HKScan redovisar en minskning av koncernens utsläpp av växthusgaser med 35 % under 2015 jämfört med året innan.

”Vi kan visa förbättringar på de flesta områden år 2015. Vi minskade växthusgasutsläppen med 35 procent under ett års tid, vilket motsvarar 83 tusen ton. Det är en anmärkningsvärt stor minskning på bara ett år, två tredjedelar av minskningen kom från HKScans egen verksamhet och en tredjedel från ändrat sätt att beräkna utsläppen för elektricitet”, säger Vera Söderberg, HKScans hållbarhetschef.

Den största förbättringen uppnåddes genom minskning av indirekta (scope 2) utsläpp, som inköpt el och fjärrvärme, till stor del tack vare koncernens verksamhet i Sverige och Polen som bytte till vattenkraftelektricitet, vilket innebar en minskning med 42 tusen ton. En minskning i Emissionsfaktorn för den nordiska och den Estniska residualmixen innebar en minskning på 28 tusen ton. Elförbrukningen minskade med 4% jämfört med 2014.

Den största relativa utsläppsminskningen kom från minskat läckage av köldmedia, totalt 64 %. Utsläppen från uppvärmning minskade med 7 000 ton. Utsläpp från transporter, resor och frysning var i samma storleksordning som under 2014.

”HKScan har arbetat aktivt med att ersätta fossila bränslen med förnyelsebara energikällor på sina anläggningar under 2015, vilket har bidragit till att minska växthusgasutsläppen. Till exempel har två av våra gårdar i Estland bytt från fossila bränslen till träpellets, och en av våra estländska produktionsanläggningar har ökat användningen av animaliskt- och vegetabiliskt fett för uppvärmning. I Sverige har vi börjat använda biogas, och fjärrånga som görs av förnybar energi”, tillägger Vera Söderberg.

Miljöarbete är en del av ständiga förbättringar

Ett åtagande för miljöansvar är viktigt för HKScan och dess intressenter. Intressenternas förväntningar och striktare reglering kräver ständiga förbättringar inom miljöområdet.

”Hela vår koncern har gjort en systematisk ansträngning för att minska växthusgasutsläppen – och vi planerar att fortsätta arbeta ännu hårdare att förbättra oss ytterligare. Miljöansvar är en integrerad del av vårt dagliga arbete. Till exempel arbetar vi tillsammans med vår personal för att hitta idéer till energibesparing”, säger COO Aki Laiho.

Koncernen har mätt sina växthusgasutsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) sedan 2014. Detta är den mest använda globala standarden för att för att mäta, hantera och rapportera växthusgasutsläpp.

Scope 1 innebär växthusgasutsläpp som uppstår från källor som ägs eller kontrolleras av företaget. Till exempel utsläpp från oljebrännare och egna fordon. De indirekta källorna i Scope 2 är företagets förbrukning av köpt el, ånga och fjärrvärme.

Scope 1 och 2 täcker mindre än tio procent av de totala utsläppen av växthusgaser av köttproduktion, från jord till bord (d v s HKScans verksamhet). Scope 3 (d v s värdekedjan aktiviteter före och efter HKScans verksamhet) omfattar mer än 90 procent. Animal primärproduktionen är den största källan till utsläpp i scope 3. För att bedöma produkterna ur ett livscykelperspektiv (och en del av scope 3) använder HKScan Livscykelanalys (LCA) för att mäta olika miljöaspekter.


 

För mer information:

Vera Söderberg, hållbarhetschef, HKScan Group.
För kontakt med henne, begär samtal via koncernens kommunikationsdirektör Marja-Leena Dahlskog, marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com eller tfn +358 10 570 2142.

 


HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var HKScans omsättning 1,9 miljarder euro och koncernen har cirka 7 400 anställda. www.hkscan.com