Darbinieku privātuma paziņojums

Lasīt vairāk zemāk.

Kā darbiniekam (šī privātuma paziņojuma nolūkā termins “darbinieks” vai “jūs” aptver darbiniekus, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar mums, kā arī citu personālu, kas nav darba tiesiskajās attiecībās ar mums, bet veic savus darba pienākumus pie mums) jums jājūtas ērti par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem. Tādēļ mēs esam atklāti jautājumos par to, kā vācam, apstrādājam, koplietojam un glabājam personas datus. Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mūsu glabātie personas dati vienmēr ir aizsargāti un ka mūsu apstrāde atbilst spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem un mūsu iekšējām vadlīnijām un procedūrām.

HKScan Oyj, HKScan Finland Oy vai Paimion Teurastamo Oy (“HKScan”) ir datu pārzinis jūsu personas datu apstrādes gadījumā saskaņā ar šo privātuma paziņojumu, ja vien netiek norādīts citādi. Attiecīgais datu pārzinis jūsu personas datu apstrādes gadījumā ir HKScan darba devējs, ar kuru esat noslēdzis(-gusi) savu darba līgumu (vai kādu citu līgumu).

Galvenokārt mēs personas datus vācam no jums. Tomēr mēs varam vākt jūsu personas datus arī no citurienes, ja esat sniedzis(-gusi) savu piekrišanu šādai vākšanai vai arī gadījumos, kad valsts iestāde mums atklāj jūsu personas datus, ievērojot juridisku pienākumu, vai gadījumos, kad likums atļauj jūsu personas datu vākšanu.

Apkopojot teikto, mēs drīkstam vākt jūsu personas datus no:

Jums

Personas dati, ko sniedzat tieši

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, ko iesniedzat mums tieši, piemēram, lai veiktu izpēti, izvērtējumus un mērķu pārvaldību (piemēram, kad veicam un dokumentējam personāla novērtēšanu) un lai veiktu darbinieku aptaujas, un lai vadītu un sadalītu darbu (piemēram, saistībā ar ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma plānošanu vai pārvaldot citu veidu atvaļinājumus, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājumu vai citu prombūtnes laiku).

Personas dati, ko vācam automātiski

Mēs drīkstam vākt un apstrādāt jūsu personas datus automātiski, piemēram, ar video ierīču starpniecību, kas uzstādītas dažādos nolūkos, tādos kā dzīvnieku drošības un labturības nodrošināšana, ražošanas konveijera efektivitātes nodrošināšana, telpu un mūsu darbinieku un apmeklētāju apsardzes nodrošināšana, kā arī mūsu īpašuma aizsargāšana (lasiet vairāk par jūsu personas datu apstrādi ar video ierīču starpniecību šeit).

Radiniekiem un citām saistītām personām

Nelaimes gadījuma vai citas ārkārtas situācijas gadījumā mēs drīkstam vākt personas datus, ko mums var iesniegt jūsu radinieki vai citas saistītas personas.

Valsts iestādēm

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, ko mums iesniedz dažādas valsts iestādes, tādas kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un Valsts Ieņēmumu Dienests, jūsu algas un darba pabalstu pārvaldības, kā arī juridisko pienākumu (piemēram, saistībā ar slimošanu vai rehabilitāciju) izpildes nolūkos.

Apdrošināšanas sabiedrībām

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, ko mums iesniedz apdrošināšanas sabiedrības jūsu algas un darba pabalstu (tādu kā pensijas un apdrošināšanas prēmijas) pārvaldības nolūkā, izvērtēšanas un drošības nolūkos (piemēram, saistībā ar apdrošināšanas prasību, kāda izriet no nelaimes gadījuma), un lai izskatītu un ievērotu juridiskās prasības (piemēram, saistībā ar strīdu vai tiesvedību).

Arodbiedrībām

Mēs vācam un apstrādājam personas datus, ko mums iesniedz attiecīgās arodbiedrības, pārstāvot savu biedru intereses, piemēram,darbu vadības un sadales nolūkā (piemēram, saistībā ar nodarbinātības jautājumiem), veicot izmaiņas komercdarbībā un izskatot un izpildot juridiskās prasības (piemēram, iegūstot piekrišanu darba attiecību izbeigšanai ar arodbiedrības biedru, saistībā ar prasību vai tiesvedību).

Arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja

Gadījumos, kad sniegta jūsu piekrišana vai likums pieļauj jūsu personas datu vākšanu (piem., kad arodveselības aprūpes speciālisti sniedz konsultācijas par īpašu darba instrumentu izmantošanu, rehabilitāciju vai ārstēšanu, jo tiek apdraudētas jūsu darbspējas vai esat invalīds(-e)), mēs drīkstam saņemt jūsu personas datus no arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja.

Citiem avotiem

Papildus mēs vācam informāciju par jums, ko iesniedz arī citas iepriekš nenosauktas puses, kā piegādātāji vai pakalpojumu sniedzēji, piemēram, dati, kas izmantoti saziņā ar šādām pusēm.

Mēs jūsu datus apstrādājam šādos nolūkos:

  • jūsu nodarbinātības pārvaldība;
  • darba aktivitāšu pārvaldība;
  • saziņa;
  • darbinieka labklājība un
  • drošums un drošība.

Nolūki, kādos jūsu personas dati tiek apstrādāti, ir uzskaitīti turpinājumā. Lai iegūtu papildu informāciju par tām personas datu kategorijām, ko apstrādājam, cik ilgi mēs šos datus apstrādājam un kāds ir apstrādāšanas juridiskais pamatojums, lūdzu, skatiet dokumentu ar nosaukumu Detalizēta informācija par personas datiem, ko apstrādājam, kuru var atrast HKScan kopīgotajā iekštīklā vai kura eksemplāru jūs varat pieprasīt no sava CR vadītāja.  

Nodarbinātības attiecību pārvaldība

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā pārvaldīt darba tiesiskās attiecības; piemēram, sagatavojot un noslēdzot ar jums darba līgumus; saglabājot pamatinformāciju, tādu kā jūsu vārds, amats u. tml. mūsu sistēmās; pārvaldot lietotāju kontus un darba aprīkojumu, tādu kā mobilie tālruņi; nepieciešamības gadījumā izdodot brīdinājumus, lai novērstu nevēlamu rīcību; un pārvaldot izmaiņas darba nosacījumos, tostarp pārtraucot darba tiesiskās attiecības un izsniedzot izziņas par nodarbinātību.

Darba samaksas pārvaldība

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā pārvaldīt jūsu darba samaksu; piemēram, pārvaldot informāciju par prombūtni, uzskaitot darba laiku, aprēķinot un izmaksājot jūsu algu, veicot algas korekcijas un nosūtot jums algas lapas. Līdzīgā kārtā mēs drīkstam apstrādāt jūsu datus, lai ieturētu arodbiedrības dalības maksas no jūsu algas, ja jūs to pieprasāt.  

Turklāt mēs apstrādājam jūsu datus saistībā ar ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, pensiju un apdrošināšanas prēmiju, uzņēmuma automobiļa un automobiļa papildu pabalstu, kā arī darba izdevumu maksājumu pārvaldību.

Darba samaksas pārskatīšana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā veikt darba samaksas pārskatīšanu, piemēram, izstrādājot dokumentāciju par sasniegtajiem mērķiem un informējot jūs par izmaiņām algā.

Prasmju attīstības pārvaldība

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā pārvaldīt prasmju attīstīšanu, piemēram, vadot apmācības kursus, veicot diskusijas par prasmju attīstīšanu, saglabājot apmācību rezultātus un izvērtējot un apsekojot pabeigtos kursus, kā arī veidojot pārskata ziņojumus un statistiku.

Darbinieku aptauju veikšana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā veikt darbinieku aptaujas, piemēram, sūtot saviem darbiniekiem aptaujas un vācot un izvērtējot aizpildīto aptauju rezultātus.

Pasākumu un citu personāla aktivitāšu veikšana

Mēs apstrādājam jūsu datus pasākumu un citu personāla aktivitāšu organizēšanas nolūkā, piemēram, lai sniegtu ar pasākumu saistītu informāciju un lai reģistrētu līdzdalību, kā arī lai reģistrētu jebkādas pārtikas produktu izvēles vai alerģijas.

Darbu vadīšana un deleģēšana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā vadīt un sadalīt darbus, piemēram, vajadzību un personāla plānošanā, darba grafika izveidē, ikgadējā apmaksātā atvaļinājumu plānošanā, kā arī citu atvaļinājumu formu, piemēram, mācību atvaļinājumu, atvaļinājums bez darba alga saglabāšanas, bērnu kopšanas atvaļinājumu, pārvaldībā.

Telpu pārvaldība

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā pārvaldīt mūsu darba aktivitātes un telpas, piemēram, pārvaldot istabu rezervēšanu, ģērbtuvju istabas, pārtikas produktu pasūtījumus, ziņojot par jebkādām kļūmēm saistībā ar biroja telpām, veicot inventarizāciju, reģistrējot IT atbalsta pasākumus un pārvaldot pastu un paku piegādi.

Darba aktivitāšu dokumentēšana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā dokumentēt darba aktivitātes, piemēram, saistībā ar darba dokumentācijas, piemēram, projekta dokumentu, izveidi.

Izmaiņu veikšana darbā

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā veikt izmaiņas darbā, piemēram, saistībā ar reorganizācijām. Līdzīgā kārtā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar darba vietas maiņu vai pārcelšanu uz citu mūsu struktūrvienību un sarunu veikšanu ar arodbiedrību organizācijām.

Darba aktivitāšu izvērtēšana un apsekošana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā izvērtēt un apsekot darba aktivitātes, tādas kā pārskata ziņojumu un statistikas izstrādāšana; piemēram, algu sarakstu statistikas un pamata statistikas gadījumā saistībā ar prombūtni, personāla apgrozību, projektiem un to vadību, risku izvērtēšanas aktivitāšu analīzi, ieskaitot izvērtējumus saistībā ar drošību.

Saziņas sekmēšana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā sekmēt darbinieku saziņu, piemēram, lai pārvaldītu mūsu digitālo adrešu grāmatu, kas satur darbinieku vārdus un kontaktinformāciju, kā arī lai sekmētu darba saziņu starp darbiniekiem un ārējām pusēm.

Saziņa par darba aktivitātēm un izmaiņām

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā sekmēt gan iekšēju, gan ārēju saziņu saistībā ar darba aktivitātēm un izmaiņām, piemēram, lai publicētu darba jaunumu paziņojumus, izmantojot dažādus kanālus, tostarp iekštīklu, un, publicējot paziņojumus presē un finanšu pārskata ziņojumus, tad izmantojot ārējus kanālus.

Saziņa zīmola izveides un mārketinga nolūkos

Mēs apstrādājam jūsu datus saistībā ar ārēju saziņu nolūkā attīstīt mūsu zīmolu un nodrošināt mārketinga saturu; piemēram, ja mēs publicējam vārdus, attēlus un kontaktinformāciju savās tīmekļa vietnēs vai citos digitālajos kanālos.

Ar darbu saistītu saslimšanu un nelaimes gadījumu nepieļaušana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus nolūkos nepieļaut ar darbu saistītas saslimšanas un nelaimes gadījumus. Piemēra, mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad sazināmies ar arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, lai nepieļautu ar darbu saistītas saslimšanas un nelaimes gadījumus.

Darba un funkcionālo spēju atbalstīšana

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar veselības pārbaužu veikšanu pirms jūsu darba attiecību sākuma, kā arī darba attiecību laikā, veicot periodiskās veselības pārbaudes, lai novērtētu un atbalstītu jūsu darba un funkcionālās spējas. Veselības pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu, vai jūsu veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam un lai novērstu kādu īpašu saslimšanas risku. Veselības pārbaudes tiek veiktas sadarbībā ar mūsu arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.

Darba spēju uzraudzība un agrīna atbalsta nodrošināšana

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar jūsu darba spēju uzraudzību un gadījumā, ja sastopaties ar izaicinājumiem savā darbā vai jūsu darba spējas ir apdraudētas, tad nodrošinot jums agrīnu atbalstu. Tas var ietvert brīdinājuma saņemšanu par to, ka jūsu darba spējas ir apdraudētas, no arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja, kā arī jūsu personas datu apstrādi mūsu agrīnā atbalsta procedūras dažādās fāzēs (piem., savākti personas dati agrīna atbalsta intervijā).  

Fizisku nodarbību un kultūras ieguvumu nodrošināšana, sekmējot labklājību

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus, kad nodrošinām fizisku nodarbību un kultūras ieguvumus un pārsūtām vajadzīgos personas datus mūsu pakalpojumu sniedzējam, nolūkā sekmēt darbinieku labklājību.

Izmeklēšanas un drošības iemesli

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar izmeklēšanu un drošības iemeslu dēļ, piemēram, kad reģistrējam piekļuvi telpām, izsniedzam ieejas zīmotnes un pārvaldām mūsu IT resursu piekļuves un atļauju tiesības. Līdzīgā kārtā mēs apstrādājam jūsu datus saistībā ar pieteikšanos mūsu IT sistēmās un to sekojuma lietojumu.

Turklāt mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas informāciju nolūkā uzraudzīt atbilstību mūsu vadlīnijām, politikām un procedūrām, kā arī šādu jautājumu izmeklēšanas gadījumā.

Mēs drīkstam arī gadījumos, kad tas nepieciešams, apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar darba incidentu pārvaldību, piemēram, drošības incidentu gadījumā vai veicot izmeklēšanu drošības jomā.

Dažādos nolūkos veikta video novērošana

Mēs drīkstam apstrādāt jūsu datus saistībā ar video novērošanas veikšanu mūsu telpās (lasiet vairāk par savu personas datu apstrādi ar video novērošanas starpniecību šeit). Video novērošanas zonas ir skaidri marķētas.

IT sistēmu un pakalpojumu pārvaldība un aizsardzība

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā pārvaldīt un aizsargāt savas IT sistēmas un pakalpojumus; piemēram, kad novēršam problēmas, veidojam dublējumkopijas un pārvaldām izmaiņas un problēmas sistēmā un pielietojumā. Līdzīgā kārtā mēs apstrādājam jūsu datus saistībā ar pieteikšanos IT sistēmās un pārvaldot atkāpes drošības jomā.

Juridiskopienākumu izpilde

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā izpildīt savus juridiskos pienākumus, piemēram, lai nepieļautu diskrimināciju darba vietā vai ievērotu personas datu un darba aizsardzības likumu prasības.

Darba tiesībās ietvertā diskriminācijas aizlieguma principa īstenošana

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā novērst diskrimināciju darba vietā; piemēram, veicot algu aptaujas nolūkā atklāt, koriģēt un nepieļaut nepamatotas atšķirības algā un citos darba apstākļos, un nolūkā veikt aktīvus pasākumus, lai novērstu iespējamo diskrimināciju un arī visādos citādos veidos sekmētu vienlīdzīgas tiesības un iespējas.

Darba vieta un rehabilitācija

Mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā izpildīt darba vietas tiesību aktu prasības; piemēram, ievērojot darba vietas procedūras un izskatot, izmeklējot un novēršot visus incidentus vai nelaimes gadījumus darba vietā.

Turklāt mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā palīdzēt rehabilitācijā, sazinoties ar iestādēm, kas uzrauga arodveselības un darba drošības prasību izpildi (tādām kā Valsts darba inspekcija, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra u.c.).

Citi juridiskie pienākumi

Turklāt mēs apstrādājam jūsu datus nolūkā izpildīt citus juridiskos pienākumus, tādus kā grāmatvedības un uzskaites prasību izpilde saskaņā ar Latvijas grāmatvedības normatīvajiem aktiem, veicot algas atskaitījumus, kādi radušies sakarā ar tiesu izpildītāju rīkojumiem un pārbaudot jebkādu kvalifikāciju vai licences, kādas nepieciešamas ieņemamajos amatos.

Kad tas nepieciešams, mēs koplietojam jūsu personas datus ar dažādiem saņēmējiem, tādiem kā bankas, pakalpojumu sniedzēji, arodbiedrības, valsts iestādes, apdrošināšanas sabiedrības un ārēji konsultanti (skatiet turpinājumā). Saņēmējs parasti rīkojas kā datu pārzinis jūsu personas datu sevis veiktā apstrādē. Detalizētu informāciju par to, kādus personas datus mēs koplietojam ar dažādiem saņēmējiem un kāds ir šādas rīcības juridiskais pamatojums, lūdzu, skatiet dokumentā ar nosaukumu Detalizēta informācija par personas datu izpaušanu, kas atrodams HKScan kopīgotajā iekštīklā vai arī kura eksemplāru varat pieprasīt no sava tiešā vadītāja vai CR vadītāja.

Pakalpojumu sniedzēji

Lai varētu īstenot nolūkus, kādos apstrādājam jūsu personas datus, mēs koplietojam jūsu personas datus ar uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus (ieskaitot IT). Šie uzņēmumi drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu skaidri paustiem norādījumiem un nedrīkst lietot jūsu datus paši savos nolūkos. No viņiem arī juridiski un līgumiski tiek prasīts aizsargāt jūsu personas datus. HKScan ir datu pārzinis attiecībā uz iepriekšminēto personas datu apstrādi, ko mūsu vārdā veic piegādātāji.

Citi saņēmēji

Kad nepieciešams, mēs koplietojam jūsu personas datus ar šādiem saņēmējiem, piem., lai izpildītu juridiskos pienākumus vai lai izskatītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Saņēmējs

Nolūks

HKScan Group uzņēmumi

Mēs drīkstam koplietot jūsu personas datus ar citiem HKScan Group uzņēmumiem kā daļu no iekšēju atskaišu sniegšanas aktivitātēm darba reorganizācijas vai restrukturēšanas īstenošanas kontekstā, sistēmas uzturēšanas atbalsta un datu viesošanas gadījumā.

Bankas

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar bankām nolūkā pārvaldīt jūsu algu un darba pabalstus, piemēram, izmaksājot jums algu.

Arodbiedrības

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar arodbiedrībām, piemēram, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus.

Valsts iestādes

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar valsts iestādēm, piemēram, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus.

Apdrošināšanas sabiedrības

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar apdrošināšanas sabiedrībām, piemēram, izvērtēšanas un drošības apsvērumu nolūkā (piemēram, ziņojot par nelaimes gadījumu darba vietā).

Arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar mūsu arodveselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju nolūkā nepieļaut ar darbu saistītas saslimšanas un nelaimes gadījumus, atbalstīt darba un funkcionālās spējas un uzraudzīt darba spējas, kā arī sniedzot sākotnēju atbalstu.

Ārēji konsultanti

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar ārējiem konsultantiem, piemēram, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus, tādus kā pienākumi saistībā ar grāmatvedību.

Viesnīcu un konferenču telpas un ceļojumu aģentūras

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar viesnīcu un konferenču telpām un ceļojumu aģentūrām; piemēram, kad rezervējam komandējuma braucienu.

Iespējamie uzņēmuma pircēji un pārdevēji

Mēs drīkstam koplietot personas datus ar potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem saistībā ar uzņēmuma izmaiņām, kas saistītas ar daļas vai visa uzņēmuma nodošanu citam īpašniekam.

Mēs glabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu savu nolūku attiecībā uz to apstrādi. Pēc tam mēs droši izdzēsīsim vai anonimizēsim jūsu datus tā, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar jums. Lai iegūtu papildu informāciju par to, cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti, lūdzu, skatiet dokumentu ar nosaukumu Detalizēta informācija par personas datiem, ko apstrādājam, kuru var atrast HKScan kopīgotajā iekštīklā vai kura eksemplāru jūs varat pieprasīt no sava CR vadītāja.

Mēs vienmēr tiecamies apstrādāt jūsu personas datus ES/EEZ ietvaros, lai jūs varētu justies droši, ka jūsu dati tiek atbilstoši aizsargāti. Tomēr dažos gadījumos jūsu personas dati var tikt pārsūtīti un tos var apstrādāt mūsu pakalpojumu sniedzēji valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ teritorijas. Nolūkā nepārtraukti aizsargāt jūsu personas datus mēs vienmēr nodrošinām, lai būtu ieviesti aizsardzības pasākumi, tādi kā datu pārsūtīšanas līgumi, kuros tiek prasīts, lai saņēmēji aizsargātu datus tādā pašā veidā, kā to darām mēs. Informāciju par valstīm, uz kurām mēs atbilstīgos gadījumos pārsūtām jūsu personas datus, un to, kādi aizsardzības pasākumi šajā sakarā ir ieviesti, var saņemt pēc pieprasījuma.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums pa e-pastu: privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums sniegsim pieprasīto informāciju, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus neatklāt vai arī ja datu atklāšana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti.

Piekrišanas atsaukšana

Tādā apmērā, kādā mēs pamatojamies uz jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību pirms tās atsaukuma.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personisko datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma interesi vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Savu personas datu pārsūtīšana (datu pārnesamība)

Jums ir tiesības pieprasīt to personas datu, kurus glabājam par jums, kopiju strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām tiesības uz datu pārnesamību veido tikai jūsu sniegti personas dati, kurus apstrādājam ar noteiktu juridisko pamatojumu, piem., jūsu piekrišanu.

Nākotnē informācija šajā dokumentā var tikt atjaunināta; piemēram, ja mēs apstrādājam jūsu datus jaunos nolūkos, vācam papildu datus vai koplietojam jūsu datus ar saņēmējiem, kas ir citi, nevis iepriekš jau minētie. Ja tas būs nepieciešams, jūs saņemsit atjauninātu dokumentu, kurā šie grozījumi būs uzskaitīti. Pati jaunākā šī privātuma paziņojuma versija vienmēr ir pieejama HKScan privātuma tīmekļa vietnē.

Ja jums ir papildu jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar savu CR vadītāju vai sūtiet savus jautājumus uz privacy@hkscan.com. Ja saņemtās atbildes jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē Latvijā. Attiecīgās uzraudzības iestādes kontaktinformāciju jūs varat atrast šeit.

 

HKScan Oyj

0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

privacy@hkscan.com

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet dokumentu ar nosaukumu Detalizēta informācija par personas datiem, ko apstrādājam, kuru var atrast HKScan kopīgotajā iekštīklā vai kura eksemplāru jūs varat pieprasīt no sava CR vadītāja.