* HKScan-koncernens omsättning för perioden januari-september ökade till 1 841,4 miljoner euro (1 518,3 milj. euro). Omsättningen ökade med 21 procent.

 

* Koncernens rörelsevinst för januari-september var 22,1 miljoner euro (32,3 milj. euro).

 

* De långvariga svårigheterna inom grisköttsverksamheten började lätta under den senare hälften av rapportperioden.

 

* HKScans försäljning på konsumentmarknaden ökade ytterligare. Koncernens marknadsställning var stabil och inom vissa områden även växande.

 

* Bolaget står fast vid den prognos som gjordes i delårsrapporten för Q2: Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

 

 

HKSCAN-KONCERNEN

(miljoner euro)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Omsättning 618,1 532,4 1 841,4 1 518,3 2 113,9
Rörelsevinst 14,0 18,8 22,1 32,3 48,0
- Rörelsevinst, % 2,3 3,5 1,2 2,1 2,3
Vinst/förlust före skatt 5,6 16,5 2,2 25,3 36,5
Resultat per aktie, euro 0,09 0,24 0,05 0,37 0,52

 

 

JULI–SEPTEMBER 2011

 

- Koncernens omsättning ökade under tredje kvartalet med 16,2 procent och var 618,1 miljoner euro (532,4 milj. euro).

- Rörelsevinsten var 14,0 miljoner euro (18,8 milj. euro).

- Lönsamheten i Finland förbättrades avsevärt jämfört med början av året. Rörelsevinsten var 4,8 miljoner euro (6,8 milj. euro).

- I Sverige var rörelsevinsten 5,4 miljoner euro (6,6 milj. euro). Den operativa rörelsevinsten var bättre än förra året om man tar hänsyn till de poster av engångsnatur som då belastade resultatet.

- I Danmark nådde inte lönsamheten upp till målen och rörelseresultatet var

-1,3 miljoner euro. I Danmark belastades periodens resultat av programmet för utveckling av verksamheten.

- Rörelsevinsten i Baltikum ökade avsevärt och uppgick till 3,4 miljoner euro (2,5 milj. euro).

- I Polen framskred verksamheten planenligt och rörelsevinsten var 3,4 miljoner euro (4,3 milj. euro).

 

 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR MATTI PERKONOJA:

 

”HKScans tredje kvartal 2011 gick planenligt och lönsamheten för koncernens verksamhet stärktes efter första halvårets svårigheter. Trots osäkerheten kring hur världsekonomin kommer att utvecklas under den närmaste tiden har konsumentefterfrågan på bolagets produkter varit stabil. Koncernens breda produktutbud balanserar försäljningsvolymerna även under lågkonjunkturer.

 

Styrningen av den grisköttsbaserade verksamheten är den överlägset mest utmanande delen av HKScans verksamhet, i synnerhet på koncernens huvudmarknadsområden. Eftersom grisköttsegmentet är det område som är mest utsatt för internationell konkurrens har produktionen under det innevarande året lidit av den europeiska överproduktionen och av den låga prisnivån på den internationella exportmarknaden.

 

Exportmarknaden för griskött i Fjärran östern har återhämtat sig under höstmånaderna. Detta har medfört en positiv lönsamhetsutveckling som kommer att märkas i HKScans resultat för de kommande månaderna.

 

Den i Finland pågående övergången till en mer styrd och långsiktig kontraktsproduktion av griskött underlättar i hög grad verksamhetsstyrningen, hanteringen av försäljningsvolymerna och effektiviseringen av verksamheten.

 

Det är fortsatt svårt att förutse prisutvecklingen för foder och energi, som utgör de största kostnadsposterna inom köttproduktionen.

 

Grunden för utvecklingen av verksamhetsenheternas produktionskedjor och sortiment utgörs av de olika konsumentgruppernas förväntningar på produkternas totalkvalitet och smak, produktsäkerheten, verksamhetens transparens samt miljöns och produktionsdjurens välfärd.

 

Aktuella konsumenttrender som närmat, ekomat och smaklighet baserar sig på förväntningar som nämndes ovan. HKScan-koncernen utvecklar all sin service och sitt produktutbud utifrån konsumenternas förväntningar.”

 

 

MARKNADSOMRÅDET FINLAND

(miljoner euro)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Omsättning 199,0 179,0 594,9 520,3 718,5
Rörelsevinst 4,8 6,8 4,9 6,0 10,7
- Rörelsevinst, % 2,4 3,8 0,8 1,2 1,5

 

Omsättningen i Finland ökade under tredje kvartalet med 11,2 procent och var 199,0 miljoner euro (179,0 milj. euro). Ungefär hälften av ökningen berodde på att Järvi-Suomen Portti Oy fusionerades med koncernen vid årets ingång. Rörelsevinsten för kvartalet var 4,8 miljoner euro (6,8 milj. euro).

 

Lönsamheten var fortsättningsvis blygsam till följd av de långvariga utmaningarna inom grisköttsproduktionen samt de låga försäljningspriserna på såväl hemma- som exportmarknaden. Produktionsstyrningen har effektiviserats, prishöjningar har genomförts och exportmarknaden håller på att återhämta sig.

 

Konsumentefterfrågan på HK Rybsgris, som lanserades i februari, har fortsatt på en utmärkt nivå. Tack vare succén med rybsgrisen har konsumtionen av finskt griskött nått en helt ny nivå. Totalkonsumtionen av griskött har i Finland ökat med cirka 5 procent under innevarande år (TNS Gallup, Köttbarometer).

 

Det kommersiella resultatet för sommarsäsongen var gott och HK Ruokatalos andel av den totala marknaden i Finland ökade.

 

HK Ruokatalos produktivitetsprogram har fortskridit enligt målen. Under det gångna kvartalet centraliserades styckningen av gris till produktionsanläggningen i Forssa.

 

Järvi-Suomen Portti Oy stärkte på hösten sitt utvecklingsprogram för den närmaste framtiden. Genom programmet höjs effektiviteten vid produktionsanläggningen i Tikkala, S:t Michel. Samtidigt görs en omstrukturering och elimineras överlappningar mellan HKScan Finland och Järvi-Suomen Portti. Den viktigaste förändringen under den närmaste tiden är överföringen av logistikfunktionerna i S:t Michel till HK Ruokatalos anläggning i Vanda i början av 2012. Den årliga nyttan av effektiviseringsprogrammet uppskattas till sammanlagt cirka 2 miljoner euro.

 

 

MARKNADSOMRÅDET SVERIGE

(miljoner euro)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Omsättning 254,7 249,8 770,1 722,1 997,1
Rörelsevinst 5,4 6,6 9,7 12,3 20,4
- Rörelsevinst, % 2,1 2,6 1,3 1,7 2,0

 

I Sverige ökade omsättningen med en procent och uppgick för tredje kvartalet till 254,7 miljoner euro (249,8 milj. euro), medan rörelsevinsten för tredje kvartalet var 5,4 miljoner euro (6,6 milj. euro). Räknat i kronor var omsättningen av samma storleksordning som året innan. Den operativa rörelsevinsten var bättre, netto +3,3 miljoner euro, än förra året om man tar hänsyn till jämförelseårets poster av engångsnatur.

 

Dagligvaruhandelns tillväxt har stannat av i Sverige och handeln har i hög grad utökat andelen egna märken i affärernas utbud. Trots detta var Scan AB:s grillsäsong lyckad.

 

I november lanserar Scan AB produktfamiljen Hansa i Sverige. Produkterna baseras på importerad köttråvara. Syftet är att erbjuda ett alternativ till handelns egna märken. Köttråvaran till Hansaprodukterna kan med beaktande av koncernens köttbalans, prisnivån och valutakurserna även importeras från andra områden där koncernen är verksam.

 

Märket Scan kommer även i fortsättningen att stå för enbart svenskt kött. Utvecklingen av märket har på senare tid kraftigt betonat ansvarsfrågorna och den lokala aspekten med utgångspunkt i den svenska primärproduktionen.

 

Konkurrenskraften hos produktion som bygger på svensk köttråvara är fortsättningsvis svag. Det ständigt otillräckliga utbudet på svenskt nöt- och griskött pressar fortfarande upp upphandlingspriserna på lokal råvara. Å andra sidan har den starka kronan bidragit till en ökning av importråvara.  Andelen importerat nötkött är över 50 procent av totalförbrukningen. Däremot fortsätter primärproduktionen av griskött minska.

 

Idrifttagningen av en styckningslinje för nöt i Linköping - ett led i Scans effektiviseringsprogram - slutfördes under tredje kvartalet.

 

 

MARKNADSOMRÅDET DANMARK

(miljoner euro)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Omsättning 60,4 - 173,8 - 21,8*)
Rörelsevinst -1,3 - -2,4 - -0,0*)
- Rörelsevinst, % -2,2 - -1,4 - 0,0*)

*)Rose Poultry A/S konsoliderades med HKScan-koncernen 29.11.2010.

 

Danska Rose Poultrys omsättning för tredje kvartalet uppgick till 60,4 miljoner euro. Rörelseresultatet var -1,3 miljoner euro. Rose Poultry genomförde under rapportperioden ett program för utveckling av verksamheten, programmet medförde extra kostnader för bolaget.

 

I synnerhet priset på kycklingklubban har varit lågt såväl på EU-marknaden som i Mellanöstern, som är ett viktigt område för Rose Poultry. Den låga exportprisnivån har försvagat den totala lönsamheten för Rose Poultry. I Danmark liksom på HKScans övriga marknadsområden steg priserna på kycklingfoder i början av året, vilket även ledde till stigande producentpriser.

 

Rose Poultrys centralisering av verksamheten till produktionsanläggningarna i Vinderup och Skovsgaard samt effektiviseringen av verksamheten där har gått vidare. Nedläggningen av fjäderfäslakt vid produktionsanläggningen i Padborg minskade antalet anställda med 50 personer.

 

I enlighet med strategin utvecklar Rose Poultry sitt utbud av färskprodukter för hemmamarknaden i Danmark och i synnerhet i Sverige. Under rapportperioden lanserade bolaget bl.a. färsk kycklingköttfärs i Danmark. Rose Poultry har gjort ett viktigt insteg på den svenska marknaden genom ett avtal om leverans av majskyckling. Rose Poultrys ekologiska kyckling har fått ett positivt mottagande på marknaden.

 

 

MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM

(miljoner euro)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Omsättning 44,9 42,3 128,3 118,4 160,4
Rörelsevinst 3,4 2,5 7,0 6,9 8,7
- Rörelsevinst, % 7,6 6,0 5,4 5,8 5,4

 

I Baltikum ökade omsättningen för tredje kvartalet med 7,1 procent och var 44,9 miljoner euro (42,3 milj. euro), medan rörelsevinsten steg till 3,4 miljoner euro (2,5 milj. euro). Konsolideringen av AS Jelgavas Galas Kombinats med koncernen den 1 juli 2010 har bidragit till den kumulativa omsättningsökningen.

 

Rakveres och i synnerhet Talleggs försäljning av säsongprodukter under sommaren lyckades väl. I Baltikum ökar konsumtionen av förmånligare fjäderfäprodukter kraftigt, medan konsumtionen av de dyrare gris- och nötköttsprodukterna har minskat något.

 

För att kunna svara på den ökande efterfrågan har fjäderfäbolaget Tallegg utvecklat sina produkter samt moderniserat sina produktionsprocesser och produktionslinjer.

 

Den ekonomiska återhämtningen och den ökande inflationen i Baltikum har höjt priserna på råvaror och andra produktionsfaktorer. Personalkostnaderna pressas fortfarande uppåt. Trots dessa utmaningar har verksamheten i Baltikum anpassats väl efter det rådande marknadsläget.

 

 

MARKNADSOMRÅDET POLEN

(miljoner euro)

 

*) Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
           
Omsättning 77,5 76,9 225,0 206,8 279,3
Rörelsevinst 3,4 4,3 9,2 12,5 15,5
- Rörelsevinst, % 4,4 5,6 4,1 6,1 5,6

*) Beloppen avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernen.

 

I Polen var Sokolóws omsättning för tredje kvartalet 77,5 miljoner euro, dvs. på samma nivå som året innan (76,9 milj. euro), medan rörelsevinsten var 3,4 miljoner euro (4,3 milj. euro).

 

Till följd av stigande produktionskostnader har lönsamheten för griskött fortsatt sjunka även i Polen. Det är inte oproblematiskt att överföra kostnadsökningarna på försäljningspriserna. Situationen har medfört mest svårigheter för små och medelstora köttföretag som specialiserat sig på slakt och styckning. De större företagen har klarat sig bättre och Sokolóws försäljning gick som planerat i såväl de moderna som de mer traditionella butikskedjorna.

 

Sokolóws två största investeringar och utvecklingsprojekt var en ny fabrik för smörgåspålägg i Sokolów Podlaski, vilket höjer årsproduktionen av smörgåspålägg till 36 miljoner kilo, samt en slaktlinje för nöt i Tarnów.

 

 

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING

 

Under tredje kvartalet år 2011 uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 9,1 miljoner euro (15,2 milj. euro). I januari-september 2011 utgjorde bruttoinvesteringarna 41,5 miljoner euro, (52,2 milj. euro). Summan fördelade sig på de olika marknadsområdenas produktionsanläggningar enligt följande: Finland 12,3 miljoner euro (16,5 milj. euro), Sverige 6,7 miljoner euro (17,2 milj. euro), Danmark 4,3 miljoner euro (- milj. euro) och Baltikum 8,5 miljoner euro (12,4 milj. euro). HKScans andel av investeringarna i polska Sokolów var 9,7 miljoner euro (6,1 milj. euro).

 

De viktigaste investeringarna i Finland hänförde sig till kapacitetsökningar vid produktionsanläggningarna i Eura och Forssa. I Sverige var de viktigaste investeringarna utvecklingen av processerna i Kristianstad och Linköping.  Investeringarna i Danmark anknöt till integreringen av Rose Poultry samt moderniseringen av produktionslinjerna. I Baltikum hänförde sig de största investeringarna fortsättningsvis till modernisering av produktionslinjerna i Rakvere i syfte att säkerställa produktionskapaciteten samt till ett strukturprogram för Talleggs produktion. De främsta investeringsobjekten i Polen var utvecklingen av produktionsanläggningen i Sokolów Podlaski och slaktlinjen för nöt vid produktionsanläggningen i Tarnów.

 

I slutet av september uppgick koncernens räntebärande skulder till 506,9 miljoner euro (458,8 milj. euro). Ökningen av lånebördan jämfört med motsvarande period året innan (Q3/2010) beror huvudsakligen på förvärvet av Rose Poultry i november 2010. Den räntebärande bruttoskulden vid årsskiftet var 514,2 miljoner euro. Minskningen av lånebeloppet sedan årsskiftet är delvis kalkylmässig och beror på den försvagade svenska kronan och polska złotyn.

 

Nettofinansieringskostnaderna för januari-september uppgick till 21,9 miljoner euro (9,3 milj. euro) och ökade avsevärt från året innan till följd av det stigande priset på pengar och ökad lånebörda. De outnyttjade, bindande kreditfaciliteterna uppgick den 30 september 2011 till 178,0 miljoner euro (214,6 milj. euro). Därtill hade koncernen övriga outnyttjade checkkontolimiter och liknande limiter till ett belopp av 31,8 miljoner euro (27,1 milj. euro). Av företagscertifikatprogrammet på 100 miljoner euro var 73,0 miljoner euro utnyttjat (17,0 milj. euro).

 

I slutet av september var soliditeten 33,3 procent (35,8 %). Vid utgången av året var soliditeten 34,0 procent.

 

 

EGNA AKTIER

 

Per 30.9.2011 innehade HKScan totalt 53 734 egna aktier av serie A med ett sammanlagt marknadsvärde av 0,25 miljoner euro (à 4,62 euro). Andelen av hela aktiestocken var 0,10 procent och av röstetalet 0,03 procent. Utdelning utbetalas inte för egna aktier.

 

 

BESLUT AV BOLAGSSTÄMMAN

 

HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma den 27 april 2011 fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2010. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning med 0,22 euro per aktie för år 2010.

 

Avvikande från styrelsens förslag beslutade bolagsstämman på den största aktieägaren LSO Andelslags förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen, Tero Hemmilä och Otto Ramel omvaldes i enlighet med styrelsens förslag för följande mandatperiod och till ny ledamot valdes på LSO Andelslags förslag Henrik Treschow. Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ny ordförande och Niels Borup till vice ordförande. I båda fallen var det frågan om omval.

 

Bolagsstämman beslutade att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy utses till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, samt till revisorssuppleanter Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR.

 

 

STYRELSENS GÄLLANDE BEMYNDIGANDEN

 

(1) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller tagande som pant av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:

 

Sammanlagt kan högst 2 500 000 aktier av serie A förvärvas och/eller tas som pant, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av aktiestocken och cirka 5,0 procent av A-seriens aktier.

 

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital, varvid förvärven minskar bolagets utdelningsbara medel. Egna aktier kan förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till ett pris som bildas på annat sätt på marknaden.

 

Enligt bemyndigandet kan aktier förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Vidare kan aktier förvärvas för finansiering eller genomförande av företagsförvärv eller andra arrangemang eller för annan vidare överlåtelse eller makulering.

 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. genom derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Ett riktat förvärv av egna aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandet kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2012.

 

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 23 april 2010.

 

(2) Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

 

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antal aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande kan dock högst 2 500 000 aktier av serie A emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar cirka 4,5 procent av bolagets hela aktiestock och cirka 5,0 procent av bolagets aktier av serie A.

 

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2012.

 

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 23 april 2010 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

 

Bemyndigandet för emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier godkändes för att styrelsen smidigt ska kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. En riktad aktieemission förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandet kan inte utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet.

 

 

PERSONAL

 

HKScan-koncernens medelantal anställda under perioden januari-september 2011 var 8 520 (7 429 under Q1–Q3/2010).

 

Ökningen berodde på de omstruktureringar som gjordes år 2010. Danska Rose Poultry A/S och lettiska Jelgavas Galas Kombinats A/S blev en del av koncernen under andra halvan av 2010 och Järvi-Suomen Portti Oy i början av 2011 . I jämförelsen ingår alltså inte dessa tre bolags anställda i siffrorna för Q1-Q3/2010.

 

Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande:

 

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010
Finland 2 796 2 505
Sverige 2 937 3 063
Danmark 890 -
Baltikum 1 897 1 861

Sokolów hade i genomsnitt 6 193 (5 665) anställda.

 

 

Vid utgången av september var personalfördelningen per land följande:

 

 

  30.9.2011 30.9.2010
Finland 32,4 % 31,7 %
Sverige 31,3 % 38,3 %
Estland 19,7 % 21,5 %
Danmark 11,2 % 0,6 %
Lettland 2,8 % 4,1 %
Polen (Scan) 1,9 % 2,9 %
övriga länder 0,7 % 0,9 %

 

Dessutom hade Sokolów-koncernen 6 352 (6 004) anställda i slutet av rapporteringsperioden.

 

 

KORTSIKTIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

 

De största kortsiktiga osäkerhetsfaktorerna i HKScan-koncernens verksamhet hänför sig till prisutvecklingen för och tillgången på råvaror, särskilt finskt och svenskt griskött samt danskt fjäderfäkött. I Sverige och Finland finns marknadsområdesspecifika osäkerhetsfaktorer som anknyter till programmen för utveckling av verksamheten samt i Danmark gällande hur väl integrationen av Rose Poultry lyckas.

 

Utmaningarna i anknytning till den globala ekonomin fortsätter. Stora fluktuationer i koncernens centrala valutor samt det stigande priset på pengar kan påverka koncernens konkurrenskraft, omsättning och resultat samt balansräkning. Efterfrågesituationen på koncernens marknadsområden eller exportmarknader kan påverkas av förändringar i de ekonomiska konjunkturerna, till exempel ökad arbetslöshet. Förändringarna kan påverka koncernens omsättning och resultat.

 

Eventuella icke förutsebara myndighetsförfaranden kan inverka på bolagets verksamhet på exportmarknaderna.

 

Inom livsmedelsindustrins råvaruförsörjning kan risken för djursjukdomar aldrig helt uteslutas.

 

 

FRAMTIDSUTSIKTER

 

Efterfrågan på kött väntas förbli stabil på koncernens hemmamarknader. Decentraliseringen av HKScans verksamhetsstruktur på olika produktgrupper och geografiska områden samt de pågående effektiviseringsprogrammen lägger grunden för en bättre utveckling för koncernens konkurrenskraft och lönsamhet.

 

Det svåra marknadsläget för griskött lättar på koncernens centrala marknadsområden. Å andra sidan kan kostnadsförändringarna för produktionsfaktorerna även i fortsättningen förutsägas endast för den närmaste framtiden. Den långvariga lönsamhetskrisen för grisköttsverksamheten kommer att permanent förändra hela produktionskedjans strukturer och produktionsvolymer. Bolaget förbättrar lönsamheten för denna verksamhet genom höjda försäljningspriser och genom en kontrollerad anpassning av upphandlingsvolymerna.

 

Koncernens rörelsevinst för helår uppskattas stanna under nivån för år 2010.

 

Rekryteringen av ny vd framskrider planenligt och närmare information i ärendet kommer att ges inom kort.

 

KONCERNBOKSLUT 1.1 - 30.9.2011

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

(miljoner euro)

 

  Not Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
             
OMSÄTTNING   618,1 532,4 1 841,4 1 518,3 2 113,9
Rörelseintäkter och rörelsekostnader 1. -586,6 -497,7 -1 765,9 -1 441,7 -2 006,2
Andel av intresseföretags resultat   0,2 0,3 0,6 1,1 1,8
Avskrivningar och nedskrivningar   -17,7 -16,2 -54,0 -45,3 -61,5
RÖRELSEVINST   14,0 18,8 22,1 32,3 48,0
             
Finansiella intäkter   2,0 2,0 5,5 5,5 8,1
Finansiella kostnader   -11,0 -5,1 -27,4 -14,8 -21,9
Andel av intresseföretags resultat   0,6 0,8 2,0 2,3 2,2
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATT   5,6 16,5 2,2 25,3 36,5
             
Inkomstskatter   -0,1 -2,7 1,7 -3,3 -5,7
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST   5,6 13,8 3,9 22,0 30,8
             
PERIODENS VINST/FÖRLUST HÄNFÖRLIG TILL:            
Moderbolagets aktieägare   5,2 12,9 2,6 19,9 27,9
Ägare utan bestämmande inflytande   0,4 0,9 1,3 2,1 2,9
Summa   5,6 13,8 3,9 22,0 30,8
             

 

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:

 

Resultat/aktie, före utspädning, löpande verksamheteneuro/aktie 0,09 0,24 0,05 0,37 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, löpande verksamheteneuro/aktie 0,09 0,24 0,05 0,37 0,52

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING 1.1 – 30.9

(miljoner euro)

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 5,6 13,8 3,9 22,0 30,8
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT (efter skatt):          
Omräkningsdifferenser för utlandsverksamhet -4,3 5,5 -6,0 12,5 13,5
Finansiella tillgångar som kan säljas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflödessäkring -4,5 0,0 -3,5 -3,9 1,8
Omvärdering 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT -8,7 5,5 -9,4 8,6 15,4
           
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -3,1 19,3 -5,5 30,7 46,1
           
PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:          
Moderbolagets aktieägare -3,5 18,1 -6,6 28,0 42,6
Ägare utan bestämmande inflytande 0,5 1,2 1,1 2,7 3,5
Summa -3,1 19,3 -5,5 30,7 46,1
           

 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(miljoner euro)

 

  Not 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
TILLGÅNGAR        
         
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar 2. 74,7 71,4 77,1
Affärsvärde 3. 99,7 95,4 100,4
Materiella tillgångar 4. 513,2 490,0 537,8
Andelar i intresseföretag   28,6 25,8 27,0
Kundfordringar och övriga fordringar   29,7 23,0 25,3
Finansiella tillgångar som kan säljas   12,1 11,8 13,1
Uppskjuten skattefordran   17,0 13,3 14,4
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR   775,1 730,6 795,0
         
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR        
Varulager 5. 180,2 145,2 159,9
Försäljningsfordringar och övriga fordringar   238,5 220,7 240,6
Inkomstskattefordringar   4,0 3,3 0,3
Övriga finansiella tillgångar   0,3 2,2 3,9
Kassa och bank   48,4 58,7 69,5
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR   471,4 430,1 474,1
         
TILLGÅNGAR   1 246,5 1 160,7 1 269,2
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 6. 66,8 66,8 66,8
Överkursfond   73,3 74,2 73,4
Egna aktier   -0,0 -0,0 -0,0
Fond för verkligt värde och andra fonder   155,7 144,5 154,4
Omräkningsdifferenser   -5,0 -1,4 0,6
Balanserade vinstmedel   111,5 120,6 124,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   402,2 404,6 419,6
Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande   11,3 10,4 11,1
EGET KAPITAL   413,5 415,1 430,6
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Uppskjuten skatteskuld   37,5 33,6 38,9
Långfristiga räntebärande skulder   397,9 357,7 361,2
Långfristiga icke-räntebärande skulder   12,4 4,8 12,4
Långfristiga avsättningar   1,0 3,0 2,4
Pensionsåtaganden   2,9 3,1 3,1
         
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   451,8 402,2 418,0
         
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL        
Kortfristiga räntebärande skulder   109,0 101,1 153,0
Leverantörsskulder och övriga skulder   269,5 235,3 262,5
Inkomstskatteskuld   2,1 3,8 2,7
Kortfristiga avsättningar   0,7 3,3 2,3
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL   381,2 343,5 420,6
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 246,5 1 160,7 1 269,2

 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

(miljoner euro)

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2011 66,8 73,4 -6,5 143,5 0,0 17,4 0,6 0,0 124,4 419,6 11,1 430,6
Räkenskapsperiodens resultat                 2,6 2,6 1,3 3,9
Omräkningsdifferenser   -0,1       -1,4 -5,6   1,3 -5,9 -0,1 -6,0
Finansiella tillgångar som kan säljas                   0,0   0,0
Kassaflödessäkring     -3,5             -3,5   -3,5
Omvärdering           0,1       0,1   0,1
Summa totalresultat för perioden 0,0 -0,1 -3,5 0,0 0,0 -1,3 -5,6 0,0 3,9 -6,6 1,1 -5,5
Övriga förändringar                        
Redovisat direkt mot vinstmedel                 1,4 1,4   1,4
Överföringar mellan poster           6,2     -6,2 0,0   0,0
Emission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                   0,0   0,0
Utdelning                 -12,1 -12,1 -0,9 -13,0
EGET KAPITAL 30.9.2011 66,8 73,3 -10,0 143,5 0,0 22,2 -5,0 0,0 111,5 402,2 11,3 413,5

 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
EGET KAPITAL 1.1.2010 66,8 74,2 -8,4 143,5 0,0 14,6 -13,1 0,0 111,6 389,3 9,4 398,7
                         
Räkenskapsperiodens resultat                 19,9 19,9 2,2 22,0
Omräkningsdifferenser   -0,1 0,1     -0,5 11,7   0,7 11,9 0,5 12,4
Finansiella tillgångar som kan säljas     0,0             0,0   0,0
Kassaflödessäkring     -3,9             -3,9   -3,9
Summa totalresultat för perioden   -0,1 -3,8     -0,5 11,7   20,6 28,0 2,7 30,6
Kostnader för aktierelaterade ersättningar   0,1               0,1   0,1
Övriga förändringar           -1,0       -1,0 0,0 -1,0
Redovisat direkt mot vinstmedel                 0,1 0,1 -0,2 -0,1
Överföringar mellan poster                   0,0   0,0
Emission                   0,0   0,0
Förvärv av egna aktier                   0,0   0,0
Ökning av andelar i dotterbolag                 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Utdelning                 -11,9 -11,9 -1,4 -13,2
EGET KAPITAL 30.9.2010 66,8 74,2 -12,2 143,5 0,0 13,1 -1,4 0,0 120,6 404,6 10,4 415,1

KOLUMNERNA: 1. Aktiekapital, 2. Överkursfond, 3. Fond för verkligt värde, 4. Fond för inbetalt fritt eget kapital, 5. Annat slag av eget kapital, 6. Övriga fonder, 7. Omräkningsdifferenser, 8. Egna aktier, 9. Vinstmedel, 10. Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, 11. Andel hänförlig till ägare utan bestämmande inflytande, 12. Summa

 

 

KASSAFLÖDESANALYS

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Den löpande verksamheten      
Rörelsevinst 22,1 32,3 48,0
Justeringar av rörelsevinsten -0,2 -7,8 -4,6
Avskrivningar 54,0 45,3 61,5
Förändring av avsättningar -3,0 -6,1 -7,9
Förändring av rörelsekapitalet -21,1 -29,0 -3,7
Finansiella intäkter 4,2 5,5 8,1
Finansiella kostnader -25,5 -14,8 -21,9
Skatter -2,9 -3,3 -5,7
Nettokassaflöde från rörelsen 27,6 22,1 73,8
       
Investeringar      
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar -40,1 -50,8 -73,6
Avyttring av anläggningstillgångar 1,3 8,0 7,0
Investeringar i dotterföretag   -1,3 -25,2
Förvärvade aktier i intresseföretag -0,2 -1,7 -1,6
Avyttrade aktier i intresseföretag   0,2 1,3
Lämnade lån -1,5 -1,3 -1,0
Återbetalning av lånefordringar 1,2 1,1 1,2
Nettokassaflöde från investeringar -39,3 -45,8 -91,9
       
Kassaflöde före finansiering -11,7 -23,7 -18,1
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagande av kortfristiga lån 35,7 110,3 169,9
Amortering av kortfristiga lån -82,1 -98,8 -159,1
Upptagande av långfristiga lån 125,9 33,3 45,2
Amortering av långfristiga lån -77,8 -27,8 -33,0
Utdelning till aktieägare -12,1 -11,9 -11,9
Förvärv av egna aktier   0,0 -0,0
Nettokassaflöde från finansiering -10,5 5,1 11,1
       
Förändring av likvida medel -22,2 -18,6 -7,0
       
Likvida medel per 1.1 73,4 75,9 75,9
Kursdifferens i likvida medel -2,4 3,6 4,5
Likvida medel per 30.9 48,7 60,9 73,4

 

 

NYCKELTAL

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
Resultat per aktie, före utspädning, euro 0,05 0,37 0,52
Resultat/aktie, efter utspädning, euro 0,05 0,37 0,52
Eget kapital/aktie, 30.9, euro 7,32 7,50 7,63
Soliditet, % 33,3 35,8 34,0
Emissionsjusterat antal aktier      
i genomsnitt, milj. st. 55,0 54,0 54,0
Bruttoinvesteringar i      
anläggningstillgångar, milj. euro 41,5 52,2 70,7
Medelantal anställda i      
slutet av månaderna 8 520 7 429 7 491

 

 

 

NOTER TILL KONCERNENS DELÅRSRAPPORT

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

 

HKScan Abp:s delårsrapport för 1.1–30.9.2011 är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Samma värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2010. Alla belopp i delårsrapporten är avrundade till miljoner euro, och följaktligen kan summan av de enskilda beloppen bli en annan än den givna. Formlerna för beräkning av nyckeltal framgår av bokslutet för år 2010. 

 

Sedan den 1 januari 2011 tillämpar koncernen följande IFRS-standarder och tolkningar:

 

- Ändring i IAS 32 Finansiella instrument: presentation – klassificering av teckningsrätter (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 februari 2010 eller senare). Ändringen gäller redovisningen (klassificeringen) av teckningsrätter, optioner och andra rättigheter som ställts ut i en annan valuta än emittentens funktionella valuta. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

 

- IFRIC 19, Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 juli 2010 eller senare). Tolkningen förtydligar redovisningen i de fall där ett företag omförhandlar villkoren för en finansiell skuld och som resultat av förhandlingarna emitterar egetkapitalinstrument till borgenären för att helt eller delvis utsläcka den finansiella skulden. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

 

- Ändringar i tolkningen av IFRIC 14, Förskottsbetalning av lägsta fonderingskrav (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Ändringen tar bort en oavsiktlig konsekvens som följd av tolkningen av IFRIC 14 IAS 19 – Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan. Efter ändringen får företagen redovisa vissa frivilliga förskottsbetalningar av lägsta fonderingskrav som tillgång i balansräkningen. Ändringarna påverkar inte koncernrapporteringen.

 

- Reviderade IAS 24, Upplysningar om närstående (tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare). Definitionen av närstående preciseras och kraven på noter för vissa samfund som är bundna till den offentliga makten ändras.

 

 

REDOVISNING PER SEGMENT (miljoner euro)

Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde

 

  Q3/2011 Q3/2010 Q1-Q3/11 Q1-Q3/10 2010
OMSÄTTNING          
- Finland 199,0 179,0 594,9 520,3 718,5
- Sverige 254,7 249,8 770,1 722,1 997,1
- Danmark 60,4   173,8   21,8
- Baltikum 44,9 42,3 128,3 118,4 160,4
- Polen 77,5 76,9 225,0 206,8 279,3
- Mellan segmenten -18,3 -15,7 -50,7 -49,3 -63,3
Koncernen sammanlagt 618,1 532,4 1 841,4 1 518,3 2 113,9
           
RÖRELSEVINST          
- Finland 4,8 6,8 4,9 6,0 10,7
- Sverige 5,4 6,6 9,7 12,3 20,4
- Danmark -1,3   -2,4   -0,0
- Baltikum 3,4 2,5 7,0 6,9 8,7
- Polen 3,4 4,3 9,2 12,5 15,5
- Mellan segmenten 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Segmenten sammanlagt 15,7 20,2 28,4 37,8 55,2
           
Koncernens administrativa kostnader -1,7 -1,5 -6,3 *)-5,4 *)-7,2
Koncernen sammanlagt 14,0 18,8 22,1 32,3 48,0

*) Inkl. 0,9 miljoner euro i kostnader för marksanering på avyttrad tomt som redovisats under andra kvartalet.

 

 

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

 

1. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Kostnader för marksanering på avyttrad tomt *) - -0,9  
Vinst vid avyttring av produktionsanläggningar *) - 7,9  
Summa poster av engångskaraktär - 7,0  

*) Ingår i posten "Rörelseintäkter och rörelsekostnader" i balansräkningen.

 

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

 

2. FÖRÄNDRINGAR AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 77,1 65,7 65,7
Omräkningsdifferenser 0,1 7,1 8,1
Ökningar 1,8 0,6 1,2
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 0,0 4,2
Minskningar -0,7 -0,1 -0,2
Avskrivningar och nedskrivningar -2,9 -2,4 -3,5
Överföring till annan balanspost -0,5 0,5 1,5
Det redovisade värdet vid periodens början 74,7 71,4 77,1

 

 

3. FÖRÄNDRINGAR I AFFÄRSVÄRDE

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 100,4 88,2 88,2
Omräkningsdifferenser -1,1 4,1 4,2
Ökningar 0,4 0,0 1,3
Ökningar (företagsförvärv) 0,0 3,1 6,8
Minskningar 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Överföring till annan balanspost 0,0 0,0 0,0
Det redovisade värdet vid periodens början 99,7 95,4 100,4

 

 

4. FÖRÄNDRINGAR AV MATERIELLA TILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Redovisat värde vid periodens början 537,8 469,1 469,1
Omräkningsdifferenser -10,3 15,6 17,4
Ökningar 37,5 48,2 71,6
Ökningar (företagsförvärv) 1,1 6,0 43,0
Minskningar -1,0 -4,4 -2,4
Avskrivningar och nedskrivningar -50,1 -44,0 -59,5
Överföring till annan balanspost -1,7 -0,5 -1,5
Det redovisade värdet vid periodens början 513,2 490,0 537,8

 

 

5. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Material och förnödenheter 91,5 89,4 88,8
Varor under tillverkning 9,7 8,9 8,8
Färdiga produkter 60,4 31,6 45,7
Varor 0,0 0,2 0,0
Övriga omsättningstillgångar 7,9 4,0 6,2
Förskottsbetalningar för omsättningstillgångar 2,4 3,3 2,6
Levande djur IFRS 41 8,3 7,7 7,6
Summa omsättningstillgångar 180,2 145,2 159,9

 

 

6. NOTER TILL EGET KAPITAL

 

Aktiekapital och
Överkursfond
Antal utestående aktier Aktie-kapital Överkurs-fond Fond för inbetalt fritt EK Egna aktier Summa
             
1.1.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8
30.9.2011 54 972 788 66,8 72,9 151,1 0,0 290,8

 

 

DERIVATÅTAGANDEN

(miljoner euro)

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Ansvar till följd av derivatavtal      
       
Derivatinstrument, nominella värden      
       
Valutaderivat 76,5 101,8 149,9
Räntederivat 265,4 210,6 247,0
Elderivat 10,5 9,9 10,2
       
Derivatinstrument, verkliga värden      
       
Valutaderivat 3,6 0,1 -0,3
Räntederivat -18,9 -17,3 -16,8
Elderivat 0,0 0,1 2,2

 

 

KONCERNENS ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

(miljoner euro)

 

  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Skulder mot vilka panter och inteck-      
ningar ställts som säkerhet      
- lån från penninginrättningar 32,1 32,7 56,1
       
Ställda säkerheter      
- fastighetsinteckningar 58,6 60,0 48,9
- panter 5,9 26,0 20,8
- företagsinteckningar 44,7 18,8 47,3
       
För intresseföretag      
- borgen 5,3 5,1 5,3
       
För andra      
- borgen och panter 14,0 11,7 13,8
       
Övriga egna ansvarsförbindelser      
Leasingansvar 25,6 21,8 25,5
Hyresansvar 57,9 41,3 56,3
Övriga ansvar 19,1 6,4 6,5

 

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

(miljoner euro)

 

  Q1-Q3/2011 Q1-Q3/2010 2010
Försäljning till intresseföretag 45,7 25,5 40,4
Köp från intresseföretag 36,9 21,9 35,1
Försäljningsfordringar och övriga fordringar 3,6 1,7 1,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 8,0 7,8 8,8

 

 

Uppgifterna i delårsrapporten är inte reviderade.

 

 

Vanda den 4 november 2011

 

 

HKScan Abp

Styrelsen

 

 

 

Närmare upplysningar ges av vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

 

 

SÄNDLISTA:

Nasdaq OMX, Helsingfors

Centrala massmedia

www.hkscan.com

Attachments