Apmeklētāju privātuma paziņojums

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj, 0111425-3, vai ikviena saistītā saimnieciskā vienība, kas pieder vai ko kontrolē HKScan Oyj (“HKScan”, “mēs”, “mūs”) ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu kā HKScan telpu apmeklētāja personas datu apstrādi.

Šajā paziņojumā mēs aprakstām, kā vācam, apstrādājam un koplietojam personas datus, ko saņemam un saglabājam. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko var lietot, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Mums ir svarīgi, lai jūs justos droši par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem. Mēs veicam pasākumus, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un mūsu iekšējām politikām un procedūrām. Lai iegūtu konkrētāku informāciju par personas datu glabāšanas periodiem, lūdzu, skatiet šī privātuma paziņojuma versiju jūsu valsts valodā.

Telpas” nozīmē HKScan biroja telpas, ražošanas telpas un citas telpas, ko HKScan izmanto savā darbībā.

Lūdzu, skatiet turpmāko tabulu, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kurš ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kad apmeklējat dažādās HKScan telpas.

Datu pārzinis

Telpas

HKScan Oyj

 • Turku

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, Viljandi

AS Rakvere Farmid

 • HKScan piederošās saimniecības

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Rīga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland Sp. zo.o

 • Swinoujscie

Mēs varam vākt jūsu personas datus šādos veidos:

Personas dati, ko jūs mums sniedzat, piem., aizpildot digitālas vai manuālas veidlapas vai kad sazināties ar mums pa tālruni vai e-pastu.

Personas dati, ko mēs vācam vai ģenerējam automātiski, piem., lietojot mūsu nodrošinātas ierīces, lietojumprogrammas, sistēmas vai tīklus, kā arī kad veicam video novērošanu savās telpās (lasiet vairāk par savu personas datu apstrādi ar video novērošanas starpniecību šeit).

Personas dati, ko mēs vācam no citiem avotiem, piem., ja apmeklējat mūsu telpas kā daļu no uzņēmuma apmeklējuma, jūsu darba devējs vai kolēģi var būt snieguši mums jūsu personas datus pirms jūsu apmeklējuma.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Izmeklēšanas un drošības iemesli

Mēs apstrādājam jūsu personas datus drošības iemeslu dēļ, piemēram, kad reģistrējam piekļuvi telpām, izsniedzam apmeklētāju zīmotnes un pārvaldām mūsu IT resursu piekļuves un atļauju tiesības. Līdzīgā kārtā mēs apstrādājam jūsu datus saistībā ar pieteikšanos mūsu IT sistēmās un to sekojuma lietojumu.

Mēs drīkstam arī gadījumos, kad tas nepieciešams, apstrādāt jūsu personas datus saistībā ar incidentu pārvaldību, piemēram, drošības incidentu gadījumā vai veicot izmeklēšanu drošības jomā.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Apmeklējuma dati
 • Organizācijas informācija
 • Pieteikšanās dati
 • Incidentu dati

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses apstrādāt jūsu datus saistībā ar izmeklēšanu, kā arī drošības apsvērumu labad; piemēram, kad reģistrējam iekļuvi ēkā, izsniedzam caurlaides un pārvaldām mūsu IT resursu piekļuves un atļauju tiesības.

Paturēšanas periods: Apmeklētāju zīmotņu izsniegšanas un piekļuves un atļauju tiesību pārvaldības nolūkos mēs apstrādājam jūsu personas datus jūsu apmeklējuma laikā un pēc tam tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses izskatīt un ievērot jebkādas juridiskās prasības. Šādā pašā nolūkā pieteikšanās informācija tiek paturēta tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai mēs īstenotu savas leģitīmās intereses izskatīt un ievērot jebkādas juridiskās prasības.

Līdzīgā veidā jūsu personas dati tiek paturēti incidentu pārvaldības nolūkā uz izmeklēšanas periodu un uz tādu periodu, kāds nepieciešams pēc tam, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses izskatīt un ievērot jebkādas juridiskās prasības.

 

Pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšana un infekcijas slimību izplatīšanas nepieļaušana

Pirms piekļuves atļaušanas attiecīgām pārtikas produktu pārstrādes zonām mēs vācam jūsu personas datus no veselības anketas veidlapas nolūkos nodrošināt pārtikas produktu nekaitīgumu un nepieļaut infekcijas slimību izplatīšanos. Mums ir juridisks pienākums nepieļaut, ka mūsu telpu pārtikas produktu pārstrādes zonās ieiet persona, kura cieš no tādas slimības, ko iespējams pārnest ar pārtikas produktu starpniecību, vai ir šīs slimības nēsātāja.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Apmeklējuma dati
 • Organizācijas informācija
 • Ceļojuma informācija
 • Veselības dati

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu un nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos.

Datu subjekts ir sniedzis atklātu piekrišanu apstrādei (VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts). Mēs drīkstam apstrādāt attiecīgo īpašo kategoriju personas datus, tādus kā veselības dati, lai nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu un nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos, tikai tādā gadījumā, ja jūsu apmeklējums ir saistīts ar pārtikas produktu pārstrādes zonām. Pirms jebkādu uz veselību attiecināmu datu apstrādes mēs lūdzam jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.

Uzglabāšanas laiks. Jūsu personiskie dati tiek glabāti visu apmeklējuma laiku. Mēs glabājam jūsu personas datus 12 mēnešus pēc jūsu vizītes beigām, lai nodrošinātu savas likumīgās intereses. Šādi mēs varam sagatavoties iespējamām juridiskām prasībām un aizsargāties pret tām vai pildīt savus likumā noteiktos pienākumus.

 

IT sistēmu un pakalpojumu pārvaldība un aizsardzība

Lai pārvaldītu un aizsargātu savus pakalpojumus un ar to saistītās IT sistēmas, piem., pārvaldot jūsu pierakstīšanos vai pieteikšanos mūsu tīklā, novēršot problēmas, veidojot dublējumkopijas, mainot sistēmas un risinot tajās konstatētās problēmas, kā arī saistībā ar iespējamiem IT incidentiem mēs nepieciešamajā apjomā drīkstam apstrādāt jūsu personas datus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Apmeklējuma dati
 • Organizācijas informācija
 • Pieteikšanās dati

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses savas tīmekļa vietnes, pakalpojumu un ar to saistīto IT sistēmu pārvaldībā un aizsargāšanā.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti to periodu, kāds norādīts attiecībā uz katru iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes nolūku. Personas dati žurnālos tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams problēmu risināšanas un incidentu izskatīšanas nolūkā. Datus, ko satur dublējumkopijas, var glabāt ilgāku periodu, lai pienācīgi aizsargātu IT sistēmas saskaņā ar dublēšanas un avārijas seku novēršanas procedūrām.

 

Juridisko pienākumu ievērošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu savus juridiskos pienākumus, piem., lai ievērotu savas juridiskās saistības attiecībā uz pārtikas produktu nekaitīgumu un kvalitāti.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Visu kategoriju personas dati, kas savākti un ir nepieciešami, lai izpildītu katru juridisko pienākumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams attiecībā uz katru juridisko pienākumu.

 

Juridisko prasību izvirzīšana, īstenošana un aizstāvēšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izskatītu un aizstāvētu juridiskās prasības, piem., strīda vai tiesāšanās gadījumā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Visu kategoriju personas dati, kas savākti un ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību izskatīšanas un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams šajā nolūkā.

Nepieciešamības gadījumā mēs koplietojam jūsu datus ar citiem. Saņēmējs ir datu apstrādātājs jūsu personas datu apstrādes uzdevumā, ja vien neesam norādījuši citādi.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai izpildītu jūsu personas datu apstrādes nolūkus, mēs koplietojam šādus personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem, ko esam nolīguši. Šie pakalpojumu sniedzēji mums nodrošina IT (tādu kā IT sistēmu ekspluatācija, tehniskais atbalsts un uzturēšana) drošības pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai šajos nolūkos un atbilstoši mūsu norādījumiem, nevis savos nolūkos. Mēs esam datu pārzinis tādas personas datu apstrādes gadījumā, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Noteiktos gadījumos mēs koplietojam, ja tas ir nepieciešams, jūsu personas datus ar citiem saņēmējiem noteiktos nolūkos, piem., lai izpildītu savus juridiskos pienākumus vai lai izskatītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Saņēmējs

Nolūks

Nodošanas juridiskais pamatojums

HKScan Group uzņēmumi

Mēs varam koplietot nepieciešamos personas datus ar citiem HKScan Group uzņēmumiem darba administratīvos nolūkos, piem., saņemot IT atbalstu vai viesojot pakalpojumus.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz darba administrēšanas nolūkiem.

Valsts iestādes

Mēs koplietojam nepieciešamos personas datus ar valsts iestādēm, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Ārēji konsultanti

Mēs koplietojam nepieciešamo informāciju ar ārējiem konsultantiem, piem., revidentu birojiem un juristu birojiem, ja mūsu pienākums koplietot informāciju ir noteikts ar likumu vai lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Juridiskais pienākums un leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu juridiskos pienākumus vai lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesas, darījumu partneri u. c.

Lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskās prasības, mēs koplietojam personas datus ar citām pusēm.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesībaizsardzības iestādes, piem., policija

Mēs koplietojam personas datus ar tiesībaizsardzības iestādēm, piem., ar policiju, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Potenciālie pircēji un pārdevēji

Uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas gadījumā mēs koplietojam personas datus ar potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas izpildes leģitīmās intereses.

Mēs vienmēr tiecamies personas datus glabāt un apstrādāt ES/EEZ ietvaros. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai garantētu to, ka personas dati ir aizsargāti, mēs nodrošinām, lai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tiktu piemēroti drošības pasākumi, piem., izmantojot datu pārsūtīšanas līgumus, kas ietver ES Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas. Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai lai attiecīgi pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tādi pasākumi vai tāda informācija ir pieejama, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu ar mūsu datu privātuma tīmekļa vietnes starpniecību vai sazinoties ar mums adresē privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kādus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus nesniegt vai arī ja datu sniegšana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti.

Piekrišanas atsaukšana

Tādā apmērā, kādā mēs pamatojamies uz jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz šo piekrišanu, pirms tās atsaukuma.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personisko datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma interesi vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Savu personas datu pārsūtīšana (datu pārnesamība)

Visbeidzot jums ir tiesības pieprasīt to personas datu, kurus glabājam par jums, kopiju strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām tiesības uz datu pārnesamību veido tikai jūsu sniegti personas dati, kurus apstrādājam ar noteiktu juridisko pamatojumu, piem., jūsu piekrišanu.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo informāciju, piem., ja sāktu apstrādāt personas datus jaunos nolūkos, vāktu papildu kategoriju personas datus vai koplietotu personas datus ar citiem saņēmējiem. Tādā gadījumā mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par to. Šajā lapā vienmēr ir publicēta jaunākā informācijas versija.

Ja jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, nevilcinieties ar mums sazināties. Kontaktinformāciju skatiet zemāk. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē savā jurisdikcijā. Latvijā datu apstrādi uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

HKScan Oyj

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-pasts: privacy@hkscan.com

Lūdzu, skatiet papildu informāciju par mūsu apstrādāto personas datu kategorijām turpmākajā tabulā.

Kategorija

Personas datu piemēri

Identitātes informācija

 • Vārds, uzvārds
 • Lietotāja identitāte
 • Personas kods
 • Paraksts

Kontaktinformācija

 • Adrese
 • Tālruņa numurs
 • E-pasta adrese

Apmeklējuma dati

 • Apmeklējuma iemesls
 • Atbildīgā (uzņemošā) persona par apmeklējumu
 • Apmeklējuma datums un laiks

Organizācijas informācija

 • Komercnosaukums
 • Jūsu profesionālais amats

Pieteikšanās dati

 • Laikspiedols
 • Žurnāla ieraksts

Incidentu dati

 • Drošības incidenti
 • Nelaimes gadījums telpās

Ceļojuma informācija

 • Informācija par nesen apmeklētām valstīm vai reģioniem

Veselības dati

 • Informācija par slimībām (piem., inficētas brūces, ādas infekcijas, jēlumi vai caureja)