HKScan Abp               Börsmeddelande           4.1.2011, klo 16.30

 

ÄNDRINGAR I HKSCANS STYRELSE, HKSCANS STYRELSE SAMMANKALLAR EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen för HKScan Abp ("HKScan") har vid sitt sammanträde i dag beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma den 4 februari 2011 för att besluta om styrelsens sammansättning efter att i dag ha mottagit avskedsanmälan av tre styrelseledamöter. Avskedsansökan inlämnades av Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto. De tre styrelseledamöternas avgång träder i kraft efter att bolagets extra bolagsstämma har beslutat om val av ersättande styrelseledamöter. Kallelsen till extra bolagsstämman utfärdas den 7 januari 2011. Kallelsen bifogas detta börsmeddelande som bilaga.

HKScan meddelade den 20 december 2010 om att ha tagit del av tingsrättens beslut angående LSO Andelslags handel med aktier år 2006. Enligt tingsrättens beslut har LSO Andelslags dåvarande styrelseledamöter, av vilka de tre ovannämnda ingår i HKScans nuvarande styrelse, gjort sig skyldiga till missbruk av insiderinformation av oaktsamhet. För detta utdömde tingsrätten bötesstraff. Alla tre styrelseledamöter har meddelat sitt missnöje med tingsrättens beslut.

HKScans största aktieägare LSO Andelslag föreslår att Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä väljs som nya styrelseledamöter. Jur. stud. Juha Kylämäki är jordbrukare och producent av broilerkött. Ekon. mag. Niels Borup är jordbruksföretagare och svinkötts- och mjölkproducent. AFM Tero Hemmilä är verkställande direktör för Yara Suomi Oy.

Närmare information angående de föreslagna nya styrelseledamöterna är tillgängligt på HKScans webbplats från och med den 7 januari 2011.

Inga förändringar i antalet styrelseledamöter föreslås.

 

HKScan Abp

Styrelsen 
 

Närmare upplysningar: HKScan–koncernens jurist Markku Suvanto. Telefonmeddelanden till Suvanto kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

 

SÄNDLISTA:

Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com

 

 

Bilaga:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i HKScan Abp kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 februari 2011 med början kl. 11.00 i Mauno Koivisto –keskus, auditorium, adress Tykistökatu 6 (BioCity), Åbo. Registrering av anmälda deltagare börjar kl. 10.00.

A. Ärenden som behandlas vid extra bolagsstämman 

Vid extra bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Fastställande av att stämman är behörigen sammankallad och beslutför

5. Upprättande och fastställande av röstlängd

6. Val av styrelseledamöter

Av styrelsens nuvarande ledamöter har Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto anmält om att de avgår från sina uppdrag i styrelsen från och med utgången av den extra bolagsstämman.

Bolagets största aktieägare LSO Andelslag, som äger mer än 34 procent av bolagets aktier och mer än 69 procent av bolagets röstvärde, har föreslagit att bolagsstämman väljer Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä till nya styrelseledamöter som efterträder de tidigare styrelseledamöterna. Det föreslås inte att antalet styrelseledamöter ändras.

Personuppgifter om Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä finns fr.o.m. den 7 januari 2011 på HKScan Abp:s webbplats www.hkscan.com.

7. Stämman avslutas

 

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna kallelse finns tillgänglig på bolagets webbplats www.hkscan.com. Kopia av denna kallelse skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på ovannämnda webbplats senast den 18 februari 2011.

 

C. Anvisningar för deltagarna i stämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som den 25 januari 2011 är införd som aktieägare i bolaget i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare som har sina aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall anmäla sig senast den 1 februari 2011 före kl. 16.00. Anmälan till extra bolagsstämman kan ske:

a) på internet www@hkscan.com;

b) per telefon +358 (0)10 570 6218 (vardagar kl. 9.00–16.00);

c) per telefax +358 (0)2 250 1667; eller

d) per brev adresserat till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo.

Vid anmälan anges aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till HKScan Abp används endast för ändamål som hänför sig till extra bolagsstämman och för behandlingen av tillhörande registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid extra bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

 

2. Anlitande av ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Ombud för aktieägare skall visa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin behörighet att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på extra bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo före anmälningstidens utgång.

 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier uppmanas att av sin egendomsförvaltare i god tid begära anvisningar för införande i aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter och anmälan till extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman att införas i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast den 1 februari 2011 kl. 10.00.

 

4. Övrig information

Per dagen för denna stämmokallelse, 7 januari 2011, har HKScan Abp sammanlagt 49 626 522 A-aktier och 5 400 000 K-aktier, varav A-aktierna har 49 626 522 röster och K-aktierna 108 000 000 röster.

 

 

Åbo den 4 januari 2011

 

HKScan Abp

Styrelsen