SE ZeroCarbon wwwkuva 1600x500 (002)

Vi siktar på livsmedelsproduktion med netto noll klimatavtryck 2040

Vi siktar på att uppnå netto noll klimatavtryck i vår egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040. Klimatarbetet utförs på alla våra hemmamarknader i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. För att uppnå målen krävs både en signifikant minskning av utsläpp och en ökning av kolsänkor, i samarbete med både gårdar och andra partners. Insatser som görs i linje med företagets klimatplan Zero Carbon.

Klimatplanen Zero Carbon beskriver de steg som HKScan, i egenskap av sin position som ett av de ledande livsmedelsföretagen i Östersjöregionen, behöver ta för att uppnå netto noll klimatavtryck. En identifiering av våra utsläppskällor gör det möjligt att vidta de åtgärder som har störst klimateffekt.

HKScans CEO Tero Hemmilä: ”Vi har satt upp ambitiösa mål som vi, tillsammans med våra leverantörer, gårdarna, och andra partners arbetar mot ödmjukt men bestämt. Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt och skapa permanenta, mer klimatvänliga driftsmodeller. På samma gång inser vi att vi bara är i början av vår resa mot målet."


Från plan till klimatåtgärder

Vår resa mot netto noll klimatavtryck baseras på kartläggning, mätning och minskning av utsläppskällor. 2020 gjordes en omfattande studie av hela koncernen där man räknade fram företagets totala klimatutsläpp, från gård till konsument i samtliga länder (Finland, Sverige, Baltikum och Danmark). 2019 uppgick utsläppen till 2,4 megaton koldioxidekvivalenter (CO2e). HKScans klimatavtryck har beräknades enligt GHG protokollet (scope 1-3) och KPMG validerade att uppgifterna var exakta och fullständiga.

Zero Carbon

I Finland och Sverige står livsmedelsproduktionen för cirka 20 procent av klimatutsläppen varav köttproduktionen motsvarar cirka hälften. De största utsläppskällorna i köttproduktionen är kopplade till foderproduktion och markanvändning.

Netto noll klimatavtryck i den egna produktionen i slutet av 2025

Mellan 2014 och 2020 har utsläppen från vår egen industriella produktion minskat med mer än 70 procent, bland annat genom att introducera förnyelsebar elektricitet och genom att systematiskt effektivisera energianvändningen. Våra produktionsanläggningar använder bara förnyelsebar elektricitet med ursprungsgaranti.

SE_A_ZeroCarbon_www_970x560_122020.jpg

Med utsläpp från vår egen produktion menar vi från tillverkning, uppvärmning och kylning vid våra produktionsanläggningar. Dessa utsläpp ingår i Scope 1 och 2 av GHG-protokollet

Jordbrukets klimatpåverkan reduceras genom samarbete

Förutom HKScans egen tillverkning så orsakas klimatförändringar av primärproduktionen, logistik, förpackningar och avfall. Dessa utsläpp ingår i Scope 3 av GHG-protokollet.

Inom primärproduktionen kommer insatserna främst att fokusera på utsläpp från foderproduktion, fodersmältning och markanvändning med stor inverkan på klimatet. Att främja effektivt resursutnyttjande och kolbindning i åkermark är centralt.

I klimatplanen Zero Carbon ingår följande prioriteringar när det gäller jordbrukets påverkan på miljön:

  • Vi minskar klimatpåverkan av foderproduktion genom optimerad användning av gödning och andra produktionskomponenter
  • Vi främjar kolinbindning på fälten tillsammans med våra partners
  • Vi utvecklar förutsättningar för mer effektiv cirkulär gödselanvändning t ex energiproduktion och gödning
  • Vi erbjuder våra leverantörer klimatutbildning och hjälpmedel för en mer hållbar köttproduktion.

HKScan_Zero_Carbon_reducing emiss_SE_CA.jpg

HKScans leverantörer, gårdarna, har arbetat med att minska sin klimatpåverkan under en längre tid, till exempel genom att öka cirkulär användning av gödsel, introducera solenergi samt främja resurseffektiviteten vid produktionen av foder.

Att kunna reducera utsläppen från primärproduktionen kräver specifik expertis vilket innebär att, förutom oss själva och våra gårdar, vi involverar andra företag, experter och forskningsorganisationer. Tillsammans ska vi arbeta fram nya sätt att minska klimatpåverkan som vi kan implementera på våra hemmamarknader via en ecosystem-baserad driftsmodell. Läs mer om vårt Agrofood Ecosystem-nätverk. 

HKScan involverad i att skapa lokala kolsänkor

Primärproducenterna i HKScans värdekedja har goda möjligheter att öka kolinbindningen. Åtgärder kan riktas in på åker- och skogsbruk. Val av växtarter och odlingsmetoder spelar en viktig roll för kolinbindningen i åkermark. Tillsammans med våra leverantörer utvärderar vi nu olika sätt att mäta och öka kolsänkorna på fälten.