Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Tādi dati iekļauj, piemēram, jūsu vārdu, e-pastu, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, mājas adresi un automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmi.

Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz tādu identifikatoru kā fiziskas personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietu, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem šai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2. Kādus personas datus mēs vācam?

Mēs vācam dažādus personas datus atkarībā no jūsu lomas (t.i., vai jūs esat, piemēram, amata kandidāts, patērētājs, HKScan darījumu partneris vai tīmekļa vietnes apmeklētājs). Mūsu vāktos personas datus pēc datu avota var iedalīt trijās kategorijās: 1) personas dati, ko jūs tieši iesniedzat mums; 2) personas dati, ko mēs vācam par jums automātiski; un 3) personas dati, ko mēs vācam no citiem avotiem, nevis no jums (piemēram, kurus mums sniedz jūsu kolēģis vai valsts iestāde).

Jūsu sniegtie personas dati atkarībā no jūsu lomas var ietvert personas datus, ko jūs sniedzat, aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē (vai citas veidlapas, ko mēs lūdzam jūs aizpildīt). Tādi dati var ietvert, piemēram, jūsu kontaktinformāciju un informāciju par jūsu darījumu attiecībām ar HKScan vai informāciju par jūsu profesionālo lomu, iepriekšējo pieredzi un interesēm.

Mūsu ievāktie personas dati, kurus par jums ievācam automātiski, primāri attiecas uz jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnē. Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tā automātiski vāks dažus personas datus par jums un jūsu apmeklējumu, ieskaitot izmantoto interneta protokola (IP) adresi, lai pieslēgtu jūsu ierīci internetam, un citu informāciju, piemēram, jūsu pārlūka veidu un versiju, un jūsu apmeklētās mūsu vietnes lapas. Mūsu tīmekļa vietne jūsu ierīcē arī glabā sīkdatnes, kā aprakstīts atsevišķā sīkdatņu paziņojumā. Turklāt dažās mūsu telpās ir videonovērošanas sistēmas (CCTV), kas drošības un drošuma nolūkā var ierakstīt jūsu attēlu, ja jūs apmeklējat mūsu telpas, šis ieraksts var ietvert jūsu personas datus, ja jūs var identificēt no CCTV ierakstiem.

No citiem avotiem vāktie personas dati saistās, piemēram, ar personas datiem, ko mēs vācam no jūsu kolēģiem vai citām darījumu kontaktpersonām, ja mums ir darījumu attiecības ar organizāciju, kuru jūs pārstāvat. Tādi personas dati var ietvert jūsu kontaktinformāciju vai datus par jūsu lomu organizācijā. Turklāt mēs arī vācam informāciju no tādām trešajām personām kā valsts iestādes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas, iepriekšējās darbības pieredzes pārbaudes un līdzīgiem nolūkiem, un lai aizsargātu mūsu uzņēmumu un izpildītu mūsu juridiskās saistības un likumā noteiktos pienākumus.

3. Kādā lomā HKScan parasti apstrādā manus personas datus?

HKScan apstrādā personas datus galvenokārt kā datu pārzinis. HKScan rīkojas kā pārzinis, piemēram, kad mēs apstrādājam patērētāju personas datus, kuri sazinās ar mums, izmantojot saziņas veidlapas mūsu tīmekļa vietnēs. Turklāt mēs rīkojamies kā datu pārzinis, kad apstrādājam amata kandidātu personas datus no viņu iesūtītajiem darba pieteikumiem.

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

Bet, ja jūs esat HKScan vai kādas mūsu saistītās sabiedrības darbinieks, ņemiet vērā, ka kāda no HKScan sabiedrībām var apstrādāt jūsu personas datus arī kā datu apstrādātājs. Šāda situācija var rasties, piemēram, ja jūsu darba devējs, rīkojoties kā datu pārzinis, ir nodevis algu aprēķinu kā ārpakalpojumu citai HKScan sabiedrībai. Tādā gadījumā HKScan sabiedrība, kas sniedz algu aprēķina pakalpojumus jūsu darba devējam, rīkojas kā datu apstrādātājs.

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

4. Kam tiek atklāti mani personas dati?

Mēs atklājam jūsu personas datus tikai un vienīgi tālāk uzskaitītajās situācijās:

  • Mēs varam atklāt personas datus uzticamiem apakšuzņēmējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem mums ir noslēgts spēkā esošs personas datu apstrādes līgums, saskaņā ar kuru tādi apakšuzņēmēji vai pakalpojumu sniedzēji rīkojas kā datu apstrādātāji;
  • Noteiktos gadījumos pastāv tiesisks pienākums atklāt personas datus, tādējādi valsts iestādēm var būt piekļuves tiesības, pamatojoties uz piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;
  • Izņēmuma gadījumos mēs varam atklāt jūsu personas datus trešajām personām ar nosacījumu, ka jūs esat devis savu piekrišanu;
  • Ja mēs pārdodam, apvienojam vai citādi reorganizējam savu uzņēmumu, jūsu personas datus var atklāt uzņēmuma pārņēmējam.

Personas datu saņēmēji tiek papildu informēti un norādīti katrā attiecīgajā privātuma paziņojumā.

5. Kādiem nolūkiem tiek vākti mani personas dati?

Jūsu personas dati tiek vākti katrā attiecīgajā privātuma paziņojumā norādītajiem nolūkiem. Mēs neapstrādājam personas datus nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai privātuma paziņojumos norādītajiem.

Piemēram, amata kandidātu gadījumā mēs apstrādājam personas datus personāla atlases nolūkā. Patērētāju personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu un uzturētu patērētāju pakalpojumus, piemēram, atsauksmju apstrādes un citas saziņas nolūkā.

Lai efektīvi sadarbotos ar mūsu darījumu partneriem, mēs vācam personas datus, lai slēgtu līgumus un izpildītu mūsu saistības pret viņiem.

6. Kāda veida datu subjektu pieprasījumus es varu iesniegt?

Jūs varat iesniegt pieprasījumu piekļūt saviem personas datiem, aizpildot veidlapu mūsu tīmekļa vietnē. Ja nosacījumi jūsu piekļuvei personas datiem tiek izpildīti, mēs izsniegsim jums kopiju ar jūsu personas datiem.

Turklāt jums ir šādas tiesības saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem (tomēr ņemiet vērā, ka jūsu tiesību piemērojamība var būt atkarīga no apstrādes nolūkiem un tiesiskā pamata):

  • Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu nepilnīgie personas dati tiktu papildināti un nepareizie dati tiktu laboti.
  • Jūs varat nosūtīt pieprasījumu par jūsu personas datu dzēšanu no reģistra. Jūsu dati tiks dzēsti, ja vairs nepastāv tiesisks pamats to apstrādei.
  • Jums ir tiesības saņemt informāciju, ko jūs esat mums iesniedzis, mašīnlasāmā formātā. Jums arī ir tiesības pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz citu, ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas vai līguma pamata, veicot automatizētu apstrādi.
  • Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus uz leģitīmas intereses pamata, tas ir, mūsu komercdarbības ietvaros, izvērtējot to, vai apstrāde nepārkāpj jūsu personas datu aizsardzību. Šajās situācijās jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi personisku iemeslu dēļ.
  • Jums var būt tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Kad apstrāde tiek ierobežota, pārzinis pamatā neapstrādās jūsu datus, izņemot arhivēšanas nolūkā.

Lūdzam pārbaudīt augstāk norādīto tiesību piemērojamību katrā attiecīgajā privātuma paziņojumā, lai noskaidrotu, kāda veida pieprasījumus jūs varat iesniegt.

7. Kā es varu iesniegt datu subjekta pieprasījumu šajā portālā?

Jūs varat iesniegt pieprasījumu piekļūt jūsu personas datiem, aizpildot veidlapu. Centralizējot personas datu piekļuves pieprasījumus, kas tiek iesniegti, izmantojot mūsu veidlapas, mēs vēlamies atvieglot jūsu tiesību īstenošanu. Kad mēs saņemsim jūsu personas datu pieprasījumu, jūs saņemsiet automātisku atbildi uz jūsu e-pastu, kas apstiprinās, ka mēs esam saņēmuši jūsu pieprasījumu. Pēc tam mēs sazināsimies ar jums, lai pārliecinātos par jūsu identitāti. Ja jūsu identifikācija būs veiksmīga, mēs sāksim iekšējo procedūru, lai izpildītu jūsu pieprasījumu.

8. Kā tiek pārbaudīta mana identitāte?

Mēs sazināsimies ar jums un sniegsim nepieciešamos norādījumus, lai jūs varētu mums pierādīt savu identitāti. Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā mēs izmantojam elektroniskas pārbaudes metodes. Citās valstīs, kurās darbojas HKScan, mēs pārbaudām jūsu identitāti manuāli.

Neatkarīgi no attiecīgās HKScan valsts mēs sniegsim jums nepieciešamās instrukcijas, lai jūs varētu mums pierādīt savu identitāti.

9. Kā man pārliecināties, ka datu aizsardzības tīmekļa vietne ir īsta un nevis krāpnieciska tīmekļa vietne?

Tālāk norādītais ir paredzēts tikai kā vadlīnijas un nepierāda un nenozīmē, ka tīmekļa vietne ir īsta:

Pirmkārt, pārliecinieties, ka adreses laukā lapas augšpusē ir norādīts: https://www.hkscan.com/en/contact-us/privacy-at-hkscan/.

Tajā pašā adreses līnijā jābūt norādītam atslēgas attēlam, uz kura uzklikšķinot, jūs varēsiet redzēt tīmekļa vietnes sertifikātu. Tam vajadzētu atbilst formātam: * .hkscan.com. Tādā gadījumā jūs varat pieņemt, ka jūsu pārlūkotā tīmekļa vietne ir īsta.

10. Atbilde, ko es saņēmu uz manu datu subjekta pieprasījumu, nav tāda, kā es sagaidīju. Kāpēc es nesaņēmu visu informāciju, kāda ir pie jums par mani?

Mēs cenšamies izpildīt visus datu subjektu pieprasījumus. Tomēr dažās situācijās mēs varam noraidīt pieprasījumu. Mēs varam noraidīt jūsu pieprasījumu, ja, piemēram, tiesības iegūt datu kopiju radītu negatīvas sekas citu personu tiesībām un brīvībām vai ja jūsu izteiktais pieprasījums ir skaidri nepamatots vai pārmērīgs. Ja noraidījuma pamats attiecas tikai uz datu daļu, tad mēs iesniegsim jums pārējo informāciju, un tas varētu būt iemesls, kāpēc jūs nesaņemat visu informāciju par jums.

Ja mēs atsakāmies izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs informēsim jūs par atteikuma iemeslu, ja vien tas neradīs kaitējumu atteikuma nolūkam. Jums vienmēr būs tiesības iesniegt sūdzību par atteikumu uzraudzības iestādei.

11. Kā man iesniegt iebildumus pret manu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos?

Jūs varat jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

Ja jūs abonējat mūsu jaunāko ziņu izlaidumu, jūs varat atteikties no abonēšanas, izmantojot saiti katra ziņu izlaiduma apakšā.

Jūs arī varat sazināties ar mums pa e-pastu privacy@hkscan.com, lai iebilstu pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

12. Kā es varu izdzēst vai mainīt informāciju par sevi HKScan reģistros?

Ja jūs vēlaties dzēst vai mainīt informāciju par jums HKScan reģistros, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu privacy@hkscan.com. Tomēr ņemiet vērā, ka jūsu tiesības dzēst personas datus ne visos gadījumos būs piemērojamas. Lūdzam pārbaudīt attiecīgo privātuma paziņojumu, lai pārbaudītu, vai jums ir tiesības dzēst savus personas datus.

13. Cik ilgi mani personas dati tiks glabāti?

Jūsu personas dati netiek glabāti ilgāk, kā vajadzīgs nolūkam, kādam tie tika ievākti. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par to, cik ilgi tiek glabāti jūsu personas dati, lūdzam skatīt piemērojamo privātuma politiku vai, ja nepieciešams, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@hkscan.com.

14. Es esmu HKScan ražotājs, kur es varu iegūt papildu informāciju par manu personas datu apstrādi?

Ja jūs esat HKScan ražotājs, jūs varat atrast papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi mūsu Ražotāju privātuma paziņojumā, kas ir pieejams šeit.

15. Es nopirku HKScan produktus un sazinājos ar klientu apkalpošanas dienestu. Kā mani personas dati tiek apstrādāti?

Ja jūs esat nopircis HKScan produktus un sazinājies ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzam skatīt mūsu Klientu privātuma paziņojumu, kas ir pieejams šeit, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati.

16. Esmu HKScan apakšuzņēmēja darbinieks un strādāju HKScan ražotnē. Kā mani personas dati tiek apstrādāti?

Ja jūs esat HKScan apakšuzņēmēja darbinieks, jūs varat atrast papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi mūsu Darījumu partneru privātuma paziņojumā, kas ir pieejams šeit.

17. Esmu apmeklējis HKScan telpas, un tika vākti mani personas dati. Kā mani personas dati tiek apstrādāti?

Ja jūs esat apmeklējis kādas no mūsu telpām, jūs varat atrast papildu informāciju par jūsu personas datu apstrādi mūsu Apmeklētāju privātuma paziņojumā, kas ir pieejams šeit un šeit.

18. Esmu HKScan akcionārs. Uz kāda pamata manu informāciju var publicēt HKScan tīmekļa vietnēs?

Saskaņā ar Somijas Sabiedrību likumu, visām sabiedrībām jābūt akcionāru reģistram. Akcionāru reģistrs ir publiska informācija, kurā, piemēram, tiek uzskaitīti sabiedrības akcionāri. HKScan akcijas kotējas Somijas grāmatojuma sistēmā, ko uztur Euroclear Finland Oy, un akcionāru saraksts ir publiski pieejams Euroclear Finland Oy telpās.

Mēs varam izmantot šo publiski pieejamo informāciju un publiskot savā tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu informācijas atklātību par mūsu īpašnieku struktūru atbilstoši mūsu korporatīvajai politikai.

19. Man ir jautājums par HKScan datu aizsardzību. Kur es varu atrast papildu informāciju par to?

Lai iegūtu papildu informāciju par datu aizsardzību pie HKScan, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu privacy@hkscan.com.

20. Kad es saņemšu atbildi uz savu datu subjekta pieprasījumu?

Parasti mēs atbildēsim uz pieprasījumu viena mēneša laikā no jūsu pieprasījuma saņemšanas vai viena mēneša laikā no veiksmīgas jūsu identificēšanas. Tomēr, ja jūs iesniedzat vairākus pieprasījumus vai jūsu pieprasījums ir sarežģīts, mēs informēsim jūs, ka mums nepieciešams vairāk laika, lai to apstrādātu. Šādā gadījumā mēs varam pagarināt atbildes termiņu ne vairāk kā par diviem mēnešiem. Ja mums ir jāpagarina termiņš, mēs informēsim jūs par mūsu pamatojumu.