Integritetsmeddelande för producenter

Läs mer nedan.

HKScan Oyj, 0111425-3, och/eller närstående enheter som ägs eller kontrolleras av HKScan Oyj i Finland (”HKScan”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i egenskap av producent (vid tillämpningen av detta integritetsmeddelande ska termen ”producent” eller ”du” omfatta producenter som bedriver verksamhet som oberoende rättsliga enheter samt producenter med enskild firma).

På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifterna som vi lagrar. Med personuppgifter menas all information som kan komma att användas för att identifiera en person. Information med koppling till en enskild firma, som omfattar en eller flera personer, betraktas som personuppgifter. Information med koppling till en juridisk person är inte personuppgifter. Däremot betraktas information med koppling till den juridiska personens representant som personuppgifter.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen av dina personuppgifter görs i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och våra interna policyer och rutiner. Mer specifik information om lagringstiderna för personuppgifter finns i den lokala språkversionen av detta integritetsmeddelande.

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som du ger till oss, t.ex. när du fyller i formulär på vår webbplats eller andra formulär som vi ber dig fylla i, eller när du kommunicerar med oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

Personuppgifter som vi samlar in eller genererar automatiskt, när du t.ex. besöker vår webbplats och loggar in på forumet för lantbrukare samlar vi automatiskt in personuppgifter om dig och ditt besök, inklusive inloggningsuppgifter och IP-adressen som används för att ansluta din enhet till internet (läs mer om behandling av dina personuppgifter på våra webbplatser här).

Personuppgifter som vi samlar in från andra källor, t.ex. när vi samlar in dina personuppgifter från våra partner (till exempel LSO Osuuskunta och organisationen ETT för djurens hälsa och välbefinnande), offentliga myndigheter (till exempel finska livsmedelsverket), banker eller, i samband med bakgrundskontroller, från företag som tillhandahåller kreditbetygsrelaterade tjänster.  

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Hantera relationen med producenten

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera producentrelationer, t.ex. när vi registrerar din kontaktinformation i vår producentdatabas, hanterar fakturor, arkiverar producentavtal och potentiella finansieringsavtal, utför bakgrundskontroller (för att vid behov säkerställa producentens förmåga att uppfylla sina avtalsskyldigheter innan vi ingår ett finansieringsavtal) och hanterar beställningar av varor eller tjänster och leverans därav.    

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisationsuppgifter
 • Ekonomisk information
 • Bakgrundskontrolldata
 • Medlemsuppgifter från LSO Osuuskunta
 • Inköps-/försäljningsdata

Berättigat intresse (juridiska personer). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera producentrelationen.

Fullgörandet av ett avtal (enskilda firmor). Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla producentavtalet som vi ingått med dig.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras medan producentrelationen pågår och därefter under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och bemöta rättsliga anspråk. Bakgrundskontrolldata lagras dock enbart så länge som krävs för att bedöma producentens förmåga att uppfylla sina avtalsskyldigheter innan vi ingår ett finansieringsavtal.

 

Genomföra evenemang och andra producentaktiviteter

Vi behandlar dina personuppgifter om du deltar i ett evenemang som vi har organiserat. I detta sammanhang behandlar vi dina personuppgifter i syfte att genomföra evenemangen, t.ex. när vi tar emot och registrerar din anmälan och när vi kommunicerar med dig i samband med evenemangen.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Deltagaruppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Matpreferenser
 • Organisationsuppgifter

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att genomföra evenemang.

Den registrerade har givit sitt uttryckliga samtycke till behandlingen (Artikel 9 (2) (a) GDPR). Vi kan endast behandla särskilda kategorier av personuppgifter av relevans, till exempel hälsouppgifter, om du skickar in dessa uppgifter till oss frivilligt och då ger ditt uttryckliga samtycke.

Lagringsperiod: Vi behåller dina personuppgifter för detta syfte före och under evenemanget, och därefter så länge som krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse att utvärdera evenemanget, följa upp deltagandet och planera för framtida evenemang.

 

Tillhandahållande av rådgivningstjänster till producenten för utveckling av vårt samarbete

När vi förser dig med rådgivningstjänster som en del av vårt samarbete, exempelvis inblickar i verksamheten och verksamhetsplaneringsrapporter om uppfödning av djur, utfordring och djurens välbefinnande, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla rådgivningstjänster för producenter till gagn för dig och oss.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisationsuppgifter
 • Inköps-/försäljningsdata

Berättigat intresse (juridiska personer). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att tillhandahålla rådgivningstjänster till gagn för dig och oss.

Fullgörandet av ett avtal (enskilda firmor). Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla producentavtalet som vi ingått med dig.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras under den tid som producentrelationen varar. Rapporter som inte innehåller några personuppgifter eller någon personlig statistik lagras på obegränsad tid.

 

Underlätta den interna kommunikationen med producenten i affärssyfte

Vi behandlar dina data i syfte att underlätta kommunikationen med producenter, till exempel genom att hantera producentens adressbok och när vi verifierar din identitet innan vi beviljar åtkomst till den grupp på sociala medier för producenter som hanteras av oss. Vi hanterar sådana grupper i sociala medier för att underlätta ett eventuellt utbyte av information med andra producenter.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Din kommunikation
 • Konto för sociala medier

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera producentens kontaktuppgifter och underlätta utbyte av information mellan producenter.

Lagringstid: Dina personuppgifter lagras under den tid som producentrelationen varar.

 

Kommunikation till producenter i marknadsföringssyften

Om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrev eller liknande information med automatiserade medel, behandlar vi dina personuppgifter både i syfte att tillhandahålla den begärda prenumerationen eller informationen till dig och för att marknadsföra vårt varumärke och vår verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

 

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den begärda prenumerationen eller informationen till dig och för att marknadsföra vårt varumärke och våra produkter.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge prenumerationen är aktiv. Dina personuppgifter kommer att raderas efter att du dragit tillbaka ditt abonnemang (du kan återkalla ditt samtycke genom att följa länken för återkallande eller genom att kontakta oss i enlighet med detta integritetsmeddelande).  

 

Extern marknadsföringskommunikation i syfte att utveckla HKScans varumärke

Som en del av vårt samarbete med producenter kan vi behandla dina personuppgifter i samband med att vi samlar in ditt namn, dina kontaktuppgifter, foton och videoinspelningar, samt organisationsrelaterad information för att kunna publicera de insamlade personuppgifterna på våra webbplatser, i andra digitala kanaler eller i tryckta medier. I detta avseende sker behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla vårt varumärke och tillhandahålla marknadsföringsinnehåll.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Foton och videoinspelningar
 • Organisationsuppgifter

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att utveckla vårt va-rumärke och kunna tillhandahålla marknadsföringsin-nehåll.

Lagringsperiod: Personuppgifter som har publicerats genom digitala kanaler lagras normalt sett på obegränsad tid. När det handlar om personuppgifter som vi kan styra över, lagrar vi dina personuppgifter under den tid vi tillhandahåller ifrågavarande marknadsföringsinnehåll och därefter så länge som krävs för att uppfylla vårt berättigade intresse vid hantering av rättsliga anspråk.

 

Kommunikation mellan oss och potentiella producenter

Om du inte är vår avtalsproducent, kan vi behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar dina kontaktuppgifter (och övriga nödvändiga personuppgifter) i syfte att kommunicera med dig via telefon eller e-post för att utnyttja dina tjänster eller möta ett behov av råmaterial eller ökade volymer.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisationsuppgifter

Berättigade intressen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig för att kunna utnyttja dina tjänster.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge vi anser att det existerar en relevant koppling mellan dig och oss. Ifall du motsätter dig vår kommunikation, eller om det står klart för oss att du inte avser att besvara vår kommunikation, kommer vi att radera dina personuppgifter.

 

Hantera och skydda IT-system och tjänster

Vi, i den utsträckning det är nödvändigt, kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera och skydda vår webbplats, våra tjänster och relaterade IT-system, t.ex. när du loggar in på forumet för lantbrukare på vår webbplats, vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, ändringar och problemhantering i systemen och i samband med potentiella IT-incidenter. Dina personuppgifter behandlas dessutom i samband med att dina inloggningsuppgifter till forumet för lantbrukare skapas.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Onlineidentifierare
 • Inloggningsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och skydda vår webbplats, våra tjänster och relaterade IT-system.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras under den tidsperiod som anges ovan för respektive syfte med behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter i loggar lagras under den tid som är nödvändig för felsökning och incidenthantering.

 

Följa lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagkrav, t.ex. när det gäller redovisning och skatter.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Alla kategorier av personuppgifter som har samlats in och som är nödvändiga för att kunna uppfylla respektive lagkrav.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkraven.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt i förhållande till respektive lagkrav.

 

Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk

Vi behandlar dina personuppgifter, i den utsträckning det är nödvändigt, för att kunna hantera och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i händelse av tvister eller rättstvister.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Alla kategorier av personuppgifter som har samlats in och som är nödvändiga för att kunna fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för detta syfte.

 

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med andra. Mottagare är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte har angett något annat.

Vi delar dina personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat, för att kunna uppfylla syftena med behandlingen av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT (till exempel drift, teknisk support och underhåll av IT-system), konsulttjänster, fakturering och marknadsföringstjänster till oss. Tjänsteleverantörerna kan också komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften och i enlighet med våra instruktioner men inte för egna syften. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörer utför för vår räkning.

Andra mottagare

I vissa fall delar vi, om nödvändigt, dina personuppgifter med andra mottagare för särskilda syften (t.ex. för att uppfylla lagkrav och hantera och försvara rättsliga anspråk).

Mottagare

Syfte

Rättslig grund för överföringen

Företag inom HKScan-koncernen

Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med andra företag inom HKScan-koncernen i Finland för interna administrativa syften, t.ex. i samband med hantering av producentrelationen.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen med koppling till interna administrativa syften.

Offentliga myndigheter, t.ex. finska livsmedelsverket

Vi delar nödvändiga personuppgifter med offentliga myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

LSO Osuuskunta

Om du är medlem i en organisation för köttproducenter som ingår i LSO Osuuskunta, kan vi dela nödvändiga personuppgifter med LSO Osuuskunta i syfte att understödja och säkerställa en kontinuerlig köttproduktion.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen med koppling till vår strävan att understödja och säkerställa en kontinuerlig köttproduktion.

Organisationen för djurens hälsa och välbefinnande (ETT ry)

Vi kan dela nödvändiga personuppgifter med organisationen för djurens hälsa och välbefinnande (ETT ry) i syfte att hantera riskerna för sjukdomar hos djuren och främja livsmedelssäkerheten.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse att hantera riskerna för sjukdomar hos djuren och främja livsmedelssäkerheten.

Försäkringsbolag

Om du ansöker om en försäkring med vårt stöd för att skydda ditt affärsintresse, delar vi dina personuppgifter med relevant försäkringsbolag för att säkerställa att våra producenter är försäkrade.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att säkerställa att våra producenter är försäkrade.

Banker

Vi delar dina personuppgifter med relevanta banker i syfte att hantera relationer med producenter, t.ex. i samband med utformning av ett finansieringsavtal eller när vi utfärdar betalningar i enlighet med våra avtalsskyldigheter.

Berättigat intresse (juridiska personer). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera producentrelationen.

Fullgörandet av ett avtal (enskilda firmor). Vi måste behandla dina personuppgifter för att fullgöra finansieringsavtalet och/eller producentavtalet som vi ingått med dig.

Externa rådgivare

Vi delar nödvändig information med externa rådgivare, t.ex. revisionsföretag, och med advokatbyråer om vi är skyldiga enligt lag att dela informationen eller för att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Lagkrav och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav eller för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Domstolar, motparter osv.

Vi delar personuppgifter med andra parter för att kunna hantera och försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Brottsbekämpande myndigheter, t.ex. polisen

Vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, t.ex. polisen, om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Potentiella köpare och säljare

Vi delar personuppgifter med potentiella köpare och säljare i händelse av förvärv av verksamheten eller en fusion.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att genomföra förvärvet eller fusionen.

Vi strävar alltid efter att lagra och behandla personuppgifter inom EU/EES. Några av våra tjänsteleverantörer befinner sig dock utanför EU/EES och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas i förhållande till tjänsteleverantörerna som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES, t.ex. genom dataöverföringsavtal (vilka inkluderar standardbestämmelser om dataskydd som antagits av EU-kommissionen). Om du har frågor angående till vilka länder dina personuppgifter överförs och vilka skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, eller om du vill ha en kopia på sådana skyddsåtgärder eller sådan information, i förekommande fall, ber vi dig att kontakta oss på privacy@hkscan.com.

I enlighet med dataskyddsbestämmelserna har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig skicka förfrågningar genom vår webbplats för dataskydd eller genom att kontakta oss på privacy@hkscan.com.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan begära att få en kopia på dina personuppgifter genom vår webbplats för dataskydd, som du hittar här. Vi kommer att tillhandahålla en kopia såvida vi inte har legitima skäl att inte lämna ut uppgifterna eller om ett utlämnande av uppgifterna skulle ha en negativ inverkan på andras rättigheter och friheter.

Uppdatera dina personuppgifter

Vidare har du rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras.

Återkalla ditt samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte den lagliga behandlingen som utförts grundat på ett samtycke som senare återkallas.

Motsätta dig behandling av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta använda dina personuppgifter när behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse, såvida vi inte kan visa att intresset har väger tyngre än ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera eller försvara rättsliga anspråk.

Få dina personuppgifter raderade

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan vi, bortsett från lagring av uppgifterna, bara behandla dina personuppgifter med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller försvara andras rättigheter.

Överföra dina personuppgifter (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att begära att få en kopia av personuppgifterna om dig som vi lagrar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart dataforma (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar, till skillnad från rätten till tillgång, bara sådana personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som vi behandlar utifrån vissa rättsliga grunder, t.ex. ditt samtycke.

Vi kan komma att uppdatera informationen emellanåt, t.ex. om vi skulle behandla personuppgifter för nya syften, samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller dela personuppgifter med andra mottagare. I sådana fall meddelar vi dig på ett lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på den här sidan.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan. Om du inte är nöjd med vår respons har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet inom din jurisdiktion.

 

HKScan Oyj

Organisationsnummer: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Se tabellen nedan för mer information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

Kategori

Exempel på personuppgifter

Identitetsuppgifter

 • Förnamn, efternamn
 • Användaridentitet
 • Personnummer
 • Namnteckning

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Organisationsuppgifter

 • Firmanamn
 • Representanter
 • Geografisk placering
 • Producentnummer
 • Produktionslinje

Ekonomisk information

 • Bankkonto
 • Information om relevanta finansiella intressen
 • Information om ägarskap
 • Information kopplad till finansieringsavtal
 • Kredit-/finansieringsbelopp
 • Information om gällande försäkringar
 • Försäkringens omfattning

Bakgrundskontrolldata

 • Firmanamn
 • Personer i ledande befattningar
 • Kreditbetyg/status

Medlemsuppgifter från LSO Osuuskunta

 

Inköps-/försäljningsdata

 • Köpeskillingar
 • Försäljningsbelopp

Deltagaruppgifter

 • Aktivitet
 • Datum

Matpreferenser

 

Din kommunikation

 

Konto för sociala medier

 • Profil på sociala medier

Foton och videoinspelningar

 • Fotografi
 • Video

Onlineidentifierare

 • IP-adress
 • Enhets- och webbläsarinformation

Inloggningsuppgifter

 • Tidsstämpel
 • Loggpost