HKScan Abp                                  Börsmeddelande 30.3.2011 kl. 9.45

Ändring till HKScans den 22 mars 2011 publicerade kallelse till bolagsstämma

Efter att nuvarande styrelseledamoten Pasi Laine har ansökt om befrielse från sin kandidatur till en ledamotspost i den styrelse som väljs den 27 april 2011, har styrelsen för HKScan Abp beslutat om en ändring i punkterna 11 och 12 i den kallelse till bolagsstämma som publicerades genom ett börsmeddelande den 22 mars 2011.

I enlighet med den rekommendation som gavs av styrelsens valberedning, som representerar mer än två tredjedelar av rösterna i HKScan Abp, föreslår styrelsen för bolagsstämman att antalet ledamöter i bolagets styrelse skulle vara fem i stället för tidigare angivna sex och att följande av styrelsens nuvarande ledamöter omväljs: Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel.

Den ändrade kallelsen till bolagsstämma, som till övriga delar har samma innehåll som den kallelse som publicerades den 22 mars 2011, bifogas i sin helhet detta meddelande.

HKScan Abp

Styrelsen

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via kommunikationschef Marja Siltala, tfn 010 570 2290

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com

 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
 

Aktieägarna i HKScan Abp kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2011 med början kl. 11.00 i Helsingfors Mässcentrum, Ballroom, adress Mässplatsen 1 (södra entrén), Helsingfors. Registrering av anmälda deltagare börjar kl. 10.00.

A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Fastställande av att stämman är behörigen sammankallad och beslutför

5. Upprättande och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2010

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,22 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen är införd i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för utdelningen är den 2 maj 2011 och att utdelningen betalas den 10 maj 2011.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) som representerar över två tredjedelar av röstetalet i HKScan Abp föreslår styrelsen bolagsstämman att årsarvodena för styrelseledamöterna förblir desamma som år 2010 och är följande: 21 000 euro för ledamöterna, 25 800 euro för vice ordföranden och 51 600 euro för ordföranden. Dessutom föreslås ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) som representerar över två tredjedelar av röstetalet i HKScan Abp föreslår styrelsen bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är fem (5).

12. Val av styrelseledamöter

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) som representerar över två tredjedelar av röstetalet i HKScan Abp föreslår styrelsen att de nuvarande styrelseledamöterna Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä, Matti Karppinen och Otto Ramel återväljs för nästa mandatperiod.

Personuppgifter om alla kandidater till styrelsen finns på HKScan Abp:s webbplats www.hkscan.com.

13. Beslut om revisorsarvode

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen bolagsstämman att revisorsarvodet skall betalas enligt godkänd räkning.

14. Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, utses till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR, till revisorssuppleanter.

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av egna aktier av serie A

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:

Bemyndigandet gäller förvärv och/eller mottagande som pant av sammanlagt högst 2 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 4,5 % av hela aktiestocken i bolaget och ca 5,0 % av det sammanlagda antalet aktier av serie A.

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital, varvid förvärven minskar på bolagets utdelningsbara medel. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Aktierna kan med stöd av bemyndigandet förvärvas för utveckling av bolagets kapitalstruktur. Dessutom kan aktier med stöd av bemyndigandet förvärvas för finansiering eller genomförande av företagsköp eller andra arrangemang, eller för att överlåtas vidare eller makuleras.

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Ett riktat förvärv av egna aktier förutsätter alltid att det från bolagets synpunkt föreligger vägande ekonomiska skäl och bemyndigandet kan ej utnyttjas i strid med aktieägarnas likställighetsprincip. Bemyndigandet gäller fram till den 30 juni 2012.

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2010.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande:

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan emellertid högst 2 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 4,5 % av aktiestocken i bolaget och ca 5,0 % av det sammanlagda antalet aktier av serie A.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller fram till den 30 juni 2012.

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2010 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet för emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om för bolaget nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. En riktad emission förutsätter alltid att det från bolagets synvinkel föreligger vägande ekonomiska skäl och bemyndigandet kan ej utnyttjas i strid med aktieägarnas likställighetsprincip.

17. Stämman avslutas

 

B. Bolagsstämmohandlingar

Ovannämnda förslag från styrelsen som finns på bolagsstämmans dagordning samt denna kallelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hkscan.com den 1 april 2011. HKScan Abp:s årsredovisning med bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda webbplats senast den 6 april 2011. Styrelsens förslag samt bokslutshandlingarna finns även tillgängliga på bolagsstämman; kopior av handlingarna och av denna kallelse skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på ovannämnda webbplats senast den 11 maj 2011.

 

C. Anvisningar för deltagarna i stämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 13 april 2011 är införd som aktieägare i bolaget i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare som har sina aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 20 april 2011 före kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan ske:

a) på internet www@hkscan.com;

b) per telefon +358 (0)10 570 6218 (vardagar kl. 9.00–16.00);

c) per telefax +358 (0)2 250 1667; eller

d) per brev adresserat till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo.

Vid anmälan anges aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till HKScan Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av tillhörande registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Anlitande av ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Ombud för aktieägare skall visa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin behörighet att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo före anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier uppmanas att av sin egendomsförvaltare i god tid begära anvisningar för införande i aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast den 20 april 2011 kl. 10.00.

4. Övrig information

Per dagen för denna stämmokallelse, 22 mars 2011, har HKScan Abp sammanlagt 49 626 522 A-aktier och 5 400 000 K-aktier, varav A-aktierna har 49 626 522 röster och K-aktierna 108 000 000 röster.

 

Åbo den 22 mars 2011 (Kallelsen har den 30 mars 2011 ändrats i fråga om punkterna 11 och 12)

 

HKScan Abp

Styrelsen