För att bli ännu mera framgångsrika i hållbarhetsarbetet med livsmedelskedjan, från gård till gaffel, behöver samarbetet med lantbrukarna stärkas ytterligare och bli ännu mer konkret och värdeskapande.  Många av svenska livsmedels viktiga mervärden, t ex lägre klimatavtryck, stärkt biologisk mångfald och bra jord- och djurhälsa, skapas på gårdsnivå och det är lantbrukaren som är nyckeln. För att kunna skapa konkret värde av denna potential behövs mätbara och kvalitetssäkrade data i en robust och säker plattform.

Målet för HKScans projekt Gårdsinitiativet är att i nära samarbete med våra leverantörer identifiera och utvärdera konkreta insatser på gård med målet att sänka klimatavtrycket och öka miljöfördelarna inom primärproduktionen. För att lyckas med det behöver alla åtgärder mätas på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Fram till nu har det inte funnits någon teknisk lösning för lantbruket men med Agronods övergripande dataplattform som grund har nu ett verktyg som automatiserar klimatberäkning- och rapportering på gårdsnivå utvecklats. Verktyget Agrosfär förenklar och kvalitetssäkrar rapportering och uppföljning av lantbrukets klimatavtryck för nötkött, mjölk och växtodling. Planen är att fler produktionsgrenar ska inkluderas och att beräkningsverktyget också ska inkludera fler miljöaspekter, som exempelvis biologisk mångfald och kolinlagring.

Med hjälp av Agrosfärs automatiserade process kan lantbrukaren enkelt beräkna klimatavtryck på både gårds- och produktnivå. Verktyget innehåller tre viktiga komponenter: automatisk datainhämtning från olika datakällor på gårdsnivå, en beräkningsmodell och en resultatvy med information som lantbrukaren kan välja att dela vidare.

För Gårdsinitiativet innebär verktyget ett mycket viktigt stöd i arbetet med testa och utvärdera vilka insatser som har störst effekt för att uppnå målet att sänka klimatavtrycket ytterligare för vårt svenska kött. Ägarskapet i Agronod är också ett viktigt steg för oss som ansvarstagande livsmedelsföretag och en värdefull möjlighet att bidra till det fortsatta hållbarhetsarbetet inom svenskt lantbruk i samverkan med övriga ägare.