Darījuma partnera privātuma paziņojums

Lasīt vairāk zemāk.

HKScan Oyj, reģ. nr. 0111425-3, un/vai ikviena saistītā saimnieciskā vienība, kas pieder vai ko kontrolē HKScan Oyj (“HKScan”, “mēs”, “mūs”) ir datu pārzinis attiecībā uz jūsu kā mūsu darījuma partnera vai kā mūsu darījuma partnera kontaktpersonas (šī privātuma paziņojuma nolūkā termins “darījuma partneris” vai “jūs” ietver mūsu piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus un klientus, kas darbojas juridiskas personas ietvaros, kā arī piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas kā individuāls komersants vai tamlīdzīgi) personas datu apstrādi.

Šajā lapā mēs aprakstām, kā vācam, apstrādājam un kopīgojam personas datus, ko saņemam un saglabājam. Personas dati nozīmē jebkuru informāciju, ko var lietot, lai identificētu konkrētu fizisku personu. Informācija, kas attiecas uz individuālo komersantu un ir saistīta ar vienu vai vairākiem indivīdiem, tiek uzskatīta par personas datiem. Informācija, kas attiecas uz juridisku personu, nav personas dati, toties informācija, kas attiecas uz šādas struktūrvienības pārstāvi vai kontaktpersonu, tiek uzskatīta par personas datiem.

Mums ir svarīgi, lai jūs justos droši par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem. Mēs veicam pasākumus, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un mūsu iekšējām politikām un procedūrām. Lai iegūtu konkrētāku informāciju par personas datu glabāšanas periodiem, lūdzu, skatiet šī privātuma paziņojuma versiju jūsu valsts valodā.

Lūdzu, skatiet turpmāko tabulu, lai iegūtu vairāk informācijas par HKScan struktūrvienībām, kas drīkst apstrādāt personas datus kā datu pārzinis atbilstoši šajā privātuma paziņojumā izklāstītajiem nolūkiem. Attiecīgais datu pārzinis jūsu personas datu apstrādē galvenokārt ir HKScan struktūrvienība, ar kuru jūsu organizācija ir noslēgusi līgumu.

Datu pārzinis

HKScan Oyj

HKScan Finland Oy

Paimion Teurastamo Oy

HKScan Sweden AB

HKScan Denmark A/S

AS HKScan Estonia

AS Rakvere Farmid

AS HKScan Latvia

UAB HKScan Lietuva

HKScan Poland Sp. zo.o

 

Mēs varam vākt jūsu personas datus šādos veidos:

Personas dati, ko jūs mums sniedzat, piem., aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē vai citas veidlapas, ko mēs varam lūgt jums aizpildīt, vai sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastā vai kā citādi.

Personas dati, ko mēs vācam vai ģenerējam automātiski, piem., kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski vāksim personas datus par jums un jūsu apmeklējumu, tostarp interneta protokola (IP) adresi, kas lietota jūsu ierīces savienojumā ar internetu (lasiet vairāk par savu personas datu apstrādi mūsu tīmekļa vietnēs šeit), vai, kad jūs apmeklējat mūsu telpas, mēs varam vākt jūsu personas datus, izmantojot video ierīces (lasiet vairāk par savu personas datu apstrādi, izmantojot video novērošanu, šeit).

Personas dati, ko mēs vācam no citiem avotiem, piem., kad esam darījuma attiecībās, jūsu kolēģi vai citas kontaktpersonas var sniegt mums personas datus par jums, tādus kā jūsu kontaktinformācija vai informācija par jūsu lomu šajā darījumā. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, iepriekšējās darbības pārbaudes un līdzīgos nolūkos mēs vācam informāciju no trešās puses datu sniedzējiem vai publiski pieejamiem avotiem.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādos nolūkos:

Darījuma attiecību pārvaldība

Mēs apstrādājam jūsu personas datus darījuma attiecību pārvaldības nolūkā, piem., reģistrējot jūsu kontaktinformāciju mūsu datu bāzē, arhivējot līgumus, pārvaldot rēķinus, veicot iepriekšējās darbības pārbaudes (lai aizsargātu savu uzņēmumu pret krāpšanu, iesaisti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, reputācijas pārkāpumiem un citiem finanšu, ekonomiskajiem vai mantiskiem noziegumiem) un pārvaldot pasūtījumus un to izpildi.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Organizācijas informācija
 • Finanšu informācija
 • Iepriekšējās darbības pārbaudes dati
 • Pirkuma/pārdevuma dati

Leģitīmās intereses (juridiskās personas). Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu darījuma attiecību pārvaldības leģitīmās intereses.

Līguma izpilde (individuālie komersanti). Mums jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti darījuma attiecību laikā un pēc tam atbilstoši nepieciešamībai, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses jebkādu juridisko prasību izpildē un ievērošanā. Mēs glabājam tikai precīzus un jaunākos personas datus. Gadījumā, ja jūs vairs neesat attiecīgā kontaktpersona šajā nolūkā, mēs dzēsīsim jūsu personas datus un koriģēsim vajadzīgos personas datus ar precīziem datiem.

Iepriekšējās darbības pārbaudes dati tiek glabāti tikai tādu periodu, kāds vajadzīgs, lai izvērtētu darījuma partnera uzticamību.

 

Saziņas sekmēšana darījuma nolūkā

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar saziņas sekmēšanu darījuma procesā, piemēram, pārvaldot kontaktinformāciju un sazinoties ar jums e-pastā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Jūsu saziņa

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses saziņas sekmēšanai darījuma nolūkā .

Glabāšanas laikposms: Personas dati attiecībā uz mūsu saziņu ar darījum partneriem tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi nepieciešams, lai izpildītu nolūku, kādā tie savākti, un pēc tam, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses jebkādu juridisko prasību izpildē un ievērošanā.

 

Atbildēšana uz jūsu jautājumiem un atsauksmju vai reklamāciju izskatīšana

Ja sazināties ar mums, lai sniegtu atsauksmi, reklamāciju vai uzdotu jautājumus, mēs apstrādāsim jūsu personas datus nolūkā atbildēt uz jūsu jautājumiem un izskatīt atsauksmes vai reklamācijas. Jūs varat mums sniegt atsauksmi vai reklamāciju, izmantojot dažādus kanālus, piem., aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums, zvanot mūsu klientu apkalpošanas dienestam.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Organizācijas informācija
 • Jūsu saziņa

Leģitīmās intereses (juridiskās personas). Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses, atbildot uz jūsu jautājumiem un izskatot atsauksmes vai reklamācijas.  

Līguma izpilde (individuālie komersanti). Mums jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Glabāšanas laikposms: Personas datus, ko apstrādā saistībā ar atsauksmju izskatīšanu, glabā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu nolūku, kādā šie dati vākti, un pēc tam, ja tas ir nepieciešams juridisko prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos.

Personas datus, ko apstrādā saistībā ar reklamāciju izskatīšanu, glabā tik ilgi, cik ilgi nepieciešams, lai izpildītu nolūku, kādā tie savākti, un pēc tam, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses jebkādu juridisko prasību izpildē un ievērošanā.

 

Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Kad sazināsities ar mums pa tālruni, mēs automātiski ierakstīsim saņemtos zvanus. Šajā saistībā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkos. Piemēram, mēs varam izmantot zvanu ierakstus, lai pārliecinātos, vai saņēmāt no mums labu apkalpošanu vai lai uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas kvalitāti, izmantojot ierakstus darba apmācībās.  

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Zvanu ieraksti

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas kvalitāti.

Glabāšanas laikposms: Zvanu ierakstus glabā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu nolūku, kādā tie vākti, un pēc tam, ja tas ir nepieciešams juridisko prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos.

 

Ar darījumiem saistītas informācijas vai mārketinga satura paziņošana

Ja pierakstāties jaunumu vēstuļu, katalogu, paziņojumu presē vai līdzīgas informācijas abonēšanai attiecībā uz HKScan un tā darbu, mēs apstrādāsim jūsu personas datus prasītā abonementa vai informācijas nodrošināšanas nolūkos.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Profesionāla informācija

Leģitīmās intereses. Ja jums sniegto saziņu nevar uzskatīt par elektronisku tiešo mārketingu, piemēram, ja abonējat vienreizēju saturu, apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses sniegt jums pieprasīto informāciju.  

Piekrišana. Ja jums sniegto saziņu var uzskatīt par elektronisku tiešo mārketingu, piemēram, ja abonējat mūsu jaunumu vēstuli, apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu jūsu abonementu un sniegtu jums pieprasīto informāciju.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti šajā nolūkā, līdz jūs atsakāt prasītās informācijas abonēšanu. Pēc tam, kad abonētā saziņa ar mums ir atteikta, mēs dzēsīsim šajā nolūkā apstrādātos personas datus.

 

Pasākumu un citu aktivitāšu veikšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, ja piedalāties kādā mūsu organizētā pasākumā. Šajā sakarā mēs apstrādājam jūsu personas datus pasākumu veikšanas nolūkos, piem., kad saņemam un reģistrējam jūsu līdzdalību, kā arī kad sazināmies ar jums saistībā ar šādiem pasākumiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Dalībnieka dati
 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Pārtikas produktu preferences
 • Organizācijas informācija

Leģitīmās intereses Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu pasākumu organizēšanas leģitīmās intereses.

Datu subjekts ir sniedzis atklātu piekrišanu apstrādei (VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts). Mēs varam apstrādāt attiecīgas personas datu speciālās kategorijas, tādas kā dati par veselību, tikai tādā gadījumā, ja sniedzat mums šādus datus brīvprātīgi, tātad ar savu skaidri izteiktu piekrišanu.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati šajā nolūkā tiks saglabāti pirms pasākuma un tā laikā, un pēc tam, lai mēs varētu īstenot savas leģitīmās intereses pasākuma izvērtēšanā un pasākuma dalībnieku apzināšanā, kā arī jebkādu turpmāko pasākumu plānošanā.

 

IT sistēmu un pakalpojumu pārvaldība un aizsardzība

Lai pārvaldītu un aizsargātu savu tīmekļa vietni, pakalpojumus un ar to saistītās IT sistēmas, piem., piesakoties, novēršot problēmas, veidojot dublējumkopijas, mainot sistēmas un risinot tajās konstatētās problēmas, kā arī saistībā ar iespējamiem IT incidentiem, mēs nepieciešamajā apjomā apstrādājam jūsu personas datus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

 • Identitātes informācija
 • Kontaktinformācija
 • Organizācijas informācija
 • Tiešsaistes identifikatori
 • Pieteikšanās dati

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses savas tīmekļa vietnes, pakalpojumu un ar to saistīto IT sistēmu pārvaldībā un aizsargāšanā.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds norādīts attiecībā uz katru iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes nolūku. Personas dati žurnālos tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams problēmu risināšanas un incidentu izskatīšanas nolūkā. Datus, ko satur dublējumkopijas, var glabāt ilgākus periodus, lai pienācīgi aizsargātu IT sistēmas saskaņā ar dublēšanas un avārijas seku novēršanas procedūrām.

 

Juridisko pienākumu ievērošana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai ievērotu juridiskos pienākumus, piem., grāmatvedības uzskaiti vai ar nodokļiem saistītos pienākumus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Visu kategoriju personas dati, kas savākti un ir nepieciešami, lai izpildītu katru juridisko pienākumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams attiecībā uz katru juridisko pienākumu.

 

Juridisko prasību izvirzīšana, īstenošana un aizstāvēšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izskatītu un aizstāvētu juridiskās prasības, piem., strīda vai tiesāšanās gadījumā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamatojums

Visu kategoriju personas dati, kas savākti un ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību izskatīšanas un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Glabāšanas laikposms: Jūsu personas dati tiek glabāti tādu periodu, kāds nepieciešams šajā nolūkā.

 

Nepieciešamības gadījumā mēs kopīgojam jūsu datus ar citiem. Saņēmējs ir datu pārzinis jūsu personas datu apstrādes uzdevumā, ja vien neesam norādījuši citādi.

Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar šādām personām:

Pakalpojumu sniedzēji

Lai izpildītu jūsu personas datu apstrādes nolūkus, mēs kopīgojam šādus personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem, ko esam nolīguši. Šie pakalpojumu sniedzēji mums nodrošina IT (tādu kā IT sistēmu ekspluatācija, tehniskais atbalsts un uzturēšana), konsultāciju, rēķinu izrakstīšanas un mārketinga pakalpojumus. Pakalpojumu sniedzēji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai šajos nolūkos un atbilstoši mūsu norādījumiem, nevis savos nolūkos. Mēs esam datu pārzinis tādas personas datu apstrādes gadījumā, ko pakalpojumu sniedzēji veic mūsu vārdā.

Citi saņēmēji

Noteiktos gadījumos, ja tas ir nepieciešams, mēs kopīgojam jūsu personas datus ar citiem saņēmējiem noteiktos nolūkos (piem., lai izpildītu juridiskos pienākumus un lai izskatītu un aizstāvētu juridiskas prasības).

Saņēmējs

Nolūks

Nodošanas juridiskais pamatojums

HKScan Group uzņēmumi

Mēs varam kopīgot nepieciešamos personas datus ar citiem HKScan Group uzņēmumiem darījuma administratīvos nolūkos, piem., saistībā ar darījuma attiecību pārvaldību.

Leģitīmās intereses (juridiskās personas). Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz darījuma administrēšanas nolūkiem.

Valsts iestādes

Mēs kopīgojam nepieciešamos personas datus ar valsts iestādēm, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Bankas

Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar attiecīgajām bankām nolūkos pārvaldīt ražotāju attiecības, piem., saistībā ar maksājumu izsniegšanu saskaņā ar mūsu līgumsaistībām.

Leģitīmās intereses (juridiskās personas). Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu darījuma attiecību pārvaldības leģitīmās intereses.

Līguma izpilde (individuālie komersanti). Mums jāapstrādā jūsu personas dati, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Ārēji konsultanti

Mēs kopīgojam nepieciešamo informāciju ar ārējiem konsultantiem, piem., revidentu birojiem un juristu birojiem, ja mūsu pienākums kopīgot informāciju ir noteikts ar likumu vai lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskas prasības.

Juridiskais pienākums un leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu juridiskos pienākumus vai lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesas, darījumu partneri u. c.

Lai pārvaldītu un aizstāvētu juridiskās prasības, mēs kopīgojam personas datus ar citām pusēm.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu juridisko prasību pārvaldības un aizstāvēšanas leģitīmās intereses.

Tiesībaizsardzības iestādes, piem., policija

Mēs kopīgojam personas datus ar tiesībsargājošajām iestādēm, piem., ar policiju, ja mūsu pienākums izpaust šādu informāciju ir noteikts ar likumu.

Juridiskais pienākums. Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus.

Potenciālie pircēji un pārdevēji

Uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas gadījumā mēs kopīgojam personas datus ar potenciālajiem pircējiem un pārdevējiem.

Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu uzņēmuma iegādes vai uzņēmumu apvienošanas izpildes leģitīmās intereses.

Mēs vienmēr tiecamies personas datus glabāt un apstrādāt ES/EEZ ietvaros. Tomēr daži mūsu pakalpojumu sniedzēji atrodas ārpus ES/EEZ, un tādā gadījumā personas dati tiks apstrādāti ārpus ES/EEZ. Lai garantētu to, ka personas dati ir aizsargāti, mēs nodrošinām, lai attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tiktu piemēroti drošības pasākumi, piem., izmantojot datu pārsūtīšanas līgumus (kas ietver ES Komisijas pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas). Ja jums ir jautājumi par to, uz kurām valstīm jūsu personas dati tiek pārsūtīti un kādus aizsardzības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personas datus, vai lai attiecīgi pieprasītu šādu drošības pasākumu un informācijas kopiju, ja tādi pasākumi vai tāda informācija ir pieejama, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai īstenotu jūsu tiesības. Lūdzu, iesniedziet pieprasījumus par savu tiesību īstenošanu mūsu datu privātuma tīmekļa vietnē vai sazinoties ar mums pa e-pasta adresi privacy@hkscan.com.

Jums ir šādas tiesības:

Piekļuve saviem personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus par jums apstrādājam. Jūs varat pieprasīt savu personas datu kopiju ar mūsu datu privātuma tīmekļa vietnes starpniecību, ko iespējams atrast šeit. Mēs jums to sniegsim, ja vien mums nebūs likumīgi iemesli šos datus nesniegt vai arī ja datu sniegšana nelabvēlīgi ietekmēs citu personu tiesības un brīvības.

Savu personas datu atjaunināšana

Jums ir tiesības pieprasīt, lai nepareizi vai nepilnīgi personas dati tiktu koriģēti vai papildināti.

Piekrišanas atsaukšana

Tādā apmērā, kādā mēs pamatojamies uz jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jums ir tiesības vērsties pie mums, lai jebkurā laikā savu piekrišanu atsauktu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz šo piekrišanu, pirms tās atsaukuma.

Iebilšana pret personas datu apstrādi

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz jūsu konkrēto situāciju. Tādā gadījumā mēs pārtrauksim jūsu personas datu lietošanu, kur apstrāde balstās uz leģitīmajām interesēm, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka šī interese neaizskar jūsu privātuma interesi vai ka jūsu personas datu lietojums ir nepieciešams, lai pārvaldītu vai aizstāvētu juridiskās prasības.

Savu personas datu dzēšana

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti. Tomēr mēs nevaram dzēst jūsu personas datus, ja mums ir likumā noteikts pienākums šādus datus glabāt.

Savu personas datu lietojuma ierobežojums

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos prasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota. Ja jūsu personas datu apstrāde ir tikusi ierobežota, mēs bez datu uzglabāšanas varam apstrādāt jūsu personas datus tikai ar jūsu piekrišanu vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai lai aizstāvētu citu personu tiesības.

Savu personas datu pārsūtīšana (datu pārnesamība)

Jums ir tiesības pieprasīt to personas datu, kurus glabājam par jums, kopiju strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība). Salīdzinājumā ar piekļuves tiesībām tiesības uz datu pārnesamību veido tikai jūsu sniegti personas dati, kurus apstrādājam ar noteiktu juridisko pamatojumu, piem., jūsu piekrišanu.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo informāciju, piem., ja sāktu apstrādāt personas datus jaunos nolūkos, vāktu papildu kategoriju personas datus vai kopīgotu personas datus ar citiem saņēmējiem. Tādā gadījumā mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par to. Šajā lapā vienmēr ir publicēta jaunākā informācijas versija.

Ja jums ir kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, nevilcinieties ar mums sazināties. Kontaktinformāciju skatiet zemāk. Ja mūsu atbilde jūs neapmierina, jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā uzraudzības iestādē savā jurisdikcijā. Latvijā datu apstrādi uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

HKScan Oyj

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-pasts: privacy@hkscan.com

Lūdzu, skatiet papildu informāciju par mūsu apstrādāto personas datu kategorijām turpmākajā tabulā.

Kategorija

Personas datu piemēri

Identitātes informācija

 • Vārds, uzvārds
 • Lietotāja identitāte
 • Personas kods
 • Paraksts

Kontaktinformācija

 • Adrese
 • E-pasta adrese
 • Tālruņa numurs

Organizācijas informācija

 • Komercnosaukums
 • Pārstāvji
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Klienta veids un numurs
 • Piegādātāja veids un numurs
 • Pakalpojumu sniedzēja veids un numurs

Finanšu informācija

 • Bankas konts
 • Informācija par attiecīgām finanšu interesēm
 • Informācija par īpašumtiesībām

Iepriekšējās darbības pārbaudes dati

 • Komercnosaukums un citi identitātes dati
 • Atbildīgos amatus ieņemošās personas
 • Kredītreitings/statuss
 • Cita informācija no valsts vai valdības reģistriem

Iegādes/tirdzniecības dati

 • Pirkuma summas
 • Pārdevuma summas

Dalībnieka dati

 • Aktivitāte
 • Datums

Pārtikas produktu preferences

 • Pārtikas produktu alerģijas

Jūsu saziņa

 

Zvanu ieraksti

 

Tiešsaistes identifikatori

 • IP adrese
 • Informācija par ierīci un pārlūkprogrammu

Pieteikšanās dati

 • Laikspiedols
 • Žurnāla ieraksts