HKScan Abp                                  Börsmeddelande 27.4.2011 kl. 15.10

Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma fastställde i dag moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,22 euro per aktie för år 2010. Utdelning betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 2 maj 2011 är registrerade i HKScans aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Utdelningen betalas 10 maj 2011.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) beslöt bolagsstämman att årsarvodena för styrelseledamöterna förblir desamma som år 2010 och är följande: 21 000 euro för ledamöterna, 25 800 euro för vice ordföranden och 51 600 euro för ordföranden. Dessutom betalas ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente.

Avvikande från styrelsens förslag beslutade bolagsstämman på den största aktieägaren LSO Andelslags förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel omvaldes i enlighet med styrelsens förslag för följande mandatperiod och till ny ledamot valdes på LSO Andelslags förslag Henrik Treschow. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande (omval i båda fallen).

Henrik Treschow, som är ny ledamot i styrelsen, har över 30 år bakom sig i livsmedelsbranschen. Treschow var senast vice VD för Procordia Food AB fram till år 2007. Efter sin pensionering har Treschow fokuserat på styrelsearbete i ett flertal företag inom jord- och skogsbrukssektorn samt livsmedelsbranschen i Sverige, Finland och Norge. Treschow har avlagt MBA-examen vid Lunds universitet.

Personuppgifter över samtliga som invalts i styrelsen läggs upp på HKScan Abp:s webbplats på adressen www.hkscan.com.


VAL AV REVISORER

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) beslöt bolagsstämman att revisorsarvodet skall betalas enligt godkänd räkning.

På rekommendation av revisionsutskott (Audit Committee) utsågs revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR, till revisorssuppleanter.

 

BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH/ELLER MOTTAGANDE SOM PANT AV EGNA AKTIER AV SERIE A

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:

Bemyndigandet gäller förvärv och/eller mottagande som pant av sammanlagt högst 2 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 4,5 % av hela aktiestocken i bolaget och ca 5,0 % av det sammanlagda antalet aktier av serie A.

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital, varvid förvärven minskar på bolagets utdelningsbara medel. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Aktierna kan med stöd av bemyndigandet förvärvas för utveckling av bolagets kapitalstruktur. Dessutom kan aktier med stöd av bemyndigandet förvärvas för finansiering eller genomförande av företagsköp eller andra arrangemang, eller för att överlåtas vidare eller makuleras.

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Ett riktat förvärv av egna aktier förutsätter alltid att det från bolagets synpunkt föreligger vägande ekonomiska skäl och bemyndigandet kan ej utnyttjas i strid med aktieägarnas likställighetsprincip. Bemyndigandet gäller fram till den 30 juni 2012.

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2010.

 

BEMYNDIGANDE ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER OCH OPTIONSRÄTTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande:

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan emellertid högst 2 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 4,5 % av aktiestocken i bolaget och ca 5,0 % av det sammanlagda antalet aktier av serie A.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller fram till den 30 juni 2012.

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2010 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet för emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om för bolaget nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. En riktad emission förutsätter alltid att det från bolagets synvinkel föreligger vägande ekonomiska skäl och bemyndigandet kan ej utnyttjas i strid med aktieägarnas likställighetsprincip.

Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på HKScans webbplats senast den 11 maj 2011.

 

 

HKScan Abp

Styrelsen

 

Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 (0)10 570 6218.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com