltimų. Be to, duomenys taip pat tvarkomi siekiant apsaugoti mūsų darbuotojus ir lankytojus nuo išorinių ir su darbo sauga susijusių grėsmių.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas būtinas siekiant apsaugoti mūsų patalpas nuo neleistino patekimo, vagysčių, vandalizmo arba kitų turtinių nusikaltimų bei apsaugoti mūsų darbuotojus ir lankytojus nuo išorinių ir su darbo sauga susijusių grėsmių.

 

Apsaugoti turtą, komercines paslaptis ir informaciją

Jei esate darbuotojas arba lankytojas mūsų patalpose, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, gautus naudojant vidinę vaizdo įrangą, sumontuotą įėjimo į saugias zonas, saugomas patalpas arba bendrą erdvę ir išėjimo iš jų vietose. Duomenys tvarkomi siekiant apsaugoti mūsų turtą, įskaitant komercines paslaptis ir informacijos apsaugos sistemas, nuo vagysčių, neleistinos prieigos prie informacijos arba kitų piktavališkų veiksmų.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų turtą, įskaitant komercines paslaptis ir informacijos apsaugos sistemas, nuo vagysčių, neleistinos prieigos prie informacijos arba kitų piktavališkų veiksmų.

 

Tirti žalą sukėlusius įvykius arba saugumo incidentus bei pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus

Įvykus žalai arba saugumo incidentui, sukėlusiam grėsmę gyvulių, darbuotojų ar lankytojų arba mūsų turto ir patalpų saugumui, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis incidento nagrinėjimo tikslu. Be to, jei reikia, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Nuotraukos arba vaizdo įrašai

Teisėti interesai. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant tirti žalą sukėlusius įvykius arba saugumo incidentus, sukėlusius grėsmę gyvulių, darbuotojų ar lankytojų arba mūsų turto ir patalpų saugumui. Be to, tvarkymas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Nuotraukas arba vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti asmens duomenys, saugome tik tokį laikotarpį, kuris būtinas asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Nuotraukos arba vaizdo įrašai paprastai saugomi 1–12 mėnesių, priklausomai nuo tvarkymo tikslo ir patalpų vietos. Įvykus žalą sukėlusiam įvykiui arba saugos incidentui, galime saugoti susijusias nuotraukas arba vaizdo įrašus ilgiau, kad ištirtume incidentą bei pareikštume, vykdytume arba apgintume teisinius reikalavimus.

Norėdami gauti daugiau konkrečios informacijos apie asmens duomenų saugojimo laikotarpius, žiūrėkite šio privatumo pranešimo versiją jūsų vietos kalba.

Jei reikia, jūsų asmens duomenimis dalijamės su kitais. Gavėjas yra už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas, nebent nurodyta kitaip.

Jūsų asmens duomenimis dalijamės su:

Paslaugų teikėjais

Kad įgyvendintume jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenimis dalijamės su mūsų pasitelktais paslaugų teikėjais. Šie paslaugų teikėjai mums teikia apsaugos paslaugas (pvz., apsaugos ir elektroninės apsaugos paslaugas, įskaitant vaizdo įrangos ir sistemos valdymo paslaugas). Paslaugos teikėjai jūsų asmens duomenis gali tvarkyti tik šiais tikslais ir tik pagal mūsų nurodymus (negali tvarkyti savo tikslais). Esame duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kurį mūsų vardu atlieka paslaugų teikėjai.

Kitais gavėjais

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenimis, jei reikia, dalijamės su kitais gavėjais, kad įgyvendintume konkrečius tikslus, pavyzdžiui, vykdytume teisines prievoles arba valdytume ir gintume teisinius reikalavimus.

Gavėjas

Tikslas

Teisinis perdavimo pagrindas

„HKScan“ grupės įmonės

Reikiamais asmens duomenimis galime dalytis su kitomis „HKScan“ grupės įmonėmis žalos arba saugumo incidentų nustatymo ir (arba) nagrinėjimo tikslais.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su žalos arba saugumo incidentų nustatymu ir (arba) nagrinėjimu.

Valstybės institucijos

Reikalingais asmens duomenimis dalijamės su valstybės institucijomis, jei turime teisinę prievolę atskleisti tokią informaciją.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti teisines prievoles.

Teismai, sandorio šalys ir pan.

Siekdami valdyti ir ginti teisinius reikalavimus, asmens duomenimis dalijamės su kitomis šalimis.

Teisėtas interesas. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą – valdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisėsaugos institucijos, pvz., policija

Asmens duomenimis dalijamės su teisėsaugos institucijomis, pvz., policija, jei pagal teisės aktus esame įpareigoti atskleisti tokią informaciją.

Teisinė prievolė. Duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti teisines prievoles.

Visada stengiamės saugoti ir tvarkyti asmens duomenis ES ir (arba) EEE teritorijoje. Tačiau kai kurie mūsų paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę už ES ir (arba) EEE ribų. Tokiu atveju asmens duomenys bus tvarkomi už ES ir (arba) EEE ribų. Asmens duomenų apsaugą užtikriname įsitikindami, kad jūsų asmens duomenis už ES ir (arba) EEE ribų tvarkantys paslaugų teikėjai būtų įdiegę reikiamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, tuo tikslu sudarome duomenų perdavimo sutartis (į jas įtraukiamos ir ES Komisijos parengtos standartinės duomenų apsaugos sąlygos). Jei turite klausimų dėl to, į kokias šalis perduodami jūsų asmens duomenys, kokias apsaugos priemones taikome jūsų asmens duomenims apsaugoti, arba norite paprašyti tokių apsaugos priemonių arba informacijos kopijos (kai tokia kopija galima), susisiekite su mumis el. paštu privacy@hkscan.com.

Pagal duomenų apsaugos teisės aktus turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina jūsų teisėms įgyvendinti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite prašymą mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje arba el. paštu privacy@hkscan.com.

Jūs turite teisę:

Susipažinti su savo asmens duomenimis

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Galite prašyti savo asmens duomenų kopijos mūsų interneto svetainės duomenų privatumui skirtoje skiltyje, kurią rasite čia. Ją jums pateiksime, nebent turėsime teisėtų priežasčių nesidalinti šiais duomenimis arba duomenų pasidalijimas turės neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms bei laisvėms.

Atnaujinti savo asmens duomenis

Turite teisę prašyti, kad neteisingi arba neišsamūs asmens duomenys būtų ištaisyti arba papildyti. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė netaikoma renkamoms nuotraukoms arba vaizdo įrašams.

Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui

Turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui remiantis teisėtu interesu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija. Tokiu atveju nustosime naudoti jūsų asmens duomenis, kai tvarkymas pagrįstas teisėtu interesu, nebent galėsime įrodyti, kad interesas yra viršesnis už privatumo interesą arba jūsų asmens duomenų naudojimas būtinas siekiant valdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

Ištrinti savo asmens duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Tačiau negalime ištrinti jūsų asmens duomenų, jei, pavyzdžiui, privalome juos saugoti.

Apriboti savo asmens duomenų naudojimą

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas apribotas, neskaitant duomenų saugojimo, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tik gavę jūsų sutikimą arba norėdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ar apginti kitų asmenų teises.

Šią informaciją kartais galime atnaujinti, pvz., jei tvarkytume asmens duomenis naujais tikslais, rinktume papildomas asmens duomenų kategorijas arba dalintumėmės asmens duomenimis su kitais gavėjais. Tokiu atveju atitinkamai jus informuosime. Naujausia informacijos versija visada skelbiama šiame puslapyje.

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis. Kontaktiniai duomenys pateikti žemiau. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu, turite teisę pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai, priklausančiai jūsų šalies jurisdikcijai.

 

„HKScan Oyj“

Įmonės registracijos numeris: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

El. paštas: privacy@hkscan.com