Privātuma paziņojums par video novērošanu

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj vai ikviena saistītā saimnieciskā vienība, kas pieder vai ko kontrolē HKScan Oyj (“HKScan”, “mēs”, “mūs”) ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi ar HKScan telpās uzstādīto video novērošanas ierīču starpniecību.

Šajā lapā mēs aprakstām un sniedzam papildu informāciju par to, kā ar video ierīču starpniecību vāksim un apstrādāsim uz jums attiecināmus personas datus, ko mēs iegūstam, kad apmeklēsiet HKScan telpas, vai, ja esat mūsu darbinieks un strādājat vienā no telpām. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko var izmantot, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Mums ir svarīgi, lai jūs justos droši par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem. Mēs veicam pasākumus, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un mūsu iekšējām politikām un procedūrām.

Video ierīces” nozīmē kameras vai citas video ierīču sistēmas, kas paredzētas tam, lai tvertu un ierakstītu indivīdu un īpašuma attēlus vai video.

Telpas” nozīmē HKScan biroju telpas, ražošanas telpas un citas telpas, tostarp ēkas un to saistītās ārējās platības (piem., vārti, ieejas punkti ēkā un iekraušanas/izkraušanas doki), kur uzstādītas video ierīces.

Lūdzu, skatiet turpmāko tabulu, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kurš ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi ar video ierīču starpniecību dažādās HKScan telpās.

Datu pārzinis

Telpas

HKScan Oyj

 • Turku

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, Viljandi

AS Rakvere Farmid

 • HKScan piederošās saimniecības

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Rīga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland

 • Swinoujscie

Mūsu telpās ir video ierīces, kas var automātiski tvert un ierakstīt jūsu foto vai video, kad apmeklējat mūsu telpas vai ja strādājat mūsu telpās. Šie ieraksti var saturēt jūsu personas datus, ja šādus attēlus vai video materiālus ir iespējams izmantot jūsu identificēšanā. Mūsu telpās uzstādītās video ierīces var iedalīt divās kategorijās: (1) ēku ārējās platībās uzstādītās video ierīces un (2) ēkā uzstādītās video ierīces.

Ēku ārējās platībās uzstādītās video ierīces ietver video ierīces, kas tver stāvvietu laukumus, vārtus, nožogojuma līniju, ēkas ieeju un izeju punktus, iekraušanas/izkraušanas dokus vai citas piegādes platības, kā arī citas pagalma platības (“ārējās platības video ierīces”). Video ierīces ēkās ietver video ierīces, kas filmē ēkas no iekšpuses, ieskaitot platības, kas paredzētas dzīvnieku transportēšanai, lopkautuves, ražošanas telpas un ražošanas konveijerus, kā arī ieeju un izeju punktus uz apsargātām zonām, apsargātām istabām vai koplietošanas platībām (“iekšējo platību video ierīces”).

Svarīgi atzīmēt, ka video ierīču atrašanās vietas un pozicionējums ir tāds, lai šīs ierīces nenovērotu vai nefilmētu sabiedriski pieejamu vidi ārpus mūsu uzņēmuma teritorijas.

Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nelietojam automātisko seju atpazīšanu vai līdzīgas tehnoloģijas, lai biometrisko datu apstrādes rezultātā unikāli identificētu jūs vai kādu citu indivīdu.  

Mēs neapstrādājam ar video ierīču starpniecību iegūtos jūsu personas datus nekādā citā nolūkā, kā vien tādos, kas norādīti turpinājumā. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Dzīvnieku drošuma un labturības nodrošināšana un ar to saistīto pienākumu ievērošana

Ja jūsu darba pienākumi ir saistīti ar dzīvnieku labturību (piem., dzīvnieku barošana, dzīvnieku transportēšana vai aktivitātes saistībā ar darbu lopkautuvē), mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus ar iekšējo platību video ierīču starpniecību. Apstrāde tiek veikta dzīvnieku drošuma un labturības nodrošināšanas nolūkā, kā arī lai nodrošinātu pienācīgas dzīvnieku labturības prakses un ar to saistīto un ar likumu noteikto pienākumu ievērošanu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Foto vai video ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai garantētu dzīvnieku drošumu un labturību, kā arī lai nodrošinātu pienācīgu dzīvnieku labturības praksi un ar to saistīto un ar likumu noteikto pienākumu ievērošanu.

 

Ražošanas procesu efektivitātes nodrošināšana

Ja jūsu darbs notiek pie ražošanas konveijera, mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus ar iekšējo platību video ierīču starpniecību. Apstrāde tiek veikta ražošanas konveijera efektivitātes nodrošināšanas nolūkā. Nodrošinot ražošanas konveijera efektīvu darbu, mums ir iespējams resursus izmantot rentablā veidā. Uzraugot un rādot jums ražošanas konveijeru uzraudzības ekrānos, mēs sniedzam jums iespēju konstatēt un novērst (vai koriģēt konkrētos apstākļus) anomālijas, kādas var notikt uz ražošanas konveijera.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Foto vai video ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu ražošanas procesa efektivitāti un resursu izmantojumu rentablā veidā.

 

Telpu drošības un mūsu darbinieku un apmeklētāju drošuma garantēšana

Kad ierodaties pie vārtiem, kas sargā mūsu telpas, vai kad esat pie ēkas ieejas punkta vai strādājat iekraušanas/izkraušanas dokos vai pagalma platībā, mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus ar āra platību video ierīču starpniecību. Apstrāde tiek veikta nolūkā aizsargāt mūsu telpas pret neatļautu iekļuvi, laupīšanu, vandālismu vai citiem uz īpašumu attiecināmiem noziegumiem. Turklāt apstrāde tiek veikta arī nolūkā aizsargāt mūsu darbinieku un apmeklētāju drošumu pret ārējiem un ar darba drošību saistītiem apdraudējumiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Foto vai video ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu telpas pret neatļautu iekļuvi, laupīšanu, vandālismu vai citiem ar īpašumu saistītiem noziegumiem, kā arī lai aizsargātu savu darbinieku un apmeklētāju drošumu pret ārējiem un ar darba drošību saistītiem apdraudējumiem.

 

Īpašuma, profesionālu komercnoslēpumu un informācijas drošības aizsardzība

Ja esat mūsu darbinieks vai apmeklētājs mūsu telpās, mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus ar iekšējo platību video ierīču starpniecību, kas uzstādītas pie ieeju vai izeju punktiem, lai apsargātu platības, aizsargātās istabas un koplietošanas platības. Apstrāde tiek veikta nolūkā aizsargāt mūsu īpašumu, tostarp profesionālus komercnoslēpumus un informācijas drošības sistēmas, pret zādzību, neatļautu piekļuvi informācijai vai pret citu veidu ļaunprātīgām darbībām.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Foto vai video ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu īpašumu, tostarp profesionālus komercnoslēpumus un informācijas drošības sistēmas, pret zādzību, neatļautu piekļuvi informācijai vai pret citu veidu ļaunprātīgām darbībām.

 

Kaitējumu vai drošības incidentu izmeklēšana, kā arī juridisku prasību izvirzīšana, īstenošana vai aizstāvēšana

Kaitējuma vai drošības incidenta gadījumā, kas apdraud dzīvnieku, mūsu darbinieku vai apmeklētāju, vai mūsu īpašuma un telpu drošību, mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus incidenta izmeklēšanas nolūkā. Turklāt, kad tas nepieciešams, mēs drīkstam apstrādāt jūsu personas datus juridisku prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Foto vai video ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai izmeklētu kaitējumus vai drošības incidentus, kas apdraud dzīvnieku, mūsu darbinieku vai apmeklētāju, vai mūsu īpašuma un telpu drošību. Turklāt apstrāde ir nepieciešama, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Mēs paturam foto vai video ierakstus, kas satur personas datus, tikai tādu periodu, kāds nepieciešams, lai panāktu mērķus, kādēļ personas dati tiek apstrādāti. Galvenokārt foto vai video ieraksti tiek glabāti 1–12 mēnešus atkarībā no apstrādes nolūka un no konkrētās telpas atrašanās vietas. Kaitējuma vai drošības incidenta gadījumā mēs varam glabāt ar to saistītos foto vai video ierakstus ilgāku periodu, lai izmeklētu incidentu, kā arī lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Lai iegūtu konkrētāku informāciju par personas datu glabāšanas periodiem, lūdzu, skatiet šī privātuma paziņojuma versiju jūsu valsts valodā.

Nepieciešamības gadījumā mēs koplietojam jūsu datus ar citiem. Saņēmējs ir datu pārzinis atbilstoši jūsu personas datu apstrādes uzdevumam, ja vien neesam norādījuši citādi.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai izpildītu jūsu personas datu apstrādes nolūkus, mēs koplietojam šādus personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem, ko esam nolīguši. Šie pakalpojumu sniedzēji mums nodrošina drošības pakalpojumus (tādus kā apsardzes pakalpojumi un elektroniskās drošības pakalpojumi, tostarp video ierīces un sistēmas pārvaldības īstenošana). Pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai šajos nolūkos un atbilstoši mūsu norādījumiem, nevis savos nolūkos. Mēs esam datu pārzinis tādas personas datu apstrādes gadījumā, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Noteiktos gadījumos mēs koplietojam, ja tas ir nepieciešams, jūsu personas datus ar citiem saņēmējiem noteiktos nolūkos (piem., lai izpildītu juridiskos pienākumus vai lai izskatītu un aizstāvētu juridiskas prasības).

Saņēmējs

Nolūks

Nodošanas juridiskais pamatojums

HKScan Group uzņēmumi

Mēs varam koplietot nepieciešamos personas datus ar citiem HKScan Group uzņēmumiem nolūkos noteikt un izmeklēt kaitējumus vai drošības incidentus.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz kaitējumu vai drošības incidentu konstatēšanu un/vai izmeklēšanu.

Valsts iestādes

Mēs koplietojam nepieciešamos personas datus ar valsts iestādēm, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Tiesas, darījumu partneri u. c.

Lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskās prasības, mēs koplietojam personas datus ar citām pusēm.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģtīmo interesi pārvaldīt un aizstāvēt juridiskās prasības.

Tiesībaizsardzības iestādes, piem., policija

Mēs koplietojam personas datus ar tiesībaizsardzības iestādēm, piem., ar policiju, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Mēs vienmēr tiecamies personas datus glabāt un apstrādāt ES/EEZ ietvaros. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai garantētu to, ka personas dati ir aizsargāti, mēs nodrošinām, lai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tiktu piemēroti drošības pasākumi, piem., izmantojot datu pārsūtīšanas līgumus (kas ietver ES Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas). Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai lai pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tādi pasākumi vai tāda informācija ir pieejama, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus nesniegt vai arī ja datu izsniegšana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības un brīvības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības neattiecas uz savāktajiem foto vai video ierakstiem.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personisko datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma interesi vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo informāciju, piem., ja sāktu apstrādāt personas datus jaunos nolūkos, vāktu papildu kategoriju personas datus vai koplietotu personas datus ar citiem saņēmējiem. Tādā gadījumā mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par to. Šajā lapā vienmēr ir publicēta jaunākā informācijas versija.

Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz savu personas datu apstrādi, lūdzu, nevilcinieties ar mums sazināties. Kontaktinformāciju skatiet zemāk. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē savā jurisdikcijā. Latvijā datu apstrādi uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

HKScan Oyj

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-pasts: privacy@hkscan.com