Patērētāju privātuma paziņojums

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj, reģ. nr. Somijā 0111425-3, un/vai ikviena saistītā saimnieciskā vienība, kas pieder vai ko kontrolē HKScan Oyj Somijā (turpmāk tekstā kopā un atsevišķi “HKScan”, “mēs”, “mūs”) ir datu pārziņi attiecībā uz jūsu kā patērētāja personas datu apstrādi. Šis privātuma paziņojums attiecas uz saziņu HKScan pakalpojumu sniegšanas ietvaros patērētājiem vai patērētājiem adresētajām mārketinga aktivitātēm Latvijā.

Šajā paziņojumā mēs aprakstām, kā vācam, apstrādājam un koplietojam personas datus, ko saņemam un saglabājam. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko var lietot, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Mums ir svarīgi, lai jūs justos droši par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem. Mēs veicam pasākumus, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un mūsu iekšējām politikām un procedūrām. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par personas datu glabāšanas ilgumu, lūdzu, skatiet šī privātuma paziņojuma versiju jūsu valsts valodā.

Mēs varam vākt jūsu personas datus šādos veidos:

Personas dati, ko jūs mums sniedzat, piem., aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē, rakstot mums tīmekļa vietnē, izmantojot tērzēšanas funkciju, vai sazinoties pa tālruni vai e-pastu.

Personas dati, ko vācam vai ģenerējam automātiski, piem., kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski vāksim personas datus par jums un jūsu apmeklējumu no tīmekļa vietnes sīkfailiem, kurus lietojam, ieskaitot interneta protokola (IP) adresi, kas lietota jūsu ierīces savienojumā ar internetu (lasiet vairāk par jūsu personas datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnēs šeit).

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Atbildēšana uz jūsu jautājumiem un atsauksmju izskatīšana

Ja sazināties ar mums, lai sniegtu atsauksmi vai uzdotu jautājumus, mēs apstrādāsim jūsu personas datus nolūkā atbildēt uz jūsu jautājumiem un izskatīt jūsu iesniegtās atsauksmes. Jūs varat mums iesniegt atsauksmi vai jautājumus, izmantojot dažādus kanālus, piem., aizpildot un iesniedzot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnes tērzēšanas funkciju, vai zvanot mūsu patērētāju apkalpošanas dienestam.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Jūsu saziņa

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses atbildēt uz jautājumiem un izskatīt no jums saņemtās atsauksmes.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati šajā nolūkā tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu nolūku, kādā dati tika vākti, ja vien jūsu personas datu uzglabāšana nav nepieciešama juridisku prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos.

 

Atbildēšana uz jūsu sūdzībām vai prasībām un to izskatīšana

Ja sazināties ar mums, lai iesniegtu prasību par kompensāciju, tādu kā sūdzība par mūsu produkta kvalitāti, un prasītu kompensāciju par mūsu produkta nodarīto kaitējumu, mēs apstrādāsim jūsu personas datus nolūkā atbildēt un izskatīt jūsu sūdzības vai prasības.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Jūsu saziņa
 • Finanšu informācija
 • Veselības dati

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses atbilstošā veidā atbildēt uz jūsu sūdzībām un/vai prasībām un tās izskatīt.

Apstrāde ir nepieciešama, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības (VDAR 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts). Veselības datu apstrāde ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu sūdzībām un/vai prasītām un tās izskatītu.  

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai pildītu mūsu kā pakalpojuma sniedzēja pienākumu, kas noteikts patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos atbildēt uz patērētāju pretenzijām.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti sūdzības vai prasības izskatīšanas procesa laiku. Pēc sūdzības vai prasības izskatīšanas procesa izbeigšanas jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

 

Mūsu patērētāju apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Kad sazināties ar mums pa tālruni, mēs automātiski ierakstām saņemtos zvanus. Šajā saistībā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus mūsu patērētāju apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos. Piemēram, mēs varam izmantot zvanu ierakstus, lai pārliecinātos, vai saņēmāt no mums labu apkalpošanu vai lai uzlabotu mūsu patērētāju apkalpošanas kvalitāti, izmantojot darba apmācības.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Zvanu ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu patērētāju apkalpošanas kvalitāti.

Glabāšanas laikposms: Zvanu ierakstus glabā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu nolūku, kādā tie vākti, un pēc tam, ja tas ir nepieciešams juridisko prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos.

 

Mūsu zīmola popularizēšana un loteriju vai konkursu organizēšana

Kad piedalāties mūsu organizētās loterijās vai konkursos, mēs apstrādāsim jūsu personas datus sava zīmola popularizēšanas, kā arī konkrēto loteriju vai konkursu īstenošanas nolūkā (ieskaitot saziņu ar uzvarētāju). Jūs drīkstat piedalīties mūsu loterijās vai konkursos, iesniedzot mums savus personas datus ar digitālo platformu starpniecību (piem., sociālajos tīklos vai mūsu tīmekļa vietnē) vai klātienes pasākumos.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Jūsu saziņa
 • Sociālo tīklu konti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai popularizētu mūsu zīmolu, kā arī lai īstenotu konkrēto loteriju vai konkursu.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti loterijas vai konkursa norises laikā un pēc tam tik ilgi, cik tas nepieciešams tajā nolūkā, kādā personas dati bija vākti. Ja laimējat mūsu loterijā vai konkursā un savas uzvaras rezultātā saņemat balvu, mēs glabāsim jūsu personas datus, lai izpildītu spēkā esošās nodokļu likumā paredzētās saistības.

 

Saziņa zīmola izveides un mārketinga nolūkos

Ja pierakstāties, lai abonētu ar automātiskiem līdzekļiem nodrošinātas jaunumu vēstules vai līdzīgu informāciju, mēs apstrādāsim jūsu personas datus nolūkā nodrošināt jūs ar pieprasīto abonementu vai informāciju, kā arī lai popularizētu savu zīmolu un produktus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija

Piekrišana. Apstrāde ir nepieciešama, lai jums nodrošinātu pieprasīto abonementu vai informāciju, kā arī lai popularizētu mūsu zīmolu un produktus.  

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik ilgi aktīvs būs jūsu abonements. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc tam, kad atsauksit savu abonementu (jūs varat atsaukt savu piekrišanu, klikšķinot uz atsaukuma saites, vai sazinoties ar mums saskaņā ar šo privātuma paziņojumu).  

 

Juridisko pienākumu ievērošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai ievērotu juridiskos pienākumus, piem., grāmatvedības uzskaiti vai ar nodokļiem saistītos pienākumus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Visu kategoriju personas dati, kas savākti un ir nepieciešami, lai izpildītu katru juridisko pienākumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams katra juridiskā pienākuma veikšanai.

 

Nepieciešamības gadījumā mēs koplietojam jūsu datus ar citiem. Saņēmējs ir datu apstrādātājs jūsu personas datu apstrādes uzdevumā, ja vien neesam norādījuši citādi.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai izpildītu jūsu personas datu apstrādes nolūkus, mēs koplietojam šādus personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem, ko esam nolīguši. Šie pakalpojumu sniedzēji mums nodrošina IT (tādu kā IT sistēmu ekspluatācija, tehniskais atbalsts un uzturēšana), konsultāciju un mārketinga pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai šajos nolūkos un atbilstoši mūsu norādījumiem, nevis savos nolūkos. Mēs esam datu pārzinis tādas personas datu apstrādes gadījumā, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Noteiktos gadījumos, ja tas ir nepieciešams, mēs koplietojam jūsu personas datus ar citiem saņēmējiem noteiktos nolūkos, piem., lai izpildītu savus juridiskos pienākumus vai lai izskatītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Saņēmējs

Nolūks

Nodošanas juridiskais pamatojums

HKScan Group uzņēmumi

Mēs varam koplietot nepieciešamos personas datus ar citiem HKScan Group uzņēmumiem uzņēmuma administratīvos nolūkos, piem., izskatot jūsu sūdzības vai prasības.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses nolūkā administrēt uzņēmumu.

Valsts iestādes

Mēs koplietojam nepieciešamos personas datus ar valsts iestādēm, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Ārēji konsultanti

Mēs koplietojam nepieciešamo informāciju ar ārējiem konsultantiem, piem., revidentu birojiem un juristu birojiem, ja mūsu pienākums koplietot informāciju ir noteikts ar likumu vai lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Juridiskais pienākums un leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu juridiskos pienākumus vai lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesas, darījumu partneri u. c.

Lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskās prasības, mēs koplietojam personas datus ar citām pusēm.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesībaizsardzības iestādes, piem., policija

Mēs koplietojam personas datus ar tiesībsargājošajām iestādēm, piem., ar policiju, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Potenciālie pircēji un pārdevēji

Uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas gadījumā mēs koplietojam personas datus ar potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses veikt uzņēmumu iegādi vai apvienošanu.

Apdrošināšanas sabiedrības

Mēs drīkstam koplietot jūsu personas datus ar apdrošināšanas sabiedrībām, kad izmantojam savas apdrošināšanas polises, lai segtu jums izmaksāto kompensāciju.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses.

Bankas

Mēs koplietojam jūsu personas datus, kad izmaksājam jums kompensāciju.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses.

Mēs vienmēr tiecamies personas datus glabāt un apstrādāt ES/EEZ ietvaros. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai garantētu to, ka personas dati ir aizsargāti, mēs nodrošinām, lai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tiktu piemēroti drošības pasākumi, piem., izmantojot datu pārsūtīšanas līgumus (kas ietver ES Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas). Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai lai pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tādi pasākumi vai tāda informācija ir pieejama, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus nekoplietot vai arī ja datu koplietošana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības un brīvības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti.

Piekrišanas atsaukšana

Tādā apmērā, kādā mēs pamatojamies uz jūsu piekrišanai personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz šo piekrišanu, pirms tās atsaukuma.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personisko datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma interesi vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Savu personas datu pārsūtīšana (datu pārnesamība)

Jums ir tiesības pieprasīt to personas datu, kurus glabājam par jums, kopiju strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām tiesības uz datu pārnesamību veido tikai jūsu sniegti personas dati, kurus apstrādājam ar noteiktu juridisko pamatojumu, piem., jūsu piekrišanu.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo informāciju, piem., ja sāktu apstrādāt personas datus jaunos nolūkos, vāktu papildu kategoriju personas datus vai koplietotu personas datus ar citiem saņēmējiem. Tādā gadījumā mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par to. Šajā lapā vienmēr ir publicēta jaunākā informācijas versija.

Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz savu personas datu apstrādi, lūdzu, nevilcinieties ar mums sazināties. Kontaktinformāciju skatiet zemāk. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē savā jurisdikcijā. Latvijā personas datu apstrādi uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

HKScan Oyj

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-pasts: privacy@hkscan.com

Lūdzu, skatiet papildu informāciju par mūsu apstrādāto personas datu kategorijām turpmākajā tabulā.

Kategorija

Personas datu piemēri

Identitātes informācija

 • Vārds, uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Personas kods

Kontaktinformācija

 • Adrese
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese

Jūsu saziņa

 • Jebkādi personas dati, ko iekļaujat savā kontaktinformācijā

Finanšu informācija

 • Bankas konta informācija, kompensācijas dati

Veselības dati

 • Jūsu sniegtā informācija par veselību, ieskaitot informāciju par incidentu, medicīniskās izziņas un fotoattēlus

Zvanu ieraksti

 

Sociālo tīklu konti

 • Sociālo tīklu konta profils, ko lietojat, kad sazināties ar mums