HKScan Abp                       BÖRSMEDDELANDE 6.5.2011, kl. 8.00

 

DELÅRSRAPPORT FÖR HKSCAN-KONCERNEN 1.1–31.3.2011

 

HKSCANS OMSÄTTNING ÖKADE KRAFTIGT, DEN SVAGA LÖNSAMHETEN FÖR GRISKÖTT BELASTADE RESULTATET FÖR Q1

* Omsättningen för HKScan-koncernen var under första kvartalet 592,7 miljoner euro (483,6 milj. euro). Omsättningen ökade med över 22 procent, huvudsakligen till följd av företagsförvärv. Den organiska tillväxten var cirka 4 procent.

* Koncernens rörelsevinst var 1,4 miljoner euro (5,5 miljoner euro).

* HKScan-koncernen har en stark marknadsställning och är det ledande bolaget på alla sina marknadsområden.

* Koncernens vinstkapacitet belastades av den svaga lönsamheten för griskött i Finland och Sverige.

* Koncernens effektiviseringsprogram i Finland och Sverige samt integreringen av Rose Poultry med HKScan-koncernen i Danmark framskred planenligt.

* I Baltikum och Polen utvecklades verksamheten som planerat.

* Bolaget står fast vid den tidigare prognosen. Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas öka jämfört med år 2010.

 

HKSCAN-KONCERNEN

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Omsättning 592,7 483,6 2 113,9
Rörelsevinst 1,4 5,5 48,0
- Rörelsevinst, % 0,2 1,1 2,3
Vinst/förlust före skatt -3,3 3,9 36,5
Resultat per aktie, euro -0,06 0,06 0,52

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:

”Under årets första kvartal utvecklades HKScan-koncernens verksamhet planenligt och de avtalade effektiviseringsprogrammen som ska lägga grunden för vår framtida konkurrenskraft genomfördes målmedvetet. Inom sina marknadsområden uppnådde bolaget målen i fråga om charkuteri- och fjäderfärörelserna. Den viktigaste framgången inom kött var HK Rybsgris, som lanserades i Finland i februari; genom dess framgångar öppnar sig en möjlighet för att grisköttet på nytt ska få en viktig plats på konsumenterna tallrikar.

I Finland och Sverige har hela verksamhetskedjan för griskött osedvanligt länge belastats av en ytterst svag lönsamhet, vilket tydligt återspeglas i HKScans resultat. Den europeiska överproduktionen av griskött har medfört att importtrycket på HKScans marknadsområden är större än vanligt. De lager av griskött som ackumulerades under den tyska dioxinskandalen började upplösas i slutet av året, vilket fortsättningsvis stör marknaden för griskött. Avvecklingen på exportmarknaden av det lager som till följd av det ryska importförbudet uppstod i Finland förra året ökar samtidigt utmaningarna för en lönsam verksamhet inom griskött.

HKScan har varit en stor exportör av griskött från Finland och Sverige. Då lönsamheten för HKScans grisköttsexport har försvagats för lång tid, har bolaget beslutat att minska denna export väsentligt.

Den för bolaget viktiga påsksäsongen, som har stor betydelse för försäljningen och lönsamheten, inföll i år i slutet av april. Det försvagar rapportperiodens jämförbarhet med föregående år.

HKScan utvecklar lönsamheten på kundernas och konsumenternas villkor och genom att uppfylla deras förväntningar. Grunden för en lönsam verksamhet är en effektiv, transparent och ansvarsfullt agerande produktionskedja. Bolaget har fastställt och förbundit sig till vissa principer för ansvarigheten. Principerna gäller för samtliga marknadsområden.”

 

MARKNADSOMRÅDET FINLAND

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Omsättning 188,0 167,8 718,5
Rörelsevinst -0,6 -0,6 10,7
- Rörelsevinst, % -0,3 -0,4 1,5

 

I Finland ökade omsättningen för det första kvartalet från året innan och uppgick till 188,0 miljoner euro (167,8 milj. euro). En del av ökningen berodde på att Järvi-Suomen Portti Oy konsoliderades med koncernen den 1 januari 2011. Rörelseresultatet var -0,6 miljoner euro (-0,6 milj. euro). Resultatet för det första kvartalet belastades särskilt av den svaga lönsamheten för griskött.

För fjäderfäköttets och charkvarornas del gick inledningen av året planenligt i Finland. Mottagandet av HK Rybsgris, som lanserades i februari, har varit utmärkt bland kunder och konsumenter.  

Det produktivitetsprogram för åren 2011-2013 som HKScans dotterbolag HK Ruokatalo informerade färdigställdes. I januari slutfördes de till programmet anslutande och i november förra året inledda samarbetsförhandlingarna gällande HK Ruokatalos arbetare och tjänstemän inom de industriella processerna. HK Ruokatalo och dess arbetare och tjänstemän inom de industriella processerna avtalade om ett målprogram som, om målen uppnås, förbättrar produktiviteten för bolagets industriella processer med i genomsnitt 20 procent.

HK Ruokatalos industriella verksamhet effektiviseras under innevarande år genom hemtagning av funktioner som anknyter till kärnverksamheten (t.ex. styckning av grisar) och som tidigare har externaliserats. Genomförandet av produktivitetsprogrammet innebär en minskning med ca 230 årsverken i HK Ruokatalos verksamhetskedja, inklusive underleverantörer och funktioner som lagts ut på entreprenad, före utgången av år 2011.

Produktivitetsprogrammet syftar till en produktivitetsnytta på 12 miljoner euro per år. Effekterna märks fullt ut före utgången av nästa år.

För att säkerställa en tillräcklig slakt- och styckningskapacitet för finskt nötkött ingick HK Ruokatalo Oy ett servicekontrakt med slakteriet Paimion Teurastamo i västra Finland om slakt av nöt som upphandlas via upphandlingsbolaget HK Agri. Servicekontraktet omfattar styckningar till en volym av uppskattningsvis 3-6 miljoner kilo per år. I samband därmed tecknade HK Ruokatalo och Kaivon Liha, som ingår i samma koncern som Paimion Teurastamo, ett betydande avtal om leverans av finskt nötkött. Avtalet gäller cirka 3-4 miljoner kilo kött.

Avtalet är ett led i utvecklingen av HK Agris upphandling av finskt nötkött. I början av året effektiviserades upphandlingen bland annat i östra Finland, där nya produktionskontrakt tecknats i synnerhet med mjölkgårdar.

HKScan Finland Oy:s och Osuuskunta Karjaporttis nybildade bolag, Järvi-Suomen Portti Oy, inledde sin verksamhet i början av januari 2011. Det nya bolaget fortsätter tillverkningen av charkvaror vid Osuuskunta Karjaporttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel.

HK Ruokatalo centraliserade köttupphandlingen och primärproduktionen samt foderhandeln till ett enda bolag från och med ingången av 2011. Foderbolaget Lounaisfarmis och HK Ruokatalos primärproduktion inom broilerkedjan överfördes till LSO Foods, som samtidigt bytte namn till HK Agri.

 

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Omsättning 252,3 230,5 997,1
Rörelsevinst 0,3 2,7 20,4
- Rörelsevinst, % 0,1 1,2 2,0

 

I Sverige var omsättningen 252,3 miljoner euro (230,5 milj. euro) och rörelsevinsten 0,3 miljoner euro (2,7 milj. euro).

Den svenska detaljhandelns försäljningsvolymer sjönk exceptionellt mycket i början av året, och den svenska livsmedelsindustrin har inte fått givna del av konsumenternas ökade köpkraft.

Den starka kronan har fortsättningsvis medverkat till en ökning av importråvaran. Även överproduktionen av griskött i Europa och den tyska skandalen med dioxin i produktionsdjursfoder i början av året har sänkt priset på importkött och försvagat konkurrenskraften hos produktion som baseras på svensk köttråvara. 

För att höja verksamhetens lönsamhet lanserar Scan AB i slutet av året produkter som baserar sig på importråvara. Produkterna säljs under ett eget varumärke. Köttråvaran importeras i första hand från andra anläggningar som ingår i HKScan-koncernen. De produkter som marknadsförs under varumärket Scan tillverkas även i fortsättningen av svensk köttråvara.

Försäljningen av Pärsons pålägg har utvecklats planenligt.

I mars meddelade Scan att man utifrån det finska HK Rybsgris-konceptet lanserar ett nytt griskött, Rapsgris, avsett för den svenska marknaden. De nya produkterna kommer hösten 2012 .

Scans effektiviseringsprogram framskrider planenligt.

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Omsättning 57,5 - 21,8*)
Rörelsevinst -0,5 - -0,0*)
- Rörelsevinst, % -0,9   0,0*)

*)Rose Poultry A/S konsoliderades med HKScan-koncernen 29.11.2010.

 

Rose Poultrys omsättning i Danmark uppgick till 57,5 miljoner euro. Rörelseresultatet var -0,5 miljoner euro.

Integreringen av Rose Poultry A/S, som anslöts till HKScan-koncernen i november i fjol, framskrider enligt planerna. I fortsättningen utvecklas Rose Poultrys sortiment av färskprodukter genom HKScans starka kompetens inom fjäderfä och stärks ytterligare företagets ställning på dess hemmamarknader Danmark, Sverige och Storbritannien.

I april beslutade Rose Poultry centralisera och effektivisera sin verksamhet till produktionsanläggningarna i Vinderup och Skovsgaard och lägga ned slaktverksamheten i syddanska Padborg.

 

MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Omsättning 39,3 35,8 160,4
Rörelsevinst 0,9 1,1 8,7
- Rörelsevinst, % 2,2 3,0 5,4

 

Omsättningen i marknadsområde Baltikum ökade jämfört med året innan och uppgick till 39,3 miljoner euro (35,8 milj. euro). Rörelsevinsten var 0,9 miljoner euro (1,1 milj. euro). Liksom i HKScans övriga marknadsområden har priset på köttråvara stigit i Baltikum. Även energikostnaderna ökade i Baltikum.

Den höga arbetslösheten och de stigande matpriserna påverkar fortsättningsvis konsumenternas köpbeteende i Baltikum; efterfrågan på förmånligare produkter har ökat ytterligare och maten tillagas i allt högre grad av grundläggande råvaror.

Rakvere-koncernens lettiska dotterbolag Rigas Miesnieks förvärvade förra året totalt 98,8 procent av det lettiska bolaget AS Jelgavas Galas Kombinats, som specialiserat sig på rökta charkvaror. Integreringen av bolaget med Rigas Miesnieks har framskridit planenligt. I år centraliseras bolagens produktion i huvudsak till Jelgavas nya och effektiva anläggning. Rigas Miesnieks expedition och förvaltning stannar i Riga. Integreringen har under det första kvartalet orsakat vissa överlappande kostnader.

I Lettland har koncernens marknadsandel tack vare förvärvet av Jelgavas Galas Kombinats ökat till närmare en tredjedel.

Anpassningen av verksamheten i Baltikum till de rådande förhållandena på marknaden har trots svårigheterna varit exemplarisk.

 

MARKNADSOMRÅDET POLEN

(miljoner euro)

 

*) Q1/2011 Q1/2010 2010
       
Omsättning 70,5 63,9 279,3
Rörelsevinst 3,0 4,2 15,5
- Rörelsevinst, % 4,2 6,6 5,6

*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.

 

I Polen var Sokolóws omsättning 70,5 miljoner euro (63,9 milj. euro), medan rörelsevinsten var 3,0 miljoner euro (4,2 milj. euro).

Sokolów har ytterligare ökat sin försäljning via samtliga marknadskanaler. Ökningen har varit störst i den moderna detaljhandelns super- och hypermarknader och inom exporten. Tillväxten har kompenserat de kraftigt stigande råvarukostnaderna.

 

OMSTRUKTURERINGAR I KONCERNEN

HKScan Finland Oy:s och Osuuskunta Karjaporttis nybildade bolag, Järvi-Suomen Portti Oy, inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Det nya bolaget fortsätter och utvecklar produktionen av charkvaror vid Osuuskunta Karjaporttis produktionsanläggning i Tikkala i S:t Michel. HKScan Finland är majoritetsägare och innehar 90 procent av aktierna i bolaget.

HK Ruokatalo centraliserade köttupphandlingen och primärproduktionen samt foderhandeln till ett enda bolag från och med ingången av 2011. Foderbolaget Lounaisfarmis och HK Ruokatalos primärproduktion inom broilerkedjan överfördes till LSO Foods, som samtidigt bytte namn till HK Agri.

 

ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

Ekon. mag. Sirpa Laakso tillträdde den 13 januari 2011 posten som HKScan Abp:s personaldirektör och blev samtidigt medlem i ledningsgruppen. Laakso svarar för HKScans HR-funktioner samt för utvecklingen av dem på koncernens samtliga marknadsområden. Hon rapporterar till VD Matti Perkonoja.

 

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

Under första kvartalet år 2011 uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 15,1 miljoner euro (18,9 milj. euro). Summan fördelade sig på produktionsanläggningar i de olika marknadsområdena enligt följande: Finland 4,7 miljoner euro (8,9 milj. euro), Sverige 2,5 miljoner euro (6,0 milj. euro), Danmark 1,1 miljoner euro (- milj. euro) och Baltikum 2,9 miljoner euro (2,1 milj. euro). HKScans andel av investeringarna i polska Sokolów var 3,9 miljoner euro (1,9 milj. euro).

De största investeringarna i Finland hänförde sig till ombyggnaden av Järvi-Suomen Porttis produktionslinjer samt utvidgningen av HK Ruokatalos nötdjursslakteri i Outokumpu. I Sverige investerade Scan bland annat i utveckling av slaktprocessen för gris i Kristianstad samt i en ny charklinje vid Pärsons i Halmstad. Investeringarna i Danmark anknöt till integreringen av Rose Poultry A/S samt till ombyggnaden av produktionslinjerna i syfte att säkerställa effektiviteten och tillväxten. De största investeringarna i Baltikum var överföringen av produktionen vid Rigas Miesnieks till Jelgavas nya produktionsanläggning samt moderniseringarna av produktionslinjerna i syfte att säkerställa tillverkningskapaciteten.

I slutet av mars uppgick koncernens räntebärande skulder till 509,5 miljoner euro (435,0 milj. euro). Den räntebärande bruttoskulden vid årsskiftet var 514,2 miljoner euro. Ökningen av lånebördan jämfört med motsvarande period året innan (Q1/2010) beror huvudsakligen på förvärvet av Rose Poultry i november 2010.

I januari återlånades 30 miljoner euro hos pensionsbolaget i avsikt att sprida låneportföljen. En del av lånen för Rose Poultry refinansierades via moderbolaget i slutet av den gångna rapportperioden.

Nettofinansieringskostnaderna ökade avsevärt från året innan till följd av högre räntenivå och ökad lånebörda. De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 31 mars 2011 till 189,4 miljoner euro (212,3 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkonto- och liknande limiter till ett belopp av 49,1 miljoner euro (42,0 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro var 58,0 miljoner euro utnyttjat (18,0 milj. euro).

I slutet av mars var soliditeten 34,4 procent (37,2 %). Vid utgången av året var soliditeten 34,0 procent.

 

EGNA AKTIER

Per 31.3.2010 innehade HKScan totalt 53 734 egna aktier av serie A med ett sammanlagt marknadsvärde av 0,36 miljoner euro (á 6,63 euro). Andelen av hela aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning utbetalas inte för egna aktier.
 

EXTRA BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

Styrelsen för HKScan Abp beslutade vid sitt sammanträde den 4 januari 2011 sammankalla till extra bolagsstämma den 4 februari 2011 kl. 11.00 för att avgöra styrelsens sammansättning efter att ha mottagit avskedsansökan av tre styrelseledamöter. Avskedsansökan inlämnades av Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen och Matti Murto.

HKScans största aktieägare LSO Andelslag föreslog Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä som nya styrelseledamöter. Jur. stud. Juha Kylämäki är jordbrukare och broilerproducent. EM Niels Borup är lantbruksföretaget samt griskötts- och mjölkproducent. AFM Tero Hemmilä är verkställande direktör för Yara Suomi Oy.

På förslag av HKScans största aktieägare LSO Andelslag valde extra bolagsstämman den 4 februari 2011 in Juha Kylämäki, Niels Borup och Tero Hemmilä i HKScans styrelse. Vid sitt konstituerande möte efter extra bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ny ordförande och Niels Borup till vice ordförande. Utöver förenämnda nya ledamöter fortsatte Matti Karppinen, Pasi Laine och Otto Ramel i HKScans styrelse.
 

STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN

Se avsnittet ”Händelser efter rapportperioden”.

 

PERSONAL

HKScan-koncernens medelantal anställda under perioden januari-mars 2011 var 8 227 (6 825 Q1/2010).

Ökningen berodde på de omstruktureringar som gjordes år 2010. Danska Rose Poultry A/S och lettiska Jelgavas Galas Kombinats A/S blev en del av koncernen under andra halvan av 2010 och Järvi-Suomen Portti Oy i början av 2011 . I jämförelsen ingår alltså inte dessa tre bolags anställda i siffrorna för Q1/2010.

 

Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande:

 

  Q1/2011 Q1/2010
Finland 2 524 2 183
Sverige 2 882 2 862
Danmark 917 -
Baltikum 1 904 1 780

Sokolów hade i genomsnitt 5 877(5 586) anställda.

 

Vid utgången av mars var personalfördelningen per land följande:

 

  31.3.2011 31.3.2010
Sverige 32,4 % 37,6 %
Finland 30,9 % 32,0 %
Estland 19,4 % 23,0 %
Danmark 11,7 % 0,6 %
Lettland 2,9 %  2,6 %
Polen (Scan) 2,1 %  3,2 %
övriga länder 0,6 %  1,0 %

 

Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 025 (5 611) anställda i slutet av rapporteringsperioden.

 

KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet hänför sig till prisutvecklingen för råvaror, särskilt finskt och svenskt griskött, och i fortsättningen eventuellt också tillgången på köttråvara. I Sverige och Finland finns marknadsområdesspecifika osäkerhetsfaktorer som anknyter till programmen för utveckling av verksamheten samt i Danmark gällande hur väl integrationen av Rose Poultry lyckas.

Utmaningarna i anknytning till den globala ekonomin fortsätter. Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor samt stigande räntenivå kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning. Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad arbetslöshet. Förändringarna kan påverka koncernens omsättning och resultat.

Eventuella icke förutsebara myndighetsförfaranden kan inverka på bolagets verksamhet på exportmarknaderna.

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.

Koncernen är involverad i några rättsliga processer och tvister. Ärendena är under behandling och bedöms inte kunna få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning.

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

(1) I april beslutade danska Rose Poultry centralisera sin verksamhet till produktionsanläggningarna i Vinderup och Skovsgaard och lägga ned slaktverksamheten i syddanska Padborg till följd av den minskande produktionsvolymen för fjäderfä.

(2) Ordinarie bolagsstämman den 27 april 2011 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010. I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman fastställa utdelningen till 0,22 euro per aktie.

(3) Avvikande från styrelsens förslag beslutade bolagsstämman på den största aktieägaren LSO Andelslags förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel omvaldes i enlighet med styrelsens förslag för följande mandatperiod och till ny ledamot valdes på LSO Andelslags förslag Henrik Treschow. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup till vice ordförande (omval i båda fallen).

(4) Bolagsstämman beslutade att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR, till revisorssuppleanter.

(5) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:

Bemyndigandet gäller förvärv och/eller mottagande som pant av sammanlagt högst 2 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 4,5 % av hela aktiestocken i bolaget och ca 5,0 % av det sammanlagda antalet aktier av serie A.

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital, varvid förvärven minskar på bolagets utdelningsbara medel. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Aktierna kan med stöd av bemyndigandet förvärvas för utveckling av bolagets kapitalstruktur. Dessutom kan aktier med stöd av bemyndigandet förvärvas för finansiering eller genomförande av företagsköp eller andra arrangemang, eller för att överlåtas vidare eller makuleras.

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Ett riktat förvärv av egna aktier förutsätter alltid att det från bolagets synpunkt föreligger vägande ekonomiska skäl och bemyndigandet kan ej utnyttjas i strid med aktieägarnas likställighetsprincip. Bemyndigandet gäller fram till den 30 juni 2012.

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2010.

(6) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande:

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan emellertid högst 2 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 4,5 % av aktiestocken i bolaget och ca 5,0 % av det sammanlagda antalet aktier av serie A.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller fram till den 30 juni 2012.

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2010 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet för emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om för bolaget nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. En riktad emission förutsätter alltid att det från bolagets synvinkel föreligger vägande ekonomiska skäl och bemyndigandet kan ej utnyttjas i strid med aktieägarnas likställighetsprincip.

 

FRAMTIDSUTSIKTER

Efterfrågan på kött väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader. Decentraliseringen av HKScans verksamhetsstruktur på olika produktgrupper och geografiska områden samt de redan startade effektiviseringsprogrammen i Finland och Sverige lägger grunden för en bättre utveckling för koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.

Om det svåra globala marknadsläget för griskött fortsätter, försvagas lönsamheten under första halvåret särskilt i Finland och Sverige. Lönsamheten för griskött åtgärdas genom höjda försäljningspriser och volymregleringar.

Bolaget står fast vid den tidigare prognosen. Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas öka jämfört med år 2010.

 

KONCERNBOKSLUT 1.1–31.3.2011

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(miljoner euro)

 

  Not Q1/2011 Q1/2010 2010
         
OMSÄTTNING   592,7 483,6 2 113,9
Rörelseintäkter och rörelsekostnader 1. -573,5 -464,1 -2 006,2
Andel av intresseföretags resultat   0,2 0,5 1,8
Avskrivningar och nedskrivningar   -18,0 -14,6 -61,5
RÖRELSEVINST   1,4 5,5 48,0
         
Finansiella intäkter   2,6 2,2 8,1
Finansiella kostnader   -7,8 -4,8 -21,9
Andel av intresseföretags resultat   0,6 1,0 2,2
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   -3,3 3,9 36,5
         
Inkomstskatter   0,7 0,1 -5,7
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   -2,7 4,0 30,8
         
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:        
Moderbolagets aktieägare   -3,1 3,4 27,9
Ägare utan bestämmande inflytande   0,4 0,6 2,9
Summa   -2,7 4,0 30,8
         

 

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:

 

Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie  
-0,06
 
0,06
 
0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheten
euro/aktie  
-0,06
0,06 0,52

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1–31.3

(miljoner euro)

 

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -2,7 4,0 30,8
       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):      
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet  
1,1
 
7,2
 
13,5
Finansiella tillgångar som kan säljas 0,0 0,4 0,0
Kassaflödessäkring 2,7 -2,8 1,8
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT 3,8 4,8 15,4
       
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 1,1 8,8 46,1
       
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:      
Moderbolagets aktieägare 0,6 8,0 42,6
Ägare utan bestämmande inflytande 0,5 0,8 3,5
Summa 1,1 8,8 46,1
       

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(miljoner euro)

 

  Not 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 2. 76,8 68,3 77,1
Affärsvärde 3. 100,2 90,3 100,4
Materiella tillgångar 4. 534,7 479,4 537,8
Andelar i intresseföretag   28,0 22,7 27,0
Kundfordringar och övriga fordringar   27,0 21,0 25,3
Finansiella tillgångar som kan säljas   12,5 11,1 13,1
Uppskjuten skattefordran   14,4 14,2 14,4
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   793,7 707,0 795,0
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Omsättningstillgångar 5. 187,1 133,5 159,9
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   231,6 199,6 240,6
Inkomstskattefordringar   2,3 0,3 0,3
Övriga finansiella tillgångar   0,4 2,1 3,9
Kassa och bank   48,3 49,5 69,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   469,7 385,1 474,1
         
TILLGÅNGAR   1 263,4 1 092,1 1 269,2
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 6. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,3 74,2 73,4
Egna aktier   -0,0 -0,0 -0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   157,3 146,7 154,4
Omräkningsdifferenser   0,6 -7,1 0,6
Balanserade vinstmedel   123,8 115,7 124,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   421,8 396,2 419,6
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   11,2 9,5 11,1
EGET KAPITAL   433,0 405,7 430,6
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   37,6 31,7 38,9
Långfristiga räntebärande skulder   380,7 335,6 361,2
Långfristiga icke-räntebärande skulder   13,2 5,0 12,4
Långfristiga avsättningar   1,7 6,0 2,4
Pensionsåtaganden   3,1 3,5 3,1
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   436,2 381,9 418,0
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   128,8 99,4 153,0
Leverantörsskulder och övriga skulder   262,0 199,0 262,5
Inkomstskatteskuld   2,5 3,0 2,7
Kortfristiga avsättningar   0,8 3,1 2,3
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   394,2 304,5 420,6
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 263,4 1 092,1 1 269,2

 

 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

(miljoner euro)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6
Summa intäkter och kostnader för perioden   -0,0 2,7     -0,2 0,0   -1,9 0,6 0,5 1,1
Kostnader för aktierelaterade ersättningar                   0,0   0,0
Övriga förändringar           0,4       0,4   0,4
Redovisat direkt mot vinstmedel                 1,2 1,2   1,2
Överföringar mellan poster                   0,0   0,0
Emission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                   0,0   0,0
Utdelning                   0,0 -0,3 -0,3
EGET KAPITAL 31.03.2011 66,8 73,3 -3,8 143,5 0,0 17,6 0,6 0,0 123,8 421,8 11,2 433,0

 

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
Summa intäkter och kostnader för perioden   0,1 -2,4     0,3 6,0   4,0 8,0 0,8 8,8
Kostnader för aktierelaterade ersättningar   -0,2               -0,2   -0,2
Övriga förändringar           -1,0       -1,0 0,0 -1,0
Redovisat direkt mot vinstmedel                 0,1 0,1 -0,2 -0,1
Överföringar mellan poster                   0,0   0,0
Emission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                   0,0   0,0
Utdelning                   0,0 -0,6 -0,6
EGET KAPITAL 31.03.2010 66,8 74,2 -10,8 143,5 0,0 13,9 -7,1 0,0 115,7 396,2 9,5 405,7

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. SVOP = Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Annat slag av eget kapital, 6. Övriga fonder, 7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 11. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande , 12. Summa

 

 

KASSAFLÖDESANALYS

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Den löpande verksamheten      
Rörelsevinst 1,4 5,5 48,0
Justeringar av rörelsevinsten -0,2 -0,7 -4,6
Avskrivningar 18,0 14,6 61,5
Förändring av avsättningar -2,2 -2,8 -7,9
Förändring av rörelsekapitalet -13,1 -27,2 -3,7
Finansiella intäkter 0,8 2,2 8,1
Finansiella kostnader -6,8 -4,8 -21,9
Skatter -1,5 0,1 -5,7
Nettokassaflöde från rörelsen -3,6 -13,1 73,8
       
Investeringar      
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -15,5 -16,1 -73,6
Avyttring av anläggningstillgångar 1,4 1,5 7,0
Investeringar i dotterföretag - - -25,2
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,2 -0,3 -1,6
Avyttrade aktier i intresseföretag - - 1,3
Lämnade lån -1,5 -0,7 -1,0
Återbetalning av lånefordringar 0,1 0,1 1,2
Nettokassaflöde från investeringar -15,7 -15,5 -91,9
       
Kassaflöde före finansiering -19,3 -28,6 -18,1
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagande av kortfristiga lån 22,6 31,2 169,9
Amortering av kortfristiga lån -49,4 -22,5 -159,1
Upptagande av långfristiga lån 81,2 10,4 45,2
Amortering av långfristiga lån -59,5 -16,0 -33,0
Utdelning till aktieägare - - -11,9
Förvärv av egna aktier - 0,0 -0,0
Nettokassaflöde från finansiering -5,1 3,2 11,1
       
Förändring av likvida medel -24,5 -25,5 -7,0
       
Likvida medel per 1.1 73,4 75,9 75,9
Kursdifferens i likvida medel -0,2 1,2 4,5
Likvida medel per 31.3 48,7 51,6 73,4

 

 

NYCKELTAL

 

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
Resultat per aktie, före utspädning, euro -0,06 0,06 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, euro -0,06 0,06 0,52
Eget kapital per aktie, 31.3, euro 7,67 7,34 7,63
Soliditet, % 34,4 37,2 34,0
Emissionsjusterat antal aktier      
i genomsnitt, milj. st. 55,0 54,0 54,0
Bruttoinvesteringar i      
anläggningstillgångar, milj. euro 15,1 18,9 70,7
Medelantal anställda i      
slutet av månaderna 8 227 6 825 7 491

 

 

 

NOTER TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

HKScan Abp:s delårsrapport för perioden 1.1-31.3.2011 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2010. Formlerna för beräkning av nyckeltal framgår av bokslutet för år 2010.

Koncernbokslutet är upprättat enligt samma redovisningsprinciper som år 2010, med undantag av följande nya standarder, tolkningar och förändringar i befintliga standarder som gäller sedan 1.1.2011.

- Ändring i IAS 32 Finansiella instrument: presentation – klassificering av teckningsrätter (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 februari 2010 eller senare). Ändringen gäller redovisningen (klassificeringen) av teckningsrätter, optioner och andra rättigheter som ställts ut i en annan valuta än emittentens funktionella valuta. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

- IFRIC 19, Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2010 eller senare). Tolkningen förtydligar redovisningen i de fall där ett företag omförhandlar villkoren för en finansiell skuld och som resultat av förhandlingarna emitterar egetkapitalinstrument till borgenären för att helt eller delvis utsläcka den finansiella skulden. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

- Ändringar i tolkningen av IFRIC 14, Förskottsbetalning av lägsta fonderingskrav (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Ändringen tar bort en oavsiktlig konsekvens som följd av tolkningen av IFRIC 14 IAS 19 – Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan. Efter ändringen får företagen redovisa vissa frivilliga förskottsbetalningar av lägsta fonderingskrav som tillgång i balansräkningen. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

- Reviderade IAS 24, Upplysningar om närstående (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Definitionen av närstående preciseras och kraven på noter för vissa samfund som är bundna till den offentliga makten ändras.

 

 

REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)

Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde

 

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
OMSÄTTNING      
- Finland 188,0 167,8 718,5
- Sverige 252,3 230,5 997,1
- Danmark 57,5 - 21,8
- Baltikum 39,3 35,8 160,4
- Polen 70,5 63,9 279,3
- Mellan segmenten -15,0 -14,3 -63,3
Koncernen sammanlagt 592,7 483,6 2 113,9
       
RÖRELSEVINST      
- Finland -0,6 -0,6 10,7
- Sverige 0,3 2,7 20,4
- Danmark -0,5 - -0,0
- Baltikum 0,9 1,1 8,7
- Polen 3,0 4,2 15,5
- Mellan segmenten - - -
Segmenten sammanlagt 3,1 7,4 55,2
       
Koncernens administrativa kostnader -1,7 -1,9 *-7,2
Koncernen sammanlagt 1,4 5,5 48,0

* Inkl. 0,9 miljoner euro i kostnader för marksanering på avyttrad tomt som redovisats under andra kvartalet.

 

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

 

1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Kostnader för marksanering på avyttrad tomt *) - - -0,9
Vinst vid avyttring av produktionsanläggningar *) - - 7,9
Summa poster av engångskaraktär - - 7,0

*) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i balansräkningen.

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

 

2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 77,1 65,7 65,7
Omräkningsdifferenser 0,2 3,2 8,1
Ökningar 0,3 0,2 1,2
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 4,2
Minskningar 0,0 -0,0 -0,2
Avskrivningar och nedskrivningar -0,9 -0,8 -3,5
Överföring till annan balanspost 0,1 0,0 1,5
Det redovisade värdet vid periodens början 76,8 68,3 77,1

 

 

3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 100,4 88,2 88,2
Omräkningsdifferenser -0,5 2,1 4,2
Ökningar 0,3 0,0 1,3
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 6,8
Minskningar 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Överföring till annan balanspost 0,0 0,0 0,0
Det redovisade värdet vid periodens början 100,2 90,3 100,4

 

 

4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 537,8 469,1 469,1
Omräkningsdifferenser 0,6 10,0 17,4
Ökningar 13,8 17,0 71,6
Ökningar (företagsförvärv) 1,0 0,0 43,0
Minskningar -1,1 -2,3 -2,4
Avskrivningar och nedskrivningar -17,3 -14,4 -59,5
Överföring till annan balanspost -0,1 0,0 -1,5
Det redovisade värdet vid periodens början 534,7 479,4 537,8

 

 

5. Omsättningstillgångar

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Material och förnödenheter 101,7 82,6 88,8
Varor under tillverkning 10,8 7,8 8,8
Färdiga produkter 54,6 29,6 45,7
Varor 0,0 0,1 0,0
Övriga omsättningstillgångar 7,5 3,9 6,2
Förskottsbetalningar omsättningstillgångar 4,5 2,4 2,6
Levande djur IFRS 41 7,9 7,2 7,6
Summa omsättningstillgångar 187,1 133,5 159,9

 

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL

 

 

Aktiekapital och
Överkursfond
Antal utestående aktier Aktie-kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt EK Egna aktier Summa
             
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8
31.3.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

 

SVOP = Fond för inbetalt fritt eget kapital

 

 

DERIVATÅTAGANDEN

(miljoner euro)

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 77,6 * 136,5 149,9
Räntederivat 246,9 206,8 247,0
Elderivat 10,3 11,1 10,2
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat 0,9 -0,7 -0,3
Räntederivat -12,4 -14,7 -16,8
Elderivat 1,3 -1,0 2,2

* beloppet inkluderar 35,5 miljoner euro i valutaderivat som förföll i början av april 2010 och som redan förlängts

 

 

KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

(miljoner euro)

 

  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Skulder mot vilka panter och inteck-      
ningar ställts som säkerhet      
- lån från penninginrättningar 37,9 35,6 56,1
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 61,9 53,1 48,9
- panter 6,3 32,4 20,8
- företagsinteckningar 44,8 21,4 47,3
       
För intresseföretag      
- borgen 5,3 5,0 5,3
       
För andra      
- borgen och panter 13,8 11,7 13,8
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 25,7 20,6 25,5
Hyresansvar 64,5 41,7 56,3
Övriga ansvar 20,3 6,1 6,5

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

(miljoner euro)

 

  Q1/2011 Q1/2010 2010
Försäljning till intresseföretag 15,9 9,2 40,4
Köp från intresseföretag 13,0 9,2 35,1
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 2,0 2,0 1,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 8,3 9,1 8,8

 

 

 

Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.

 

 

Vanda den 6 maj 2011

 

HKScan Abp

Styrelsen

 

 

Närmare upplysningar ges av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

 

SÄNDLISTA:

Nasdaq OMX, Helsingfors

Centrala massmedia

www.hkscan.com